11. Sınıf Dil ve Anlatım Türk Edebiyat Tarihi Testleri 2

Açıklama 11. Sınıf Dil ve Anlatım Türk Edebiyat Tarihi Testleri 2
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen İVRİZ
Eklenme Tarihi 22-01-2019

Soru 1
I. Halit Ziya Uşaklıgil
II.Mehmet Rauf
III.Namık Kemal
IV.Şemsettin Sami
V.Abdülhak Hamit Tarhan
Yukarıdaki sanatçılardan hangisi roman tü­ründe eser vermemiştir?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 2
Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur
Sinem, özüm ateş ile doludur insan olan vatanın kuludur Türk evladı evde durmaz giderim... ” Biçimi, üslubu ve içeriği dikkate alınacak olursa bu dizelerin hangi edebi döneme ait olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Tanzimat Dönemi
Cumhuriyet Dönemi
Servet-i Fünun
Fecr-i Ati
Milli Edebiyat
Soru 3
İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanıp daha sonra heceye yönelen ve memleket sev­gisi, yurdun güzellikleri gibi temaları şiire sokan edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Fecr-i Aticiler
Beş Hececiler
Beş Hececiler
I. Yeniciler
I. Yeniciler
Soru 4
Benim amacım genele hitap etmek, onları ay­dınlatmaya, onların dertlerine tercüman ol­maya çalışmaktı. Zaten “edebiyat” yapmaya ne vaktim ne kalemim uygundu. Çünkü ben eserlerimin çoğunu kaleme aldığım sırada edebiyattan anlamayanlar büyük çoğunluğu oluşturuyordu. Ben romanlarımda hep “sos­yal yarar” ilkesine önem verdim. Bu parçada sanat anlayışını açıklayan sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Ahmet Mithat Efendi
Nabizade Nazım
Namık Kemal
Namık Kemal
Namık Kemal
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan için söylenemez?
seçenekleri
Şiirleriyle ve tiyatrolarıyla tanınmış, romantizmden etkilenmiştir.
Şiirde zıtlığa ve şaşırtmacaya yer vermiş; şiirlerini lirik - epik - felsefi bir anlayışla yazmıştır.
Günlük yaşam, aşk, doğa, vatan - millet sevgisi ve ölüm gibi temaları işlemiştir.
Pek çok tiyatro eseri, dönemin sanatçılarınca sahnede temsil edilmiştir.
Tiyatrolarının kimilerini aruz, kimilerini hece ölçüsüyle yazmış ve yeni tarzlar denemiştir.
Soru 6
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?
seçenekleri
Sanatı, halkı bilinçlendirip ona fayda sağlamak ve düşüncelerini yaymak için bir araç olarak kullanmıştır. (Namık Kemal)
Romantizmin etkisinde kalan sanatçı, öykü ve romanlarında meddah tekniğinden yararlanmıştır. (Ahmet Mithat)
Kamus-ı Tûrki adlı sözlük, yazarın dilimize kazandırdığı en önemli eserdir. (Şemsettin Sami)
Kırsal kesim gerçeğine ilk kez değindiği romanı, romandan çok uzun hikâye özelliği göstermektedir. (Şinasi)
Edebiyatımızın en önemli terkib-i bent ve terci-i bent şairidir. (Ziya Paşa)
Soru 7
Aşağıdaki sanatçı - yapıt eşleştirmelerin­den hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Sahra - Nabizade Nazım
Yeniçeriler - Ahmet Mithat
İntibah - Namık Kemal
Zafername - Ziya Paşa
Lehçe-i Osmanî - Ahmet Vefik Paşa
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı var­dır?
seçenekleri
Fransızca ilk şiir çevirilerini edebiyatımızda Şinasi yapmış; bu çevirilerini Tercüme-i Manzume’sinde toplamıştır.
Doğu ve Batı dillerini çok iyi bilen Şemsettin Sami, daha çok dille ilgili çalışmalarıyla Önlenmiştir.
Ahmet Vefik Paşa, Türk tiyatrosunun gelişmesi için çalışmış; Moliere’den çeviri ve uyarlamalar yapmıştır.
Edebiyatımızın ilk yerli romanı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ı Namık Kemal yazmıştır.
Zehra, edebiyatımızda ilk tezli roman kabul edilen, psikolojik çözümlemeler de içeren, Nabizade Nazım’ın yazdığı bir romandır.
Soru 9
Nabizade Nazım, “Sergüzeşt” adlı ünlü roma­nında zavallı ve kimsesiz bir kız olan Dilber’in kişiliğinde esir ticaretini; köleli, cariyeli konak yaşayışını realist çizgilerle okuyucuya aktarır. Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
seçenekleri
“Sergüzeşt” bir roman değil, tiyatro yapıtıdır.
“Sergüzeşt”i Nabizade Nazım değil, Samipaşazade Sezai yazmıştır.
Kölelik ve Cariyelik “Sergüzeşt” te değil, “Zehra” romanında ele alınmıştır.
“Sergüzeşt” romanındaki kahramanın adı Dilber değil, Dilâşup’tur.
“Sergüzeşt”in konusu esir ticareti ya da kölelik değil, baştan geçen ilginç olaylardır.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şiiri için söylenemez?
seçenekleri
Aruz ölçüsü kullanılmaya devam edilmiştir.
Şiire “vatan, hürriyet, adalet...” gibi kavramlar girmiştir.
Parça güzelliği anlayışı yerini bütün güzelliği anlayışına bırakmıştır.
“Kulak için kafiye” değil “göz için kafiye” anlayışı benimsenmiştir.
Dilde sadeleşme eğilimi olmasına karşın yeterli sadeleşme görülmemiştir.