7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihinde Yolculuk Testleri 8

Açıklama 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihinde Yolculuk Testleri 8
Soru 10 Soru
Kategori 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen aliço45
Eklenme Tarihi 11-01-2019

Soru 1
İlk Türk demir yolu hattı Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde bir İngiliz şirketi tarafından İzmir - Aydın arasında yapılmıştır. Bu yolun İzmir - Aydın arasında yapılmasın­da, I.Demir yolunun yapıldığı güzergahın ticaret yolları üzerinde bulunması II.İzmir limanına gelen malların demir yolu aracığıyla iç bölgelere taşınmasının kolay olması III.Osmanlı Devleti’nde sanayinin gelişmemiş olması durumlarından hangisi ya da hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 2
Avrupalılar karşısında gerileyen Osmanlı Devleti’nde 18. ve 19. yüzyıllarda Kara ve Deniz Mühendishaneleri, posta teşkilatı, Mülkiye ve Harbiye okulları ile Danıştay gibi kurumlar açıl­mıştır. Bu bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti ile il­gili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla­maz?
seçenekleri
İç işlerine karışılmasına engel olmuştur.
Askerlik, hukuk, eğitim gibi alanlarda önemli ıslahatlar yapmıştır.
Açtığı modern kurumlarla sorunlarına çözüm getirmek istemiştir.
Islahat çalışmalarında Avrupa’yı örnek almıştır.
Soru 3
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatlardan bazıları şunlardır: -Polis teşkilatının temelleri atılmıştır. -Mahallelerde muhtarlıklar oluşturulmuştur. -Müslümanlarla Hristiyanlar hak ve özgür­lükler açısından eşit hale getirilmiştir. Buna göre yapılan ıslahatların aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Sınırların korunmasına
Askerlik işlerinin düzene konulmasına
Üretimin artırılmasına
Toplumsal düzenin korunmasına
Soru 4
-Lale Devri’nde ilk matbaa kurulmuştur. -1831 ’de Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmi ga­zete çıkarılmıştır. Bu gelişmeler, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin öneminin kavrandığı­nı gösterir?
seçenekleri
Halkın bilgilendirilmesinde yeniliklerden yararlanılmasının
Anadolu’nun kültürel yapısının korunması¬nın
Avrupa devletlerinin Osmanlı içişlerine karışmalarının engellenmesinin
Islahatlarla Kanuni döneminde olduğu gibi güçlü bir devlet düzeni kurulmasının
Soru 5
Devletin güç kaybetmesini önle­mek için pek çok yenilik yapmalı­yım. Ancak yeniliklere başlamadan önce Avrupa'ya elçiler gönderip onlardan raporlar istemeliyim, ileri gelen devlet adamlarının görüş ve önerilerini de dikkate almalıyım. Bu sayede hem yeniliklerin öncelik sırasını belirim hem de devlet adamlarının desteğini alırım. Bu bilgilere göre III. Selim için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
seçenekleri
Dünyadaki gelişmelere açıktır.
Egemenlik haklarından vazgeçmeyi düşünmüştür.
Farklı görüş ve düşüncelerden yararlanmanın gereğine inanmaktadır.
Belli bir plan ve düzene göre hareket etmeye özen göstermektedir.
Soru 6
18. yüzyılda yapılan ıslahatlar incelendiğinde Lale Devri’nde yapılan ıslahatların diğer ısla­hatlardan farklı olduğu görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu farkı göstermek­tedir?
seçenekleri
Lale Devri ıslahatlarını devlet adamlarının yapması
Lale Devri ıslahatlarının Batı’dan etkilenmesi
Lale Devri ıslahatlarının gerilemeyi önleyememesi
Lale Devri ıslahatlarının genelde kültürel alanda olması
Soru 7
18. yüzyılda işbaşına gelmiş ıslahatçı padişah­lardan, - Mustafa, Deniz Mühendishanesi’ni aç­mıştır. -I. Mahmut, Avrupa’dan uzmanlar getirerek Humbaracı Ocağı’nı düzenlemiştir. -I. Abdülhamit, İstihkâm Okulu’nu açmıştır. Bu yeniliklerin, öncelikle aşağıdaki sorun­lardan hangisini gidermek için yapıldığı söylenebilir?
seçenekleri
Padişahın otoritesinin azalmasını
Ordudaki bozulmayı ve güç kaybını
Halkın devlete güveninin azalmasını
Vergilerin toplanmasında yaşanan güçlük¬leri
Soru 8
17. ve 18. yüzyılda ıslahat yapan bazı devlet adamları bütçeyi denkleştirmeye çalışmış, ge­reksiz harcamaları kısıtlamışlardır. Bu tür çalışmaların aşağıdakilerden hangi­sine yönelik olduğu savunulabilir?
seçenekleri
Ekonomik sorunları çözmeye
Ordudaki bozulmayı engellemeye
Toplumda birlik ve beraberliği sağlamaya
Osmanlı Devleti’ni dünyanın en büyük eko¬nomik gücü haline getirmeye
Soru 9
. Tanzimat Fermanı’na göre; -Herkesin can, mal ve namus güvenliği dev­let tarafından sağlanacaktır. -Kanun önünde herkes eşit sayılacaktır. -Herkesten gelirine göre vergi alınacaktır. -Askerlik vatan görevi olacak, ancak süresi sınırlandırılacaktır. Buna göre Tanzimat Fermanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
seçenekleri
Kanun üstünlüğü anlayışının kabul edildiği
Saltanatın kaldırılarak yerine demokratik bir idarenin kurulduğu
Kanun önünde herkesin eşit sayıldığı
Vergi ve askerlik işlerinin yeniden düzenlendiği
Soru 10
Osmanlı Devleti’nin kurduğu ilk medreselerde dini ve pozitif bilimler birlikte okutulurken 17. yüzyıldan itibaren medreseler daha çok dini eğitim veren kurumlar haline gelmiştir. Bu değişimin aşağıdaki sonuçlardan hangi­sine yol açtığı savunulamaz?
seçenekleri
Medreselerin öneminin azalmasına
Medreselerin öneminin azalmasına
Osmanlı Devleti’nde eğitim faaliyetlerinin durmasına
Medrese mezunlarının eskisi kadar donanımlı olamamasına