8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ya İstiklal Ya Ölüm Testleri 4

Açıklama 8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ya İstiklal Ya Ölüm Testleri 4
Soru 10 Soru
Kategori 8. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen levolii
Eklenme Tarihi 05-02-2019

Soru 1
BİLGİ NOTU Sakarya Savaşı’nı TBMM’nin kazanması­nın ardından Fransızlar ile Ankara Antlaş­ması imzalanmış, Hatay Fransız yöneti­mindeki Suriye’ye bırakılmış ve böylece Fransa Anadolu’daki işgalini sonlandırarak geri çekilmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
seçenekleri
Misak-ı Milli’den taviz verilmiştir.
Fransızlar TBMM’nin varlığını tanımıştır.
Suriye bağımsızlığını kazanmıştır.
Fransa taleplerinin büyük kısmından vazgeçmiştir.
Soru 2
Batı cephesinde Yunan kuvvetlerine karşı ka­zanılan Sakarya Savaşı sonrasında TBMM hükümeti ile Fransa arasında 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Ankara Antlaşmasının; I. Hatay’da özerk bir yönetim kurulacaktır. II.. Halkın resmi dili Türkçe olarak kalacaktır. III. Fransa işgal ettiği Anadolu topraklarından çekilecektir. maddelerinden hangileri bölge halkı ile olan kültürel bağların korunmaya çalı­şıldığının göstergesidir?
seçenekleri
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III
Soru 3
Fransa, Sakarya Meydan Muharebesinde ka­zanılan zaferden sonra silahlı mücadeleyi so­na erdirdiğini ilan ederek Ankara Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu antlaşmadan sonra Fransa ise işgal ettiği yerleri terk ederek geri çekil­miştir Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşa­ğıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
seçenekleri
Fransa Kurtuluş Savaşı’nı desteklemiştir.
İtilaf Devletleri Yunanistan’ı işgallerden vazgeçirmeye çalışmıştır.
Fransa Türklerin gücünü kabul etmiştir.
Kurtuluş Savaşı sona ermiştir
Soru 4
Misak-ı Milli sınırları içerisinde olan Batum, aşağıdaki ülkelerden hangisine bırakılmak zorunda kalınmıştır?
seçenekleri
Ingiltere
Sovyetler Birliği
Yunanistan
Fransa
Soru 5
Mustafa Kemal; Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!.. emrini hangi savaşta vermiştir?
seçenekleri
Sakarya
Büyük Taarruz
l.İnönü
II. İnönü
Soru 6
İtalyanlar hangi savaştan sonra Anado­lu’dan tamamen çekilmişlerdir?
seçenekleri
I.İnönü Savaşı
II. İnönü Savaşı
Sakarya Savaşı
Büyük Taarruz
Soru 7
Mustafa Kemal, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’ya; Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin ters giden ta­lihini de yendiniz. demiştir. Mustafa Kemal bu sözü aşağıdaki olay­lardan hangisi sonucunda söylemiştir?
seçenekleri
I.İnönü Savaşı
II.İnönü Savaşı
Sakarya Savaşı
Büyük Taarruz
Soru 8
Sakarya Savaşı’nın kazanılarak Yunanlıları saldırı gücünün kırılmasına rağmen, Büyük Taarruz için yaklaşık bir yıl beklenilmiştir. Bu durum; I.Kesin zaferin amaçlanmış olması II.Düşmanı savaş yapmadan caydırma isteği III.Gerekli hazırlıkların yapılması yargılarından hangileri ile ilgilidir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız III
I ve III
II ve III
Soru 9
Bütün dünya tarihinde, sizin İnönü Meydan Savaşları’nda yüklendiğiniz görev kadar ağır bir görev yüklenmiş komutanlar pek enderdir. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. Yukarıda TBMM başkanı Mustafa Kemal’in Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’ya yaz­dığı telgraftan bir bölüm verilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın bu telgrafı dik­kate alındığında II. İnönü Zaferi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşı­labilir?
seçenekleri
Kurtuluş Savaşı içerisinde bir dönüm noktası olduğuna
İtilaf Devletleri arasındaki birliğin bozulduğuna
Yeni Türk devletinin bağımsızlığının Avrupalı Devletler tarafından tanındığına
Batı topraklarının düşman işgalinden kurtarıldığına
Soru 10
Londra Konferansı’nda amaçlarına ulaşama­yan İtilaf Devletleri Yunanlıları tekrar harekete geçirdiler. Eskişehir ve Kütahya üzerinden yürüyerek Ankara’yı ele geçirmek ve Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettirmek iste­yen Yunanlılar düzenli ordu birlikleri tara­fından İnönü mevzilerinde tekrar mağlup edildiler. Buna göre, II. İnönü Savaşı’nın doğurdu­ğu sonuçlar arasından aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı savunulamaz?
seçenekleri
Düzenli orduya katılımlar artmıştır.
TBMM’nin halk üzerindeki otoritesinin güçlenmiştir..
Kurtuluş Savaşı’nın askeri mücadele dönemi tamamlanmıştır.
İtalya işgal ettiği Anadolu topraklarından çekilmiştir.