LYS Psikoloji Ruh Sağlığının Temelleri Testi 1

Açıklama LYS Psikoloji Ruh Sağlığının Temelleri Testi 1
Soru 10 Soru
Kategori Psikoloji
Gönderen iskenderunum
Eklenme Tarihi 05-02-2019

Soru 1
- Yeni durumlara uyum sağlayabilme
- Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme
- Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilme
Yukarıdaki özellikler, aşağıdaki kavramlardan hangisini karşılamaktadır?
seçenekleri
Hafıza
Mizaç
Zeka
Kişilik
Karekter
Soru 2
Karakter, toplum tarafından kazandırılan ve toplumca olumlu ya da olumsuz olarak değerlendiri­len davranışların sürekli hale gelmesidir. Aşağıdaki özelliklerden hangisi karaktere ait değildir?
seçenekleri
Ali’nin insani ilişkilerinde dürüst olması
Ayşe’nin arkadaşlarına yalan söylemesi
Parası olmayan gencin hırsızlık yapması
Arkadaşlarına kızan Zeynep’in sinirli tavırlarda bulunması
Mehmet’in arkadaşlarına karşı cömert olması
Soru 3
Mizaç (huy), bireyin fizyolojik ve duygusal özellik­lerinin davranışlara yansıyarak sürekli hale gelme­sidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mizaca ör­nek verilebilir?
seçenekleri
Ayşe’nin asabi bir insan olması
Ali’nin arkadaşlarına daima yardımsever davranması
Figen’in evine gelen misafirlere bolca ikramda bulunması
Öğretmenin öğrencilerine hoşgörülü davranması
Kadir’in çalışkan bir insan olması
Soru 4
I. Herkesin kendine özgü bir kişiliği vardır.
II. Oluşumu süreklidir.
III. Yaşayış özelliklerini gösterir.
Yukarıdakilerden hangisi kişilik için söylendi­ğinde doğru olur?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II ve III
Soru 5
Meraklı bir kişinin bilmediği konulardaki tavrı, so­rup araştırıp öğrenmek olacaktır. Böyle bir kişi, söz konusu durumu hemen ve mutlaka öğrenmesi ge­rektiğini düşünür ve insanın bilmediklerini öğren­mek zorunda olduğu kanaatini taşır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
seçenekleri
Kişilik,düşünce,tavır ve katle yakından ilgilidir
Kişilik,katılımla belirlenen bir özelliktir
Kişiliğin sağlıklı gelişiminde model alınan kimseler büyük önem taşır.
Kişilik, büyük ölçüde çevre tarafından şekillenir.
Kişiliğin oluşumunda birey aktif bir rol üstlenmez.
Soru 6
Huy, bireyin doğuştan getirdiği daha çok biyolojik ve fizyolojik yapısıyla bağlantılı olan kişilik özellik­lerine denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi huya ait bir kişilik özelliği değildir?
seçenekleri
Uysallık
Duygusallık
Dürüstlük
Heyecanlılık
Soğukkanlılık
Soru 7
Kişiliğimiz, huy ve karakterin toplamından ibaret değildir. Kişiliğin oluşumunu etkileyen önemli bir faktör de kendi kişiliğimize ilişkin kanılarımız ve görüşlerimizdir. Parçada vurgulanan kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Zeka
Mizaç
Benlik
Ego
Şahsiyet
Soru 8
Çocukken yaramazlık yapmasın diye, “Ağzına acı biber sürerim.”, “Doktor çağırırım, gelip iğne ya­par.”, “Öcü geliyor.” gibi sözlerle sürekli tehdit edi­len bir çocuk, ilerki yaşlarda ürkek, korkak bir kişi olabilir. Buradan kişilikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
seçenekleri
Kişilik gelişiminde öğrenmenin etkisi vardır.
Kişiliği çevre ile kalıtım etkileşimi belirler.
Kişilik gelişiminde kalıtımın etkisi vardır.
Kişilik özelliklerinde zamanla değişmeler mey¬dana gelir.
Kişilik üzerinde biyolojik faktörlerin etkisi vardır.
Soru 9
- Özü sözü bir olma - İki yüzlü olma - Sözü ile sazı birbirine uyma Yukarıda verilen ve ahlaksal özellikleri anlat­mak için kullanılan ifadeler aşağıdakilerden hangisine aittir?
seçenekleri
Zekaya
Mizaca
Karaktere
Benliğe
Tutumlara
Soru 10
Kişilik, doğuştan gelen ve kalıtımla biçimlenen be­densel özellikler, dış koşullar, kişinin geçmiş ya­şantısı, insanın toplumsal bir varlık oluşundan do­layı içinde yaşadığı toplumun inanç ve değerlerin­den etkilenerek oluşmuş ve biçimlenmiş, onu di­ğer insanlardan ayırt eden özellikler toplamıdır. Buna göre, kişilik oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
seçenekleri
Biyolojik faktörler
Çevresel faktörler
Bilinçaltı faktörler
Sosyo - kültürel faktörler
Tarihsel faktörler