Matematik Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

Matematik Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı dosyası 15-03-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama Matematik Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen ekin84
Eklenme Tarihi 15-03-2018
Boyut 56.33 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2010–2011 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 

YENİCEABAT İLKÖĞRETİM OKULU MATEMATİK  DERSİ

SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı No   : 1

Toplantı Tarihi  : 08.09.2010

Toplantı Saati  : 10:20

Toplantı Yeri   : Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılanlar : Ahmet DURAN ,Murat ALTUNTAŞ

 

GÜNDEM MADDELERİ

l-AçılışveYoklama.                                                                                                                        2-Yeni gelen emir ve genelgelerin incelenmesi                                                                                                                                                                                    3- 2009-2010 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi.

4- Matematik dersinin uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin tespitive nasıl giderileceğinin belirlenmesi.

5- Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılacak konuların ve zamanlarının belirlenmesi.

6- Proje Ödevi ve Performans Görevlerinin konularının ve puanlama bareminin belirlenmesi  . 7- Özel yetenekli ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle ilgili görüş birliği sağlanması.

8-Sosyal etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarının görüşülüp , gereken çalışmaların belirlenmesi.                                                                                                                                               9-Çevre şartları , öğrenci seviyeleri , belirli gün zamanlara göre,dersin programdaki konu ünite-tema sıramasında zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinin tespiti.                                              10-Dersin genel amaç-hedefler ile varsa konu-temaların özel amaç-hedef –davranış ve kazanımların incelenmesi.                                                                                                                            11- Derslerin işlenmesinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.

12- Araç-gereç-kaynakların belirlenmesi.

13- Gezi-gözlem-inceleme ve deneylerin belirlenmesi.                                                                                           14-Öğrencibaşarılarınındeğerlendirilmesi                                                                                                    15- Atatürkçülük konularının işleneceği konulara göre ünitelendirilmiş yıllık planda yazılcağı yerlerinbelirlenmesi.                                                                                                                        16-Yıl içinde ,dersi işlerken idareden  ve velilerden istenecek desteklerin tespiti.                                                            17-Öğrenci merkezli eğitim uygulamalarda yaşanan sıkıntılar.                                                             18-6-7-8 sınıflar için il eylem planının okullardaki uyarlanması değerlendirilerek , hedeflenen düzeyeulaşılıpulaşılmadığınındeğerlendirilmesi.                                                                                           19-SBSbaşarıdurumlarınıngörüşülmesi.                                                                                       20- Eğitim öğretim yılında uygulanacak ölçme değerlendirme esaslarının  ve  sınavların zamanlarının belirlenmesi.(İ.K.Y Madde:32-33-35-36 -40-43-47)

 21-Bir yarı yılda yapılacak ortak sınavın görüşülüp karara bağlanması.                                                  22-Zümre öğretmenler kurulu karalarının gündendeki maddelere uygunluğunun belirtilmesi.                      23- Ders içi etkinliklere katılım notunun verileceği ders içi katılım notunun verileceği ölçeklerinbelirlenmesi.                                                                                                                          24-Örnek ders işlenişinin diğer sınıflarla paylaşolması , velinin okuldak çalışmalara katılımının sağlanması ,bireysel ve grup sunumlarının kaydedilerek ,diğer okul ve zümreler ile paylaşılması.                                                                                                                                            25-Öğretmenlerin mahalli hizmet içi eğitimi yapılan çalışmalarının değerlendirilmesi.                                 26-Dilek temenniler ve kapanış.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ                                                                                             

 

 1-)Yeniceabat İ.Ö.O Matematik Dersi zümre başkanı olarak Okul Müdür Yardımcısı Ahmet DURAN seçildi.

 2-) Yeni İlköğretim Kurumları Yöneltmeliği’nde yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi.(2584 Sayılı Tebliğler Dergisi-09.06.2007/26547 RG ,  20.08.2007/26619 RG  , 26.12.2007/26738 RG )

 

İKY’nin madde 30 ,32, 33,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50 ve  İKY’nin 5. kısımı(ilgili personelin görev , yetki ve sorumlulukları) İKY’nin 6. kısım(kurullar, meslekî çalışmalar ve komisyonlar), sekizinci kısım (öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi)ları okunmuştur.

 

3-) Murat ALTUNTAŞ   :2009-2010 eğitim öğretim yılı; öğrencilerin ders dışında pek derslerle ilgilenmemesi dersleri tekrar etmemesi ve alıştırma yapmamasından dolayı  ders  başarısı istenilen seviyeye çekilememiş  ve uygulamada en fazla zaman sorunuyla karşılaşılmıştır. Buna rağmen 6-7-8-sınıflarda başarı oranının  %100 olarak gerçekleştiğini söyledi.                                                                                                                                                                                                                         4- Murat ALTUNTAŞ ,Kalabalık sınıflarda etkinliklerin yapılmasının zor olduğu ve çok zaman aldığını,öğrencilerin derse hazırlıksız geldiği ve evde tekrar yapmadığını bu nedenle öğrencilerin öğrenme güçlüğü çektiğini, bir çok öğrenci velisinin eğitim seviyesinin düşük olması, her iki ebeveynin  çalışıyor olması ,öğrenci velilerinin çocukları ile tam olarak ilgilenememesine sebep olmaktadır dedi.Ayrıca ünitelerde konu içeriğinin çok fazla olması ve konular arasında ilişkilerin zayıf olması, öğrencilerin konuları anlamada sıkıntı yaşamasına ve kunuların öğretiminde zorluklara neden  olduğunu belirtti.                                                                                                                                                                                                                                                                  5-Diğer zümrelerle iş birliğinin geliştirilmesi gerektği, özellikle Fen zümresiyle iş biriğine gidilerek , konu içeriğine göre konuların birbirine paralel işlenmesi gerektiği belirtildi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 • Şekil, şema, düzlem, doğru, grafik, çizim, koordinat, yer belirleme, istatistik, açılar, çokgenler, çember, daire, silindir, prizmalar… vb gibi yeteneklerin gelişimi için Teknoloji ve Tasarım öğretmeninden
 • Çok büyük ve çok küçük sayılar, ağırlık, hacim, sıvı, arazi gibi konularda Fen ve Teknoloji öğretmeninden
 • Atatürkçülük konuları ve milli bayramlar Sosyal bilgiler öğretmeninden
 • Alan, çevre, hız, daire, merkez, çokgensel bölge ve spor sahaların oluşturulması gibi konularda Beden Eğitimi öğretmeninden yararlanılmalıdır.                                                                                 
 • Güzel konuşma ve yazma, söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme, dinlediklerini     düzgün      bir biçimde yazma, okuduklarını anlama gibi konular için Türkçe dersi öğretmeninden                           

6-Murat ALTUNTAŞ, Öğrencilere verilecek projelerin konusunun, verilme, toplanma ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi. (İ.K.Y Madde:38)

 

İ.K.Y Madde:38  okunarak Projelerle  ilgili 2584 sayılı Tebliğler Dergisinde yapılan ek ve değişiklikler Murat ALTUNTAŞ tarafından okunarak proje konuları, öğrencilere tebliği, toplanma süresi, projelerde istenen nitelikler ve puanlama tespit edilmiştir.Proje konuları öğrencilere Kasım ayı içerinde verilecek ve Nisan ayının son haftasına kadar süre tanınacaktır. Projeler pilot kalemle, A4 kâğıdına, tek taraflı olmak üzere silinti kazıntı olmaksızın aşağıdaki ölçekte belirtilen nitelikler doğrultusunda istenecektir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Proje Değerlendirme Ölçeği:                                                                                                                                                                                                                 

I. PROJEYİ  HAZIRLAMA SÜRECİ

 1. Projenin amacını belirleme
 1. Projeye uygun plan yapma
 1. İhtiyaçları belirleme
 1. Farklı kaynaklardan bilgi toplama
 1. Projeyi plana göre gerçekleştirme
 1. Yetişkin rolünü gerçekleştirme

7. Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PROJENİN İÇERİĞİ

 1. Türkçeyi doğru ve düzgün  yazma
 1. Bilgilerin doğruluğu
 1. Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
 1. Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
 1. Toplanan bilgilerin düzenlenmesi
 1. Kritik düşünme becerisini gösterme
 1. Yaratıcılık yeteneğini kullanma

III. SUNU YAPMA

 1. Türkçeyi doğru ve düzgün  konuşma
 1. Sorulara cevap verebilme
 1. Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
 1. Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
 1. Sunuyu verilen sürede yapma
 1. Sunuyu severek yapma

 

  Proje değerlendirme formu projede öğrenciden beklenenler de göz önüne alınarak ayrı ayrı her madde maksimum 5 puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

6 . sınıflarda proje konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
1. PROJE:

 Projenin adı: Sınıfımızın spor takımını seçiyoruz:

   Açıklama: Futbol,Basketbol,Voleybol dallarıyla ilgili en iyi teknik özelliklere sahip sınıf takımını yedek oyuncularla birlikte (okulumuzun koşullarına göre) belirleyiniz.

   İçerik:geometri,sayılar,tablo ve grafik.

   Süre: 4 ay

   Beklenen beceriler:araştırma,girişimcilik,iletişim,karar verme,bilgi teknolojisini kullanma

   Araç ve gereç:hesap makinesi, cetvel

       Projede öğrenciden beklenen:

1.bir kümeyi modelleriyle belirlemesi

2.farklı temsil biçimleriyle göstermesi

3. kümelerde kesişim, birleşim,fark ve tümleme işlemlerini modelleriyle açıklama

4. şema ve sembol kullanarak gösterme

5.bir topluluktaki farklı özellikler hakkında sorular üretme ve veri toplama

6. bu verilere uygun tablo oluşturma

7. verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterme ve yorumlama

8. verilerin aritmetik ortalamasını ve aralığını hesaplayıp yorumlaması             beklenmektedir.

Değerlendirme:proje değerlendirme formu projede öğrenciden beklenenler de göz önüne alınarak ayrı ayrı değerlendirilecektir.

 

2. PROJE:

Projenin adı: Kültür ve sanatımız

   Süre: 2 ay

İçerik:geometri

Araç ve gereç:cetvel boya kalemleri

Beklenen beceriler:araştırma,iletişim,yaratıcı düşünme,karar verme,girişimcilik,Türkçeyi doğru,etkili ve güzel kullanma

 Açıklama: halı ve kilim,seramik, cam süsleme  gibi el sanatlarımızı bölgesel özelliklerine göre araştırınız ve bir tanıtım katoloğu hazırlayınız.

Projede öğrenciden beklenen:

1. düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki farkı açıklaması

2. eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklaması

3.eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirlemesi         beklenmektedir.

Değerlendirme: proje değerlendirme formu projede öğrenciden beklenenler de göz önüne alınarak ayrı ayrı değerlendirilecektir.

 

3. PROJE

 Projenin adı:Bilinmeyenin tarihi

Süre:2 ay

Açıklama:cebirin tarihsel gelişimiyle ilgili bir araştırma yapınız

İçerik: cebir

Beklenen beceriler: araştırma,iletişim,yaratıcı düşünme,karar verme,eleştirel düşünme, bilgi teknolojisini kullanma

Araç ve gereç:bilgisayar

Projede öğrenciden beklenen:

1.araştırma kapsamını belirleyebilme

2.kaynakları araştırma ve kullanabilme

3. sunum yapabilme

Değerlendirme: proje değerlendirme formu projede öğrenciden beklenenler de göz önüne alınarak ayrı ayrı değerlendirilecektir.

 

  4. PROJE

 Projenin adı: fotoğraf albümü yapalım

Süre: 4-6 hafta

Açıklama:ilgi duyduğunuz bir konuyla ilgili aşağıdaki yönergeleri de dikkate alarak bir fotoğraf albümü yapınız.

(Örnek Konular: Arkadaş ve kendinizin okul hayatıyla ilgili fotoğrafları,aile resimleriniz,doğa resimleri,spor resimleri ,uzay resimleri vb.

fotoğraf ve resim boyutları 9 cm X 13 cm , 10cm X 15 cm , 13 cm X 18 cm  boyutlarında olmalı.bu boyutlardan sadece birini seçebilirsiniz)

İçerik:sayılar,ölçme ,istatistik ve olasılık

Beklenen beceriler:problem çözme , iletişim , akıl yürütme , yaratıcılık

Araç ve gereç:Karton kağıt,mukavva,kaplama kağıdı veya vilneks deri yapıştırıcı,fotoğraflar veya gazete ve dergi resimleri

Projede öğrenciden beklenen:

1.Kesirleri karşılaştırarak sıralama

2. Kesirlerle toplama işlemini yapabilme

3. Nicelikleri  karşılaştırmada oran kullanabilme ve oranı farklı biçimlerde gösterebilme

4. orantıyı ve orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklayabilme

5. uzunluk ölçme birimlerini açıklayıp birbirine dönüştürebilme

6. bir basit olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklayabilme

7. bir basit olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözüp sonucu yorumlayabilme

8. bir basit olayın olma olasılık değerinin aralığını açıklayabilme

9.kesin ve imkansız olayları açıklayabilme

 

5. PROJE

 Projenin adı: Geleceğimiz ve tasarruf

Süre:1 ay

Açıklama: elektrik tasarrufu , su tasarrufu –alternatif enerji kaynakları , kağıt tasarrufu konularından birini seçerek tasarruf yöntemleri hakkında araştırma yapınız.Araştırma konuları Türkiye ile ilgilidir.Mevcut durumu değerlendiriniz ve çözüm önerisi üretiniz.

İçerik: sayılar

Beklenen beceriler: Eleştirel düşünme,yaratıcı düşünme , problem çözme ,araştırma , karar verme ,girişimcilik

Araç ve gereç:hesap makinesi, cetvel , renkli kalemler , bilgisayar

Projede öğrenciden beklenen:

1. Ondalık kesirlerle toplama , çıkarma , çarpma ve bölme işlemlerini yapabilme 

2. Yapılan işlemlerin sonucu strateji kullanarak tahmin edebilme

3. problem çözme ve kurma

 

6. PROJE

 Projenin adı: kayıp balık

Süre: 3 ay

Açıklama:balık beslemek istiyorsanız  kendiniz için dikdörtgenler prizması , kare prizması ve küp şeklinde bir akvaryum yapınız.

İçerik: Geometri , ölçme

Beklenen beceriler:Problem çözme , akıl yürütme , iletişim ,ilişkilendirme

Araç ve gereç:cam , soğuk silikon , cetvel yada metre

Projede öğrenciden beklenen:

 1. Alan ölçmede uygun birimleri belirleme ve bunlarla ilgili problemleri çözme
 2. Kenar uzunluğu ile alan arasındaki ilişkiyi açıklama
 3. dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanları ile ilgili problemleri çözme ve kurma
 4. hacim ölçme birimleri ve sıvı ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklama

KONULAR

PROJE ADI

AÇIKLAMA

SAYILAR

Yurt dışına 3 aylık gezi

Gezmek istedikleri bir ülke ile ilgili açıklama yapıp kalacakları ve gezecekleri yerleri belirleyerek gezi bütçesi oluşturma.

 

Hadi pasta yapalım.

Malzemelerinin kesir ve ondalık kesir olarak verilen bir pastanın malzemeleri ile yapımı.

 

Araç yolu

Sayı doğrusu şeklinde yapılan bir araç yolu ile ilgili sunum hazırlanması.

 

Eski sayılar

Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması.

 

Süt kampanyası

Okul kantinindeki süt satışlarının belirlenip ileriki satışlar için tahmin oluşturma.

GEOMETRİ

Okulumuzdaki boş alanlardan nasıl yararlanalım?

Okuldaki kapalı veya açık boş alanları okul ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi.

 

Kaç araba alır?

Okulumuzun ön bahçesinin krokisi çizilmesi, otopark olarak düşünüldüğünde maksimum kaç otomobil alacağının belirlenmesi.

 

Güneş sistemi

Güneş sisteminin boyutlarının ve elemanlarının incelenmesi, güneş sistemi modelinin yapılması.

 

Hadi uçurtma yapalı?

Uçurtma yapımının araştırılması, gerekli malzemelerin belirlenmesi ve alınması, uçurtmanın yapılması ve hangi geometrik cisimlerle karşılaşıldığının belirtilmesi.

 

Ülkelerin bayrakları

Birleşmiş milletlere üye ülkelerin bayraklarının incelenerek geometrik şekillerin saptanması.

 

Binalar ve geometri

Konutlarda ve çevremizde görülen yapılarda kullanılan geometrik şekillerin araştırılması.

KÜMELER

 

 

 

Okul kütüphanesi

Okul kütüphanesindeki kitapların sınıflandırılarak yapılan sınıflandırmanın kümelerle olan ilişkisi

 

Çarpım tablosu oluşturma

Farklı çarpım sistemleri oluşturma.

CEBİR

 

 

 

Süt kampanyası

Okul kantinindeki süt satışlarının belirlenip ileriki satışlar için tahmin oluşturma.

 

Sınıf bütçesi

Okul yönetiminin verdiği 300 YTL ile sınıfımıza almak istediğimiz ( gerekli olanlar) eşya ve hizmetlerin bütçesi.

 

Yurt dışına 3 aylık gezi

Gezmek istedikleri bir ülke ile ilgili açıklama yapıp kalacakları ve gezecekleri yerleri belirleyerek gezi bütçesi oluşturma.

 

Güneş sistemi

Güneş sisteminin boyutlarının ve elemanlarının incelenmesi, güneş sistemi modelinin yapılması.

 

Röportaj

Aile bireylerinin işte, evde, nerelerde ne kadar matematik kullandıkları ile ilgili röportajların sonuçlarının sunumları.

ÖRÜNTÜ

 

 

 

Arılar

Arı türlerinin araştırılarak, “Bir arı kovanında ne kadar petek olur? Bunlardan ne kadar bal çıkar? Geometrik olarak petekler kare şeklinde olsaydı bal miktarındaki değişim ne yönde olurdu?” vb soruların cevaplandırılması.

ÖLÇME

Haftalık yemek listesi hazırlayalım

Günlük kalori miktarları göz önünde bulundurularak aldığımız mineraller yağlar ve proteinlerin miktarlarının belirlenmesi.

 

Faturalar

Evinizin 3 aylık su, elektrik, telefon,doğalgaz vs. tüketim miktarları , ortalama miktarlar ve bunların tabloları ile 1 yılın tahmini fatura gideri.

İSTATİSTİK VE GRAFİKLER

Sınıf istatistikleri

Okulumuzun 6.,7., 8. sınıflarının istatistiklerini çıkarma ve grafik ile gösterme.

 

Faturalar

Evinizin 3 aylık su,elektrik,telefon,doğalgaz vs. tüketim miktarları , ortalama miktarlar ve bunların tabloları ile 1 yılın tahmini fatura gideri.

 

Marketleri Araştıralım

Temel gıda maddelerinin dört farklı marketteki fiyatlarının karşılaştırılması , bunların grafik ile izah edilerek en ucuz marketin tespit edilmesi.

                                                                                                                                                       7.Sınıflar:

1. PROJE :

Projenin adı: kayıp balık

Süre: 3 ay

Açıklama:balık beslemek istiyorsanız  kendiniz için dikdörtgenler prizması , kare prizması ve küp şeklinde bir akvaryum yapınız.

İçerik: Geometri , ölçme

Beklenen beceriler:Problem çözme , akıl yürütme , iletişim ,ilişkilendirme

Araç ve gereç:cam , soğuk silikon , cetvel yada metre

Projede öğrenciden beklenen:

 1. Alan ölçmede uygun birimleri belirleme ve bunlarla ilgili problemleri çözme
 2. Kenar uzunluğu ile alan arasındaki ilişkiyi açıklama
 3. dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanları ile ilgili problemleri çözme ve kurma
 4. hacim ölçme birimleri ve sıvı ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklama

 

2. PROJE (1. Ünitede):

Projenin adı: Prizmalarda alan hacim bağıntıları

Projenin amacı: Prizmaları,prizmaların çevre, alan ve hacim bağıntılarını kavrayabilme

3. PROJE (4. Ünitede):

Projenin adı: Veri toplama,grafiklerle gösterme

Projenin amacı: Veri toplayabilmek için uygun sorular düzenleyebilme,verileri elde edip uygun grafiklerle gösterebilme

 

KONULAR

PROJE ADI

AÇIKLAMA

SAYILAR

 

 

 

Yurt dışına 3 aylık gezi

Gezmek istedikleri bir ülke ile ilgili açıklama yapıp kalacakları ve gezecekleri yerleri belirleyerek gezi bütçesi oluşturma.

 

Hadi yemek yapalım.

Malzemelerinin kesir ve ondalık kesir olarak verilen bir yemeğin 3,4,5 …. kişilik malzeme miktarlarının hesaplanarak yapımı.

 

Tarih Şeridi

Matematikteki önemli buluşların ve gelişmelerin üzerinde gösterildiği pano hazırlama.

 

Eski sayılar

Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması.

GEOMETRİ

 

 

 

Okulumuzdaki boş alanlardan nasıl yararlanalım?

Okuldaki kapalı veya açık boş alanları okul ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi.

 

Kaç araba alır?

Okulumuzun ön bahçesinin krokisi çizilmesi, otopark olarak düşünüldüğünde maksimum kaç otomobil alacağının belirlenmesi.

 

Güneş sistemi

Güneş sisteminin boyutlarının ve elemanlarının incelenmesi, güneş sistemi modelinin yapılması.

 

Cisimler

Düzgün geometrik cisimlerin kapalı ve açık maketlerinin hazırlanması.

 

Arılar

Arı türlerinin araştırılarak, “Bir arı kovanında ne kadar petek olur? Bunlardan ne kadar bal çıkar? Geometrik olarak petekler kare şeklinde olsaydı bal miktarındaki değişim ne yönde olurdu?” vb soruların cevaplandırılması.

CEBİR

 

 

 

Ünlü Türk Matematikçiler

Ünlü Türk Matematikçilerin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması.

 

Sınıf bütçesi

Okul yönetiminin verdiği 300 YTL ile sınıfımıza almak istediğimiz ( gerekli olanlar) eşya ve hizmetlerin bütçesi.

 

Yurt dışına 3 aylık gezi

Gezmek istedikleri bir ülke ile ilgili açıklama yapıp kalacakları ve gezecekleri yerleri belirleyerek gezi bütçesi oluşturma.

 

Güneş sistemi

Güneş sisteminin boyutlarının ve elemanlarının incelenmesi, güneş sistemi modelinin yapılması.

 

Röportaj

Aile bireylerinin işte, evde, nerelerde ne kadar matematik kullandıkları ile ilgili röportajların sonuçlarının sunumları.

ÖLÇME

 

 

 

Haftalık yemek listesi hazırlayalım

Günlük kalori miktarları göz önünde bulundurularak aldığımız mineraller yağlar ve proteinlerin miktarlarının belirlenmesi.

İSTATİSTİK VE GRAFİKLER

 

 

 

Sınıf istatistikleri

Okulumuzun 6,7,8. sınıflarının istatistiklerini çıkarma ve grafik ile gösterme.

 

DİE ile ilgili araştırma

Kurumla ilgili araştırma yapılarak bize faydalarının belirlenmesi. İstatistikte matematiğin nasıl kullanıldığını gösteren bir örneğin hazırlanması.

 

Faturalar

Evinizin 3 aylık su,elektrik,telefon,doğalgaz vs. tüketim miktarları , ortalama miktarlar ve bunların tabloları ile 1 yılın tahmini fatura gideri.

 

Trafik

Kavşaktan  geçen  araçlarla ilgili inceleme.

 

Tren ,Vapur,Uçak,Deniz Otobüsü Tarifeleri

Toplu taşıma araçlarının tarifeleri ve yolcu yoğunlukları ile ilgili mod, medyan ve aritmetik ortalama hesaplamalarının yapılması.

 

Marketleri Araştıralım

Temel gıda maddelerinin dört farklı marketteki fiyatlarının karşılaştırılması , bunların grafik ile izah edilerek en ucuz marketin tespit edilmesi.

 

Apartmandakilerin yaşlar ve cinsiyetleri

Yakın çevredeki 5 aile ile görüşülerek cinsiyet ve yaş aralığına göre istatistiklerinin ve grafiklerinin hazırlanması.

ORAN ORANTI VE YÜZDE HESAPLARI

 

 

 

Yıllık enflasyon

Yıllık enflasyonun dört kişilik bir işçi ailesinin bütçesi üzerindeki etkisi.

 

Yıllık enflasyon

Temel gıda maddelerinin önümüzdeki yıl fiyatlarının tahmini olarak hesaplanması.

 

Yıllık Bütçeniz

Haftalık,aylık ve yıllık giderlerin hesaplanarak artırılan paranın likit fonla ya da faiz ile bir yıl sonundaki değişimi.

 

Hadi yemek yapalım.

Malzemelerinin kesir ve ondalık kesir olarak verilen bir yemeğin 3,4,5 kişilik malzeme miktarlarının hesaplanarak yapımı.

DENKLEMLER

 

 

 

Matematik ve Eviniz

Evdeki eşyaların boyutlarının ve simetrik olan eşyalarının hacimlerinin hesaplanması, birkaç geometrik şekilden oluşan eşyaların ölçek kullanılarak çizilmesi.

 

Amiral Battı

Amiral battı oyunun koordinat sistemi ile ilişkisinin sınıf içerisinde sunumu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

8.sınıflar :

 1. PROJE:

Projenin adı: kayıp balık

Süre: 3 ay

Açıklama:balık beslemek istiyorsanız  kendiniz için dikdörtgenler prizması , kare prizması ve küp şeklinde bir akvaryum yapınız.

İçerik: Geometri , ölçme

Beklenen beceriler:Problem çözme , akıl yürütme , iletişim ,ilişkilendirme

Araç ve gereç:cam , soğuk silikon , cetvel yada metre

Projede öğrenciden beklenen:

 1. Alan ölçmede uygun birimleri belirleme ve bunlarla ilgili problemleri çözme
 2. Kenar uzunluğu ile alan arasındaki ilişkiyi açıklama
 3. dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanları ile ilgili problemleri çözme ve kurma
 4. hacim ölçme birimleri ve sıvı ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklama

 

2. PROJE (1. Ünitede):

Projenin adı: Türk basketbol takımlarının değerlendirilmesi

Projenin amacı: Türkiye basketbol liginde oynayan takımların sezon boyunca oynadıkları maçlara ait istatistiksel  verilerin toplanması,düzenlenmesi ve yorumlanması

Araç ve gereç: İnternet,ansiklopediler,spor gazeteleri,hesap tabloları yazılımı, hesap makinesi

 

3. PROJE (3. Ünitede):

Projenin adı:  Uçurtma tasarımı yarışması

Projenin amacı: Geometri bilgisini kullanarak bir uçurtma tasarımı gerçekleştirmek

Araç ve gereç: Geliştirilecek uçurtma modeline göre araç ve gereç proje ekiplerince belirlenecek.

4. PROJE (4. Ünitede):

Projenin adı:  Permütasyon veya kombinasyon  oyunu

Projenin amacı: Permütasyon veya kombinasyon  kullanmayı gerektiren bir oyun hazırlamak

Araç ve gereç: Hazırlanacak oyunda kullanılacak  araç ve gereç projeyi yapan kişi tarafından belirlenecek.

5. PROJE (5. Ünitede):

Projenin adı:  Dekorasyon çalışmaları

Projenin amacı: Geometri bilgisini  kullanarak bir iş yerinin dekorasyon  modelini oluşturmak.

Araç ve gereç: Geliştirilecek dekorasyon modeline göre araç ve gereç proje ekiplerince belirlenecek.

6. PROJE (6. Ünitede):

Projenin adı:  Akıllı su deposu tasarımı

Projenin amacı: Farklı ihtiyaç ve koşullara göre su deposu tasarlamak

Araç ve gereç: karton ,cetvel, kalem,kağıt,üç boyutlu çizim yazılımları

7. PROJE (7. Ünitede):

Projenin adı:  Makine tasarımı

Projenin amacı: Geometri bilgisini  kullanarak ihtiyaç duyulan bir makinenin tasarımını yapmak

Araç ve gereç: karton,makas,yapıştırıcı,cetvel,pergel,kalem,izole bant.

.

8. PROJE (8. Ünitede):

Projenin adı:  Depreme karşı alınan önlemler

Projenin amacı: Yapıların depreme dayanıklılığınıaraştırmak ve yapılabilecek sağlamlaştırma çalışmalarını belirlemek

Araç ve gereç: Araç ve gereç ihtiyaca göre projeyi yapan kişi tarafından belirlenecektir.

 

KONULAR

PROJE ADI

AÇIKLAMA

SAYILAR

 

 

 

Yurt dışına 3 aylık gezi

Gezmek istedikleri bir ülke ile ilgili açıklama yapıp kalacakları ve gezecekleri yerleri belirleyerek gezi bütçesi oluşturma.

 

Tarih Şeridi

Matematikteki önemli buluşların ve gelişmelerin üzerinde gösterildiği pano hazırlama.

 

Eski sayılar

Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması.

GEOMETRİ

 

 

 

Okulumuzdaki boş alanlardan nasıl yararlanalım?

Okuldaki kapalı veya açık boş alanları okul ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi, plan ve maketlerinin hazırlanması.

 

Kaç araba alır?

Okulumuzun ön bahçesinin krokisi çizilmesi, otopark olarak düşünüldüğünde maksimum kaç otomobil alacağının belirlenmesi.

 

Güneş sistemi

Güneş sisteminin boyutlarının ve elemanlarının incelenmesi, güneş sisteminin ölçekli bir  modelinin yapılması.

 

Hacim Farkı

Kuru bakliyatın pişmeden önce ve sonraki hacim farklarının hesaplanması.

 

Arılar

Arı türlerinin araştırılarak, “Bir arı kovanında ne kadar petek olur? Bunlardan ne kadar bal çıkar? Geometrik olarak petekler kare şeklinde olsaydı bal miktarındaki değişim ne yönde olurdu?” vb soruların cevaplandırılması.

CEBİR

 

 

 

Ünlü Türk Matematikçiler

Ünlü Türk Matematikçilerin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması.

 

Matematik Gazetesi

matematik ile ilgili ilginç soruların,matematik ile ilgili karikatürlerin,matematik bulmacasının,zeka bulmacasının,ünlü bir matematikçinin hayatının,matematik tarihinin … gibi konuların bulunduğu bir gazete tasarlamanız istenmektedir.

 

Güneş sistemi

Güneş sisteminin boyutlarının ve elemanlarının incelenmesi, güneş sistemi modelinin yapılması.

 

Röportaj

Çevremizden seçtiğimiz (aile bireyleri de dahil olmak üzere) 10 kişinin işte, evde, nerelerde ne kadar matematik kullandıkları ile ilgili röportajların sonuçlarının sunumları.

ÖLÇME

 

 

 

Tebeşir Sorunu

Sınıfımızın bir aylık tebeşir masrafı ve bunun üzerinden okulun bir yıllık tebeşir masrafının tahmini hesaplanması.

 

Haftalık yemek listesi hazırlayalım

Günlük kalori miktarları göz önünde bulundurularak aldığımız mineraller yağlar ve proteinlerin miktarlarının belirlenmesi.

İSTATİSTİK VE GRAFİKLER

 

 

 

Sınıf istatistikleri

Okulumuzun 6,7,8. sınıflarının istatistiklerini çıkarma ve grafik ile gösterme.

 

DİE ile ilgili araştırma

Kurumla ilgili araştırma yapılarak bize faydalarının belirlenmesi. İstatistikte matematiğin nasıl kullanıldığını gösteren bir örneğin hazırlanması.

 

Faturalar

Evinizin 3 aylık su,elektrik,telefon,doğalgaz vs. tüketim miktarları , ortalama miktarlar ve bunların tabloları ile 1 yılın tahmini fatura gideri.

 

Trafik

Kavşaktan geçen araçlarla ilgili inceleme.

 

Tren ,Vapur,Uçak,Deniz Otobüsü Tarifeleri

Toplu taşıma araçlarının tarifeleri ve yolcu yoğunlukları ile ilgili mod ,medyan ve aritmetik ortalama hesaplamalarının yapılması.

 

Marketleri Araştıralım

Temel gıda maddelerinin dört farklı marketteki fiyatlarının karşılaştırılması , bunların grafik ile izah edilerek en ucuz marketin tespit edilmesi.

 

Apartmandakilerin yaşlar ve cinsiyetleri

Yakın çevredeki 5 aile ile görüşülerek cinsiyet ve yaş aralığına göre istatistiklerinin ve grafiklerinin hazırlanması.

ORAN ORANTI VE YÜZDE HESAPLARI

 

 

 

Yıllık enflasyon

Yıllık enflasyonun dört kişilik bir işçi ailesinin bütçesi üzerindeki etkisi.

 

Yıllık enflasyon

Temel gıda maddelerinin önümüzdeki yıl fiyatlarının tahmini olarak hesaplanması.

 

Yıllık Bütçeniz

Haftalık,aylık ve yıllık giderlerin hesaplanarak artırılan paranın likit fonla ya da faiz ile bir yıl sonundaki değişimi.

                                                                                                                                                           Öğrencilere verilecek performans  görevlerinin konusunun, verilme, toplanma ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi (İ.K.Y Madde:38):

 

 Her dönem verilmek üzere İşlenmiş konulardan hazırlanacak olan sorular ve ya 6. , 7. ve 8. sınıflar için ders kitabında yer alan performans görev konularından  biri seçilerek sınıflarda panolara asılarak duyurulacak.Performans ödevleri sınfta bireysel veya grupla yapılacaktır.  Hazırlanacak ödevler öğrencilere daha önceden belirtilen kriterler doğrultusunda puanlandırılarak değerlendirilecektir ( hazırlanacak soru sayısına göre puanlama öğrencilere duyurulacaktır)Her bir performans konusu için ayrı dereceli puanlama anahtarı yapılacak.Performans görevi dereceli puanlama anahtarı da sınıf panosuna asılacaktır. Ayrıca performans görevleri için de yönergeler belirlenecektir.

 

6.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONULARI:

A) Eski Ve Yeni Ölçme Araçları/ Sizden eskiden kullanılan ama Atatürk devrimleri ile değiştirilen ölçü aletlerini karşılaştırmanız istenmektedir.

B) Asal sayılar / Sizden asal sayıların oluşumu ve çeşitleri hakkında rapor ve sunum hazırlamanız istenmektedir.

 C) Bölünebilme kuralları

D) Çarpım tablosunun hazırlanması

E) Gitmek istediğiniz bir yerle ilgili açıklama yapıp, gezi programınızı hazırlayın.  Gezi bütçesini oluşturunuz. Geziniz   2 gün konaklama yapacak şekilde oluşturun. 200 YTL niz olsun.  Harcamalarınızı aşağıdakilerden yararlanarak planlayınız

 

Yolculuk :

Uçak: 40 YTL

Otobüs:20 YTL

Tren: 15 YTL

Eğlence (tek kişi)

Eğlence Parkı:4 YTL

Masa Tenisi :  3 YTL

Müzikli Ortam: 10 YTL

Spor Salonu: 7 YTL

 

Yemek ( Öğün)

Otel:  5YTL

Restoran( Lüks) :25 YTL

Restoran ( ORT) : 15YTL

Kafe ( tost,poğaça vb. ) : 2 YTL

 

Konaklama ( bir gün)

Pansiyon: 25 YTL

3 Yıldızlı Otel: 35 YTL

5 Yıldızlı Otel: 50 YTL

 

Gezilecek Yerler:

Müzeler: 4YTL

Tarihi Yerler: 7 YTL

Doğa Gezileri: 15YTL

Alış veriş merkezi: 5 YTL

Hediyelik Eşyalar:

Resimler: 15YTL

Tabaklar: 10 YTL

Diğer : 3YTL

                                                                                                                                                                                                                                                        F) Ege bölgesindeki maden rezervlerini araştırınız/ (Tüm bölgelerimiz için uygulanabilir.)

G) Sınıfınızın tabanına halıflex döşenecektir. Halıflexin maliyetini hesaplayınız

H) Tasarım yapıyorum: halı ve kilim yada örgü ve dantel yada cam süsleme sanatlarıyla ilgili motif tasarımı oluşturma

I) Cebir ustalığı : Okulun bahçesine havuz yapılacak tabanını düzgün çokgensel bölge şeklinde taşlarla döşeyiniz.

 

           7 .SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONULARI:

A) Matematikçi yönetici: bir otobüs firmasında yönetici olarak çalışan öğrencilerin hazırlanan tablo ile ilgili soruların cevaplanması ve anket yapılması

B) Akıllı ayraç: kitap okumada kullanılacak yeri belirlemek için bir ayraç yapmaları ama bu ayraç her bir bölümün kaç sayfa okunduğunu da göstersin.

C) Meslekleri tanıyalım : belli mesleklerin gelirleri ve çalışma sürelerini araştırıp meslek seçiminde yardımcı olunuz.

D) Arkadaşım taşınıyor: eşyaları kırmadan taşımak için önce naylon poşete sarılması daha sonra kolilenmesi gerekmektedir.değişik ebatlardaki nesneleri değişik ebatlardaki kolilere koymakta yardımcı olunuz.

E) Evinizdeki su sayacını takip ederek 2 haftalık tüketime göre günlük harcanan su miktarının ortalamasını bulma

F) Türkiye’de ödenen vergiler ve bu vergilerin yüzde oranları hakkında araştırma yapılması.

G) “Cebir” alanında ünlü  bir türk bilim adamı hakkında araştırma çalışması

H) Ailenizin,haftalık giderlerinin tabloyla ve grafikle gösterilmesi

I) Bir olayın olma olasılığı ile ilgili deney düzenleme

 

           8 .SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONULARI:

A) okulun yüksekliğinin ayna ile benzer üçgen oluşturarak hesaplattırılması

B) okulun yüksekliğinin gölgesinin güneşle yaptığı açı  ve trigonometri cetveli kullanarak hesaplattırılması

C) okulun yüksekliğinin gölgesi ve sopalar yardımıyla benzer üçgen oluşturarak hesaplattırılması

Ç) Kareköklü Sayılar

D) HARFLİ İFADELER

E) Rasyonel Sayılarda Sıralama

F) Özdeşlik kavramı hakkında açıklama ve örneklerin verilmesi. Önemli özdeşliklerin araştırılması ve bu özdeşliklerin bulunduğu bir tablonun hazırlanıp sınıfa sunulması

G) Çarpanlara ayırma yöntem ve tekniklerin araştırılması örneklerle sunumunun yapılması. Verilen ifadelerin  en sade hale getirilmesi ile ilgili sorular ve çözümleri nin sınıfa sunulması

H) Eşkenar üçgenin yükseklik,çevre ve alan formülleri ile ilgili tablo

I) Pisagor Ve Öklit bağıntısı hakkında tablo ve sunum

İ) 1. dereceden bir bilinmeyenli denklemlerle problem çözümleri/Sizden 1. dereceden bir bilinmeyenli denklemlerle çözülebilen kesir,hareket,sayı ve orantı problemlerin den 10 ar tane çözmeniz istenmektedir.

J) Benzerlik kuralları.Thales kimdir?Thales teoremlerinin uygulanması.

K)  Devirli ondalık açılım ve irrasyonel sayılar  hakkında sunum

L) Reel sayılar,üslü sayılar,kareköklü sayılar,özdeşlik ve denklemler konularınyla ilgili herbirinden ayrı ayrı olmak üzere 10’ar tane soru hazırlanması ve bu soruların çözümlerinin yapılması

 

Ayrıca her sınıf seviyesinde ders kitabındaki performans konuları da seçilebilir.

Performans öğretmen gözetiminde de yapılacaktır.her performansın ayrı değerlendirme ölçeği olacaktır.fakat genel olarak performans değerlendirme kriterleri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Bilimsel Düşünme (yaratıcılık ,kavramlar)

 

 2. Sunum ( dil kullanımı,konuşma,kavramsal anlayış)

 

 3. Sergileme(Tutum,teknoloji kullanımı estetik)

 

 4. Ödevin Kapağı:

 

 5. Raporun özenle düzgün yazılmış olması

 

 6. Yazım Kurallarına Uygunluğu

 

 7. Örneklerin Doğruluğu ve yeterliliği

 

 8. Şekil veya Tabloların Uygunluğu veya yeterliliği

 

 9. Kaynakların Yeterliliği

 

10. Zamanında teslim

 

 

         

7-Ahmet DURAN, Kaynaştırma eğitimine tabi veya üstün zekalı öğrencilerin belirlenmesinde rehberlik servisiyle iş birliğine gidilerek buna uygun planlmanın yapılmasına karar verilmiştir.                                                                                                                                                         

 8- Murat ALTUNTAŞ ,Sosyal kulüp çalışmaların çevre şartları göz önüne alınarak  ,bulunduğu çevreye katkı verecek şekilde yönetmelik içinde yapılması gerektiğini belirtti.                                                                                                                                                                                               9- Ahmet DURAN ,Ünitedeki konuların veya ünitelerin gerekli görüldüğü takdirde yer değiştirilebileceğivurgulandı.                                                                                                                                                                                                                                                                                   10- Matematik dersinin özel ve genel amaçları matematik öğretmeni Murat ALTUNTAŞ  tarafından okundu ve açıklandı.

  İnsanın içinde yaşadığı topluma ekonomik,kültürel,bilimsel bakımdan uyum sağlayabilen ve kendine de yararlı olabilen bir fert olarak yetişebilmesi için gerekli olan bir takım amaçları vardır.Bunları şöyle sıralamak mümkündür(matematik eğitiminin genel amaçları):

1 . Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek , bu kavram ve sistemleri  günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabileceklerdir.

2. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel  bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

3. Mantıksal tümevarım ve tümdengelimle ilgili çıkarımlar yapabilecektir.

4. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir.

5. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak  ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir.

6. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir.

7. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve  bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir.

8. Model kurabilecek , modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecektir.

9. Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek  , öz güven duyabilecektir.

10. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir.

11. Entelektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir.

12. Matematiğin tarihi gelişimi ve buna parelel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini , diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir.

13. Sistemli , dikkatli , sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.

14. Araştırma yapma , bilgi üretme ve kullanma gücünü  geliştirebilecektir.

15. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek , estetik duygular geliştirebilecektir.

KARAR: Tüm ünite ve konularda matematiğin temel hedeflerinin öğrencilere örneklerle sezdirilerek derse olan ilginin artırılmasına , değişik düşünme yöntemleri oluşturularak neden sonuç ilişkilerinin oluşturulması akıl yürütme becerisini geliştirme ve doğruya ulaşmanın bir çok yolu olduğunun kavratılmasına karar verildi.

 

 11-- Ahmet DURAN, tek düze bir öğretim şeklinden uzaklaşılması gerektiğini, fikirlerini rahatça belirten öğrenciler görmek istediğini belirtti. Bu şekildeki bir yaklaşımın mutlaka başarıyı getireceği belirtildi.

Uygulayabileceğimiz yöntem ve metotlar aşağıda belirtilmiştir. Uygun olan metotlar seçilerek ders konularının işleneceği belirtildi.

Düz anlatım Yöntemi

Öğretmen veya öğrencilerin birinin konu ile ilgili bilgiyi diğerlerine anlatması şeklinde işleyen, öğretmen merkezli bir yöntemdir. Öğrenciler dinleyici konumdadır ve pasiftir. Her derste olduğu gibi matematik derslerinde de bu yönteme başvurmanın zorunlu olduğu durumlar vardır. Konuya dikkat çekme, ders sonunda konuyu toparlama ve özetleme ancak düz anlatım ile olur. Bunlar ve benzeri durumların dışında kullanılması pek önerilmez, daha çok diğer yöntemlerin (buluş yolu vs.) tamamlayıcısı olarak kullanılması önerilir.

Düz anlatıma başvurulurken,

• Anlatıma araç-gereçten yararlanarak ilgi toplamaya,

• Anlatımın öğrencilerin soru sormasına fırsat verecek şekilde düzenlenmesine,

• Öğrencilerin anlayacağı bir dilin kullanılması ve cümlelerin kısa olmasına,

• Devamlı anlatma süresinin 10 dakikayı geçmemesine özen gösterilmelidir

Tanımlar Yardımıyla Öğretim

Tanımlar, matematiğin kuruluşunda yer alan ve her konuda çokça rastlanan bir bilgi türüdür. Örneğin, "bir rasyonel sayıyı gösteren kesirlerden paydası10 veya 10'un kuvvetlerinden biri olan kesirlere ondalık kesir denir", "bilinmeyen içeren ve bu bilinmeyenlerin alabileceği her değer için sağlanan eşitliklere özdeşlik denir" birer tanım bilgisidir. Bunlardan birincisi ondalık kesir, diğeri özdeşlik kavramlarının tanımlarıdır. Tanımlar yardımı ile öğretimde, kazandırılacak olan kavramın tanımı, bu tanıma uyan ve uymayan örneklerle birlikte verilir. Öğrencilere düşen görev, tanımı dikkatli bir şekilde incelemek, uyan ve uymayan örnekleri birbirinden ayırmaktır.

Buluş Yoluyla Öğretim

Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendisinin üretmesi veya bilgiye ulaşması esasına dayanır. Öğretmenin görevi, gerekli öğrenme ortamını sağlamak suretiyle öğrenciye yardım etmek, öğrenme etkinlikleri sırasında öğrencileri yönlendirmek, ihtiyaç duydukları taktirde onlara yardım etmektir. Bu yöntem en çok kavram bilgisi-

nin ve genelleme bilgisinin kazandırılmasında kullanılır

 

 

Senaryo ile Öğretim

Herhangi bir şeyi akılda tutamadıkları için yaşlarını gerekçe gösteren babaannelerin pembe dizileri nasıl bir zevkle izledikleri ve oradaki olayları nasıl sırasıyla anlatabildiklerini düşününüz.

Senaryo ile öğretim, kazandırılacak bilgi ve becerilerin bir olaylar zinciri içinde örtülü olarak sunulması, bu olayları yaşayanların bunları öğrenmesi esasına dayanır. Her matematik bilgiyi içeren senaryoların yazılması kuşkusuz ki imkânsızdır, ancak senaryo ile öğretime uygun matematik konuları vardır. Sınıf, hayat içinde öğrenmemiz gereken şeyleri öğrenmek için düzenlenmiş suni bir ortamdır. Onun için sınıfta gerçek bir senaryo uygulaması yapmak zordur. Yani öğrenci sınıfın içinde, hayat dışındadır. Sınıfı çevreye taşımak da örgün eğitimde pek kolay olmamaktadır. Bundan ötürü senaryo için, suni ortamlar yaratma, hayalinde canlandırma ve oyuncu ile duygusal beraberlik içinde olmadan yararlanılır.

Seyirci izlediği bir filmde çoğu kez olayın akışına kendini kaptırır ve oyunculardan birinin tarafına geçerek, onun isteklerinin gerçekleşmesini, onun başarılı olmasını ister. İşte öğretimi senaryolaştırma, öğrencinin kendini oyuncu yerine koymasını sağlamak suretiyle olur. Senaryolaştırmak için gerçek bir olay bulunmadığı takdirde olması muhtemel bir hikâyeden de faydalanılabilinir. Önce roller belirlenir ve olayın sonucu çocukların oyunu oynamaları ile aydınlanır. Öğretilecek kavram ve beceriler oyunun içine adeta emdirilmiş bir biçimde, örtülü olarak verilir. Öğrenci neyi öğrendiğini en sonunda anlar. Kısmen buluş yolunun kullanılmasına benzeyen bu yöntemde bilginin kazanımı ve kullanımı senaryo gereği hayati bir duruma karşılık gelmektedir. Bir tehlikeyi önlemekte veya başka bir kazancı olmaktadır.

Analizle Öğretim

Analizle öğretim, bir genellemeyi, genellemenin elde edilişindeki basamakları tek tek ve sırayla incelemek suretiyle anlamayı esas alan öğretim yöntemidir. Her adımda genellemeye ulaşmak için, yapılan işlemin gerekçesi, dayandığı matematik temelle açıklanır. Teoremlerin ispatına bu yöntemin bir uygulaması olarak bakılabilir. İlköğretim Matematik konuları içinde bazı bağıntıların (genellemelerin) ispatına yer verilir. Bu yöntem kavrama düzeyini yükseltmeyi amaçlar ve özellikle ispatı birkaç adım gerektiren bağıntıların çıkarılmasında kullanılır.

Bu yöntemde kural ya da genelleme öğrencilere önceden duyurulur ve arkasından adım adım işlemler yapılır, her basamakta öğrencilere sorular sorulur, alınan cevaplar düzeltilir ve böyle devam ederek genel sonuca ulaşılır. Yöntemin uygulanmasındaki bu büyük sıkıntı, analizle ilgili adımların gerektirdiği ön bilgilerin tam olarak bilinmemesi durumunda doğar.

Kurallar Yardımıyla Öğretim

Kurallar yardımıyla öğretim bir işin yapılmasında yer alan işlem basamaklarının ezberletilmesidir. Matematik öğretimindeki çağdaş yaklaşımlarla pek bağdaşmayan bu yöntemin kullanılması, kazandırılacak becerinin gerektirdiği zihinsel işlemlerin karmaşık olması durumunda zorunludur.

İ.M.P. sekizinci sınıf programında (s:446) yer alan "karekök alma becerisi" kurallar yardımı ile öğretim yöntemi kullanılarak öğretilir. Çünkü karekök alma işleminde kullanılan düşüncenin kavranması ilköğretim çağı çocukları için zordur. Benzer bir örnek ilkokulda çarpmanın sağlanmasını9 atarak yapmadır. Çarpmanın sağlanmasını9 atarak yapmanın mantıksal temeli bölünebilme kurallarına dayanır. Çocuklar bu aşta bölünebilme kurallarını kavrayacak olgunluğa gelmedikleri için 9 atarak sağlamayla ilgili kuralı ancak ezberleyerek öğrenebilirler. Bu yöntemin uygulanmasında öğrencilerden gelecek olan "Neden 9 atıyoruz da 8 atmıyoruz?" biçimindeki bir soruyu öğretmen "vakti gelince onu da öğreneceksiniz" diyerek cevaplamalıdır

Deneysel Etkinliklerle Öğretim

Matematik öğretimi sırasında bazen "deneyle doğrulama veya göstermeye başvurulur. Deneysel yöntemle, buluş yoluyla öğrenme maddesinde olduğu gibi bir genellemeye ulaşılır. Kullanılan yöntem aslında buluş yoludur ancak bazı buluşları yapabilmek için bir takım deney materyalinin kullanımına ihtiyaç olmaktadır. Özellikle geometri ile ilgili genellemelerin kazandırılmasında deneysel etkinliklere başvurulur. Yöntemin iyi çalışması için materyal hazırlığının tam olması ve işlem basamaklarının iyi sıralanması gerekir

Oyunlarla Öğretim

Oyunlarla öğretim özellikle küçük sınıflarda kullanılan bir yöntemdir. Oyunlar çoğunlukla öğrenilenin pekiştirilmesi aşamasında kullanılır. En makbul oyun, matematiksel etkinliğin yapılmasını açıkça istemeyen, ancak oyunu kazanmak için bu matematiksel etkinliklerin kesinlikle yapılmasını gerektiren oyundur.

Oyunun içinde soru veya sorular vardır. Soru sınıfa sorulur. Bir yarışma havası estirilir. Bilen öğrenci veya grup cevabını öğretmene gösterir, doğru ise bir kazanma sırası(sıra numarası) alır, değilse yeniden düşünmeye döner. Bireysel ve grup olarak yarışılabilir. Öğretmenin her bir sınıf için oyunlar bilmesi ya da düzenleyebilmesi önemlidir.

Soru-cevap metodu

Soru, dilbilgisi kurallarına uygun olarak sorulmalıdır. "Niçin", "neden", "nasıl", "kim", "ne zaman" gibi soru ekleri ile başlamalı veya soru ekleri ile bitmelidir. "Evet-hayır" sorularından kaçınmalıdır. Öğretmen soru hazırlama ve sınıfta öğrencilerin önünde soru sorma tekniklerini iyi bilmelidir.

Soru; kısa, açık, anlam bakımından doğru ve uyarıcı olmalıdır. Her sorun veya fikir için ayrı ayrı soru sorulmalı, birkaç konuyu kapsayan genel sorulardan kaçınmalıdır. Belirsiz ve karışık cevaplar düşündüren bir soru, sınıfta problem çıkartabilir.

Sorular dağınık olmamalı; dersin hedefine uygun, tutarlı, konu ile uyumlu olmalıdır. "Merak soruları"ndan kaçınmalıdır.

Soru; akla, mantığa, gerçeğe ve bilimsel esaslara uygun olmalıdır.

Soru; emir veya telkin mahiyetinde olmamalıdır.

Soru, gerektiğinde öğrencilerin dikkatini dersin önemli yerlerine çekmek, dersi dinleyenlerin derse yönelmelerini sağlamak, dikkatsiz öğrencileri uyarmak ve disiplin sağlamak amacıyla da kullanılabilir.

Öğretmen soru sorarken esnek olmalı, öğrencileri rahatlatmalı; soru veya cevap anlaşılmadığı zaman, aynı söyleyiş kalıbıyla değil yeni ifadelerle, soru veya cevap açılmaya çalışılmalıdır.

Sorunun cevabı içinde olmamalı; yani soru cevabı belli etmemeli, telkin etmemeli; öğrencileri düşünmeye, bilgi ve tecrübelerini yoklamaya sevk etmelidir.

Soru; sorunun içeriği, kolaylığı ve zorluğu bakımından, öğrencilerin zihinsel ve ruhsal gelişim seviyelerine uygun olmalıdır. Öğrencinin seviyesinin altında veya üstünde sorular sormamaya özen göstermelidir.

Soru-cevap yöntemi dersi mekanikleştirmemeli, öğrencileri ezbere sürüklememelidir. Öte yandan soru-cevap yöntemi zaman israfına yol açmamalı; dersi "kaynatacak", öğrencileri kutuplaştıracak uygulamalardan kaçınmalıdır.

Soru, bir öğrenciye veya belli bir öğrenci grubuna değil, sınıfın bütününe yöneltilmeli ve sınıfın tamamından cevap beklenmelidir. Cevap verme safhasına mümkün olduğu kadar çok öğrencinin katılması sağlanmalı, sınıftaki öğrencilerden mümkün olduğu kadar çok sayıda cevap almak hedeflenmelidir.

Cevaplar aceleye getirilmemeli, "kerrat cetveli sorgulaması" yapılmamalı; öğrencilerin düşünüp cevap hazırlaması için yeterli bir zaman bırakılmalıdır. Öğrenciler cevaba zorlanmamalı, sıkıştırılmamalı, "manevî işkence" yapılmamalıdır. Aynı zamanda "evet" veya "hayır" gibi kısa cevaplar isteyen savcı sorgulamasından da kaçınmalıdır.

Soru veya cevaplar çok tekrarlanmamalıdır. Bu, öğrencilerin ilgisini dağıtır.

Öğrenciler de soru sormaya isteklendirilmelidir. Soru formüle etmenin, dersin anlaşılmasını kolaylaştırdığı, derse olan ilgiyi arttırdığı unutulmamalıdır.

Soru kadar, verilecek cevabın da açık ve net olması sağlanmalıdır. Tahminî cevaplar çıkaracak soru sormamalıdır.

Sorulara verilecek cevaplarda, öğrencinin kişisel fikir ve tutumlarının sergilenmemesi, belli bir dinî veya ideolojik sistemin propaganda edilmemesi sağlanmalıdır.

Cevabın tek öğrenci tarafından verilmesi sağlanmalı, koro halinde veya "her kafadan bir ses çıkarak" cevaplandırmalara imkân verilmemelidir.

Eğer isim söylenerek öğrenciden cevap istenecekse, öğrenci numarasına göre baştan veya sondan başlayıp sırayla gitme yerine, rasgele seçim yapılmalıdır.

Bu metodu kullanılırken öğrencileri sınıf huzurunda utandırıcı, mahcup edici, onur kırıcı durumlara düşürmekten kaçınmalı; bilakis "iyi", "güzel" gibi sözler veya notlarla öğrenci ödüllendirilmeli; bu şekilde daha sonraki soru veya cevaplara katılmaları teşvik edilmelidir.

Tartışma metodu

a) Tartışma başlamadan önce yönetici mümkünse tartışmaya katılanları tek tek tanıtmalı, konuyu, tartışmada herkesin uyması gereken kuralları (söz alarak konuşma, konuşma süresine uyma, başkalarının sözlerini kesmeme, konudan uzaklaşmama, nezaket kurallarına uyma v.s.) açıklamalıdır. Tartışmacıların kişiliklerle değil fikirler ve sorunlarla uğraşmaları istenmelidir.

b) Tartışmanın konu ve yönetiminin öğretmen merkezli mi, yoksa öğrenci merkezli mi (serbest) olacağı baştan belirlenmelidir.

c) Tartışılacak konu büyükse, daha önceden alt gruplar oluşturarak mini tartışmalar yaptırmalı; konunun bütünü üzerindeki tartışma daha sonra sınıfın geneli önünde yaptırılmalıdır.

d) Sınıf tartışmalarında bütün öğrencilerin tartışmaya katılmaları, hatta eşit oranda söz alarak katılmaları sağlanmalıdır.

e) Tartışmanın tıkandığı, konunun dağıtıldığı, nezaket kuralları dışına çıkıldığı durumlarda, öğretmen soracağı bazı sorularla kontrolü tekrar eline almalıdır. Tartışmanın bilimsel ölçüler dışına çıkmamasına dikkat etmelidir.

f) Tartışma konuları önceden verilmeli ve öğrencilerin tartışmaya kaynak eserlerden hazırlanmaları sağlanmalıdır.

g) Tartışma giriş-gelişme-sonuç gibi safhaları olan bir plân izlemeli; tartışma sırasında önemli hususlar (tartışmanın amacı, ana sorunlar, tartışma süresi v.s.) tahtaya yazılmalıdır.

h) Tartışmadan çıkarılabilecek sonuçlar veya grupların ana görüşleri, tartışma etapları arasında ve en sonunda öğretmen tarafından ortaya konmalıdır.

i) Tartışma genelde yetişkinlerin yapabileceği bir iştir. Eğer ilk ve ortaokul düzeyinde bu metodu kullanılmak isteniyorsa ya -ödev olarak verilen- okuma ve yayalı bir ön hazırlıktan veya bir gözlem gezisi, bir film seyretme, bir deney yapmadan v.s. sonra yaptırmalıdır

Gezi-Gözlem metodu

Gözlem yapılırken şunlara dikkat edilmelidir: Gözlenecek varlık veya olay kendi şartlarında olmalıdır. Gözlemin amaç veya amaçları olmalıdır. Gözlem plânlı yapılmalıdır. Plânsız gözlemin bilgi oluşturması çok zordur. Büyük bilimsel buluşlarda plânlı gözlemin yeri büyüktür.

Gözlem plânının öğrencilerle ve hatta velilerle birlikte yapılması, plâna öğrencinin ve velisinin katkısının sağlanması gereklidir. Öğrenci katılımı, öğretmenin ilgisinden çok öğrencilerin ilgilerine yönelmeyi sağlayacak ve öğretmenin önemsiz gördüğü fakat öğrenciler için anlamlı olan birçok ayrıntının ele alınmasına yarayacaktır.

Gözlemin plânlama aşamasında öğrencilerin gözlem konusuna ilgisinin çekilmesi şarttır. İlgi çekmeyen öğrenmelerin kalıcı olmadığı biliniyor. Plânlama esnasında, gözlemin hangi aşamasına daha çok dikkat edileceği belirtilmelidir. Öğretmenlerin yapılacak gözlemle ilgili ön araştırmalar yapmaları, hatta öğrencilere yaptırmadan kendilerinin önceden bir kez gözlem yapmaları faydalıdır.

Bir gözlem plânında; gözlem tarihi ve süresi, gözlem yeri, gözlemin amacı, neyin veya nelerin gözleneceği, -gözlem gezisi ise- hangi vasıta ile gidilip-gelineceği, gözleme kimlerin katılacağı ve gözlemin nasıl yapılacağı gibi hususların bulunması gereklidir.

Gözlemin bir gezi ile birlikte olmasının gerektiği durumlarda, amacın dışına çıkılmaması gereklidir. Gezi içeren gözlemlerde disiplin problemleri olabilir. Bu sebeple organizasyonun çok iyi yapılması gereklidir. Uzak mesafe gözlemlerinin maddî külfetinin bulunması da ayrı bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple geziye dayalı gözlemlerde zamanlama ve plânlama diğer gözlemlerden daha dikkatli yapılmalıdır.

Gözlem gezisi için başta okul idaresinden izin alarak, velilere o gün... yere gözlem gezisine gidileceği bildirilerek, bunun için gerekli âlet-edevat ve gerektiğinde giysiler bile hazırlanarak, geziye gidilecek yerdeki yetkililere haber verip onların danışmanlar görevlendirmeleri sağlanarak v.s. çok sağlam bir şekilde işe başlamalıdır.

Öğrenciler, gittikleri yerlerde neye dikkat edeceklerini, neyi gözleyeceklerini iyi bilmelidirler. Yoksa gözlem gezisi alelade bir gezi, bir zaman kaybı şekline de dönüşebilir.

Gözlem sonunda gözlem sonuçlarını görmeye yönelik bir değerlendirmenin yapılması esastır. Bu yapılırken gözlem sırasında tutulan notlar, toplanan materyaller, alınan fotoğraf veya filmler, ses kayıtları v.s. ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Gözlem sırasında öğrencilere not tutturma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Böylelikle sınıf değerlendirmesinde öğrenci unuttuklarını hatırlar, görmediği hayal unsuru şeyler eklemez. Bu değerlendirme sırasında öğrencilere gezi-gözlemi anlattırma, yazdırma, resmini yaptırma, modelini, haritasını çizme v.s. yaptırılabilir

Beyin Fırtınası :
Bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı teknik. Buna buluş fırtınası da denilmektedir.
Temel ilkesi, bir problemi çözmede görevlendirilen grubun üyeleri mümkün olduğu kadar çok fikir üretirler. Burada fikirlerin savunulması istenmez.
Özelliği
1. Toplantının amacı ya da sorunun ne olduğunun belirtilmesi.
2. Zaman sınırı belirlenmeli, bu süre içinde herkesin katkı sağlaması istenmeli.
3. Tartışma bitince analiz edilmeli, değerlendirilmesi ve yeniden örgütlenmesi yapılmalı.
4. Toplantı sonunda tartışmalara devam edilip edilmeyeceğine karar verilmeli.
Beyin fırtınası ile problem çözmede istenilen düşünce yöntemleri farklılıklar göstermekle birlikte en çok yararlanılan çözüm yolları, benzerinden yararlanma, fikir bağlantıları kurma ve zarardan yarar çıkarmadır.

Mikro Öğretim :
Yüz yüze eğitimin gerçekleştirilmesi için sınıf içinde uygulanan tekniktir. Başarısızlık tehlikesinin düşük, öğretme yeteneği olanaklarının yüksek olduğu yapay ortamlarda öğretmen adaylarına hizmet öncesi deneyim kazandırır. Bu teknikte dersler kısa tutulur ve öğrenci sayısının az olmasına dikkat edilir. Mikro öğretim çoğunlukla öğret-yeniden öğret çevrimi adı verilen bir sınama yanılma durumu olarak saptanır. Bu çevrim altı basamaktan oluşur :
1. Verilen görevin gereklerine uygun bir mikro ders hazırlanır.
2. Belirlenen mikro ders öğretilir.
3. Öğretmen işlemin ne derece başarıyla yerine getirildiğine dair dönüt alır.
4. Alınan dönüt ışığında mikro ders yeniden düzenlenir
1. Mikro ders yeniden öğretilir.
2. Bu defa öğretme işleminde gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilemeyen iyileştirmelerle ilgili sözlü, yazılı ya da teyple dönüt alınır.

ALTI DÜŞÜNCE ŞAPKASI
Belli bir konuyu görüşmek, bir problemi çözmek ya da bir konuda karara varmanın gerektiği toplantılarda, toplantıya katılanlar genellikle daldan dala atlamakta, herkes konuya farklı açıdan yaklaşmaktadır. Bu da çok fazla zaman kaybına ve sonuçların ortaya çıkmasında güçlüklere neden olur.
Altı Düşünce Şapkası Yöntemi, düşünce ve önerilerin belirli bir düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. “Şapkalar” düşüncelerin ayrıştırılması için kullanılan bir semboldür. Şapkaların rengi değiştikçe, rengin simgelediği düşüncelerin belirli bir düzen içinde sırasıyla aktarılması beklenir.
Katılımcılara üzerinde görüşme yapacakları konu verilir. Tüm katılımcıların konuya yaklaşırken aynı şapkayı giymeleri yani konuya aynı şekilde yaklaşmaları istenir. Şapkaların renkleri aşağıda verilen düşünme yaklaşımlarını simgelemektedir.
BEYAZ ŞAPKA:
Net bilgileri içerir (Tarafsız Şapka)
Görüşülen konu ile ilgili net bilgiler, sayılar, araştırmalar, kanıtlanmış veriler ortaya konur.
Hangi bilgilere sahibiz?
Hangi bilgiler eksik?
İhtiyacımız olan bilgiyi nasıl elde ederiz?
KIRMIZI ŞAPKA:
Duygular bu şapkada hesaba katılır. (Duygusal, Kişisel Şapka)
Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere hiçbir dayanağı olmadan hislerini söyleme şansı verilir.
Bu olay, durum, öneri, sorun vb. hakkında neler hissediyorum?
SİYAH ŞAPKA:
Tehlikelerle alakalı olan şapkadır. (Kötümser şapka, tedbir şapkası)
Konunun riskleri, gelecekte doğurabileceği problemler, eleştiriler ortaya çıkarılır.
Bu önerinin bize zararları neler olabilir?
SARI ŞAPKA:
Avantajların ortaya konduğu şapkadır.(İyimser şapka, yararlar şapkası)
O işin avantajları ortaya konulur. Getirileri göz önüne alınır.
Bu olayın bize sağlayacağı çıkarlar(yararlar) neler olabilir?
YEŞİL ŞAPKA:
Yaratıcılıkla ilgili şapkadır. (Yenilikçi, üretken, alternatifler şapkası)
Konu ile ilgili alternatifler nelerdir?
Yaratıcılık ön planda tutulur ve toplantıya katılanların yaratıcı olmaları teşvik edilir.
Önemli olan fikrin saçma olup olmadığı değil; orijinal, yeni, üretken olmasıdır.
Bu konudaki değişik önerilerimiz neler olabilir?
MAVİ ŞAPKA:
Sonuçların ortaya konduğu şapkadır. (Serinkanlı durum analizi, kontrol Şapkası.)
Düşünce sistemleştirilir. Toplantının sonuçları ortaya çıkarılır ve özetlenir.
Ne oldu? (geçmiş)
Ne oluyor? (şimdi)
Sonra neler olmalı? (gelecek)
Katılımcılar şapkaların tümünü belirli bir düzen içerisinde takarak düşünce ve önerilerini sırayla aktarırlar ve böylece toplantı hedefe ulaşır.

Bilgisayar Destekli Öğretim:

Bilgisayarın öğretme sürecinde öğretmenin yerine geçecek bir seçenek değil, sistemi tamamlayacak güçlendirici bir araç olarak girmesi esastır.

Uygun öğretim programları sayesinde öğrenci kendi hızına göre çalışır ve istediği kadar tekrar yapma imkânına kavuşur.

Bilgisayar destekli öğretim Programlarının uygulanışı;

Alıştırma ve tekrar programı
Birebir öğretim programları
Problem çözmeye yönelik programlar
Benzetim programları şeklinde olmaktadır.
Bilgisayarlı öğretimin iki temel niteliği etkililik ve yararlılıktır.

Etkililik niteliği eğitim görevlerini daha iyi başarma yönünde umut vaat ederken, yararlılık niteliği geleneksel uygulamaları değiştirmeyi ifade eder.

                                                                                                                                                                                                                                                                           12-Ders konularına paralel olarak; okuldaki VCD,TEPEGÖZ,BİLGİSAYAR gibi teknolojik araçların kullanılması, araçlardan yararlanılması ,okul kütüphanesinin öğrenciler için kullanılabilir hale getirilmesinin öğrenciler için yararlı olacağına karar verildi.

Öğrencilerin kullanacağı ders defterlerinin, şekil ve şemaların rahat çizilebilmesi için, denklem ve eşitliklerin bir satıra sığabilmesi için 100-120 yapraklı kareli harita metot olarak seçilmesi gerektiğini Murat ALTUNTAŞ söyledi ve zümre öğretmenlerince de karara bağlandı.

Ders kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm öğrencilere dağıtılması her öğrencinin kitabının olmasını sağlamıştır. Bu sebeple öğrenciler derse hazırlıklı gelebilecek evde yapılması gereken etkinlikleri yapabileceklerdir.

 Şekil veya çizimlerin daha açık ve anlaşılabilir olması ve öğrencilerin çizerken zevk alabilmeleri için renkli kalem kullanmalarının iyi olacağı  Ahmet DURAN tarafından söylendi. Okuldaki mevcut araç gereçlerden azami ölçüde kullanılması gerektiği, bunların kullanılması ve korunmasında öğrencilere sorumluluk verilip gerekli özeni göstermelerinin sağlanmasının gerekliliğini                                                  Ahmet DURAN dile getirdi. 

KARAR: Ders işlenirken kullanılacak araç ve gereçlerin öğrencilerin daha çok duyu organlarına hitap etmesinin daha ilgi çekici ve öğrenmenin  daha kalıcı olduğu Murat ALTUNTAŞ tarafından vurgulandı. Bu anlamda konuların içeriğine uygun olarak cetvel ,pergel,geometrik cisim modelleri,örnek ölçü birimleri,değişik grafikler, ders işlenişinde  bol bol etkinlik olduğu ve  bu etkinlik için gerekli malzemelerin  ( matematik takımlarının) mutlaka kullanılması , mümkün oldukça bilgisayar  ve internetin kullanılması kararlaştırıldı.

        

13-                 14- Murat ALTUNTAŞ ,6-7-8 sınıflarda başarı oranının %100 olduğunu , geçen yıllara göre öğrenci başarısında artış olduğunu henüz yeterli düzeyde olmadığını belirtti. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 47.,48. ve 50. maddeleri okunup ,öğrenci başarısını arttırmak için öncelikle başarıyı engelleyen unsurların belirlenmesi gerektiği belirtilerek,sorunlar şu başlıklar altında ele alındı:

         - Aile ve çevreyle ilgili sorunlar

  -Eğitim-öğretim ve okulla ilgili sorunlar

  -Kişisel sorunlar

Öğrenci başarısını etkileyen en önemli sorunun matematik dersine nasıl çalışılması gerektiğinin bilinmemesi olduğunu ve öğrenciler daha 1. sınıftan itibaren “matematik dersi çok zor bir derstir çalışılsa da çok zor anlaşılır yada eksik” diye düşüncelere yani ön yargılara kapılmalarının başarıyı olumsuz yönde etkilediğini belirten Murat ALTUNTAŞ öncelikle 1. kademeden başlayarak matematik dersinin zor ve sevimsiz bir ders olma imajını silmek yada düzeltmek için çabalanması bunun için dersi oyunlaştırarak ,problemleri güncelleştirerek öğrenciye sunmamız gerektiğini ve tabi en önemlisi matematik dersine nasıl çalışılması gerektiği konusunun ilk derslerde anlatılması, ara arada tekrar edilmesi gerektiğini vurguladı.Yeni programın bu yönde olumlu etkilerinin olacağını düşündüğünü belirtti. Öncelikle dersi  sevdirmek gerektiğini vurguladı.Ayrıca öğrencilerin evde işlenen konuyu tekrar etmemelerinin ve konuyla ilgili yeterli soru çözmemelerinin konuyu pekiştirmek ve bilgilerin kalıcılığı sağlamak konusunda sıkıntı yaşandığı gözlenmiştir.Bunun için bilgisayar ve internet kullanımı da başarıyı arttırabilir.

Her öğrencinin matematik konularını öğrenmesinden kendisinin de kişisel olarak sorumlu olduğu ve bu sorumluluğun üst sınıflara çıktığında artacağı anlatılacaktır.

  * Matematik dersinde başarıya işlenen konulara ilgi duyarak keşfederek, derse aktif katılarak, gözlem ve araştırmalar yaparak ulaşıldığı fark ettirilecektir.

  * Öğrenciler arkadaşlarıyla ekip halinde çalışmanın öğrenmelerine çok olumlu katkıları olduğu konusunda uyarılacak, bu konuda özendirilecektir.

  * Öğrenciler internet dahil matematik ile ilgili bilgilere ulaşmak için her türlü becerilerden faydalandırılacaktır.çalışmalarında her türlü kaynaklardan etkin olarak yararlanması sağlanacaktır.

  * Öğrenciler, matematik derslerindeki etkinliklerde güvenlikle ilgili konularda nelere dikkat etmeleri konusunda bilinçlendirilecektir.

* Her ünite için öğrencilere kazanımların nasıl verileceği düşünülecektir

   * Öğretmen-öğrenme etkinliklerin ışığında , kendi deneyim ve yaratıcılığımızı katarak ders en iyi şekilde planlanacaktır.

   *  Öğrencilerin keşfederek Öğrenmelerini sağlamaları daima ön planda tutulacaktır.

   *  Konular belirtilen düzeyin üzerine çıkmadan verilecektir

   *  Programın amacına uygun  olarak öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışla verilip, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenerek nitelikli bireyler haline      gelmesi için çalışılacaktır .

   * Evdeki koşullardan , veli ilgisizliği ve yetersizliğinden olumsuz etkilenen öğrenciler için sabırlı olunarak, cesaretlendirilerek öğrenci başarıya ulaştırılacaktır.

   * Matematik eğitiminde sadece ders kitaplarına bağlı kalınmayarak çeşitli kaynaklar kullanılacak ve öğrencilerin ders bilgilerine ulaşması sağlanacaktır.

KARAR:Geçen yıl öğrencilerin en çok eksik kaldıkları yanlış test çözümü idi çok fazla dikkat eksikliği yaşıyorlardı matematik dersinde ve test  çözerken en ufak bir dikkatsizlik yanlış sonuca ulaştırdığından test çözümüne daha çok ağırlık verilmesine karar verildi.Ders saatlerinin yetersiz gelmesi de en büyük sıkıntılardan biri olduğundan hafta içi etüt veya kurs çalışması yapılmasının daha faydalı olacağına  karar verildi.

 

                      

 15-Zümre Başkanı Ahmet DURAN tarafından 2504 sayılı tebliğler dergisinden Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları okundu. Atatürkçülük konularının işlenmesine yönelik olarak 2504 sayılı tebliğler dergisi incelendi. Derslerde Atatürk’ün yaşamının ve bilime verdiği önemin özellikle matematiğe verdiği önemin ve getirdiği yeniliklerin anlatılması kararlaştırıldı.

Yeni Programa göre ise Atatürkçülük konuları 6,7 ve 8.sınıflar için her yıl işleneceğini konuların neler olduğu ve hangi ünitede işleneceği programda belirtildiğini ve 6,7,8 sınıflar için Ünitelendirilmiş yıllık planda gösterildiğini Murat ALTUNTAŞ belirtti.

Ahmet DURAN, 2504 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülük konularının müfredatın gerekli yerlerinde işlenmesine aynı zamanda 29 Ekim, 10 Kasım,23 Nisan ve 19 Mayıs tarihlerinin denk geldiği haftalarda sınıflar seviyesinde günün anlam ve önemi ile ilgili konulara değinilmesi gerektiğini belirtti ve uygulanmasına karar verildi.

                                       

 16- Ahmet DURAN, Öğrencinin başarısı için en önemli etkenlerden bir tanesi öğretmen, veli , ve öğrenci ilişkisidir. Bu ilişki ne kadar ideal olursa öğrenci başarısı da o kadar iyi olacaktır. Bu konuda hem öğrenci hem de veliler bilgilendirilmelidir. Velilere bu ilişkinin önemi çok iyi bir şekilde aktarılmalıdır. Ayrıca ders yılı içerisinde idareyle sürekli bilgi paylaşılmalı ve kordineli çalışılmalıdır.

                                                                                      17- Murat ALTUNTAŞ, öğrenci merkezli eğitimde ;Genelde öğrencilerin konuya ilgisiz kaldığını ve sorumluluk almak istemediğini ayrıca konunun dışına çıkma durumlarının çok olduğunu belirtti.Bu nedenle yerine göre öğrenci merkezli yerine göre öğretmen merkezli konularınişleneceğinbelitti.                                                                                                                                                                                                                                                                                          18-İl eylem planın okullara uyarlanmaya çalışıldığı ancak istenen başarının daha henüz ortaya çıkmadığı vurgulandı.Bu doğrultuda çalışmaların artarak devam edeceği benimsendi.                                                                                                                                                                                                   19-6-7-8.sınıflarda sbs başarısının önceki yıllara göre büyük gelişme göstererek arttğı ancak istenen düzeye henüz ulaşılamadığı belirtildi.                                                                                                                                                                                                                                                                                20- Eğitim öğretim yılında uygulanacak ölçme değerlendirme esaslarının  ve  sınavların zamanlarının belirlenmesi.

İKY  32,33,35,36,38,40.,43,47 maddeleri ve yapılan değişiklikler Md. Yard. Ahmet DURAN tarafından okundu.Her dönem üç yazılı ve öğrencilerin test tekniğine alışması bakımından  en az bir sınavın çoktan seçmeli olmasının iyi olacağı Murat ALTUNTAŞ tarafından belirtildi. En az bir performans ödev notu ,iki ders içi performans notu ve isteyen öğrenciye bir proje ödevi  notu verilmesine  karar verildi.Yazılı notlarının en geç 10 iş günü içinde duyurulması gerektiği vurgulandı.Cevap anahtarının ayrıntılı bir şekilde hazırlanması gerektiği vurgulandı.Sınav süresinin 40 dk. ve notların İKY de belirtildiği gibi yapılması vurgulandı.                                                         

KARAR: Sınavlar ilköğretim yönetmeliğinin belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılacaktır. 2010/2011 eğitim öğretim yılında yapılacak olan sınavların hem çoktan seçmeli hem de yazılı cevaplandırma gerektirecek şekilde hazırlanarak bir ders saati içerisinde, sorular fotokopi yapılarak, soruların cevaplarının puanları sınav kâğıtlarında belirtilerek, önceden bildirilen konular dâhilinde hazırlanacak ve uygulanacaktır. Öğrencilere en az bir hafta önceden sınav güne ve saati duyurulacak ve ölçme değerlendirme sonuçları en geç 10 gün  içerisinde öğrencilere duyurulmasına öğrencilerin hatalarını görebilmeleri için yazılı kağıtlarının öğrencilere dağıtılıp incelendikten sonra tekrar alınması kararı verilmiştir.

 Bir dönem boyunca 6–7–8. sınıflara 3 sınav yapılmasına karar verilmiştir.

Sınavların zamanları 6. ,7. ve 8. sınıflar için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

I. Dönem I. Yazılı

Kasım ayının ilk haftası

II. Dönem I. Yazılı

Nisan ayının ilk haftası

I. Dönem II. Yazılı

Aralık ayının ilk haftası

II. Dönem II. Yazılı

Mayıs ayının ilk haftası

I. Dönem III. Yazılı

Ocak ayının 1. haftası

II. Dönem III. Yazılı

Mayıs  ayının son haftası

 

Ahmet DURAN ,sınavlara katılmayan öğrencilerle ilgili olarak, ilgili yönetmeliğin 38.maddesi gereğince işlem yapılması gerekliliğini hatırlattı.

 

21-Her sınıfta tek şube olduğundan ortak sınav yapılamayacaktır.                                                                                                                                                                               22-Zümre tutanağımız bu gündem maddlerine göre hazırlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                              23- Murat ALTUNTAŞ, Ders İçi Performans Görevlerinin notlarının verilmesinde;

Grup çalışmalarına ve tartışmalara katılımı (15p)

Soru ve önerilere verdiği cevap ( 15p)

Sınıf etkinliklerine katılımı (15p)

Verilen ödevleri zamanında yapıyor mu? (30p)

Arkadaşlarıyla işbirliği içinde çalışıyor mu? (10p)

Derslere hazır geliyor mu? (15p)                                                                                                                                                                                          TOPLAM :100

Ders İçi Performans Değerlendirme Ölçeği.

SIRA

NO

ADI SOYADI

Grup çalışmalarına ve tartışmalara katılımı (15p)

Soru ve önerilere verdiği cevap ( 15p)

Sınıf etkinliklerine katılımı (15p)

Verilen ödevleri zamanında yapıyor mu? (30 p)

Arkadaşlarıyla işbirliği içinde çalışıyor mu? (10p)

Derslere hazır geliyor mu? (15p)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   24- Ahmet DURAN ,Örnek ders işlenişinin ve örnek çalışmaların diğer okul ve zümrelerle paylaşılması gerektiği bunu için ortak bir paylaşım sitesinin takip edilmesi gerektiği, velilerle sürekli diyalog halinde olunması ve bu doğrultuda sık sık velilerin okula davet edilerek öğrencilerin yapmış oldukları faaliyetleri görmeleri sağlanmalı bu şekilde onların da sürece dahil edilmiş olacağı benimsendi.                                                                                                                                                                       

25- Ahmet DURAN, Öğretmenlerin sürekli kendilerini yenilemeleri, geliştirmeleri ve yenilikleri takip etmeleri gerektiği vurgulanarak , öğretmenlere yönelik mahalli hizmet içi seminerlerinin  öğretmenlerin kendilerini yetiştirmede çok yararlı olduğu ve bu tarz seminerlerin devam etmesi gerektiği vurgulandı..                                                                                                                                                                                                                                                                  26-Zümre Başkanı Ahmet DURAN ,2010 – 2011 Eğitim – Öğretim yılının başarılı geçmesi dileğiyle toplantı sona erdi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

       Ahmet DURAN                                                                     Murat ALTUNTAŞ 

    Okul Müdür Yard.                                                            Fen ve Teknoloji Öğretmeni

     (Zümre Başkanı)

 

 

                                                                   07/09/2010

Şevket ATLIHAN

Okul Müdürü