11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Ekonomi Testleri

Açıklama 11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Ekonomi Testleri
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen dilhusar
Eklenme Tarihi 29-01-2019

Soru 1
Türkiye’de iklim ve bitki örtüsünün çeşitlilik göster­mesi, hayvancılık faaliyetinin dağılışını etkilemekte­dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, hayvancılı­ğın dağılışında iklim ve bitki örtüsünün etkisini gösteren özelliklerden birisi olamaz?
seçenekleri
Güney Marmara’da kümes hayvancılığının yaygınlaşması
İç Anadolu Bölgesi’nde küçükbaş hayvancılığın yoğun olması
Kars - Ardahan yöresinde büyükbaş hayvancılığın yapılması
Bitki örtüsünden yoksun alanlarda arıcılık faali¬yetinin yapılamaması
Karadeniz Bölgesi’nde sığır yetiştiriciliğinin koyun yetiştiriciliğinden fazla gelişmesi
Soru 2
I.Taşkömürü
II.Jeotermal enerji
III.Linyit
IV.Doğalgaz
Ülkemizde kullanılan yukarıdaki enerji kaynakla­rından hangileri, kullanım alanlarındaki ihtiyacı karşılayamadığı için, daha çok ithalat yoluyla te­min edilmektedir?
seçenekleri
Yalnız I
II ve III
Yalnız IV
III ve IV
I ve IV
Soru 3
Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin ham­maddesi daha çok başka ülkelerden ithalat yo­luyla karşılanır?
seçenekleri
Çimento sanayi
Gübre sanayi
Bakır sanayi
Cam sanayi
Seramik sanayi
Soru 4
Türkiye’de tarım ürünlerinin hasat zamanlarının bölgeler arasında farklılık göstermesinin başlıca nedeni olarak;
I.Enlem
II.Bakı
III.Yükselti
IV.Tarım yöntem ve teknikleri
gibi faktörlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
seçenekleri
I ve II
I ve III
II ve III
II ve IV
III ve IV
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sanayi tesislerinin kuruluş yeri belirlenirken, diğerleri­ne göre daha az göz önüne alınan özelliklerden biridir?
seçenekleri
Hammaddeye yakınlık
Uygun jeolojik zemine yakınlık
Önemli ulaşım yollarına yakınlık
Pazar alanlarına yakınlık
Enerji kaynağına yakınlık
Soru 6
Yer aldığı bölge içerisindeki ulaşım olanakları dikkate alındığında, hangi kentimizde sanayi et­kinliklerinin gelişmiş olması beklenmez?
seçenekleri
Samsun
İzmir
Adana
Eskişehir
Muğla
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi, Tür­kiye’de dış ticaret açığının azalmasına daha önemli katkı sağlar?
seçenekleri
Birincil ekonomik faaliyetlerin yaygınlaşması
Turizm gelirlerinin arttırılması
Hammadde dış satımının arttırılması
Tarımsal üretimin arttırılması
Nüfus artış hızının arttırılması
Soru 8
Türkiye hidroelektrik potansiyeli bakımından Avru­pa’da Rusya ve Norveç’ten sonra üçüncü sıradadır Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinde' hangisiyle açıklanabilir?
seçenekleri
Yarımada ülkesi olması
Yüzey şekillerinin engebeli olması
Yarı kurak iklim koşullarına sahip olması
Tektonik bakımdan aktif bir ülke olması
Jeolojik yapısının volkanik kayaçlardan oluşması
Soru 9
Tarım alanlarının doğal sınırlarına ulaştığı Türki­ye’de, hızla artan nüfusun beslenme gereksi­nimlerinin karşılanmasında aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulama olmaz?
seçenekleri
Makinalı tarımın yaygınlaşması
Nadas uygulamasının yaygınlaştırılması
Tohum ıslah çalışmalarının arttırılması
Gübre kullanımının yaygınlaştırılması
Tarımı destekleyen kuruluş sayısının arttırılması
Soru 10
Türkiye iç ticareti canlı bir ülkedir. Bu durumun başlıca nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisi olamaz?
seçenekleri
Nüfus dağılımının dengesiz olması
Yetiştirilen tarım ürünlerinin çeşitli olması
Ülke içi ulaşımın gelişmiş olması
Sanayi faaliyetlerinin dağılımının dengesiz olması
Liman sayısının fazla olması