8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Kader Ve Evrendeki Yasalar

Açıklama 8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Kader Ve Evrendeki Yasalar
Soru 11 Soru
Kategori 8. Sınıf DKAB
Gönderen lala87
Eklenme Tarihi 17-01-2019

Soru 1
Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabb’imiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!"Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabb’imiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!" (Âl-i İmrân suresi, 191. ayet) Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
seçenekleri
Yüce Allah insandan evreni incelemesini istemıştır.
Yüce Allah insan ve hayvanları yaratmadan önce, yeryüzünü onların yaşamalarına uygun bir şekilde hazırlamıştır.
İnsan irade sahibi tek varlıktır.
Yüce Allah, insandan evrendeki düzeni bozmamasını istemektedir.
Soru 2
Evrende her şey bir çarkın dişlisi gibidir. Bu dişlilerden birinde problem yaşandığında diğer dişlilerde de problemler yaşanmaya başlar. Örneğin, bir anda güneş ışığı kesilse bitkiler, hayvanlar, insanlar canlılığını devam ettiremez. Su damlacıkları rüzgâr yoluyla havalanıp bulutları oluşturur. Takibinde yağmurları... Rüzgâr olmasa bu durum çok zor gerçekleşir ve bugünkü yağmur oranlarında büyük azalmalar olur, çöller artar. Yukarıda verilen metin aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?
seçenekleri
Evrende her şey birbirini tamamlayan biçimde, uyumlu hareket etmektedir.
Deney ve gözlem, evreni tanımamıza yardımcı olur.
İnsan, aklı sayesinde, bozulan dişlileri tamir edebilir.
İnsan evrendeki düzeni korumak için çaba sarf etmelidir.
Soru 3
Evren ile içindeki varlıkların belli düzen ve ölçüye göre yaratıldığı Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir.".............................." Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden hangisinin gelmesi en uygundur?
seçenekleri
“Allah, inanıp iyi işler yapanları ödüllendirir. Onlar için büyük bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır.” (Sebe suresi, 4. ayet)
O (Allah) ki; yeryüzünü sizin için döşek ve göğü bina kıldı..." (Bakara suresi, 22. ayet)
“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şükreder, ister nankörlük eder.” (İnsan suresi, 3. ayet)
“Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin...” (Mülk suresi, 3. ayet
Soru 4
Denizlerdeki tuz, orada yaşayan canlılar için uygun orandadır. Gezegen ve yıldızların aralarındaki mesafe, evrendeki düzen ve dengeyi sarsmayacak şekilde Allah tarafından konulmuştur. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
seçenekleri
Yüce Allah her şeyi belli bir uyum ve denge içinde yaratmıştır.
Yüce Allah, verilen nimetler için insanın kulluk etmesin istemektedir.
Yüce Allah’ın yarattığı denge ve düzen evrendeki varlıkların uyumlu bir sistem oluşturmalarını sağlamıştır.
Yüce Allah yeryüzünü canlıların yaşayabileceği ölçü içinde yaratmıştır.
Soru 5
Yüce Allah, toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini gösteren yasalar koymuştur. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasalara uyulmadığı takdirde yaşanabileceklerden biri değildir?
seçenekleri
Adaletsizliklerin olması
Yoksulluğun artması
Varlıkların canlılığını sürdürememesi
Suçların çoğalması
Soru 6
Ay, Dünyamıza şimdiki noktasından 50 bin mil ötede olsaydı, yeryüzünde med-cezir (gel-git) olayları sonucunda bütün kıtalar günde iki defa su altında kalırdı. Dolayısıyla Ay, olabilecek en doğru uzaklığa yerleştirilmiştir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki paragrafta vurgulanan ana fikirle ilgili değildir?
seçenekleri
“Onlar... göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler.” (Âl-i İmrân suresi, 191. ayet)
“Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak bir bozukluk görüyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet)
“Biz her şeyi bir ölçüye (bir düzene, plana) göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)
“...Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir.” (Furkân suresi, 2. ayet)
Soru 7
I. İnsanın özgürlüğü, zorlama ve baskı olmadan kendi iradesiyle karar vermesidir. II. Kaza, Yüce Allah’ın herkese nasip ettiği kendisinden faydalanılan maddi ve manevi her şeydir. III. Kader, kâinatta olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacağını Allah’ın ezelde bilmesidir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
seçenekleri
I ve III
I ve II
Yalnız I
Yalnız Il
Soru 8
Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın evrene koymuş olduğu toplumsal yasalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
seçenekleri
Sünnetullah
Kader
Nasip
Kaza
Soru 9
“Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş’a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır...” (Ra’d suresi, 2. ayet) Yukarıdaki ayet aşağıdakilerden hangisi için örnek oluşturmaktadır?
seçenekleri
Fiziksel yasalar
Toplumsal yasalar
Biyolojik yasalar
Kimyasal yasalar
Soru 10
- Bitkiler fotosentez yoluyla solunum yaparlar. - Dünya’nın etrafını saran atmosfer, yer çekiminin etkisiyle dünyanın çevresinde yer almaktadır. - Gelir dağılımının adil olmadığı toplumlarda toplumsal barış bozulur. Yukarıda verilenlerde aşağıdaki yasalardan hangisi için örnek yoktur?
seçenekleri
Ahlak yasaları
Biyolojik yasalar
Toplumsal yasalar
Fiziksel yasalar
Soru 11
Ayşe Öğretmen, öğrencilerine bu yasayı anlatmak için şu ayeti örnek vermiştir: “O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, tayin edendir...” (En’âm suresi, 2. ayet) Buna göre Ayşe Öğretmen aşağıdaki yasalardan hangisini öğrencilerine açıklamıştır?
seçenekleri
Sünnetullah
Toplumsal yasalar
Biyolojik yasalar
Fiziksel yasalar