Ygs Felsefe Bilgi Felsefesi Testleri 1

Açıklama Ygs Felsefe Bilgi Felsefesi Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori Felsefe
Gönderen AYNALI
Eklenme Tarihi 22-01-2019

Soru 1
- Herakleitos'a göre; evren boyuna akan bir süreçtir. Başı sonu olmayan bir değişmedir, hiç durmayan bu değişme içinde kalan, sürüp giden hiçbir şey yoktur. - Parmenides'e göre; boyuna değişen çokluk karşısında, bunun tam karşıtı olan bir şey, kendi içinde kapalı, hep olduğu gibi kalan bir birlik vardır. Felsefede bu farklı yaklaşımların nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
seçenekleri
Felsefenin deney yöntemine yer vermesi
Felsefenin evreni konu edinmesi
Felsefenin kendi içinde sistemli ve tutarlı olması
Filozofun kendi öznel düşünüş tarzına göre açıklamalar yapması
Felsefenin insanın merak duygusunu gidermeyi amaçlaması
Soru 2
- İlkçağda Yunan siteleri parçalanınca siyasi birliğin belli bir ahlaki ülkü üzerinde yeniden kurulmasını isteyen filozoflar ortaya çıktı. Zenon, Epi-küros gibi. - II. Dünya Savaşı'nın dünya milletlerinde meydana getirdiği ekonomik ve ahlaki çöküntüler yeni bir hayat felsefesinin ortaya çıkmasına yol açtı. Bireyselliği esas alan varoluşçuluk ve anarşizm gibi. Bu açıklamalardan yararlanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
seçenekleri
Felsefi düşünce belirli bir merkezde doğup gelişir.
Kültürel değişmeler felsefi düşünceden bağımsızdır.
Felsefi düşünce, ortaya çıktığı kültürden bağımsızdır.
Felsefi akımlar filozofların kişiliklerini yansıtır.
Toplumsal olaylar felsefi akımların oluşmasında etkilidir.
Soru 3
“Üçgenin iç açılan toplamı nedir?” diye sorulduğunda herkes aynı cevabı verir. Ancak, “Varlık nereden geldi?” sorusuna insanlardan farklı cevaplar alabilirsiniz. Bu parça, aşağıdaki görüşlerden hangisini desteklemektedir?
seçenekleri
Felsefi bilgi refleksiftir.
Felsefi bilgi sistemlidir.
Felsefi bilgi özneldir.
Felsefi bilgi çağını yansıtır.
Felsefi bilgi tümeldir.
Soru 4
Bilme, düşünme ve akıl yürütme gibi zihinsel faaliyetler nasıl oluşmaktadır? İki binli yılların başında bilimin cevap araması gereken bu soru, hem konuyla ilgili uzmanların hem de felsefecilerin kafalarını kurcalıyor. İnsan, insan zihnini açıklamaya kalkıştığında zihnin açıklayamayacağı yeni bir zihin ortaya çıkıyor. Bu da probleme yaklaşımı gittikçe karmaşık hale getiriyor. Bu yüzden çözümün bilimin sınırlarını aşıp bizi felsefe alanına taşıması kaçınılmaz görünmektedir. Buna göre, bir problem karşısında aşağıdaki tavırlardan hangisi felsefeye ait değildir?
seçenekleri
Bilimin sunduğu verilerin sınırı içinde kalmama
Soyut kavramlara dayanma
Çözülmemiş sorunlarla ilgilenme
Varlığı anlaşılır kılmak için soru sorma
Konularına deney yöntemiyle yönelme
Soru 5
Yunan felsefesi, gerçeğe uygunluğu denetlenemezmiş gibi görünen varsayımlarla doludur ama bunlar değerlerini sonradan ortaya koymuşlardır. Maddenin küçük atomlardan yapıldığını öne süren Antikçağ filozofu Demokritos’un görüşünün doğru olduğu bugün ortaya çıkmıştır. Aristark-hos, güneşin dünya çevresinde değil, dünyanın güneş çevresinde döndüğünü ilk düşünendir. İki bin yıl sonra bu görüş, Kopernik’le birlikte tekrar karşımıza çıkmaktadır. Aristarkhos dünyanın güneş çevresi etrafında döndüğünü düşünmeseydi, belki de bu görüş Kopernik’in aklına bile gelmezdi. Bu parçada teme! olarak felsefenin hangi özelliği anlatılmaktadır?
seçenekleri
Varlığı bütün olarak incelemesi
Akıl ve mantık ilkelerine dayanması
Çağını aşan ilerici görüşler üretmesi
Eleştirel olması
Kesin sonuçlara ulaşamaması
Soru 6
M.Ö. 600 yıllarında, Yunan uygarlığının yükselişi ile sistemli düşünce biçimi olarak bilim gelişmeye başlamıştı. Yunanlılar denize açılan, merkezi olmayan ekonomiye sahip şehir devletleri kurmuşlardı. Yunanlılarda din yaygındı fakat katı organizasyona sahip din hiyerarşisi yoktu. Babil ve Mısır'da dini liderlerin elinde olan bilim, Yunanlılarda sıradan insanların elindeydi. Bu durum düşüncelerin özgürce ifade edilmesini ve tartışılmasını sağladı. Bu parçada, felsefenin doğuşu aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?
seçenekleri
Yunan toplumunda güçlü mitolojiler olmasına
Felsefi düşünceye uygun özgür bir ortamın olmasına
Geleneksel özelliklerin baskın olmasına
Dinin toplumsal yaptırımının yaygın olmasına
Bilimsel ve felsefi etkinlikleri belirli bir grubun yürütmesine
Soru 7
Bizim gündelik yaşamda kullandığımız teknolojik araçlar; kendi özgür tercihlerimizin ve mümkün olan ihtiyaçlarımızın bir doğal sonucu değildir. Bugün yanıtlanması gereken temel sorulardan birisi, bu gücün (teknolojinin) insan yaşamında belirleyici olup olmadığıdır. Unutulmamalıdır ki teknoloji, ideolojilerden bağımsız ve kendi başına objektif ve özerk bir olgu değil, ideolojinin ta kendisidir. Bu bakımdan teknoloji üzerine kurulu bu dünyayı değiştirmeye kalkışmak sanıldığı kadar kolay değildir; çünkü insanlar yaşamlarını teknolojinin yönlendirmesiyle sürdürür bir hale gelmiştir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır?
seçenekleri
Bilginin objektif olamayacağını
Bilginin belli bir yöntemle elde edileceğini
Bilginin insana yarar sağladığını
Bilginin nesnel bir kavram olduğunu
Bilginin obje ve suje arasındaki etkileşim sonucunda oluştuğunu
Soru 8
Somut olanla soyut olan arasında bir yerlerde bulunan sanatsal süreç, bu iki alanı bir araya getirmeye çalışır. Burada sanatın hangi özelliği vurgulanmıştır?
seçenekleri
Doğruyu aramayı amaç edinmesi
Hem fizik hem metafizik olanı içermesi
Kendine özgü, biricik olması
Ürünlerinin somut olması
Doğanın taklidine dayanması
Soru 9
“Mozart hiç yaşamasaydı onun eserlerini başka­sı ortaya çıkaramazdı. Ama Pascal yaşamasaydı, onun yasalarını başka bir bilim adamı bulabilirdi.” Burada bilimin hangi özelliği vurgulanmakta­dır?
seçenekleri
Öznelliği
Birikimciliği
Nesnelliği
Sistemliliği
Tutarlılığı
Soru 10
Bilim olanı, felsefe ise olması gerekeni konu alır. Buna göre, aşağıdaki sorulardan hangisi felse­feden çok bilimin alanına girer?
seçenekleri
Ruh ölümsüz müdür?
Bilginin kaynağı ve değeri nedir?
Toplumsal değişme tipleri nelerdir?
Yaşamın bir anlam ve amacı var mıdır?
Sivil toplum ve devlet ilişkileri nasıl olmalıdır?