9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri 10

Açıklama 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri 10
Soru 10 Soru
Kategori 9. Sınıf Tarih
Gönderen 27zeugma27
Eklenme Tarihi 17-01-2019

Soru 1
Diyarbakır Çayönü’nde yapılan kazılarda orak, çekiç, bıçak ve tahıl öğütme taşlan bulunmuştur. Buna göre Çayönü ile ilgili olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
seçenekleri
Üretken ve yerleşik bir hayatın olduğu
Tarihi dönemlerin yaşandığı
Hayvancılığın başlıca geçim kaynağı olduğu
Adalet anlayışının geliştiği
Şehir hayatının görüldüğü
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, İlk Çağ’da Asya ile Avru­pa arasındaki kültürel etkileşim sonucunda ortaya çıkan gelişmeler arasında gösterilemez?
seçenekleri
Hellenistik medeniyetin ortaya çıkması
Romalıların 12 Levha Kanunları’nı hazırlamaları
Lidyalıların Yunan tanrılarına tapması
Yunanlıların Fenike alfabesini kullanması
Hititlerin çivi yazısını kullanması
Soru 3
-Hititlerde kral, kraliçe (Tavananna) ve aristokratlar­dan oluşan Pankuş Meclisi devleti yönetirdi. -Sümer şehir devletlerindeki krallar, isterlerse da­nışmanlık yapan meclisleri toplayabiliyordu. -Mısır’da tek yetkili kişi olan krallar, tanrı özelliği ka­zanmış ve emirleri tanrı buyruğu olarak kabul edil­miştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
seçenekleri
Hititlerde kralların yetkileri kısıtlanmıştır.
Sümerlerde krallara yardımcı kurullar vardır.
Mısır’da krallar mutlak egemendir.
Hititlerde ve Sümerlerde demokrasi gelişmiştir.
Mısır’da krallar otoritelerini artırmak için dini kul¬lanmıştır.
Soru 4
Uygarlıkların oluşumunda birçok toplumun katkıları bulunmaktadır. Bu katkıların temeli öncelikle karşılıklı etkileşimdir. Bu durumun ortaya çıkmasına, I.savaşlar, II.ticari ilişkiler, III.bölgeler arası göçler olgularından hangilerinin etkili olması beklenebi­lir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
Soru 5
Lidyalıların, I.parayı icat etmeleri, II.Kral Yolu’nu yapmaları, III.ücretli askerler kullanmaları, faaliyetlerinden hangilerinin ticaretin gelişmesine ortam hazırladığı söylenebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 6
Temel geçim kaynakları tarım olan Hititler, tahıllarını saklamak için depolar yapmış, ayrıca büyük su ha­vuzları inşa etmişlerdir. Hititlerin bu faaliyetleri, aşağıdakilerden hangisini kendileri için sorun olmaktan çıkarmayı hedefle­diklerini gösterir?
seçenekleri
Kurak geçen mevsimleri
Komşu ülkelerin saldırılarını
Sanayi faaliyetlerinin gerilemesini
Halkın devlete karşı ayaklanmasını
Devletin vergi gelirlerinin azalmasını
Soru 7
Hititlerin ilk zamanlarında soylulardan oluşan Pankuş Meclisi’nin kral ve kraliçeyi yargılama yetkisi vardı. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göster­gesidir?
seçenekleri
Bütün yetkilerin kralda toplandığının
Güçlü bir merkezi otorite kurulduğunun
Kralın soyluların denetimi altında olduğunun
Krallığın babadan oğula geçtiğinin
Pankuş Meclisi üyelerinin kral tarafından seçildiğinin
Soru 8
Hitit kralları ölmeden önce yerlerine geçecek veliaht­ları belirlemişlerdir. Bu uygulamanın, I. taht kavgalarının yapılması, II.merkezi otoritenin sarsılması, III.devletin siyasal varlığının sürdürülmesi durumlarından hangilerini engellemesi beklenebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
Soru 9
İnsan topluluklarının çeşitli alanlardaki ihtiyaçları ve inançları bilimsel ve kültürel gelişmelere ortam hazır­lamıştır. Bu bilgilere göre, I.Hititlerin merkezi otoritelerini güçlendirmek ama­cıyla feodal beylikleri ortadan kaldırmaları, II.Sümerlerin tapınağa getirilen ürünleri kaydeder­ken karışıklıkların çıkması üzerine çivi yazısını bul­maları, III.Mısırlıların düzenli bir şekilde tarım yapabilmek için Güneş yılı takvimini icat etmeleri gelişmelerinden hangileri yukarıdaki yargıyı des­tekleyen bir örnek değildir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
Soru 10
Sümerlerin, I.tarihte bilinen ilk yazılı hukuk kurallarını yapmaları, II.yaptıkları kanunlarla halka çeşitli özgürlükler ve özel mülkiyet hakkı tanımaları, III.zenginlerin yoksulları ezmesini önlemek amacıyla kanunlar hazırlamaları faaliyetlerinden hangileri hukuk fikrinin geliştiğine kanıt olarak gösterilebilir?
seçenekleri
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
II ve III