9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri 4

Açıklama 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri 4
Soru 10 Soru
Kategori 9. Sınıf Tarih
Gönderen mustafa_80
Eklenme Tarihi 18-01-2019

Soru 1
Takvim ve harf alfabesini ilk kez Mısırlılar ve Fe­nikeliler kullanmıştır. Takvim ve alfabenin Mısır ve Fenikelilerde kullanılmasında, I.bu buluşların toplumların gereksinimlerini karşılaması II.ekonomik alanlarda kullanılması III.yönetimi kolaylaştırması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy­lenilebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III
Soru 2
Hitit yasalarında pek çok suçun cezası tazminat olarak ödenirdi. Ölüm cezası ise krala karşı gel­mek ve isyan durumlarında uygulanırdı. Köleler bedel ödeyerek özgürlüklerine kavuşabilirlerdi. Ayrıca kadını ve aileyi de koruyucu kanunlar var­dı. Buna göre Hitit yasaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
seçenekleri
Merkezi otorite korunmak istenmiştir.
Toplumda dikey hareketlilik mümkündür.
Hititllerde kanunlar hazırlanmıştır.
İcadın hakları korunmuştur.
Krallar seçimle belirlenmiştir.
Soru 3
İlkçağ’da Anadoluda,
I.şehir devletlerinin bulunması
II.kralların geniş yetkilere sahip olması
III.illere merkezden vali tayinlerinin yapılması
gibi gelişmelerden hangileri doğrudan mer­kezi yapının güçlendirilmesiyle ilgilidir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 4
Hindistan’a hakim olan Ariler, bu geniş ve kala­balık ülkede hakimiyetlerini kalıcı kılmak ama­cıyla halkı dünyanın en katı sınıf ayrımı olan Kast Sistemine bölmüşler ve sınıflar arası geçişi yasaklamışlardır. Bu durum Hindistan’da; I.ulusal bilinç II.siyasi bilinç III.hukuk gibi faktörlerden hangisinin gelişmesini en­gellemiştir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
Soru 5
I.Ticaret sayesinde zengin bir toplum olmaları
II.Ticaret noktasında kurulduğu için kültürel et­kileşimin yaygın olması
III.Şehir devletleri halinde yaşadıkları için mer­kezi otoritenin baskısının olmaması
Yukarıda İyon ve Yunan medeniyetine ait ve­rilen bilgilerden hangisi veya hangileri özgür düşüncenin ortaya çıkmasında etkilidir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,II ve III
Soru 6
Mısırlılar ölümden sonraki hayata inanmışlardır. Bu yüzden mumyacılık ulusal bir sanat olmuştur. Piramitler yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenile­bilir?
seçenekleri
Mısırda dini inanç zayıftır.
Mumyacılık, tıp ve eczacılık alanındaki gelişmeleri yavaşlatmıştır.
Ahiret inancı yönetim yapısını değiştirmiştir.
Mısır’da dini inanışlar tıp ve mimariyi geliştirmiştir.
Mumya sanatındaki gelişmeler piramit yapımını azaltmıştır.
Soru 7
Sümerlerde Krallar;
I.Tanrı adına ülkeyi idare ederlerdi.
II.Savaşlarda orduya başkomutanlık yaparlar­dı.
III.Adaleti sağlamak için yasa hazırlarlardı.
IV.Tapınaklardaki ayinleri düzenlerlerdi.
Buna göre kralların aşağıdaki alanlardan hangisinde etkili olduğu söylenemez?
seçenekleri
Bilim
Hukuk
Yönetim
Din
Ordu
Soru 8
Mezopotamya medeniyetlerinden bağzılarında kralın yanında yüksek rütbeli memurların olması ve kralın bu insanlara danışarak ülke­yi yönetmesi,
I.ülke yönetiminin kolaylaşmasına,
II.devlet gelirlerinin artmasına,
III.sosya! devlet kavramına önem verilmesine,
durumlarından hangilerine neden olmuştur?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
II ve III
Soru 9
Asurlular’da yöneticiler edebi ve kültürel eserle­ri toplayarak Ninova’da büyük bir kütüphane kur­muşlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?
seçenekleri
Kitapların korunduğu
Kültürel gelişmenin desteklendiği
Arşiv çalışmalarının yapıldığı
Dini bilimlerin öneminin azaldığı
Bilgi aktarımına önem verildiği
Soru 10
I. Deniz kıyısında kurulmuş olmaları
II.Coğrafi konumlarının ulaşım imkanlarını ko­laylaştırması
III.Merkezi otoritenin güçlü olması
İlkçağ’da medeniyetlerin yukarıda verilen özelliklerinden hangilerinin-ticari faaliyetleri kolaylaştırdığı savunulabilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III