9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri 1

Açıklama 9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 9. Sınıf Tarih
Gönderen Q64
Eklenme Tarihi 15-01-2019

Soru 1
Tarihçiler, insan topluluklarının çok uzun bir sü­reçte yaşadığı olayların incelenmesini ve öğretil­mesini kolaylaştırmak için tarihi, yazının bulun­masını esas alarak ikiye ayırmışlar, yazının bu­lunmasından önceki döneme Tarih Öncesi, ya­zıyla başlayan döneme ise Tarihi Çağlar denmiş­tir. Yukarıdaki paragrafa bakarak tarihin devirle­re ayrılmasında tarihçiler öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini esas almışlardır?
seçenekleri
Tarihteki önemli olayları
Tarihte yazının kullanılmasını
Tarihteki önemli kişileri
Tarihteki yer ve zamanları
Tarihteki büyük medeniyetleri
Soru 2
Tarihi devirlerden İlkçağ 3600 yıl, Ortaçağ 1140 yıl, Yeniçağ 340 yıl, Yakınçağ 210 yıl sürmesine karşın Tarih Öncesi yıllar binlerce yıl sürmüştür. Tarih öncesi devirlerin daha uzun sürmesin­de,
I.maden işlemeciliğinin gelişmemesinin
II.değişimin, etkileşimin ve gelişmenin yavaş olmasının
III.toplum nüfusunun az olmasının
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 3
Maden devrinde önce bakır, sonra tunç daha sonra da demirden yapılan araçlar kullanılmıştır. Bu durum,
I.maden işlemeciliğinin zamanla geliştiği
II.daha dayanıklı malzemelerin kullanıldığı
III.tüm madenlerin aynı anda bulunduğu
sonuçlarından hangilerini doğrular?
seçenekleri
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
II ve III
Soru 4
-Siyasi belgeleri ve devletler arası yazışmala­rı inceler.
-Toplumların öz kültürlerini inceler.
-Soy cetvellerini inceler.
-Armaları ve mühürleri inceler.
Yukarıda tarihe yardımcı bilim dallarından bazı­larının özellikleri verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin konusu verilme­miştir?
seçenekleri
Diplomatik
Nümizmatik
Etnografya
Şecereler
Heraldik
Soru 5
Tarih öncesi dönemlerde ortaya çıkan,
I.tarımsal üretimin yapılması
II.yazının kullanılması
III.paranın kullanılması
gelişmeleri kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır?
seçenekleri
I, II ve III
II, I ve III
II, III ve I
III, II ve I
III, I ve II
Soru 6
Tarih öncesi dönemlerde görülen,
I.üretim faaliyetlerinin başlaması,
II.insanların yerleşik hayata geçmeleri,
III.hayvanların evcilleştirilmesi,
gelişmelerinden hangilerinin ticari faaliyetle­rin başlamasında etkili olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III
Soru 7
Tarihsel olaylar ile ilgili kaynaklara başvurulma­dan öğrenilemez. Buna göre kaynakların; I.doğru ve güvenilir olması II.o dönemin diğer kaynakları ile karşılaştırıl­ması III.yansız olarak yazılması özelliklerinden hangileri tarih bilimine yar­dımcı olma amacına yöneliktir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III
I,II ve III
Soru 8
Dünyada bütün insanlar hep birlikte tarih öncesi devirleri yaşamamıştır. Bazı topluluklar Cilalı taş devrini yaşarken, bazıları ise maden devrini ya­şamışlardır. Bazı toplumlar ise bazı çağları ya­şamadan diğerine geçmiştir. Bazı toplumların bazı çağları yaşamadan di­ğerine geçmesinde, I.göçler II.ticaret III.savaşlar gibi durumların hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I,II ve III
Soru 9
Tarihi olayların en belirgin özelliği tekrarlanamamaları deney ve gözlemlerin yapılamamasıdır.
Bu durum tarihin,
I.objektif olması
II.sosyal bir bilim olması
III.belgelere dayanması
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız lI
Yalnız III
I ve III
II ve III
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi tarihe yardımcı bi­limlerden nümizmatik biliminin sağladığı faydalardan biri değildir?
seçenekleri
Devletlerin merkezlerini öğrenme
Devletin sosyo ekonomik durumunu öğrenme
Ülkenin ekonomisi hakkında bilgi edinme
Ülkenin sınırlarını öğrenme
Parayı bastıran hükümdarı bilme