6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 1

Açıklama 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 1
Soru 16 Soru
Kategori 6. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen seda1707
Eklenme Tarihi 05-02-2019

Soru 1
I. Dipnot II. Kaynakça III. Görüş Yukarıda verilen kavramlardan hangisi yada hangileri bilimsel çalışmalar ile doğrudan ilgilidir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
Soru 2
Bilimsel araştırma yapmanın basamakları belli bir sırayı takip eder. Buna göre, aşağıda verilen basamakların hangisi doğru sıralanmıştır?
seçenekleri
Problemi sınırlandırmak - Katalog taraması - Bilgilerin toplanması
Bilgilerin toplanması - Problemi sınırlandırmak - Katalog taraması
Problemi sınırlandırmak - Bilgilerin toplanması - Katalog taraması
Katalog taraması - Bilgilerin toplanması -Problemi sınırlandırmak
Soru 3
Bilimsel araştırma yapmanın belli başlı kuralları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de yazılan herhangi bir bilginin hangi kitaptan veya makaleden alınmışsa onun mutlaka yazılı sayfanın en alt kısmında belirtilmesidir. Bu kısma verilen ad aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
seçenekleri
Kaynakça
Dipnot
Katalog taraması
Önsöz
Soru 4
I. Türk dilinin yabancı kökenli sözlerden temizlenmesi. II. Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenmek III. Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Türk Dil Kurumu'nun amaçları arasında yer almaktadır?
seçenekleri
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III
Soru 5
''Biz daima gerçekleri arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza inandığımızda ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız'' sözü ile aşağıda verilenlerden hangisi arasında doğrudan bağlantı kurulabilir?
seçenekleri
Türk Medeni Kanunu
Türk Dil Kurumu
Türk Tarih Kurumu
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Soru 6
Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Mustafa Kemal Atatürk bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
seçenekleri
Her olayın yazılamayacağını
Tarihte objektifliğin önemli olduğnu
Tarihte ilklerin önemli olduğunu
Olay ve olguların farklı olduğunu
Soru 7
Türk Tarih Kurumu M. Kemal Atatürk'ün eserlerinden biridir. Atatürk, Türk ulusunun büyüklüğüne ve üstün uygarlık yeteneklerine yürekten inanmıştır. Buna göre, Türk Tarih Kurumu'nun açılmasında aşağıda verilenlerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Türk Tarihini öğrenmek
İnsanların isteklerini yerine getirmek
Türk Dil Kurumu'na katkı sağlamak
Türk Cumhuriyetleri'ne örnek olması
Soru 8
Mustafa Kemal Atatürk'ün; ''Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir.'' sözü ile aşağıdaki yapmış olduğu faaliyetlerden hangisiyle bağlantı kurulabilir?
seçenekleri
Türk Tarih Kurumu'nun açılması
Coğrafya Fakültesi'nin açılması
Türk Dil Kurumu'nun açılması
Dil Fakültesi'nin açılması
Soru 9
Mustafa Kemal Atatürk, sosyal bilimlerin gelişmesi için çok sayıda çalışma yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan çalışmalardan değildir?
seçenekleri
Türk Dil Kurumu'nun kurulması
Maden Teknik Arama Cemiyeti'nin kurulması
Türk Tarih Kurumu'nun kurulması
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nin açılması
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgilerin inceleme alanına girmez?
seçenekleri
Vatandaşların görev ve sorumlulukları
Türk Tarihi'nin aşamaları
Canlıların dağılışı
Türkiye'nin iklim özellikleri
Soru 11
Ben Zehra, İlköğretim 6.sınıf öğrencisiyim. Öğretmenimden Sosyal Bilgiler dersinin faydaları ile ilgili bir araştırma ödevi aldım. Zehra'nın Sosyal Bilgiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisini belirtmesi yanlış olur?
seçenekleri
Bireyi topluma kazandırmayı öğretir
Kültürel alanda bilgilenmemizi sağlar
Üzerinde yaşadığımız bölgenin özelliklerini belirtir.
Kalıplaşmış, değişmeyen bilgileri öğretir.
Soru 12
Mustafa Kemal Atatürk, Türk dilini korumak ve Türk dilini zenginleştirmek için çalışmalarda bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kurulmuştur?
seçenekleri
Türk Dil Kurumu
Türk Tarih Kurumu
İstanbul Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Soru 13
Kitaplar, insanları bilgilendiren önemli kaynaklardır. Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile eşleştirilebilir?
seçenekleri
Olgu
Kavram
Görüş
Genelleme
Soru 14
Sosyal Bilgiler dersinde Orta Asya Türk devletleriyle ilgili araştırma yapan Ahmet, konuyla ilgili birçok eserden yararlanmıştır. Ahmet'in bu tutumu aşağıdakilerden hangisine örnektir?
seçenekleri
Kaynak Tarama
İndeks
Dipnot
Önsöz
Soru 15
Bilimsel bir araştırma yapan Mehmet, çalışmasını tamamladıktan sonra kullandığı bütün makale ve kitapları ödevinin sonunda belirtmiştir. Mehmet'in bu kitap ve makaleleri yazdığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Dipnot
Kaynakça
Önsöz
İndeks
Soru 16
Demokratik toplumlarda tüm vatandaşlar, ayrıcalık gözetilmeden aynı haklara sahiptirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ilkeyle çelişir?
seçenekleri
Herkesin ilköğretim eğimi alması
Halkın ihtiyaçları doğrultusunda çalışma yapılması
Vatandaşlar arasında ayrım yapılmaması
Yöneticilerin öncelikle yakın çevresinin çıkarlarını gözetmesi