9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri 2

Açıklama 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri 2
Soru 10 Soru
Kategori 9. Sınıf Tarih
Gönderen maden55
Eklenme Tarihi 14-01-2019

Soru 1
İlkçağ medeniyetleri arasında etkileşimin olmasında,
I.yazılı kültürün gelişmesi,
II.ticari faaliyetlerin artması,
III.ulaşımın kolaylaşması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,II ve III
Soru 2
Eski çağlarda Anadoluda, coğrafi konumu, iklimi ve tarıma elverişli olmasından dolayı bir çok medeniyet kurulmuştur. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
seçenekleri
Anadolu tarımsal üretime elverişlidir.
Anadolu iklimi yaşama uygundur.
Anadolu ticaret yolları üzerindedir.
Anadolu’da Tarih Öncesi dönemler sırasıyla yaşanmıştır.
Anadolu'ya istilalar yapılmıştır.
Soru 3
Anadolu’nun,
I.önemli göç yolları üzerinde olması,
II.Asya ve Avrupa arasında köprü vazifesi yap­ması,
III.iklim şartlarının elverişli olması
gibi özelliklerinden hangileri burada yüksek bir uygarlığın kurulmasında etkili olmuştur?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
I II ve III
Soru 4
İlk Çağ'da;
-Yunanlıların tanrıları adına olimpiyatlar dü­zenlemeleri,
-Mısırların ölülerini mumyalayarak piramit adı verilen anıt mezarlar yapmaları,
görülen bu gelişmelerin ortak nedeninin aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Değişik toplumlardan etkilenmeleri
Demokrasiyi geliştirmeleri
Dini inanışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkması
Hukuka önem vermeleri
Bilimsel gelişmeleri desteklemeleri
Soru 5
Aşağıdaki kültürlerden hangisinin Anadolu kültür medeniyetine daha az katkısı olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Hititler
Romalılar
Bizanslılar
Persler
Türkler
Soru 6
I.Musevilik inanışı
II.Hıristiyanlık inanışı
III.Çok tanrılı inanış
Yukarıda verilen inanç sistemlerinden hangi­lerinin diğerlerine göre ilk çağ'da daha az ya­yıldığı savunulabilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 7
İlkçağ uygarlıklarından Sümerlerin Çivi yazı­sını kullanmaları, aşağıdakilerin hangisi üze­rinde etkili olmamıştır?
seçenekleri
Yazılı edebiyatın gelişmesi
Yazılı kanunların oluşturulması
Dünya edebiyatı ve kültürünün gelişmesi
Tarihi çağların başlaması
12 Hayvanlı Takvim’in kullanılması
Soru 8
Mezopotamya, Medeniyeti’nde İlk yazı, ilk yazılı kanun, ilk anayasa, ilk mutlak krallık, ilk kütüpha­ne ve ilk daimi ve düzenli ordu gibi gelişmeler ortaya çıkmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
seçenekleri
Tarihi devirlerin başladığı
Çevre kültürlerin etkisiyle ortaya çıktığı
Hukukun geliştiği
Kültürel yönden gelişmiş olduğu
Siyasi ve askeri gücün artırılmaya çalışıldığı
Soru 9
Babil kralı Hammurabi’nin hazırladığı hukuk ku­rallarında kanunlar kısas-kısas esasına dayanır. Kanunlarda insanların sosyal yaşantılarını dü­zenleyen kanunlar vardır.
Buna göre Babillerde,
I.laik devlet anlayışı,
II.demokrasi anlayışı,
III.mutlak monarşi anlayışı
yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?
seçenekleri
Yalnız I
I ve II
Yalnız III
I ve III
I, II ve III
Soru 10
Eskiçağ medeniyetlerinden Mısır’da, nom adı verilen şehir devletleri MÖ 3000'lerde merkezi bir krallık çatısı altında toplanmıştır.
Bu durum,
I.hukuk,
II.yönetim,
III.inanç
gibi alanlardan hangilerinde doğrudan bir de­ğişim olduğunun göstergesidir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III