YGS LYS Tarih Tarih Bilimine Giriş Testleri 3

Açıklama YGS LYS Tarih Tarih Bilimine Giriş Testleri 3
Soru 10 Soru
Kategori Tarih
Gönderen moonlight48
Eklenme Tarihi 05-02-2019

Soru 1
-Batı Roma Devleti'nin yıkılışında Kavimler Göçü'nün önemli bir etkisi vardır. -1789'da Fransa'da yaşanan ihtilalden sonra mil­liyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı’da azınlık is­yanları çıkmıştır. -Asurlular, Anadolu ile ticaret yaparak yazıyı Anadolu’ya getirmişler ve Anadolu'da tarih çağ­larını başlatmışlardır. Yukarıdaki bilgilerde tarih biliminin en fazla han­gi özelliğinin vurgulandığı savunulabilir?
seçenekleri
Tarih araştırmalarının belgelere dayandırılması gerektiği
Tarihin objektif bir bilim dalı olduğu
Tarihin objektif bir bilim dalı olduğu
Tarihi olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisinin bulunduğu
Tarih biliminde yer ve zaman kavramlarının önemli olduğu
Soru 2
Çin medeniyetine ait olan kâğıt, pusula ve barutun Talaş Savaşı’yla Çin dışına ve Haçlı Seferleri'yle Avrupa’ya taşınması, önemli gelişmeleri de bera­berinde getirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?
seçenekleri
Medeniyetlerin gelişiminde savaşlar da etkili olmuştur.
Talaş Savaşı'yla Türkler, Müslüman olmaya başlamıştır.
Haçlı Seferleriyle batılılar ilk kez doğu medeniyetini tanımıştır.
Çin medeniyeti etkileşime kapalıdır.
Çin-Türk ilişkileri Talaş Savaşı'yla bozulmuştur.
Soru 3
Zaman kavramıyla ilgili olarak verilen, I.Milattan önceki tarihler geçmişe gidildikçe sayı­sal değer olarak artar. II.MÖ. 277 yılı, MÖ. III. yüzyılın son çeyreğidir. III.Milattan sonraki yıllar geriye gidildikçe sayısal değer olarak azalır. yargılarından hangileri doğru değildir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III
Soru 4
Edirne’nin fethi sırasında Rumeli'deki Türk etkinli­ğinin artması üzerine Balkan devletleri, Osmanlı’yı Rumeli'den atmak için harekete geçmişlerdir. İlk Haçlı kuvvetini Hacı İlbey ani bir baskınla yenilgiye uğratmış ve bu savaşın sonucunda Balkanların ka­pısı Türklere açılmıştır. Bu bilgide tarih biliminin, I.Olayda rolü geçen şahısların katkıları göz önü­ne alınmalıdır. II.İki tarihsel olaydan öncekinin sonucunun, son­rakinin nedeni olup olmadığına bakılmalıdır. III.Olayın meydana geldiği yer belli olmalıdır, özeliklerinden hangilerine değinildiği savunu­labilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
I, II ve III
Soru 5
Tarih hakkında bize bilgi veren, onu doğru anlaya­bilmemiz için tanıklık yapan her türlü malzemeye kaynak denir. Kaynaklar ise yazılı ve yazısız olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, yazılı bir kaynak değildir?
seçenekleri
Papirüsler
Tabletler
Kurganlar
Kurganlar
Parşömenler
Soru 6
Günümüzde Başbakanlık Osmanlı Arşivi, I.Osmanlı egemenliğinde bulunmuş ülkelerin ta­rihi, II.Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölge­lerin tarihteki ekonomik ve kültürel özellikleri, III.XIX. yüzyıldan günümüze gelen mülkiyet so­runları konularından hangileri hakkında bilgi verici nitelik taşır?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
Soru 7
Tarih bilimini zamana, mekana ve konuya göre sı­nıflandırmada aşağıdakilerden hangisinin temel etken olduğu savunulabilir?
seçenekleri
Olaylarda, yaşandığı bölgenin etkisinin görülmek istenmesi
Tarihin bir bütün olarak bir defada incelenme-sinin imkansız olması
Tarih öncesi dönemler hakkındaki bilgilerin yetersiz olması
Bulunan yeni belgelerin var olan tarihi bilgileri değiştirebilmesi
Tarih biliminin yardımcı bilimlere başvurmak zorunda olması
Soru 8
Nümizmatik bilimi toplumların kullandıkları paralar üzerinde incelemeler yapar. Buna göre Nümizmatik bilimi tarih bilimine aşağıdakilerden hangisinin öğrenilmesinde katkı sağladığı savunulamaz?
seçenekleri
Toplumların ekonomik durumu
Toplanan vergi miktarı
Paranın kullanıldığı zaman
Siyasi yönetim veya yönetici
Toplumların kullandığı yazı
Soru 9
Tarih boyunca İmparatorlar yaptıkları önemli işleri çeşitli isimler altında anılan yıllıklara kaydettirmiştir. Tarihçiler ise bu yıllıklara hep şüphe ile bakmış ob­jektif belge olarak kabul etmemiştir. Ancak bu du­rum Hitit yıllıkları için geçerli olmamış ve tarihçiler Hitit yıllıklarını objektif belge olarak kabul etmiştir. Hitit yıllıkları ile ilgili bu sonucun oluşmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
seçenekleri
Hititlerin, Anadolu'da kurulan ilk devlet olması
Hitit yıllıklarının çivi yazısı ile yazılması
Hititlerden önceki döneme ait yıllıkların düzenli olmaması
Hitit yıllıklarında zaferler kadar yenilgilerin de anlatılması
Hititler'e karşı objektif bir yaklaşımın olmaması
Soru 10
-İlk Çağ toplumlarından, -Mısır ve Babil'de her hükümdarın tahta çıkış ta­rihi, -Yahudilerde MÖ 3760 yılında olduğuna inanılan yaradılış günü, -Yunanlılarda ilk kez MÖ 776'da yapılan Olimpi­yatlar takvimlerin başlangıç yılı olarak kabul edilmiştir. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaz?
seçenekleri
Zaman bilgisi ihtiyacının farklı toplumlarda aynı anda oluştuğu
Zaman bilgisi ihtiyacının farklı toplumlarda aynı anda oluştuğu
Takvimlerin bir başlangıç yılının olduğu
Toplumların bir zaman bilgisine ihtiyaç duyduğu
Kültürel farklılıkların takvimlere yansıdığı