10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri 4

Açıklama 10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri 4
Soru 10 Soru
Kategori 10. Sınıf Türkçe
Gönderen çakır merve
Eklenme Tarihi 04-02-2019

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü edebiyata ait bir özellik değildir?
seçenekleri
Nazım birimi dörtlük ve yarım uyak sıkça kullanılmıştır.
Ürünler, kopuz eşliğinde söylenir.
Yer yer yabancı dillerin etkisi görülür.
Destanlar, bu dönemde önemli bir yer tutmuştur.
Şaman, ozan, baksı gibi din adamlarının söyledikleri şiirlerden oluşur.
Soru 2
Kutadgu Bilig ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Yusuf Has Hacip tarafından Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
Eser, sembolik dört şahsın birbirleriyle konuşması şeklinde oluşmuştur.
Kaside tarzında yazılan bu eserde aruz vezni kullanılmıştır.
İdeal bir insanın ve devlet yönetimin nasıl olması gerektiğini anlatan bir siyasetnamedir.
6645 beyitten oluşan bu eser didaktiktir.
Soru 3
(I) 12.yy. da yazılan Atabetü’l Hakayık adlı eser bir ahlak kitabıdır.
(II) “Gerçeklerin eşiği” anlamına gelen bu eser didaktik bir nitelik taşır.
(III) Hakaniye Türçesiyle kale­me alınmıştır.
(IV) 6645 bayitten oluşmuş­tur.
(V) Eser, dindarlığın, alçak gönüllülü­ğün ve cömertliğin erdemlerinden, bilginin yararından söz eder.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’in özelliklerinden biri değildir?
seçenekleri
Aruz vezniyle yazılmış bir eserdir.
Türk edebiyatındaki ilk siyasetname örneğidir.
Mesnevi tarzında yazılmış ilk eserdir.
Türk dilinin ilk sözlüğüdür.
Sembolik bir eserdir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâ­yelerinin özelliklerinden biri değildir?
seçenekleri
12 hikâyeden oluşmuştur.
Destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçiş dönemi ürünü olan bir eserdir.
Oğuzların bütün gelenek, görenek, aile, toplum özelliklerini bu hikâyelerde görmek mümkündür.
Bu hikayelerin yazarı olan Dede Korkut 15.yy. da yaşamıştır.
Oğuzca denilen Türkçe ile yazılmıştır.
Soru 6
İlk İslami eserlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig, “saadet veren bilgi” anlamı¬na gelmektedir.
Divan-ı Hikmet, Türk tasavvuf edebiyatının ilk şairi sayılan Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
Divan-ı Lügati’t Türk, ilk Türkçe sözlük olmanın yanı sıra tarih, coğrafya, edebiyat konularında da bilgiler içeren bir eserdir.
Divan-ı Hikmet, iyi bir devlet yönetiminin ilkelerini anlatan alegorik bir eserdir.
Atabetü’l Hakayık, İslam ahlakını öğretmeye çalışan didaktik bir eserdir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi destandan halk hi­kâyesine geçiş döneminin bir ürünüdür?
seçenekleri
Divan-ı Lügati’t Türk
Kutadgu Bilig
Kitab-ı Dede Korkut
Atabetü’l Hakayık
Divan-ı Hikmet
Soru 8
İslâmiyet etkisindeki Türk edebiyatının ürünlerindendir. XII. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafında aruz vezniyle, mesnevi tarzında yazılmıştır. Cömertlik, doğruluk, ilim gibi konuların işlendiği didaktik bir eserdir. Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Divan-ı Lügati’t Türk
Kutadgu Bilig
Atabetü’l Hakayık
Muhakemetü’l Lügateyn
Divan-ı Hikmet
Soru 9
(I) Oğuzların hayatlarını anlatan Dede Kor­kut Hikâyeleri, yüzyıllarca sözlü gelenekte yaşayıp tahminen 15. yüzyılda yazıya geçi­rilmiştir.
(II) On iki destansı hikâyeden meydana gelmiştir.
(III) Nazım, nesir karı­şıktır.
(IV) Hikâyelerin biri eksik iki nüshası bulunmaktadır.
(V) Oğuzlara yol gösterci, ulu bir kişi olan Dede Korkut tarafından ya­zılmıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bilgi yanlışı vardır?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 10
Kutadgu Bilig ile Divan-ı Hikmet’i karşılaştı­ran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Her ikisi de aynı edebiyat döneminin ürünleridir.
Kutadgu Bilig’de aruz ölçüsü kullanılmış Divan-ı Hikmet’te ise genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır.
Her ikisi de Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
Divan-ı Hikmet’te dörtlükler kullanılmış, Kutadgu Bilig’de ise sadece beyitlere yer verilmiştir.
Her ikisi de didaktiktir.