7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Testleri 3

Açıklama 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Testleri 3
Soru 10 Soru
Kategori 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen jasmin01
Eklenme Tarihi 04-02-2019

Soru 1
Meclisteki çoğunluğun çıkaracağı yasaların hukuka aykırı olup olmadıkları bağımsız yargı organlarından biri olan Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir. Anayasaya aykırı olan yasalar bu mahkemece iptal edilir; yani geçer­siz sayılır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gös­terir?
seçenekleri
Yasa yapmak için komisyonlar oluşturulduğunu
Yasaların uzlaşımla belirlenmediğini
Çıkarılan tüm yasaların engellendiğini
Devletin kendini denetleme mekanizmaları olduğunu
Soru 2
sosyal-bilgiler-yasayan-demokrasi2 Atatürk’ün bu konuşmasında söyledikleri neyin gereğidir?
seçenekleri
Hukuk devleti anlayışının
Lâik devlet anlayışının
Sosyal devlet anlayışının
Devletin bölünmezliğinin
Soru 3
Bazı çocuklar ve yaşlılar hayatlarını devlet hi­mayesinde devam ettirmek durumunda kala­bilirler. Devlet, bu gibi durumlar için gerekli olan önlemleri alır. Metin, devletimizin aşağıdaki niteliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?
seçenekleri
Üniter
Sosyal
Lâik
Hukuk
Soru 4
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yalnızca kişi hak­larını güvence altına alarak vatandaşların mut­luluğunun sağlanamayacağının farkındadır. Onlara, her şeyden önce, insan onuruna yara­şır bir yaşam düzeyi sağlamayı kendine görev edinmiştir. Bunun için de Anayasada çalışma hakkı, konut hakkı, eğitim hakkı gibi haklar ön­görülmüştür. Vatandaş, bu haklarını kullanabil­mesi için gerekli olanakların devlet tarafından oluşturulmasını isteme hakkına sahiptir. Metinde Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi ni­teliği söz konusu edilmiştir? %
seçenekleri
Laik devlet olma
Sosyal devlet olma
Üniter devlet olma
Hukuk devleti olma
Soru 5
Ülkemizi yönetenlerin yaptıkları işlemler, Da­nıştay ve İdare Mahkemeleri tarafından denet­lenir. Bu işlemlerden hukuka aykırı olanlar, bu mahkemeler tarafından iptal edilir. Buna göre Danıştay ve İdare mahkemeleri aşağıdakilerden hangisini denetlemektedir
seçenekleri
Hükümet
Meclis
Cumhurbaşkanlığı
Yargı
Soru 6
sosyal-bilgiler-yasayan-demokrasi3 Şemada boş bırakılan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
seçenekleri
Yürütme
Seçme
Temsil
Ordu
Soru 7
Millî Egemenlik; bir milletin kendi kaderine hâkim olarak, kendi geleceğini tayin etme gü­cünü elinde bulundurması demektir. Yani bir milletin kendini yönetmesi, kendini yönetecek kişileri seçmesi anlamına gelir. Buna göre milli egemenlik neyi gerektirir?
seçenekleri
Dış güçlerin ülke yönetimine karışmasını
Yönetimde azınlıkların etkili olmasını
Halkın yönetimde karar sahibi olmasını
Din adamlarının yönetim kurallarını belirle¬mesini
Soru 8
Anayasamızın 88. maddesine göre, kanun teklif etmeye aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde verilenlerin ikisi de yetkilidir?
seçenekleri
Bakanlar kurulu - Milletvekilleri
Cumhurbaşkanı - Anayasa Mahkemesi
Danıştay - Milletvekilleri
Cumhurbaşkanı - Bakanlar Kurulu
Soru 9
Meclis tarafından yapılan yasaların uygulan­ması gerekir. Bu uygulama işini aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır?
seçenekleri
Danıştay
Anayasa Mahkemesi
Bakanlar Kurulu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Soru 10
Meclis tarafından çıkartılan kanun Cumhurbaş­kanının onayına sunulur. Cumhurbaşkanı, Tür­kiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen ka­nunları on beş gün içinde yayımlar ya da ya­yımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üze­re, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Cumhurbaşkanının, bir kanunu yeniden gö­rüşülmek üzere meclise geri göndermesi aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?
seçenekleri
Tartışmak
Veto etmek
Yargılamak
Yürürlüğe koymak