10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri 2

Açıklama 10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri 2
Soru 10 Soru
Kategori 10. Sınıf Türkçe
Gönderen YILDIRIM38
Eklenme Tarihi 02-02-2019

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
seçenekleri
Savlar, öğüt verici özlü sözlerdir.
Yuğlar, İslamiyet öncesindeki yas törenleridir.
Türeyiş, Uygurların erkek bir kurttan türediklerini anlatan destandır.
Göktürk Kitabeleri, tamamen din dışı metinlerdir.
Koşuklar, kopuz eşliğinde söylenen lirik şiirlerdir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
seçenekleri
Kalevala, İgor, Kurtarılmış Kudüs
Şehname, Nibelungen, Genç Osman
Ergenekon, Ramayana, İlyada
Bozkurt, Üç Şehitler, Şehname
Şu, Gılgamış, Kaybolmuş Cennet
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünlerinden olan destanla­rın özelliklerinden değildir?
seçenekleri
Söyleyeni belli olmayan anonim ürünlerdir.
Milletin siyasi ve sosyal hayatına yön veren olayları işler.
Kahramanlar, olağanüstü özelliklere sahiptir.
Şiir şeklinde söylenmişlerdir.
Olaylar, sıradan kişilerin etrafında geçer.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi doğal destanların özelliklerinden biri değildir?
seçenekleri
Tarihin belli bir devrinde belli bir kişi tarafından oluşturulmuştur.
Konu olarak devletlerin oluşumu, savaş ve göç gibi temalar işlenmiştir.
Ait olduğu dilin özelliklerini bütünüyle taşır, başka dillerden etkilenme görülmez.
Kulaktan kulağa aktarılmış, yazıya oluştuğu dönemden çok sonra geçirilmiştir.
Doğaüstü kişiler, tanrılar, yarı tanrılar bu destanlarda kahramanları oluşturur.
Soru 5
I. Genel sürek avlarına “sığır” denirdi.
II.Yas, ölüm törenlerine “yuğ” denirdi.
III.Bu törenler, şaman ve ozan gibi adlar alan kişiler tarafından yönetilirdi.
IV.“Yuğ” törenlerinde devlet büyüklerinin ölümü üzerine duyulan acıyı dile getiren şiirlere “ağıt” denirdi.
V.Şiirler kopuz eşliğinde söylenirdi.
Yukarıda İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 6
(I)Bütün dünya edebiyatlarının başlangıç eserleri olan destanlar, yaradılış hikâyeleri olmaları yanında milletlerin hayatında bü­yük yankılar uyandırmış bir kahramanın veya tarihi olayın millet hayalinde ortak sembol ve ifadelerle zenginleştirilmiş uzun manzum hikâyelerdir.
(II) Türk destanları kâinatın, insanın, kadının ve erkeğin yara­dılışı; Türk milletinin doğuşu, çeşitli Türk devletlerinin kuruluş gelişme, çöküşleri, za­fer ve yenilgileri gibi konularla beraber pek çok sebep ve açıklayıcı efsaneyi de içinde barındırır.
(III) Destanlar manzum hikâye­lerdir, olağanüstü olaylar vardır.
(IV) Des­tanlar, sözlü edebiyat ürünleridir.
(V) Des­tanlarda anlatılan olayların geçtiği yer ve zaman belirlidir, kahramanlar da halktan kişilerdir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde “destan” türü ile ilgili bir bilgi yanlış­lığı söz konusudur?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden değildir?
seçenekleri
Ürünler, avcı ve göçebe toplumun dinsel törenlerinden doğmuştur.
Anlatım söze dayalı ve anonimdir.
Dil, o güne göre yalın, nazım birimi genelde dörtlüktür.
Genellikle aşk, tabiat ve ölüm konuları işlenmiştir.
Tasavvuf konusunda halk şiirinin ilk örnekleri verilmiştir.
Soru 8
I.Dörtlüklerle söylenen nazım şeklidir.
II.Yiğitlik, aşk, tabiat gibi konular işlenir.
III.Hece vezni kullanılır.
IV.Uyak düzeni aaab, cccb dddb şeklindedir.
V.Halk edebiyatındaki karşılığı “türkü” dür.
Yukarıda “koşuk’la ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinde doğal destan­lar bir arada verilmiştir?
seçenekleri
Ramayana, Çılgın Orlando, İgor
Üç Şehitler, Odysseia, Kalevala
Göç, Kurtarılmış Kudüs, Oğuz Kağan
İlyada, Oğuz Kağan, Bozkurt
Bozkurt, Kaybolmuş Cennet, Göç
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
seçenekleri
Şiirler, çoğunlukla kopuz denilen bir alet ile çalınıp söylenir.
Anonim bir edebiyattır, eserler halkın ortak malıdır.
Yabancı sözcüklere bu dönem eserlerinde sıkça yer verilir.
Bu dönem eserleri yabancı etkilerden uzaktır.
Sagu, sav, destan ve koşuk bu dönemin ürünleridir.