7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras

7. Sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras konusuna göre hazırlanan test soruları ve cevapları bulunmaktadır.
Açıklama 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras
Soru 15 Soru
Kategori 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen reyhanmizrak
Eklenme Tarihi 29-01-2019

Soru 1
Osmanlı Devleti' nde düşman ülkelerine saldırı düzenlemek, orduya keşif hizmetlerinde bulunmak ve ordunun güvenle ilerlemesini sağlamak gibi görevlerde bulunan atlı askeri birliklere ne denir ?
seçenekleri
Kapı kulu süvarileri
Tımarlı sipahiler
Akıncılar
Yaya ve müsellemler
Soru 2
Osmanlı Devleti'nde eğitim ve adalet alanındaki işleri yürüten ve bu alandaki atamaları yapan kişiye ne denirdi ?
seçenekleri
Kazasker
Sadrazam
Kaptan-ı Derya
Şeyhülislam
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey' in teşkilatlanma alanındaki çalışmalarından biri değildir ?
seçenekleri
İlk medresenin açılması
Vezirlik sisteminin kurulması
Yeniçeri Ocağının kurulması
İlk düzenli ordunun kurulması
Soru 4
Haçlı Seferlerinde  Hristiyanlar  kutsal saydıkları toprakları ele geçirememiş halkın gözünde din adamları, papa güç kaybetmişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır ?
seçenekleri
Kilise papazlarına duyulan güvenin artmasına
Hristiyanların güçlenmesine
Derebeyliklerin zayıflamasına
Kilisenin otoritesinin sarsılmasına
Soru 5
  1. Osman Bey
  2. Orhan Bey
  3. I. Bayezid
  4. I. Mehmet
Osmanlı Devleti' nde iskân politikası ilk kez yukarıdaki hükümdarlardan hangisinin döneminde uygulanmıştır ?
seçenekleri
I
II
III
IV
Soru 6
Aşağıdakilerden hangi şehir II. Mehmet Dönemi'nde Osmanlı topraklarına katılmamıştır ?
seçenekleri
Sinop
Mısır
Sırbistan
Trabzon
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği' nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden biri değildir ?
seçenekleri
Fethedilen yerlerde hoşgörülü ve adaletli bir yönetimin uygulanması
Merkezi yönetimin güçlü olması
Ortodoks Hristiyanların Osmanlı Beyliği' ne yardım etmesi
Balkanlarda siyasi birliğin olmaması
Soru 8
Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yıldırım Bayezid Dönemi' nde Haçlılar ile yapılmıştır ?
seçenekleri
Mercidabık Savaşı
Ridaniye Savaşı
Turnadağ Savaşı
Niğbolu Savaşı
Soru 9
  1. Varna
  2. Otlukbeli
  3. Malazgirt
  4. Dandanakan
Yukarıdaki savaşlardan hangisi Osmanlı Devleti' nin Kuruluş Dönemi' nde gerçekleşmiştir ?
seçenekleri
I
II
III
IV
Soru 10
Osmanlı Devleti 'ne katılan ilk beylik aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
Karesioğulları
Aydınoğulları
Menteşeoğulları
Dulkadiroğulları
Soru 11
Osmanlı Devleti'nde, aşağıdakilerden hangisi sadece gayrimüslimlerden alınan bir vergi çeşididir ?
seçenekleri
Zekât
Haraç
Çiftbozan
Öşür
Soru 12
-Lale Devri’ nde ilk matbaa kurulmuştur.
-1831’ de Takvim-i Vekay-i adıyla ilk resmi ga­zete çıkarılmıştır.
Bu gelişmeler, Osmanlı Devleti’ nde aşağıdakilerden hangisinin öneminin kavrandığı­nı gösterir ? 
seçenekleri
Halkın bilgilendirilmesinde yeniliklerden yararlanılmasının
Anadolu’ nun kültürel yapısının korunmasının
Avrupa devletlerinin Osmanlı İç işlerine karışmalarının engellenmesinin
Islahatlarla Kanuni döneminde olduğu gibi güçlü bir devlet düzeni kurulmasının
Soru 13
Osmanlı Devleti' nde 17. ve 18. yüzyılda ıslahat yapan bazı devlet adamları bütçeyi denkleştirmeye çalışmış, ge­reksiz harcamaları kısıtlamışlardır.
Bu tür çalışmaların aşağıdakilerden hangi­sine yönelik olduğu savunulabilir ?
seçenekleri
Ekonomik sorunları çözmeye
Ordudaki bozulmayı engellemeye
Toplumda birlik ve beraberliği sağlamaya
Osmanlı Devleti’ni dünyanın en büyük ekonomik gücü haline getirmeye
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıdaki Seyfiye sınıfına mensup görevlilerden biri değildir ?
seçenekleri
Sadrazam
Vezir
Kazasker
Yeniçeri ağası
Soru 15
Osmanlı Devleti' nin Balkanlardaki fetihlerinin kalıcı olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
seçenekleri
İskan politikasının uygulanması
Ticari faaliyetlere önem verilmesi
Dini eğitim kurumlarının açılması
Sırplar ve Bulgarlar ile savaş yapılması