Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanak Evrakları (İlkokul)

Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanak Evrakları (İlkokul) dosyası 18-03-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanak Evrakları (İlkokul)
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen ozdil83
Eklenme Tarihi 18-03-2018
Boyut 44.01 K
İndirme 3

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

OKUL ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi :14.06.2017

Toplantı Yeri  :1/B Sınıfı

Toplantı Saati  :10.00

 

Toplantıya Katılanlar: Tuğba GÜZEL - Anasınıfı zümre başkanı, Ata KELEMCİ - 1. Sınıf ve Okul zümre başkanı, Selda ŞENSOY DEMİRTAŞ - 2. Sınıf zümre başkanı, Oktay ÇAVUŞ - 3. Sınıf zümre başkanı, Mine ŞENOL - 4. Sınıf zümre başkanı, Belgin EREN - İngilizce zümre başkanı, Kader SARIKAYA - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümre başkanı, Fatma GÜVEN - Rehberlik zümre başkanı, Mehmet Hakan YOLCU - Özel Eğitim zümre başkanı, Muhittin ŞÖLENCİ - Müdür Yardımcısı

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, özel amaçlar ve temel ilkelerin okunarak incelenmesi.
 3. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin okunarak incelenmesi.
 4. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi.
 5. Eğitim-Öğretim sürecinde karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesine yönelik alınan önlemler.
 6. Yılık ve günlük planlar ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planlarının görüşülmesi.
 7. Derslerde izlenen yöntem ve teknikler.
 8. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için alınan önlemler.
 9. Rehberlik hizmetleri.
 10. Öğrenci devamsızlıkları.
 11. Gelecek yıl ile ilgili görüş ve tavsiyeler.
 12. Kapanış.

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

 1. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu sene sonu okul zümre başkanları toplantısı 14.06.2017 Çarşamba günü saat 10.00’da 1/B sınıfında Ata KELEMCİ başkanlığında ekli listede imzaları olan öğretmenlerin katılımı ile başladı.

 

 1. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar)  Müdür Yrd. Muhittin ŞÖLENCİ tarafından okundu.

Türk Milli Eğitiminin Amaçları

I – Genel amaçlar: Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini, 1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; —————————— (1) a) Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16/6/1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. b) Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri, 16/8/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 5102 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. II – Özel amaçlar: Madde 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir. İKİNCİ BÖLÜM Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri I – Genellik ve eşitlik: (1) Madde 4 – Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. II – Ferdin ve toplumun ihtiyaçları: Madde 5 – Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. III – Yöneltme: Madde 6 – Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. (Değişik: 16/8/1997 - 4306/3 md.) Milli eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir. Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır. IV – Eğitim hakkı: Madde 7 – İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. V – Fırsat ve imkan eşitliği: Madde 8 – Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. VI – Süreklilik: Madde 9 – Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir. ––––––––––––– (1) 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “cinsiyet” ibaresinden sonra gelmek üzere “, engellilik” ibaresi eklenmiştir. 5103 VII – Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği: Madde 10 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/2 md.) Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır. VIII – Demokrasi eğitimi: Madde 11 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/3 md.) Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. IX – Laiklik : Madde 12 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/4 md.) Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. X – Bilimsellik: Madde 13 – Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyle ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir. XI – Planlılık : Madde 14 – Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır. XII – Karma eğitim: Madde 15 – Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. 5104 XIII – Eğitim k am p ü sleri v e o k u l ile aile n in işbirliği: (1 ) Madde 16 – (Değişik: 25/6/2009-5917/17 md.) Aynı alan içinde birden fazla örgün ve/veya yaygın eğitim kurumunun bir arada bulunması halinde eğitim kampüsü kurulabilir ve bunların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kampüsü yönetimi oluşturulabilir. Eğitim kampüsü bünyesindeki ortak açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesi kampüs yönetimince yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, kampüsün ortak giderlerinde kullanılır. Eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetiminin oluşumu, gelirlerinin harcanması ve denetlenmesi ile bu fıkrada belirtilen diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz. Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, gerekli görülen hallerde il milli eğitim müdürlükleri; il sınırları içerisinde bulunan bir veya birden fazla eğitim kampüsü yönetiminin veya okul-aile birliğinin işlettirebileceği veya işletebileceği yerlere ilişkin ihaleleri bunlar adına yapmaya yetkilidir. Eğitim kampüsleri ve okul-aile birliklerinin gelirleri, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin eğitim kampüsü yönetimi ve okul-aile birliği adına bankalarda açılan özel hesaplarda tutulur. Eğitim kampüsü yönetimleri ve okul-aile birlikleri, bu madde kapsamında yapacakları işlemler ve düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisi ve harçlardan muaf; bunlara ve bunlar tarafından yapılan bağış ve yardımlar ise veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki Genel Amaçlar, İlköğretimin Amaçları ve Temel İlkelerin eğitim-öğretim sürecinde göz önünde tutulması belirtildi.

 

 1. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri Müdür Yrd. Muhittin ŞÖLENCİ tarafından okundu. Yönetmeliğin bütün öğretmenler tarafından incelenmesi ve yapılan her türlü faaliyette rehber olması gerektiği vurgulandı.

 

 

 1. Ders yılının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi yapıldı. Buna göre ortak görüş olarak başarılı bir ders yılı geçirildiği, ancak öğrenciler arasında normal olarak seviye farklılıklarının bulunduğu ifade edildi.Öğretmenler, derslerin müfredatlarındaki konuların zamanında tamamlandığını, işlenmemiş veya yarım kalmış konuların bulunmadığını söylediler.Öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirici çalışmalarla, gençlik spor il müdürlüğünün açtığı yarışmalara öğrencilerin yönlendirildiği ve yıl boyunca devam eden bu etkinliklerde başarılı sonuçlar alındığı vurguladı.Genel olarak öğretmenler sıkıntı yaşamadıklarını, başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirdiklerini belirttiler.

 

 

 1. Eğitim-öğretim sürecinde karşılaşılan güçlükler konuşuldu.Sınıfların eğitim-öğretim yılı içinde öğretmen değiştirmesinin öğrencileri olumsuz etkilediği vurgulandı.Sınıflardaki teknolojik araçların yeterli olmasının eğitime olumlu katkısı belirtildi.Matematik dersi araç-gereçlerinin eksik olduğu ve tamamlanması gerektiği belirtildi.Bazı velilerin aşırı ilgisizliklerinin öğrenci başarısını olumsuz etkilediği, buvelilerle gelecek yıl ev ziyaretleri yapılarak görüşülmesinin faydalı olacağı belirtildi.

 

 1. Yıllık ve günlük planların alınan kararlar doğrultusunda yapıldığı belirtildi. Bununla birlikte gezi, gözlem, deney ve inceleme çalışmalarının da planlarda belirlendiği gibi tamamlandığı vurgulandı.

 

 1. Ders içi çalışmalarda ve etkinliklerde klasik öğretim metotlarının yanında çağdaş ve öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin kullanılmasının daha iyi olduğu ve başarıyı artırdığı açıklandı. Derslerde sürekli öğrencilerin aktif olması gerektiği, öğretmeninin rehberlik yapması gerektiği vurgulandı. Öğrencileri ne kadar araştırma, inceleme, gezi, gözlem vb. çalışmalarla tanıştırırsak o kadar başarılarının artmasına katkıda bulunmuş olacağımız vurgulandı. Öğretmenin sınıfta sürekli konuşan ve anlatan bir kişi olmaktan çıkıp öğrencinin aktif olduğu teknik ve yöntemleri kullanması gerektiği vurgulandı.

 

 

 1. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere RAM’ın önermiş olduğu özel kazanımlargöz önünde bulundurularak, öğretmenlerin hazırlamış oldukları BEPdoğrultusunda eğitim-öğretim yapıldığı, destek eğitim odaları ile özel eğitim sağlandığı ve aile ile sürekli temas kurulduğu, bu engelin okul-aile işbirliği ile aşılmaya çalışıldığı vurgulandı.

 

 1. Rehberlik hizmetlerinin okul rehberlik hizmetleri planına göre yürütüldüğü, gerekli durumlarda öğrenci ve velilerle görüşmelerin yapıldığı vurgulandı. Öğrenci ve velilere plan çerçevesinde seminerler verildiği söylendi.

 

 1. Devamsızlıklar ile ilgili gerekli önlemlerin alındığı, belli sürenin üstüne çıkan öğrencilere veli mektubu kanalıyla gerekli uyarıların yapıldığı vurgulandı.

 

 1. Gelecek yıl ile ilgili görüş ve tavsiyeler belirtildi.Kablosuz internet bağlantısının her sınıfta iyi olmadığı, bağlantıyı kuvvetlendirecek önlemlerin alınması gerektiği söylendi.Geleneksel Çocuk Oyunlarında bu sene önemli başarılar kazanıldığı, İFET oyunlarında, Satranç Turnuvasında,Zeka Oyunlarında ve Bilgi yarışmasında da öğrencilerimizin aktif olarak yer aldıkları ve bu tür etkinliklerin okula motivasyonu artırdığı belirtildi. Ayrıca bunların öğrencilerin sosyalleşmesine de katkı sağladığı söylendi. Gelecek yıl daha çok etkinlik için çalışılması gerektiği vurgulandı.
 2.  Emeklerinden dolayı öğretmenlere teşekkür edilerek toplantıya son verildi.

 

 

 

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE SONU OKUL ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR:

 

 1. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki Genel Amaçlar, İlköğretimin Amaçları ve Temel İlkelerin her daim eğitim-öğretim sürecinde göz önünde tutulması kararlaştırıldı.
 2. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin bütün öğretmenler tarafından incelenmesi ve yapılan her türlü faaliyette rehber olması gerektiği kararlaştırıldı.
 3. Öğrencilerin önümüzdeki sene sosyal etkinliklere katılımlarının artırılmasına ve öğrencilerin bu hususta teşvik edilmelerine karar verildi.
 4. Gelecek yıl daha çok öğrenci merkezli çalışmanın yapılması kararlaştırıldı.
 5. Gezi, gözlem, inceleme, deney gibi etkinliklerin başarıyı artırdığıve gelecek yıl planlamada daha fazla yer verilmesine karar verildi.
 6. Okuldaki tüm zümre ve branş öğretmenlerinin tam bir uyum içerisinde çalışmalarını tamamladıkları görüldü.
 7. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunun faaliyetlerinin önemi vurgulandı.
 8. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle BEP programı doğrultusunda yapılan çalışmaların önemi ve destek odasının gerekliliği vurgulandı.
 9. Sınıflardaki teknolojik araçların eğitim-öğretime olumlu etkiler yaptığı ve gelecek sene de eğitim-öğretimde yeterince kullanılmaları gerektiği vurgulandı. Sınıflardaki teknolojik araç gereçlerin tespitlerinin yapılması ve eksiklerin idareye bildirilmesine karar verildi.
 10. Ev ziyaretlerinin sayısının artırılmasına karar verildi.

 

      TOPLANTIYA KATILANLAR

İMZA

1- Tuğba GÜZEL - Anasınıfı zümre başkanı

 

2- Ata KELEMCİ - 1. Sınıf ve okul zümre başkanı

 

3- Selda ŞENSOY DEMİRTAŞ - 2. Sınıf zümre başkanı

 

4- Oktay ÇAVUŞ - 3. Sınıf zümre başkanı

 

5- Mine ŞENOL - 4. Sınıf zümre başkanı

 

6- Belgin EREN - İngilizce zümre başkanı

 

7- Kader SARIKAYA - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümre başkanı

 

8- Fatma GÜVEN -Rehberlik zümre başkanı

 

9- Mehmet Hakan YOLCU – Özel Eğitim zümre başkanı

 

10- Muhittin ŞÖLENCİ - Müdür Yardımcısı

 

 

 

14.06.2017

UYGUNDUR

ADIGÜZEL ŞARMAN

                                                       OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

AVCILAR/İSTANBUL

 

 

Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Zümre Başkanları Sene Sonu Toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere aşağıda adları yazılı kişilerle 14.06.2017 Çarşamba günü saat 10.00’da 1/B sınıfında yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

 

       12.06.2017

         Ata KELEMCİ

  Okul Zümre Başkanı

 

 

Toplantıya Katılanlar: Tuğba GÜZEL - Anasınıfı zümre başkanı, Ata KELEMCİ - 1. Sınıf ve Okul zümre başkanı, Selda ŞENSOY DEMİRTAŞ - 2. Sınıf zümre başkanı, Oktay ÇAVUŞ - 3. Sınıf zümre başkanı, Mine ŞENOL - 4. Sınıf zümre başkanı, Belgin EREN - İngilizce zümre başkanı, Kader SARIKAYA - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümre başkanı, Fatma GÜVEN - Rehberlik zümre başkanı, Mehmet Hakan YOLCU - Özel Eğitim zümre başkanı, Muhittin ŞÖLENCİ - Müdür Yardımcısı

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, özel amaçlar ve temel ilkelerin okunarak incelenmesi.
 3. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin okunarak incelenmesi.
 4. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi.
 5. Eğitim-Öğretim sürecinde karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesine yönelik alınan önlemler.
 6. Yılık ve günlük planlar ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planlarının görüşülmesi.
 7. Derslerde izlenen yöntem ve teknikler.
 8. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için alınan önlemler.
 9. Rehberlik hizmetleri.
 10. Öğrenci devamsızlıkları.
 11. Gelecek yıl ile ilgili görüş ve tavsiyeler.
 12. Kapanış.

 

 

 

12.06.2017

UYGUNDUR

ADIGÜZEL ŞARMAN

OKUL MÜDÜRÜ