7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Testleri 5

Açıklama 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Testleri 5
Soru 10 Soru
Kategori 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen ersan22
Eklenme Tarihi 18-01-2019

Soru 1
20 Ocak 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kabul ettiği Teşkilat-ı Esasiye Kanununun birinci maddesinde, “Hakimiyet bilâ kayd-ü şart milletindir.” (Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.) ilkesi ilan edilerek önemli bir adım atılmıştır. Bu önemli adımın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Milli egemenlik, devletin temel öğelerinden biri haline getirilmiştir.
Milli eğitimde birlik sağlanmasının ülke için önemi vurgulanmıştır.
Milli Mücadele’yi anlatacak bir basın kuruluşu kurulmasının yolu açılmıştır.
İstanbul hükümeti ile işbirliği yapmanın yolu açılmıştır.
Soru 2
Açıldıktan sonra “Milleti” temsil ettiği kabul edi­len TBMM, kendi dışında hiçbir güç ve iradeyi tanımadığını bildirmiştir. Buna göre artık halk kendi yöneticilerini kendisi seçecek ve yöne­timde halk söz sahibi olacaktı. Metne göre TBMM’nin açılışı aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?
seçenekleri
Yönetilenlerin yönetime katılımını
Ekonomik bakımdan kalkınmayı
Basın özgürlüğünün pekişmesini
Saltanat yönetiminin paylaşılmasını
Soru 3
Devlet yönetiminin daha etkin ve sağlam ol­masının yolu demokrasinin iyi işlemesi ile mümkündür. Bunda da en önemli faktör va­tandaşlardır. Aşağıdakilerden hangisi, halkın yönetimi denetleme yollarından biridir?
seçenekleri
Seçme ve seçilme hakkını kullanma
Devlet aleyhinde olan grupları destekleme
İstediğini yaptırmak için güç kullanma
Tek partinin mecliste olmasını sağlama
Soru 4
-Toplumsal dayanışmanın olduğu -Bilimsel ve teknolojik gelişmelere önem verildiği -Vatandaşlık bilincine sahip olunduğu Toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin yerleştiği savunulamaz?
seçenekleri
Demokratik kurallara uyma düşüncesinin
Karşılıklı anlayışın
İnsanlara saygı ve hoşgörünün
Monarşik düzenin
Soru 5
Ülkemizde, I.Dine dayalı ayrıcalıkların reddedilmesi II.Herkesin vicdan özgürlüğünün olması III.Çalışma, konut ve eğitim hakkının devlet güvencesine alınması uygulamalarından hangisi veya hangileri­nin laiklik ilkesi ile doğrudan ilgili olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
Soru 6
Anayasamızın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerinden bahsedilmiştir. Bu maddede Türk Devleti’nin, insan haklarına say­gılı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin aşağıdakilerden hangisini hedeflediği savunula­maz?
seçenekleri
İnsan haklarının yerleşmesini
Halkın ve devletin karşılıklı görevlerini yerine getirmelerini
Din ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasını
Yalnızca gelişmiş devletlerle ilişkiler kurulmasını
Soru 7
Alınan kararların uygulanmasına yürütme kuv­veti denir. Yürütme, cumhurbaşkanı ile başba­kanın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafın­dan temsil edilir. Aşağıdakilerden hangisi yürütme gücünün kapsamına girer
seçenekleri
Valilerin atanması
Yasaların çıkarılması
Bağımsız yargılamanın yapılması
Kanunların Anayasa’ya uygun olması
Soru 8
Cumhurbaşkanının, bazı kanunları gözden geçirmek üzere tekrar meclise göndermesine “veto” denir. Cumhurbaşkanı isterse anayasa değişikliklerini halk oylamasına sunabilir. Buna göre, cumhurbaşkanının veto ve halk oylaması yetkisi aşağıdakilerden hangisi­nin göstergesidir?
seçenekleri
Meclisin yetkilerinin sınırsız olmadığının
Halkın yönetime katılamadığının
Cumhurbaşkanının yürütme gücünü temsil ettiğinin
Kanunların uygulanamadığının
Soru 9
Tanım : Hükümet tarafından hazırlanarak ya­salaşması için meclise sunulan ka­nun metnine yasa tasarısı denir. Durum: Mecliste hükümet belli konularda ta­sarı sunar, eğer kabul edilirse yürür­lüğe girer. Tanım - durum ilişkisi göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
seçenekleri
Hükümet tekliflerinin her zaman mecliste kabul edilmediği
Meclisteki tasarıların kabul edilmesiyle yasaların oluştuğu
Hükümetlerin sınırsız yetkilere sahip olmadığı
Meclisin yetkilerinin hükümetin elinde toplandığı
Soru 10
Egemenlik hakkının halka ait olduğu yönetim şekillerine demokrasi denir. Ülkemiz, demok­rasinin bir uygulama şekli olan cumhuriyet re­jimi ile yönetilmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin ül­kemizde görülmesi beklenemez?
seçenekleri
Anayasanın halkoyu ile belirlenmesi
Yöneticileri halkın seçmesi
Yürütme görevinin belirli bir aileye tanınması
Yöneticilerin belirli bir süre için seçilmesi