9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri 7

Açıklama 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri 7
Soru 10 Soru
Kategori 9. Sınıf Tarih
Gönderen bosnia
Eklenme Tarihi 27-01-2019

Soru 1
Mezopotamya uygarlıklarında toprak, tanrının malı sa­yılıyor ve rahiplerin gözetiminde işletiliyordu. Urukagina hazırladığı kanunlarla bu duruma son vermiştir. Böylece şahsın işlediği toprağın sahibi olabilmesi için zemin hazırlanmıştır. Buna göre Urukagina kanunları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
seçenekleri
Kölelik sistemini kaldırdığı
Özel mülkiyete imkan sağladığı
Rahiplerin görevine son verdiği
Bağımsız devlet anlayışını koruduğu
Halkın yönetime katılmasını sağladığı
Soru 2
Mısır uygarlığında, I.cesetlerin mumyalanması, II.hiyeroglif kullanılması, III.kral emirlerinin tanrı buyruğu sayılması durumlarından hangileri, ölümden sonraki hayata inanıldığını gösterir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 3
Hammurabi Kanunlarının, -Ben Hammurabi, tanrılar tarafından kral tayin edil­dim, ülkeye hak ve adalet getirdim. -Eğer bir adam, köleyi ve köle kadını çalarsa öldürülmelidir. -Birisinin gözünü çıkaranın, gözü çıkarılır. -Eğer bir adam, mabedin ya da hükümdarın mülk­lerini çalarsa o öldürülmelidir. -Babasını dövenin iki eli kesilir. maddelerine göre aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?
seçenekleri
Ağır şartlar taşıdığı
Kısas uygulamalarının çoğunlukta olduğu
Özel mülkiyete önem verildiği
Kralların ilah olarak görüldüğü
Dini kurumların önemsendiği
Soru 4
Fenikeliler için ticaret ve keşif aynı anlama geliyordu. Keşfettikleri her bölge, gittikleri her yer, kurdukları her yerleşim birimi ticareti daha iyi yürütmek için yapılırdı. Fenikelilerin, I.şehir devletleri halinde yaşamaları, II.topraklarının tarıma elverişli olmaması, III.alfabeyi icat etmeleri özelliklerinden hangilerinin, ticarete önem verme­lerinde etkili olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 5
İlk Çağ’da Mısır uygarlığında hiyeroglif, Mezopotam­ya’da çivi yazısı, Doğu Akdeniz havzasında ise Fenike alfabesi kullanılmasına rağmen Anadolu’da üç yazı türünün de kullanıldığı görülmüştür. Anadolu’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?
seçenekleri
Ticaret yolları üzerinde bulunması
Göç yolları üzerinde bulunması
Coğrafi konumun etkileşime uygun olması
Çok tanrılı inancın yaygın olması
Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlaması
Soru 6
Mezopotamya’da ilk köylerin kurulmasından itibaren delici ve kesici aletler yapılmaya başlanmıştır. Bunun için Doğu Anadolu’daki dağlarda bulunan obsidyen (volkanik cam) kullanılmıştır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
seçenekleri
Mezopotamya’da köylerin silah yapmak amacıyla kurulduğuna
Anadolu uygarlıklarını kuranların savaşçı olduklarına
Anadolu ile Mezopotamya arasında ticari ilişkiler kurulduğuna
Mezopotamya ile Anadolu’nun benzer coğrafi özellikler taşıdığına
Mezopotamya kültürünün Anadolu uygarlığının etkisinde kaldığına
Soru 7
Mısır uygarlığında vezirler, bütün hükümet birimlerinin başkanıydı. Haberciler, vezirin buyruklarını yerel ida­recilere ulaştırmak için tüm ülkeyi dolaşır ve buralar­daki durumu vezire bildirirlerdi. Bu durumun, I.firavunların otoritesinin zayıflaması, II.halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlanması, III.devletin yöneticiler üzerindeki denetiminin güçlen­mesi sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savu­nulabilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III
Soru 8
Anadolu’da bulunan ilk yazılı belgeler, Kayseri civarın­daki Kültepe’de, Asurlu tüccarlara ait çivi yazısıyla ya­zılmış ticari ve hukuki tabletlerdir. Bu bilgiye dayanarak, I.Anadolu’da yazının kullanılmasında Mezopotam­ya uygarlığının katkısı olmuştur. II.Anadolu’da yerleşik hayata ilk defa Kayseri’de ge­çilmiştir. III.Anadolu’da para ilk kez Asurlu tüccarlar tarafın­dan kullanılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 9
Çin Şeddi ve Budist tapınakları Çin mimarisinin en gü­zel örnekleridir. Bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
seçenekleri
Çin’de tek tanrılı din anlayışının geliştiği
Dünyada ilk kez yerleşik hayata geçen uygarlığın Çinliler olduğu
Çin mimarisinin askerî ve dinî yapılar yönünden geliştiği
Türklerle Çinliler arasında dostane ilişkiler kurulduğu
Çinlilerin, Mezopotamya uygarlığından etkilendiği
Soru 10
Hindistan’da uygulanan kast sisteminde halk Brahmanlar (din adamları), Kşatriyalar (raca, asker ve asiller), Vaysiyalar (tüccar ve çiftçiler), Südralar (zana­atkar ve işçiler) ile Paryalar (kast dışı sayılan köleler) olarak sınıflara ayrılmıştır. Bu kastlar arasında geçiş yasaktır. Bu durumun, I.kişilerin istediği mesleği seçmesi, II.toplumsal kaynaşmanın sağlanması, III.sosyal eşitlik ilkesinin güçlenmesi durumlarından hangilerini engellediği savunulabi­lir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I, II ve III