11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Tarım Hayvancılık Testleri 2

Açıklama 11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Tarım Hayvancılık Testleri 2
Soru 11 Soru
Kategori 1. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen nirvana
Eklenme Tarihi 23-01-2019

Soru 1
Ülkemizde tarım ürünü çeşitliliği çok fazla olup, ba­zı tarım ürünlerinin ekim alanı oldukça dardır. Buna göre, aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangilerinin ekim alanı, diğerlerinden dardır?
seçenekleri
Buğday, arpa
Çay, muz
Zeytin, fındık
Mercimek, tütün
Şekerpancarı, keten
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinin, tarımsal faaliyetler üzerinde etkisi diğerlerinden azdır?
seçenekleri
Jeolojik yapı
Bilinçli gübreleme çalışmaları
Tarımsal pazarlama ve kredi koşulları
Tohum ıslahı
Sulama olanakları
Soru 3
Kış sıcaklığının uzun süre 0°C’nin altına düşme­si sebebiyle don olaylarının yaşanması, aşağı­daki tarım ürünlerinden hangisinin gelişimini olumsuz yönde etkilemez?
seçenekleri
Zeytin
Muz
Buğday
Turunçgil
İncir
Soru 4
Aşağıdaki tarım ürünlerinin hangisinden yağ üretilmez?
seçenekleri
Ayçiçeği
Soya fasulyesi
Fındık
Yulaf
Zeytin
Soru 5
Türkiye, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi­nin üretiminde, dünya birincisi değildir?
seçenekleri
Kayısı
Fındık
İncir
Pirinç
Çekirdeksiz üzüm
Soru 6
Ülkemizdeki fındık üretimi ve üretilen yerler hakkında belirtilen aşağıdaki yargılardan hangi­si yanlıştır?
seçenekleri
Güneşli gün sayısının az olduğu, nemli bölge¬lerde yetiştirilir.
Kurak geçen yıllarda verim azalır.
Yalnız Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilir.
Üretimi ile sulamanın yaygınlaşması arasında bir ilişki yoktur.
Üretimde Türkiye, dünya birincisidir.
Soru 7
Pamuk, yüksek yaz sıcaklığı ve kuraklığının görüldü­ğü yerlerde sulama yapılarak yetiştirilebilmektedir. Buna göre, ülkemizde sürdürülen pamuk tarımı ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?
seçenekleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ekim alanı artmıştır.
İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde ekim alanı kısıtlıdır.
Karadeniz Bölgesi kıyılarında ekimi yapılamaz.
Marmara Bölgesi’nde dokuma sanayisinin gelişmesine bağlı olarak ekimi yaygınlaşmıştır.
Ege Bölgesi’nin kıyı ovalarında ekilirken iç kesimlerinde ekimi yapılmamaktadır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, büyükbaş hayvancılık­tan elde edilen hayvan başına et verimini yük­seltecek uygulamalar arasında yer almaz?
seçenekleri
Besi (Ahır) hayvancılığına ağırlık verilmesi
Hayvan soylarının ıslah edilmesi
Yem bitkileri ve yem tüketiminin arttırılması
Erken kesimin engellenmesi
Hayvan sayısının arttırılması
Soru 9
Doğal bitki örtüsünün çeşitli olduğu, çiçekli bitkilerin ve ormanların yaygın olduğu engebeli yerlerde, arı­cılık faaliyetleri gelişmiştir. Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisi arıcılık faaliyetleri için elverişli sayılmaz?
seçenekleri
Sivas
Giresun
Antalya
Konya
Muğla
Soru 10
Küçükbaş hayvancılığının geliştiği bölgelerde, ge­nel olarak halı ve kilim dokumacılığı da gelişir Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisin­de, halı ve kilim dokumacılığının gelişmiş olma­sı beklenemez?
seçenekleri
Mersin
Kayseri
Giresun
Uşak
Tokat
Soru 11
Türkiye’de son yıllarda kümes ve ahır hayvancı­lığı uygulamalarının hızla artış göstermesi, te­mel olarak aşağıdakilerden hangisiyle açıklana­bilir?
seçenekleri
Yem üretiminin kolaylaşması
Et ithalatının artması
Ortalama sıcaklığın artması
Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
Kent nüfus oranının hızla artması