11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri 2

Açıklama 11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri 2
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen OYA1971
Eklenme Tarihi 20-01-2019

Soru 1
Toprağın üst kısmının süpürülmesi anlamına gelen erozyon yoluyla kaybedilen topraklar, oluşum şart­ları uygunsa, ancak binlerce yılda yeniden oluş­maktadır. Bu sebepten günümüzde erozyonun şid­detli olduğu yerlerde, yüzey genellikle taşlardan oluşmakta ve tarımsal faaliyetler yeterince verimli yapılamamaktadır. Yukarıdaki paragrafta, aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?
seçenekleri
İnsanlar doğal kaynaklardan faydalanmamalıdır
Beşeri faaliyetler yapılmadıkça, doğal kaynaklar önemlerini kaybeder.
Doğal kaynakların hepsi yenilenebilir özellikte değildir. Kullanımlarında bazı özelliklere dikkat edilmelidir
Doğal kaynaklar dünyanın her yerine dengeli dağılmamıştır.
Doğal kaynakların üretim, dağıtım ve tüketime olan etkisi zamana göre değişmektedir.
Soru 2
11.sinif-cografya-dogal-ve-beseri-testleri-14-Optimized
Buna göre, yukarıdaki haritada işaretlenmiş yer­lerden hangisinde, fiziki koşullar, dağıtım faali­yetlerini daha fazla olumsuz etkilemektedir?
seçenekleri
II
II
III
IV
V
Soru 3
Dağıtım faaliyetlerinin gelişmesi sonucunda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
seçenekleri
Ürünler daha uzak bölgelere pazarlanabilir.
Ekonomik büyüme ve istihdam artışı yaşanır.
Tüketilen ürün çeşitliliğinin artmasına olanak sağlanır.
Küresel çapta hammadde ve enerji temini kolaylaşır.
Dağıtım maliyetleri üretime ekleneceğinden tüketim oranı düşer.
Soru 4
Üretimi etkileyen faktörler, doğal ve beşeri olmak üzere farklı gruplara ayrılabilir. Buna göre, aşağıda verilen üretimle ilgili olgu­lardan hangisinde, üretimi etkileyen faktör, di­ğerlerinden farklı bir grupta bulunmaktadır?
seçenekleri
Menteşe Yöresi’nde tarıma ayrılan arazi oranı az olduğundan tarımsal üretim miktarı da azdır.
Tüm dünyada nükleer santral ve demir - çelik fabrikaları genel olarak su kaynaklarına yakın arazilerde kurulur.
Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde ev yapımı için kereste üretimi oldukça fazladır.
Akdeniz ülkelerinde zeytinyağı üretimi oldukça fazladır.
Son yüzyılda Avrupa kıtasındaki endüstriyel üretim artışı Güney Amerika’dan fazla olmuştur.
Soru 5
Ana karaların merkezlerine uzak, hammadde ve enerji bakımından fakir olan bazı ülkeler, dağıtım sistemlerinin gelişmesine paralel olarak ekonomile­rini canlı tutabilir. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, yukarıda belirti­len yargıya örnek olabilir?
seçenekleri
Almanya
İran
Nijerya
Japonya
Rusya
Soru 6
Bir bölgedeki metal işleyen sanayi tesislerinde üretimin yıllara göre belirgin dalgalanmalar gös­termesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
seçenekleri
Düzenli çalışacak işçi temininin zorluğuyla
İklim koşullarının yıldan yıla farklı olmasıyla
Ulaşım olanaklarının yeterince gelişmemesiyle
Enerji temininin zorluğuyla
işlenmiş ürün talebinin değişmesiyle
Soru 7
Fransa’da tüketim faaliyetlerinin Hindistan’a gö­re daha gelişmiş olması, aşağıdakilerden hangi­siyle açıklanamaz?
seçenekleri
Halkın gelir düzeyinin daha yüksek olması
Teknolojik gelişmelerin daha yakından takip edilmesi
Temel ihtiyaç çeşitliliğinin daha fazla olması
Tüketici nüfus miktarının daha fazla olması
Tanıtım organizasyonlarının daha etkili yapıl¬ması
Soru 8
11.sinif-cografya-dogal-ve-beseri-testleri-15-Optimized
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösteri­len yerlerden hangilerinde, üretim faaliyetleri üzerinde iklim koşulları daha etkilidir?
seçenekleri
I ve III
I ve IV
II ve IV
III ve V
IV ve V
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, fiziki faktörlerin, üre­tim, tüketim veya dağıtım sistemleri üzerine ya­pacağı olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar arasında yer almaz?
seçenekleri
Gıda depolarının soğutmalı sistemlerle donatıl¬ması
Deniz taşıtlarının yapımında paslanmaz çelik ve yoğun koruyucu boya kullanılması
Buzlanmanın yoğun olduğu yolların bulunduğu dağlarda, tünel yapımına öncelik verilmesi
Yağışın az olduğu yıllarda, tarımsal sulama fa¬aliyetlerinin artması
Hayvansal hastalıkların yaygın olduğu yerlerde, taşıyıcı hayvan grubunun tüketim ve üretiminin azalması
Soru 10
11.sinif-cografya-dogal-ve-beseri-testleri-16-Optimized
Yukarıdaki haritada gösterilen bölgelerden han­gilerinde, üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetleri­nin daha fazla geliştiği söylenebilir
seçenekleri
I, II ve III
I, II ve IV
II, IV ve V
II, V ve VI
III,IV ve V