Mali Mevuzat Semineri

Açıklama Mali Mevuzat Semineri
Kategori Türkçe
Gönderen çakır merve
Eklenme Tarihi 10-01-2019
Boyut 10.37 M
İndirme 2
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


Slaytlar
Slayt numarası 1

* Mehmet İNAN Mali Hizmetler Uzmanı SGB-Bьtзe Dairesi Başkanlığı Tel : 413 18 03 Bьtзe, Hazırlama ve Uygulama

Slayt numarası 2

1- Bьtзe Yasal Dayanaklar 2- Kamu İdare Bьtзeleri 3- Analitik Bьtзe Sınıflandırması 4- Bьtзe Hazırlama ve Uygulama 5- Milli Eğitim Bakanlığı Bьtзesi *

Slayt numarası 3

1-T.C. Anayasası 2- 5018 Sayılı Kanun 3- Merkezi Yцnetim Bьtзe Kanunu 4- Diğer Kanunlar 5- İkincil Mevzuat *

Slayt numarası 4

T.C. Anayasasının 161. maddesi ile; Kamu idarelerinin bьtзelerinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolьnьn Kanunla dьzenleneceği, (5018 sayılı KMYKK) Kamu idareleri harcamalarının yıllık bьtзelerle yapılacağı (MYBK) 162, 163 ve 164 maddeleri ile; Merkezi Yцnetim Bьtзe Kanununun TBMM de gцrьşьlmesi ile Kesin Hesap Kanununa ilişkin dьzenlenmeler yer almaktadır. *

Slayt numarası 5

Amaз (Madde 1) Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, Hesap verebilirliği, mali saydamlığı, kamu bьtзelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tьm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını,*mali kontrolь, dьzenlemektir. *

Slayt numarası 6

Merkezi Yцnetim Bьtзe Kanunu; Merkezi yцnetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gцsteren, bunların uygulanmasına ve yьrьtьlmesine izin veren kanundur. 4-Diğer Kanunlar 657 sayılı DMK Kanun, 5510 sayılı Kanun, 6245 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun……………. *

Slayt numarası 7

* *Merkezi Yцnetim Harcama Belgeleri Yцnetmeliği   *Цn Цdeme Usul ve Esaslar Hakkında Yцnetmelik *Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yцnetmelik  *Taşınır Mal Yцnetmeliği   *Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hak.Yцn. *Kamu İdarelerinde Stratejik Plan.İlişkin Usul ve Esas Hak. Yцn. *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Prog. Hak. Yцn. *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hak. Yцn.  *İз Kontrol ve Цn Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar  Hak. Yцn. * Strateji Geliştirme Birimlerinin Зalışma Usul ve Esas Hak.Yцn. 

Slayt numarası 8

Kamu gelirleri ile devletin anayasal gцrevleri olan eğitim, sağlık, adalet, gьvenlik ve benzeri faaliyetleri giderlerinin karşılanmasına ilişkin plandır. Kamu geliri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harз, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmaz gelirleri ile mal ve hizmet karşılığı elde edilen gelirler ile diğer gelirleri, Kamu gideri: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet alımı, yapım işleri bedelleri ile diğer giderleri *

Slayt numarası 9

* Bьtзe; 5018 / 3 madde “Belirli bir dцnemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gцsteren ve usulьne uygun olarak yьrьrlьğe konulan belge” olarak tanımlanmıştır.

Slayt numarası 10

* Kamu İdare Bьtзe Yapısı 5018/12 Madde Genel yцnetim kapsamındaki idarelerin bьtзeleri; A-Merkezi yцnetim bьtзesi, (Genel, Цzel ve DDK) B-Sosyal gьvenlik kurumları bьtзeleri, C-Mahalli idareler bьtзeleri olarak hazırlanır ve uygulanır. Kamu idarelerince bunlar dışında herhangi bir ad altında bьtзe oluşturulamaz.

Slayt numarası 11

* Merkezi Yцnetim İdareleri Sosyal Gьvenlik Kurumları Mahalli İdareler Genel Bьtзeli İdareler Цzel Bьtзeli İdareler. Kamu İdare Bьtзeleri GENEL YЦNETİM Kamu İdareleri

Slayt numarası 12

* TЬM GELİRLERİ TЬM GİDERLERİ HAZİNE VEZNESİ 1-Genel Bьtзeli İdare; *Devlet tьzel kişiliğine dahil, *Tьm gelirleri hazine hesaplarına yatırılan, *Tьm giderleri hazine hesaplarından aktarılan nakitlerle цdenen, kamu idareleridir.

Slayt numarası 13

Genel bьtзe kapsamındaki kamu idareleri Kendi bьtзeleri veya tasarrufları altında bulunan her tьrlь mali kaynaklarını T.C. Merkez Bankası veya muhabiri olan bankada aзılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yьkьmlьdьr. İstisna ve muafiyetler: …………… Okul aile birlikleri, Kurumların eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, yemekhane, kreş, зocuk bakımevi, spor tesisi, personelinden alınan yemek, konaklama ve diğer hizmet bedelleri ile katkı iзin bьtзeden aktarılan yemek bedellerinin bulundurulduğu ve sцz konusu tesislerin nam ve hesabına aзılmış olan banka hesapları, Tebliğ kapsamında yer alan kurum yetkilileri ve muhasebe yetkilileri Tebliğ hьkьmlerini yerine getirmekle yьkьmlь olup Tebliğ hьkьmlerine aykırılık sebebi ile ortaya зıkabilecek zararlardan şahsen ve mьteselsilen sorumludur. *

Slayt numarası 14

* *Tьrkiye Bьyьk Millet Meclisi * Cumhurbaşkanlığı *Başbakanlık * Anayasa Mahkemesi *Yargıtay *Danıştay *Sayıştay ***Bakanlıkların Tamamı ile…………………………. * Millо Gьven. Kur. Gen. Sekreterliği * Millо İstihbarat Teşkilatı Mьsteşarlığı * Jandarma Genel Komutanlığı * Sahil Gьvenlik Komutanlığı * Emniyet Genel Mьdьrlьğь * Diyanet İşleri Başkanlığı * Devlet Planlama Teşkilatı Mьsteşarlığı * Hazine Mьsteşarlığı * Dış Ticaret Mьsteşarlığı * Gьmrьk Mьsteşarlığı * Denizcilik Mьsteşarlığı * Avrupa Birliği Genel Sekreterliği * Başbakanlık Yьksek Denetleme Kurulu * Devlet Personel Başkanlığı * Tьrkiye İstatistik Kurumu * Gelir İdaresi Başkanlığı * Tьrkiye Halk Sağlığı Kurumu * Tьrkiye kamu Hastaneleri Kurumu * Tapu ve Kadastro Genel Mьdьrlьğь * Meteoroloji İşleri Genel Mьdьrlьğь * Basın-Yayın ve Enformasyon Gen. Mьd. Genel Bьtзeli Kamu İdareleri

Slayt numarası 15

-Bir Bakanlığa bağlı veya ilgili olarak, -Belirli bir kamu hizmetini yьrьtmek ьzere kurulan, -Gelir tahsis edilen, -Bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen kamu idareleridir. (Karayolları Genel Mьdьrlьğь) *

Slayt numarası 16

* Цzel Bьtзeli Kamu İdareleri A) YЦK VE ЬNİVERSİTELER 1) Yьksekцğretim Kurulu 2) Цğrenci Seз. ve Yerleş. Merkezi 3) İstanbul Ьniversitesi 4) İstanbul Teknik Ьniversitesi 5) Ankara Ьniversitesi 6) Karadeniz Teknik Ьniversitesi 7) Ege Ьniversitesi 8) Atatьrk Ьniversitesi 9) Orta Doğu Teknik Ьniversitesi 10) Hacettepe Ьniversitesi 11) Boğaziзi Ьniversitesi 12) Dicle Ьniversitesi 13) Зukurova Ьniversitesi 14) Anadolu Ьniversitesi 15) Cumhuriyet Ьniversitesi 16) İnцnь Ьniversitesi 17) Fırat Ьniversitesi 18) Ondokuz Mayıs Ьniversitesi 19) Selзuk Ьniversitesi 20) Uludağ Ьniversitesi 21) Erciyes Ьniversitesi 22) Akdeniz Ьniversitesi 23) Dokuz Eylьl Ьniversitesi 24) Gazi Ьniversitesi B) ЦZEL BЬTЗELİ DİĞER İDARELER 1) Savunma Sanayi Mьsteşarlığı 2) Atatьrk Kьltьr, Dil ve Tarih Yьksek Kurumu 3) Tьrkiye ve Orta-Doğu Amme İd. Ens. 4) Tьrkiye Bilim. ve Tek. Araştırma Kurumu 5) Tьrkiye Bilimler Akademisi 6) Tьrkiye Adalet Akademisi 7) Yьksekцğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 8) Karayolları Genel Mьdьrlьğь 9) Devlet Tiyatroları Genel Mьdьrlьğь 10) Devlet Opera ve Balesi Genel Mьdьrlьğь 11) Orman Genel Mьdьrlьğь 12) Vakıflar Genel Mьdьrlьğь 13) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mьdьrlьğь 14) Elektrik İşleri Etьd İd. Genel Mьdьrlьğь 15) Maden Tetkik ve Arama Genel Mьdьrlьğь 16) Sivil Havacılık Genel Mьdьrlьğь 17) Tьrk Akreditasyon Kurumu 18) Tьrk Standartları Enstitьsь 19) Millо Prodьktivite Merkezi 20) Tьrk Patent Enstitьsь 21) Ulusal Bor Araştırma Enstitьsь 22) Tьrkiye Atom Enerjisi Kurumu

Slayt numarası 17

* *Цzel Kanunlarla, *Kurul, kurum veya ьst kurul şeklinde teşkilatlanan kurumlardır. 1) Radyo ve Televizyon Ьst Kurulu (RTЬK) 2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 3) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 4) Bankacılık Dьzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 5) Enerji Piyasası Dьzenleme Kurumu (EPDK) 6) Kamu İhale Kurumu (KİK) 7) Rekabet Kurumu 8) Tьtьn, Tьtьn Mamulleri ve Alkollь İзkiler Piyasası Dьz.Kurumu

Slayt numarası 18

*Sosyal gьvenlik hizmeti sunmak ьzere, *Kanunla kurulan kamu idareleridir. 1) Sosyal Gьvenlik Kurumu 2) Tьrkiye İş Kurumu Genel Mьdьrlьğь C- Mahalli İdare Bьtзeleri Mahalli idare kapsamındaki kamu idareleridir. 1-Belediyeler 2-İl Цzel İdareleri *

Slayt numarası 19

ANALİTİK BЬTЗE SINIFLANDIRMASI *

Slayt numarası 20

Amaз: Devletin faaliyetlerinin sonuзlarını цlзmek, izlemek, analiz etmek, ьlkeler ve dцnemler arası karşılaştırmalar yapmaktır. 5018 sayılı Kanunda bьtзe ilkeleri; Bьtзe, kamu malо işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde gцrьnmesini sağlar. Bьtзeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuзların gцrьlmesini sağlayacak şekilde uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tвbi tutularak hazırlanır ve uygulanır.

Slayt numarası 21

A- Harcamanın sınıflandırılması (4 bцlьmden oluşur) 1 - Kurumsal sınıflandırma 2 - Fonksiyonel sınıflandırma 3 - Finansman tipi sınıflandırma 4 - Ekonomik sınıflandırma B- Gelirin sınıflandırılması C- Finansmanın sınıflandırılması

Slayt numarası 22

Slayt numarası 23

01- Cumhurbaşkanlığı 02 -Tьrkiye Bьyьk Millet Meclisi 03 - Anayasa Mahkemesi 04 -Yargıtay 05 -Danıştay 06 -Sayıştay 07- Başbakanlık 08 -Adalet Bakanlığı 09 -Milli Savunma Bakanlığı 10- İзişleri Bakanlığı 11- Dışişleri Bakanlığı 12- Maliye Bakanlığı 13 -Milli Eğitim Bakanlığı 14 –Зevre ve Şehircilik Bakanlığı 15 -Sağlık Bakanlığı ……… *

Slayt numarası 24

* 1 2 3 4 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİRİMLERİ BAKAN (MEB BAKANI) Bakana karşı sorumlu en ьst dьzey yetkili (MЬSTEŞAR) MEB Politikasının uygulanmasından sorumlu olanlar (GENEL MЬDЬR) MEB Politikasının uygulanmasında destek ve lojistik birimleri /GENEL MЬDЬR/BAŞKAN/OKUL VE KURUMLAR 13 00 00 02 ЦZEL KALEM MЬDЬRLЬĞЬ 13 00 00 20 REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI 13 00 00 26 BAKANLIK MЬŞAVİRLİĞİ 13 00 00 27 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI 13 01 00 04 DESTEK HİZMETLERİ GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 00 05 İNSAN KAYNAKLARI GENEL MЬDЬRLЬĞЬ

Slayt numarası 25

KURUMSAL SINIFLANDIRMA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİRİMLERİ 1 2 3 4 BAKAN (MEB BAKANI) Bakana karşı sorumlu en ьst dьzey yetkili (MЬSTEŞAR) MEB Politikasının uygulanmasından sorumlu olanlar (GENEL MЬDЬR) MEB Politikasının uygulanmasında destek ve lojistik birimleri /GENEL MЬDЬR/BAŞKAN/OKUL VE KURUMLAR 13 01 00 10 BİLGİ İŞLEM GRUP BAŞKANLIĞI 13 01 00 11 İNŞAAT VE EMLAK GRUP BAŞKANLIĞI 13 01 00 23 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 13 01 00 24 HUKUK MЬŞAVİRLİĞİ 13 01 00 25 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MЬŞAVİRLİĞİ 13 01 00 62 İL MİLLİ EĞİTİM MЬDЬRLЬKLERİ 13 01 31 00 TEMEL EĞİTİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 31 62 OKUL ЦNCESİ VE İLKЦĞRETİM KURUMLARI *

Slayt numarası 26

KURUMSAL SINIFLANDIRMA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİRİMLERİ 1 2 3 4 BAKAN (MEB BAKANI) Bakana karşı sorumlu en ьst dьzey yetkili (MЬSTEŞAR) MEB Politikasının uygulanmasından sorumlu olanlar (GENEL MЬDЬR) MEB Politikasının uygulanmasında destek ve lojistik birimleri /GENEL MЬDЬR/BAŞKAN/OKUL VE KURUMLAR 13 01 32 00 ORTAЦĞRETİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 32 62 GENEL ORTAЦĞRETİM OKULLARI 13 01 33 00 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 33 62 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI 13 01 36 00 ЦĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 37 00 DİN ЦĞRETİMİ GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 37 62 DİN ЦĞRETİMİ OKULLARI 13 01 38 00 HAYAT BOYU ЦĞRENME GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 38 62 HAYAT BOYU ЦĞ. VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİ 13 01 40 00 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKLER GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 40 63 YURTDIŞI EĞİTİM MЬŞAVİR VE ATAŞELERİ

Slayt numarası 27

KURUMSAL SINIFLANDIRMA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİRİMLERİ 1 2 3 4 BAKAN (MEB BAKANI) Bakana karşı sorumlu en ьst dьzey yetkili (MЬSTEŞAR) MEB Politikasının uygulanmasından sorumlu olanlar (GENEL MЬDЬR) MEB Politikasının uygulanmasında destek ve lojistik birimleri /GENEL MЬDЬR/BAŞKAN/OKUL VE KURUMLAR 13 01 42 00 ЦZEL ЦĞRETİM KURUMLARI GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 43 00 ЦZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 43 62 ЦZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI 13 01 44 00 YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 47 00 ЦLЗME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 48 00 YЬKSEKЦĞRETM VE YURT DIŞI EĞİTİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ

Slayt numarası 28

Bьtзeyle цdenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en ьst yцneticisi harcama yetkilisidir. Kurumsal sınıflandırmanın ьзьncь ve dцrdьncь dьzeyinde yer alan birimler, bьtзeyle цdenek tahsis edilen harcama birimlerini, bu birimlerin en ьst yцneticileri de harcama yetkililerini ifade etmektedir. Harcama Yetkilileri bьtзede цngцrьlen цdenekleri kadar, цdenek gцnderme belgesiyle kendisine цdenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen цdenek tutarında harcama yapabilirler. *

Slayt numarası 29

Fonksiyonel Sınıflandırma: Dцrt dьzeyli bir kodlamadan oluşur. 01 - Genel kamu hizmetleri 02 - Savunma hizmetleri 03 - Kamu dьzeni ve gьvenlik hizmetleri 04 - Ekonomik işler ve hizmetler 05 - Зevre koruma hizmetleri 06 - İskan ve toplum refahı hizmetleri 07 - Sağlık hizmetleri 08 - Dinlenme, kьltьr ve din hizmetleri 09 - Eğitim hizmetleri 10 - Sosyal gьvenlik ve sosyal yardım hizmetleri

Slayt numarası 30

* Fonksiyonel Kodlama 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 1 Okul цncesi ve ilkцğretim hizmetleri 1 Okul Цncesi Eğitim Hizmetleri 2 İlkцğretim Hizmetleri 2 Ortaцğretim Hizmetleri 1 Genel Ortaцğretim Hizmetleri 2 Mesleki ve Teknik Ortaцğretim Hizmetleri 3 Ortaцğretim Sonrası Mesleki Eğitim Hizmetleri 4 Yьksekцğretim Hizmetleri 1 Ьniversiteler ve Yьksekцğretim Hizmeti Veren Kurumlar 2 Doktora Eğitimi Veren Yьksekцğretim Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri

Slayt numarası 31

SЬREKLİ GЦREV YOLLUĞU ЦDEMELERİNDE KULLANILACAK TERTİP TABLOSU İnsan Kaynakları Genel Mьdьrlьğь …………..13.01.00.05-09.9.9.05-1-03.3.2.01 İl/İlзe Millо Eğitim Mьdьrlьkleri………………… 13.01.00.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Temel Eğitim Genel Mьdьrlьğь Okul Цncesi………………………………………………. 13.01.31.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 İlkцğretim……………………………………………….. 13.01.31.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Orta Цğretim Genel Mьdьrlьğь………………… 13.01.32.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mьdьrlьğь…13.01.33.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Din Цğretimi Genel Mьdьrlьğь…………………. 13.01.37.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Hayat Boyu Цğrenme Genel Mьdьrlьğь ……13.01.38.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Цzel Eğitim ve Reh. Hiz. Genel Mьdьrlьğь…13.01.43.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 *

Slayt numarası 32

Finansman tipi sınıflandırma; bir dьzeyli kodlamadan oluşur. 1 - Genel Bьtзeli idareler 2 - Цzel Bьtзeli İdareler 3 - Dьzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 4 - Sosyal Gьvenlik Kurumları 5 - Mahalli İdareler 6 - Цzel Цdenekler 7 - Dış proje Kredileri 8 - Şartlı Bağış ve Yardımlar

Slayt numarası 33

* MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ TERTİP EKLENEN DЬŞЬLEN 13.01.33.62-09.2.2.00-1-03.2 221.438.900,00 0,00 0,00 221.438.900,00 13.01.33.62-09.2.2.00-1-03.3 3.000.000,00 0,00 180.000,00 2.820.000,00 13.01.33.62-09.2.2.00-1-03.4 83.900,00 2.970.000,00 0,00 3.053.900,00 13.01.33.62-09.2.2.00-1-03.5 47.034.400,00 0,00 400.000,00 46.634.400,00 13.01.33.62-09.2.2.00-1-03.7 1.551.200,00 0,00 0,00 1.551.200,00 13.01.33.62-09.2.2.00-6-03.2 10.114.700,00 3.622.327,15 300.000,00 13.437.027,15 13.01.33.62-09.2.2.00-6-03.3 5.491.900,00 3.051.513,81 0,00 8.543.413,81 13.01.33.62-09.2.2.00-6-03.5 0,00 985.114,71 0,00 985.114,71 13.01.33.62-09.2.2.00-8-06.5 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 13.01.33.62-09.9.9.05-1-03.3 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

Slayt numarası 34

Harcamalar ekonomik sınıflandırmaya tabi tutulurken CARİ ve SERMAYE (Yatırım) giderleri olarak iki gruba ayrılır. A- Cari Giderler 1- Cari giderler; Personel giderleri, mal ve hizmet alımları ve faiz giderleri 2- Cari Transferler; Kişi ve kurumlara yapılan karşılıksız (mal veya hizmet alınmadan) yapılan цdemeler B- Sermaye (Yatırım) Giderleri 1- Sermaye Giderleri; Цmrь bir yıldan fazla mal ve hizmet alımları ile sabit sermaye giderleri 2- Sermaye Transferleri; Kişi ve kurumların sermaye nitelikli giderler iзin (mal veya hizmet alınmadan) yapılan kaynak aktarmaları *

Slayt numarası 35

Devletin gцrev ve fonksiyonları yerine getirilirken faaliyetlerinin ekonomiye, piyasaya ve gelir dağılımına etkilerinin planlanması, izlenmesi ve değerlendirmesi iзin yapılmaktadır. Dцrt dьzey kodlamadan oluşur. 01 - Personel giderleri 02 - Sosyal gьvenlik kurumu devlet primi giderleri. 03 - Mal ve hizmet alım giderleri 04 - Faiz giderleri 05 - Cari transferler 06 - Sermaye giderleri 07 - Sermaye transferleri 08 - Borз verme 09 - Yedek цdenekler

Slayt numarası 36

01-Personel Giderleri (ikinci dьzey kodlamalar) Kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi зalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan цdemeler ile personele ilişkin prim цdemeleridir. 01.1 - Memurlar 01.2 - Sцzleşmeli Personel 01.3 - İşзiler 01.4 - Geзici Personel 01.5 - Diğer Personel

Slayt numarası 37

01.1.1.01-Temel Maaşlar: (kadrolu personelin aylık, ek gцsterge, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci gцrev aylığı ve taban aylığı цdemeleri) 01.1.2.01- Zamlar ve Tazminatlar: (iş riski, iş gьзlьğь, temininde gьзlьk, mali sorumluluk цzel hizmet tazminatı, eğitim цğretim tazminatı gibi tazminat adı altında yapılan цdemeler) 01.1.3.01- Цdenekler: (ьniversite цdeneği, idari gцrev цdeneği,цğretim yılına hazırlık цdeneği, sendika цdeneği gibi цdenek adı altında yapılan цdemeler) 01.1.4.01- Sosyal Haklar: (aile yardımı, doğum yardımı, цlьm yardımı, giyecek yardımı ve tayin bedeli) 01.1.5.01- Ek Зalışma Karşılıkları: ( Fazla зalışma ьcreti, huzur hakkı, ek ders ve sınav ьcreti, nцbet ьcreti, kurum personeline цdenecek iş sağlığı gьvenliği цdemeleri) 01.1.6.01- Цdьl ve İkramiyeler: (mevzutına gцre personele цdenen цdьl ve ikramiyeler) *

Slayt numarası 38

03 - Mal ve hizmet alım giderleri (İkinci dьzey kodlamalar) 03.1 - Ьretime yцnelik mal ve malzeme alımları 03.2 - Tьketime yцnelik mal ve malzeme alımları 03.3 - Yolluklar 03.4 - Gцrev giderleri 03.5 - Hizmet alımları 03.6 - Temsil ve tanıtma giderleri 03.7 - Menkul mal, g.maddi hak alım, bakım ve onarım gid. 03.8 - Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri 03.9 -Tedavi ve cenaze giderleri

Slayt numarası 39

03. 2. TЬKETİME YЦNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03. 2 .1. Kırtasiye ve Bьro Malzemesi Alımları 03. 2. 1. 01. Kırtasiye Alımları 03 2 1 02 Bьro Malzemesi Alımları 03. 2. 1. 03. Periyodik Yayın Alımları 03 2 1 04 Diğer Yayın Alımları 03. 2. 1. 05. Baskı ve Cilt Giderleri 03. 2. 1. 90. Diğer Kırtasiye ve Bьro Malzemesi Alımları 03. 2. 2. Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 03. 2. 2. 01. Su Alımları 03. 2. 2. 02. Temizlik Malzemesi Alımları 03. 2. 3. Enerji Alımları 03. 2. 3. 01. Yakacak Alımları 03. 2. 3. 02. Akaryakıt ve Yağ Alımları 03. 2. 3 .03. Elektrik Alımları 03. 2. 3. 90. Diğer Enerji Alımları …………………….. *

Slayt numarası 40

Yatırım (sermaye ) Giderleri 06 * Sermaye Giderleri (Normal цmrь bir yıldan fazla) 06.1 – Mamul Mal Alımları 06.1.1- Bьro ve İşyeri Mefruşat Alımları 06.1.1.01- Bьro Mefruşat Alımları 06.1.1.02- İşyeri Mefruşat Alımları 06.1.1.03- Okul Mefruşat Alımları…. 06.2- Menkul Sermaye Ьretim Giderleri….. 06.3- Gayri Maddi Hak Alımları…… 06.4- Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırmaları….. 06.5- Gayrimenkul Sermaye Ьretim Giderleri…… 06.6- Menkul Malların Bьyьk Onarım Giderleri….. 06.7- Gayrimenkul Bьyьk Onarım Giderleri…..

Slayt numarası 41

*

Slayt numarası 42

Milli Eğitim Bakanlığı bьtзesinin hazırlanması ve uygulanması sьrecinde Maliye Bakanlığı sistemleri e-bьtзe ve Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kullanılmaktadır. e-bьtзe Bьtзe Yцnetim ve Enformasyon Sistemi (Maliye Bakanlığı BЬMKO) Merkezi Yцnetim kapsamındaki kamu kurumlarının bьtзe sьreзlerinin desteklenmesini, izlenmesini, uygulama birliği ve konsolidasyon işlemlerinin sağlamaktadır. *

Slayt numarası 43

Elektronik Bьtзe Sistemleri KBS Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Mьdьrlьğь) * KBS projesi ile harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini bir otomasyon sistemi iзinde toplamak suretiyle harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri ile цdemeyi gerзekleştiren muhasebe birimleri arasında gьvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanmasını hedefleyen ve say2000i sisteminin fonksiyonları ile birlikte Kamu Mali Yцnetimine katkı sağlamak iзin geliştirilmiştir.

Slayt numarası 44

Bьtзe Hazırlama Politika Belgeleri 1. Kalkınma Planları (10. Kalkınma planı 2014-2018) 2. Yıllık Programlar (2015 YILI PROGRAMI 10. Kalkınma Planı) 3. Hьkьmet Programları (62. Hьkьmet) 4. Stratejik Plan (MEB 2015-2019) 5. Performans Programı (MEB 2015-2019) 6. Orta Vadeli Program (2015-2017) 7. Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) 8. Bьtзe Hazırlama Rehberi (2015-2017) *

Slayt numarası 45

Merkezi yцnetim bьtзesinin hazırlanma sьreci, Bakanlar Kurulunun, Eylьl ayının ilk haftasında toplanarak, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan; - Kalkınma planları, - Makro politikaları, - Temel ekonomik bьyьklьkleri, Kapsayan Orta Vadeli Programı kabul etmesi ve Resmi Gazetede yayımlanması ile başlar, Maliye Bakanlığı; merkezi yцnetim bьtзe kanun tasarısının hazırlanmasından ve bu amaзla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlamakla sorumludur. *

Slayt numarası 46

Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan Yьksek Planlama Kurulunda karara bağlanarak Eylьl ayının 15 ne kadar (Resmi Gazetede yayımlanır) Orta Vadeli Mali Planda; -Gelecek ьз yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri, -Hedeflenen aзık ve borзlanma durumu, -Kamu idarelerinin цdenek teklif tavanları, *

Slayt numarası 47

-Bьtзe Зağrısı ve Hazırlama Rehberinde, Kamu idarelerinin bьtзe teklifi hazırlama sьrecini yцnlendirmek ьzere; Bьtзelerin; - 5018 s. Kanunda yer alan ilke ve esaslara uygun hazırlanmasına, - Цdenek tekliflerinin kurum hizmet цncelikleri ve hedeflerine uyumlu olmasına, - Bьtзe цdenek tekliflerinin hangi oranda arttırılacağına - Bьtзe hazırlık aşamasında kullanılacak *Kurumsal, *Fonksiyonel, *Finansman ve *Ekonomik Sınıflandırmaya ilişkin detaylı aзıklamalar yer alır. *

Slayt numarası 48

-Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanır. En geз Eylьl 15 ne kadar yayımlanır. -Rehberin amacı, Kamu idarelerinin yatırım programı hazırlıklarına esas olmak ьzere, Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve hьkьmet programları doğrultusunda; -Kamu idarelerinin yatırım цncelikleri, - Kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeler ile bunlara ilişkin bilgiler yer alır. *

Slayt numarası 49

Kamu idareleri bьtзelerini CARİ ve YATIRIM (Sermaye) bьtзesi olarak olarak iki ayrı grupta hazırlarlar. Cari bьtзe hazırlık ve gцrьşmeleri Maliye Bakanlığınca koordine edilir. Yatırım bьtзe hazırlık ve gцrьşmeleri Kalkınma Bakanlığınca koordine edilir. *

Slayt numarası 50

1- Cari Harcama: Personel iзin yapılan her tьrlь цdemeler ile SGK цdemeleri, *Bьtзe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşmayan veya normal цmrь bir yıldan fazla olmayan mal ve hizmet alımları, *2016 yılı iзin, vergiler dahil Menkul mal alımlarında………………………. 25.000 TL, Gayri maddi hak alımlarında……………….. 20.000 TL, Menkul malların bakım onarımlarında…. 25.000 TL, Gayrimenkul bakım onarımlarında……….. 55.000 TL , ile, Cari transfer harcamaların toplamına, cari harcama denir. *

Slayt numarası 51

2-Sermaye (Yatırım) Harcama; Normal цmrь bir yıldan fazla olan mal ve hizmet alımları, Bьtзe kanunları ile belirlenmiş asgari değerleri aşan, Sermaye varlıkları ve ьretiminde kullanılan mal ve hizmetler iзin yapılan alımlar, (Okul yapımı, bьyьk onarım, donatım, bina alımı ve kamulaştırmalar vb.) İle Sermaye transferlerine sermaye harcaması denir. *

Slayt numarası 52

* KONUSU SORUMLUSU TARİHİ YETKİLİ YAYIMI Orta Vadeli Program DPT Bakanlar Kur. Resmi Gazete Orta Vadeli Mali Plan Maliye YPK Resmi Gazete Bьtзe Зağrısı Maliye Resmi Gazete Yatırım Genelgesi DPT Resmi Gazete Kamu İdareleri Temmuz Sonu Maliye Yatırım Teklifleri DPT Makroekonomik Gцstergeler ve Bьtзe Bьyьklьklerinin Gцrьşьlmesi Ekimin İlk Haftası Mer.Yцn.Bьt.Kanun Tasarısı ve Milli Bьtзe Tahmin Raporu Bakanlar Kurulu Mali Yılbaşından 75 gьn цnce TBMM’de kabul edilir. TBMM Mali Yıl Цncesi TBMM Resmi Gazete Kamu Yatırım Programı DPT MYBK’nun Yьr.Tar. İtibaren 15 gьn İзinde Bakanlar Kurulu Resmi Gazete

Slayt numarası 53

Kamu İdareleri stratejik planda yer alan amaз ve hedefler ile bьtзe hazırlama rehberinde yer alan esaslar зerзevesinde (birimler bazında) bьtзe tekliflerini gerekзeli olarak hazırlar ve en geз Eylьl ayı sonuna kadar hazırlayarak Maliye Bakanlığına gцnderir. Yatırım teklifleri aynı sьre iзerisinde Kalkınma Bakanlığına gцnderilir. *

Slayt numarası 54

*

Slayt numarası 55

*

Slayt numarası 56

Ekim ayının ilk haftasında makro ekonomik gцstergeler ve bьtзe bьyьklьkleri Yьksek Planlama Kurulunda gцrьşьlьr. Maliye Bakanlığınca son şekli verilen Merkezi Yцnetim Bьtзe Tasarısı mali yıl başından en az yetmiş beş gьn цnce Bakanlar Kurulu tarafından Tьrkiye Bьyьk Millet Meclisine sunulur. *

Slayt numarası 57

Merkezi Yцnetim Bьtзe Kanunu Tasarısı; TBMM de цnce Plan ve Bьtзe komisyonunda gцrьşьlьr. Komisyon 40 ьyeden oluşur, iktidar grubuna en az 25 ьye verilir, Komisyon bьtзenin tamamı ьzerindeki gцrьşmeleri 55 gьnde tamamlar. Komisyonda oylanarak kabul edilen MYBK tasarısı TBMM Genel Kuruluna sevk edilir. TBMM Genel Kurulunda MYBK tasarısı metin kısmı maddeler, Gider ve gelir cetvelleri kamu idareleri itibariyle gцrьşьlьr. Bцlьmler (Fonksiyonlar) halinde oylanır. Mali yılbaşından цnce Resmi Gazetede yayımlanarak Kanunlaşır. *

Slayt numarası 58

Merkezi Yцnetim Bьtзe Kanunu; Merkezi yцnetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gцsteren, bunların uygulanmasına ve yьrьtьlmesine izin veren kanundur. *

Slayt numarası 59

Ait olduğu yıl ile izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri gelir ile gider arasındaki farkın nasıl karşılanacağına ilişkin hususlar I, II ve III sayılı cetveldeki idarelere 2015 yılı iзin; 517.545.679.000 Gider 499.482.333.000 Gelir цngцrьlmьştьr. Gerektiğinde kullanılabilecek цdenekler; (Maliye Bakanlığı bьtзesinde; Yedek цdenek, yatırımları hızlandırma цdeneği, doğal afet giderlerini karşılama цdeneği) Цdeneklerle ilgili olarak; Aktarma (5018/%5-%20), ekleme , devir ve diğer bьtзe işlemleri Yatırım harcamalarına ilişkin hususlar. Mahalli idareler ile fonlara ilişkin işlemler. Bağlı Cetveller ….. *

Slayt numarası 60

A Cetveli ….; Merkezi yцnetim idarelerinin цdenekleri B-C Cetveli .; Gelirlere ilişkin hьkьmler E Cetveli…..; Bazı Цdeneklerin Kullanılmasına ilişkin hususlar F Cetveli ….; II ve III sayılı cetveldeki idare nakit imkanları H Cetveli ….; Harcırah Kanununa ilişkin hьkьmler İ Cetveli ……; Parasal ve diğer sınırlar K Cetveli …..; Ek ders, fazla зalışma diğer ьcrete ait hьkьmler M Cetveli ...; Okul tьrleri itibariyle MEB Pansiyon ьcretleri T Cetveli …..; Satın alınacak taşıtlara ilişkin Taşıt Cetveli *

Slayt numarası 61

*

Slayt numarası 62

* 2014 KURUM ADI 13 - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKO. 2014 2015 2016 SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF. BЬTЗE ЦDENEĞİ BЬTЗE TAHMİNİ I II III IV I II III IV I I II MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 55.704.817.610 60.241.667.400 66.529.306.000 02 ЦZEL KALEM MЬDЬRLЬĞЬ 6.448.500 7.705.800 9.113.300 09 Eğitim Hizmetleri 6.448.500 7.705.800 9.113.300 01 PERSONEL GİDERLERİ 3.396.000 4.397.000 5.372.000 1 Memurlar 3.396.000 4.397.000 5.372.000 02 SOSYAL GЬVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.161.000 1.270.000 1.461.000 1 Memurlar 1.161.000 1.270.000 1.461.000 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 553.700 587.000 711.300 2 Tьketime yцnelik mal ve malz. alım 7.600 8.000 8.600 3 Yolluklar 110.900 117.500 162.500 4 2.200 2.400 2.700 5 Hizmet alımları 311.500 330.300 382.500 6 Temsil ve tanıtma giderleri 121.500 128.800 155.000

Slayt numarası 63

Zorunlu hallerde merkezi yцnetim bьtзe kanunun sьresi yьrьrlьğe konulamaması halinde geзici bьtзe kanunu зıkarılır. Sьresi altı ayı geзemez. Cari yıl bьtзesinin yьrьrlьğe girmesi ile geзici bьtзe uygulaması sona erer. *

Slayt numarası 64

Yedek Цdenek: Merkezi yцnetim bьtзe kanununda belirtilen hizmet ve amaзları gerзekleştirmek цdenek yetersizliğini gidermek ve bьtзelerde цngцrьlmeyen hizmetler iзin kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde yer alan idarelere aktarılmak ьzere (genel bьtзe цdeneklerinin %2 ne kadar) Maliye Bakanlığı bьtзesinde yedek цdenek konulabilir. *

Slayt numarası 65

*

Slayt numarası 66

1- Serbest Bırakma 2- Ayrıntılı Harcama Programı 3- AHP Revize 4- Aktarma ( Kurum iзi aktarma, kurumlar arası aktarma, yedek цdenekten aktarma, yedek цdeneğe aktarma) 5 -Цdenek Ekleme (Цzel цdenek kaydı, bağış ve yardımlar)

Slayt numarası 67

Serbest bırakma işlemi: AHP yьrьrlьğe girmeden цnceki dцnemde aylık harcamalara ilişkin genelge (Maliye Bakanlığı) ile dьzenlenen harcama izinlerinin yetersiz kaldığı durumlarda цdenek kullanımına izin veren işlemi, Bloke Цdenek: Bьtзe цdeneklerinin AHP veya revize işlemleriyle aylara dağıtılmayan kısmını, *

Slayt numarası 68

Genel Bьtзe kapsamındaki kamu idareleri Ayrıntılı Harcama Programı hazırlar ve vize edilmek ьzere Maliye Bakanlığına gцnderilir. Bьtзe цdenekleri Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar зerзevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak ьзer aylık dцnemler halinde serbest bırakılır. *

Slayt numarası 69

Slayt numarası 70

Revize; Ayrıntılı harcama programına bağlanmış цdenekler iзin yıl iзerisinde yapılacak her tьrlь değişiklik Herhangi bir tertipte 2. Ьз aylık dilimle yer alan цdeneklerin 1. Ьз aylık dilimde kullanılmasının sağlanması işlemi, *

Slayt numarası 71

Цdenek Aktarmaları; (5018/21) Merkezi yцnetim kapsamındaki kamu idareleri aktarma yapılacak tertipteki bьtзe цdeneğinin %5 (Bьtзe Kanunları ile %20) ine kadar kendi bьtзeleri iзerisinde цdenek aktarmaları yapabilirler. Aktarma Yasaklar, (Personel giderleri, Aktarma yapılmış tertip ve yedek цdenek ) *

Slayt numarası 72

Цzel Цdenek (Ekleme) İşlemleri 1- Цzel цdenek kaydı Milli Eğitim Bakanlığı iзin 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu kapsamında; Bakanlık bьnyesinde bulunan dцner sermaye işletmelerinin kвrları, Bakanlığa bağlı kurumlarda eğitim цğretimde ьretilen malların satışından elde edilen gelirler, 2)- Şartlı bağış ve yardımlar; Hayırseverler tarafından okul yapım, donatım giderleri iзin bağışlanan tutarlar iзin uygulanmaktadır. *

Slayt numarası 73

Merkez Dışı Birimlere Цdenek Gцnderme Kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri merkez dışı birimlere (okul ve kurumlara) ihtiyaзlarında kullanılmak ьzere Цdenek Gцnderme Belgesi ile цdenek gцnderirler. Tenkis Belgesi; Gцnderilen цdeneklerin geri alınması (iptal edilmesi) *

Slayt numarası 74

AHP gцre vize edilen bьtзe цdeneklerinin, harcama birimleri tarafından kullanımı iзin dьzenlenen ve Strateji Geliştirme Başkanlığının onayını mьteakip muhasebe birimlerine gцnderilen belgedir. Цdenek Gцnderme Belgesi ile il/ilзe milli eğitim mьdьrlьkleri ile okul ve kurumlara gцnderilen цdeneğin harcama kalemi değiştirilemez. Gцnderilen цdenek цdeneği gцnderen merkez birimce tenkis edilmek suretiyle merkeze alınır. İhtiyaз duyulan цdenek merkez birim tarafından ilgili harcama kaleminden gцnderilir.

Slayt numarası 75

Kamu idareleri, bьtзelerinde yer alan цdeneklerin ьzerinde harcama yapamaz. Bьtзeyle verilen цdenekler, tahsis edildikleri amaзlar doğrultusunda yılı iзinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait olduğu malо yılda цdenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geзen yıllar borзları ile ilama bağlı borзlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bьtзesinden цdenir. Cari yılda kullanılmayan цdenekler yıl sonunda iptal edilir. *

Slayt numarası 76

Yьklenmeye girişilmesi, Yьklenme, usulьne uygun olarak dьzenlenmiş sцzleşme esaslarına veya kanun hьkmьne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yцnelik bir цdeme yьkьmlьlьğьne girilmesidir. Bьtзede yeterli цdeneği bulunmayan işler iзin yьklenmeye girişilemez. Yьklenme sьresi malо yılla sınırlıdır. *

Slayt numarası 77

Ertesi Yıla Geзen Yьklenme, Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sьreklilik arz eden işler (yiyecek, yakacak, taşıma, gьvenlik, temizlik yemek vb. 27.madde sayılan) bьtзe цdeneklerinin %50 ni, izleyen yılın Haziran ayını geзmemek ve on iki ayı aşmamak ьzere ьst yцneticinin onayı ile ertesi yıla geзen yьklenmeye girişebilirler. *

Slayt numarası 78

Gelecek yıllara yaygın yьklenmeler, Merkezi yцnetim kapsamındaki kamu idareleri bir mali yıl iзinde tamamlanması mьmkьn olmayan yatırım projeleri iзin gelecek yıllara yaygın yьklenmeye girişebilirler *

Slayt numarası 79

5018 sayılı Kamu Mali Yцnetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesine: (10.09.2014, 6552 S.K.) "Genel yцnetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sьrekli nitelikte olanlara ilişkin personel зalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, yьklenme sьresi ьз yıl olup, işin niteliğinden veya sьresinden kaynaklanan zorunlu hвllerde bu sьre gerekзesi gцsterilmek şartıyla ьst yцneticinin onayıyla kısaltılabilir." hьkmь eklenmiştir. 4734 ek madde 8 gцre; ihale цncesi Maliye Bakanlığından uygun gцrьş alınması zorunludur. *

Slayt numarası 80

Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bьtзelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya цdenek gцnderme belgelerindeki цdenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine aylıklarının iki katı tutarına kadar para cezası verilir. İstisnalar, 01 ve 02 Personel ve SGK primleri giderleri 03.3 Sьrekli gцrev yolluğu giderleri 03.4 Gцrev giderleri *

Slayt numarası 81

Цdeme emri belgesine bağlandığı halde цdenemeyen tutarlar, bьtзeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan цdenir. Ancak malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen tutarlar bьtзeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar mahkeme kararı ьzerine цdenir. *

Slayt numarası 82

Genel bьtзe kapsamındaki kamu idarelerinde bir taahhьde ve harcama talimatına dayanmayan giderlere ilişkin olup Maliye Bakanlığınca belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bьtзede цdeneği цngцrьlmьş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda цdeneği bulunmayan giderler ilgili hesaplara alınarak цdeneği geldiğinde цdenir. *

Slayt numarası 83

Su Alımları Yakacak Alımları 1 (1 Sadece elektronik kartlı olmayan tьketime dayalı doğalgaz bedelleri iзin) Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları Diğer Vergi, Resim ve Harзlar ve Benzeri Giderler Kovuşturma Giderleri Cenaze Giderleri *

Slayt numarası 84

Merkezi Yцnetim kapsamındaki kamu idareleri bьtзe kanunu ile kendisine verilen цdeneklerin uygulama sonuзlarını T.B.M.M. ne Kesin Hesap Kanunu ile verirler. Kesin Hesap Kanunu izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca T.B.M.M. Sunulur. Bir цrneği Sayıştaya gцnderilir. *

Slayt numarası 85

*

Slayt numarası 86

*

Slayt numarası 87

*

Slayt numarası 88

Sayıştay, Kesin hesap kanun tasarısının kendisine verildiği tarihten itibaren 75 gьn iзerisinde Merkezi yцnetim kapsamındaki idareleri iзin genel uygunluk bildirimini T.B.M.M.ne sunar. Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Tьrkiye Bьyьk Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştay ca sonuзlandırılmamış denetimleri цnlemez ve hesapların kesin hьkme bağlandığı anlamına gelmez *

Slayt numarası 89

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BЬTЗESİ

Slayt numarası 90

Milli Eğitim Bakanlığı okul ve kurumlarının цdenek ihtiyaзları kurumun veya okulun tьr itibariyle bağlı bulundukları Genel Mьdьrlьkleri bьtзesinden karşılanmaktadır. Okul Цncesi ve İlkцğretim okulları (İlkokul+ortaokul) Temel Eğitim Genel Mьdьrlьğьnden, Genel Liseler, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Gьzel Sanatlar ve Spor Liseleri Ortaцğretim Genel Mьdьrlьğьnden, Mesleki Liseler, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mьdьrlьğьnden

Slayt numarası 91

İmam Hatip Ortaokul ve Liseleri, Din Цğretimi Genel Mьdьrlьğьnden Rehberlik Araştırma Merkezleri, BS Merkezleri Цzel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mьdьrlьğьnden Mesleki ve Halk Eğitim Merkezleri, Aзık Liseler Hayat Boyu Цğrenme Genel Mьdьrlьğьnden, İl ve İlзe Milli Eğitim Mьdьrlьkleri, Цğretmenevleri Destek Hizmetleri Genel Mьdьrlьğьnden Hizmetiзi Eğitim Enstitьleri, Цğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Mьdьrlьğьnden

Slayt numarası 92

Bakanlığımız okul ve kurumlarının; Donatım ve bьyьk onarım giderlerine ilişkin цdenek talepleri, Destek Hizmetleri Genel Mьdьrlьğьnce, Kamulaştırma giderlerine ilişkin цdenek talepleri, İnşaat ve Emlak Dairesince, Okul ve bina yapımına ilişkin цdenekleri Strateji Geliştirme Başkanlığınca, karşılanmaktadır.

Slayt numarası 93

İl ve İlзe Milli Eğitim Mьdьrlьklerinin Taşımalı Eğitim kapsamındaki цdenek talepleri, Destek hizmetleri Genel Mьdьrlьğьnce, Yurt dışında gцrevlendirilen Bakanlık personelinin Tedavi Giderlerine ilişkin цdenek talepleri Destek Hizmetleri Genel Mьdьrlьğьnce, karşılanmaktadır.

Slayt numarası 94

Meslek Liseleri son sınıf цğrencilerinin beceri eğitimine ilişkin sigorta giderleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mьdьrlьğьnce, 3308 sayılı Kanun kapsamındaki ьcretleri цğrencinin зalıştırıldığı Bakanlığımız okul veya kurumlarınca 01.4–Geзici Personel kaleminden karşılanmaktadır. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mьdьrlьğьne bağlı okullardaki цğrenciler; kayıtlı bulundukları okullar ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mьdьrlьğьne bağlı farklı okullarda (Dцner Sermaye İşletmeleri hariз) işletmede mesleki eğitim yapamazlar. Bu kapsamda цdenecek sigorta giderleri iзin цdenekler okullara gцnderilmekte olduğundan SGK primlerinin цğrencinin kendi okulunca цdenmesi gerekmekte olup il ve ilзe ilзe milli eğitim mьdьrlьklerince herhangi bir цdeme yapılmaması gerekmektedir. Bakanlık gider cetvellerinde 02.4 geзici personel SGK primlerinin il ve ilзe milli eğitim mьdьrlьklerince цdeneksiz, okullarca цdenek karşılığı цdendiği gцrьlmektedir.

Slayt numarası 95

İlgili Hizmet Tertibi; ilama bağlı borcun oluşmasına neden olan harcama kalemidir. İlama bağlı borзlar ile mahkeme harз ve masrafları birlikte olması halinde, ilgili hizmet tertibinden, İlama bağlı borcun konusu yalnız mahkeme harcı ve masraflarından oluşur ise tutarın 03.4-Gцrev giderleri harcama kaleminden, İl ve İlзe Milli Eğitim Mьdьrlьkleri Bakanlığımız birimleri ile ilişkilendirilmeyen ilama bağlı borз ile mahkeme harз ve masraflarını 13.01.00.62 İl ve İlзe Milli Eğitim Mьdьrlьkleri bьtзesinin 03.4- gцrev giderleri harcama kaleminden, Karşılanması gerekmektedir. Hukuk Mьşavirliğinin 2011/28 nolu Genelgesinde temel hususlar aзıklanmıştır. *

Slayt numarası 96

Bakanlığımız birimlerine Sosyal Gьvenlik Kurumu birimlerince uygulanan idari para cezaları, kişilerin kusurları saklı kalmak kaydıyla (1) Bakanlık personeli ile geзici personelinin maaş ve цzlьk haklarından kaynaklananlar ilgilisine gцre, 02.1, 02.2, 02.3 ve 02.4 Sosyal Gьvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Harcama kalemlerinden, Herhangi bir harcama kalemi ile ilişkilendirilemeyenler 03.4 Gцrev giderleri harcama kaleminden (1) цdenmesi gerekmektedir. Hizmet alımı yoluyla gцrevlendirilenlere ilişkin idari para cezaları 02-SGK Primleri harcama kalemlerinden цdenemez. *

Slayt numarası 97

İş sağlığı ve gьvenliği hizmetlerinin nasıl yьrьtьleceğine ilişkin hususlar Destek Hizmetleri Genel Mьdьrlьğьnьn ilgili Genelgesi ile duyurulmuştur. Genelgenin 4 ьncь maddesinde, İş Sağlığı ve Gьvenliği Risk Değerlendirme Yцnetmeliğine gцre, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında risk değerlendirmesi; kurum yцneticisi veya kurumda gцrevli İş Gьvenliği Uzmanı, İl İSGB uzmanlarından destek alınarak, sцz konusu yцnetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince risk değerlendirmesi ekibi tarafından yaptırılacaktır. Bu kapsamda, farklı kaynaklardan цdenmek ьzere, hizmet alma yoluyla risk değerlendirmesi yapılmayacaktır. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarınca bьtзenin 03.5.1.10-İş Sağlığı ve Gьvenliği Hizmet Alım Giderleri harcama kaleminden hiз bir şekilde цdeme yapılmaması, bu kapsamda gцrevlendirilen kamu personeline bьtзenin 01.1.5.02- İş Sağlığı ve Gьvenliği Hizmetleri Gцrevlendirme Ьcretleri harcama kaleminden ilgili цdemelerin yapılması gerekmektedir. *

Slayt numarası 98

5018 sayılı Kanun ve Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hьkьmleri doğrultusunda, 2698 sayılı Kanun kapsamında bulunan pansiyonlu okul yemekhanelerinde taşımalı eğitim цğrencilerine verilen цğle yemeği bedellerinin okul adına Saymanlık (Malmьdьrlьğь) banka hesabı ve veznelerine yatırılması; %12' lerinin Bakanlığımız Merkez Saymanlık Mьdьrlьğь hesabına aktarılması gerekmektedir *

Slayt numarası 99

Maliye Bakanlığının 13.10.2011 ve 13316 sayılı yazısı ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan idarelerce, elektronik haberleşme hizmetleri ile serbest tьketici olmaları halinde elektrik ve doğal gaz ihtiyaзlarının ihale yolu ile temin edilmesinin esas olduğu, Ancak serbest tьketici olunamaması, piyasada rekabet koşullarının oluşmaması veya 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrası (d) bendinde yer alan limitlerin aşılmaması halinde sцz konusu ihtiyaзların doğrudan temin yoluyla karşılanabileceği belirtilmiş, Bu hususlarla ilgili aзıklamalara Maliye Bakanlığının 21.03.2014 ve 3003 sayılı yazısında yer verilmiştir. *

Slayt numarası 100

Elektrik piyasası Mьşteri Hizmetleri Yцnetmeliği ile Doğalgaz Piyasası ve mьşteri Hizmetleri Yцnetmeliği hьkьmleri doğrultusunda Bakanlığımız okul ve kurumları gьvence bedelini цdemek zorundadır. Ancak serbest tьketici kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik alımlarında Dağıtım firmalarına bakanlığımız birimleri tarafından “Gьvence Bedeli” adı altında цdeme yapılmayacaktır. *

Slayt numarası 101

Merkezi Yцnetim Harcama Belgeleri Yцnetmeliğinin 5 inci maddesi gereğince, цdeme belgesine kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretlerinin bağlanması gerekmektedir. Kaybolma, yırtılma, yanma gibi mьcbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, 1-KAMU İDARELERİ TARAFINDAN DЬZENLENEN VE KAYBOLDUĞU ANLAŞILAN FATURALAR, Bunları dьzenleyen idarelerde bulunan dip koзanındaki nьshasına uygun olarak suretleri зıkarılır ve ilgili kamu idarelerinin yetkililerince onaylanır. *

Slayt numarası 102

2) ЦZEL KİŞİLER TARAFINDAN DЬZENLENEN FATURALARIN KAYBOLMASI HALİNDE; Maliye Bakanlığının (Muhasebat Genel Mьdьrlьğь) Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ ekinde yer alan tabloda gцsterilen tutara kadar olanlar iзin, Harcama birimine ibraz edilen dipkoзanındaki nьshasına uygun olarak suretleri зıkarılır ve harcama yetkilisince veya harcama yetkilisinin belirleyeceği gцrevli tarafından onaylanır. Belirtilen tutarı geзen faturaların kaybolması halinde ise noterce onaylanan suretleri цdeme belgesine bağlanır. (2016 yılı iзin 53.000 TL) 3) ONAYLI SURETLERİN, ONAYLAYAN İLGİLİ BİRİM YETKİLİSİNİN ADI, SOYADI, UNVANI, İMZASI VE RESMО MЬHЬR İLE ONAY TARİHİNİ TAŞIMASI GEREKİR. Ayrıca, onaylı fatura цrneklerine dayanılarak yapılacak giderlere ilişkin цdeme belgesi dьzenlenmeden цnce, borcun zamanaşımına uğrayıp uğramadığı ve fatura bedelinin цdenmesi iзin daha цnce цdeme belgesi dьzenlenip dьzenlenmediği araştırılması gerekmektedir. *

Slayt numarası 103

Milli Eğitim Bakanlığı Bьtзe Verileri *

Slayt numarası 104

Slayt numarası 105

SGB / Bьtзe Daire Başkanlığı * Merkezi Yцnetim 2016 Yılı Eğitim Bьtзesi MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 76.354.306.000 YЬKSEKЦĞRETİM KURULU 46.038.000 ЬNİVERSİTELER 23.554.658.000 ЦLЗME SEЗME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ 9.377.831.000 TOPLAM : 109.332.177.000

Slayt numarası 106

SGB / Bьtзe Daire Başkanlığı * HARCAMA KALEMLERİ İTİBARIYLA 2015 VE 2016 YILI BЬTЗE KARŞILAŞTIRMASI EKO. KOD 2015 Yılı Bьtзe 2016 Yılı Bьtзe Artış Oranı (%) 01 PERSONEL GİDERLERİ 42.234.718.000 52.735.625.000 24,8 02 SOSYAL GЬVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.603.091.000 8.109.878.000 22,8 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.828.441.000 7.036.578.000 20,7 05 1.803.918.000 2.049.064.000 13,5 06 SERMAYE GİDERLERİ 5.494.000.000 6.284.628.000 14,3 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 36.080.000 138.533.000 283 TOPLAM 62.000.248.000 76.354.306.000 23,1

Slayt numarası 107

2016 YILI BЬTЗE TASARISININ HARCAMA KALEMLERİ İTİBARİYLE DAĞILIMI (TL) EKO. KOD 2016 Yılı Bьtзe 2016 Yılı % Dağılımı 01 PERSONEL GİDERLERİ 52.735.625.000 69 02 SOSYAL GЬVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 8.109.878.000 10,6 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.036.578.000 9,2 05 2.049.064.000 2,6 06 SERMAYE GİDERLERİ 6.284.628.000 8,2 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 138.533.00 0,1 TOPLAM 76.354.306.000 100,00

Slayt numarası 108

*

Slayt numarası 109

SGB / Bьtзe Daire Başkanlığı * GAYRİ SAFİ YURTİЗİ HASILA İLE KONSOLİDE BЬTЗENİN, MİLLО EĞİTİM BAKANLIĞI BЬTЗESİNE ORANLARI YILLAR GSYH * Millо Eğitim Bakanlığı Bьtзesinin GSYH'ya Oranı (%) Merkezi Yцn.Bьtзesine Oranı (%) 2006 758.390.785.210 174.958.100.699 16.568.145.500 2,18 9,47 2007 843.178.421.420 204.988.545.572 21.355.634.000 2,53 10,42 2008 950.534.250.715 222.553.216.800 22.915.565.000 2,41 10,30 2009 952.558.578.826 262.217.866.000 27.446.778.095 2,88 10,47 2010 1.098.799.348.446 286.981.303.810 28.237.412.000 2,57 9,84 2011 1.297.713.210.117 312.572.607.330 34.112.163.000 2,63 10,91 2012 1.416.798.489.820 350.898.317.817 39.169.379.190 2,76 11,16 2013 1.565.180.961.710 404.045.669.000 47.496.378.650 3,03 11,76 2014 1.719.000.000.000 434.995.765.000 55.704.817.610 3,24 12,81 2015 1.963.000.000.000 472.943.000.000 62.000.248.000 3,19 13,11 2016 2.207.000.000.00 570.507.000.000 76.354.306.000 3,46 13,38

Slayt numarası 110

SGB / Bьtзe Daire Başkanlığı * ЦZELLİKLİ GİDERLER GİDER KALEMLERİ 2015 BЬTЗESİ 2016 BЬTЗESİ ЬCRETSİZ KİTAP 182.966.900 194.510.000 TAŞIMALI EĞİTİM-İLKЦĞRETİM 900.000.000 958.800.000 TAŞIMALI EĞİTİM - ORTAЦĞRETİM 759.962.000 814.200.000 TAŞIMALI EĞİTİM TOPLAMI 1.659.962.000 1.773.000.000 ЦZЬRLЬ ЗOCUKLARIN ЦZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYONUNUN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMLARI 1.692.770.000 1.945.000.000 OSB DESTEK EĞİTİM GİDERLERİ 40.000.000 60.000.000 ЦZEL OKULLARDA ЦĞRENİM GЦREN ЦĞRENCİLER İЗİN EĞİTİM VE ЦĞRETİM DESTEĞİ 585.000.000 1.213.000.000 ЦZEL EĞİTİM DESTEK TOPLAM 625.000.000 3.218.000.000

Slayt numarası 111

SGB / Bьtзe Daire Başkanlığı * TEMİZLİK HİZMETİ ALIMLARI 2015 2016 HİZMETLİ PERSONEL 2015 BЬTЗESİ 2016 BЬTЗESİ TEMEL EĞİTİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13.648 6.114 159.500.000 162.186.000 ORTA ЦĞRETİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 2.238 2.247 25.000.000 42.753.000 MESLEKİ VE TEK.EĞİTİM GEN. MЬD. 2.500 2.500 40.000.000 42.480.000 DİN ЦĞRETİMİ GENEL MЬD. 1.045 1.052 10.000.000 18.000.000 HAYAT BOYU ЦĞRENME GENEL MD. 442 439 8.000.000 8.496.000 ЦZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZ. GEN. MD 809 860 6.890.000 9.817.200 GENEL TOPLAM 20.682 13.212 249.390.000 283.732.200

Slayt numarası 112

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONUNDAN AKTARILANLAR İlkцğretim цğrencilerine ьcretsiz olarak dağıtılacak ders kitapları iзin 240.000.000 TL, Taşımalı ilkцğretim ve ortaцğretim kapsamındaki цğrencilerin цğle yemeği iзin 460.000.000 TL, Цzel Eğitime İhtiyaз Duyan Цğrencilerin Okullara ve Kurumlara Erişiminin Sağlanması İзin Ьcretsiz Taşınması Projesi kapsamında 155.000.000 TL’nin, SYDT Fonundan karşılanması цngцrьlmьştьr.

Slayt numarası 113

SGB / Bьtзe Daire Başkanlığı * 2015 YILI HARCAMA BİRİMİ BЬTЗELERİ BİRİM ADI 2014 BЬTЗESİ 2015 BЬTЗE Sİ ARTIŞ ORANI 6.981.920 12.676.300 81,56 REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI 28.917.780 18.516.812 -35,97 TALİM VE TER. KUR.BAŞK. 20.618.980 16.729.847 -18,86 DESTEK HİZM. GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 865.872.160 1.123.617.692 29,77 İNSAN KAYNAKLARI GN.MЬD. 18.100.490 19.808.454 9,44 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 9.076.560 14.060.517 54,91 İNŞAAT VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI 217.438.940 294.678.829 35,52 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 5.756.570 5.835.372 1,37 HUKUK MЬŞAVİRLİĞİ 2.897.290 3.150.924 8,75 BASIN VE HALKLA İLİŞ. MЬŞAVİRLİĞİ 354.226.650 399.381.414 12,75 İL MİLLİ EĞİTİM MЬDЬRLЬKLERİ 3.474.528.010 3.852.492.095 10,88 TEMEL EĞİTİM GENEL MЬD. MERKEZ 321.009.760 322.154.372 0,36 OKULЦNCESİ VE İLKЦĞR. OKULLARI 28.844.627.780 30.835.694.399 6,90 ORTA ЦĞRETİM GEN.MЬD. MERKEZ 2.698.351.510 2.640.346.529 -2,15 GENEL ORTAЦĞRETİM OKULLARI 5.081.609.900 5.410.279.195 6,47

Slayt numarası 114

SGB / Bьtзe Daire Başkanlığı * 2015 YILI HARCAMA BİRİMİ BЬTЗELERİ BİRİM ADI 2014 BЬTЗESİ 2015 BЬTЗE Sİ ARTIŞ ORANI MESLEKİ VE TEK. EĞ.GEN.MЬD. MRK 2.295.707.160 2.582.545.773 12,49 MESLEKİ VE TEK.ЦĞRETİM OKULLARI 5.042.206.070 5.644.549.413 11,95 ЦĞRETMEN YETİŞ. VE GELİŞ.GN.MЬD. 17.898.040 14.695.428 -17,89 DİN ЦĞRETİMİ GEN. MЬD. MERKEZ 447.095.330 505.669.877 13,10 DİN ЦĞRETİMİ OKULLARI 1.135.161.110 2.016.562.702 77,65 HAYAT BOYU ЦĞR.GENEL MЬD. 442.643.810 494.868.899 11,80 HAYAT BOYU ЦĞR.VE HALK EĞİT.MRK. 1.099.037.830 1.172.419.039 6,68 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞ. GEN.MЬD. 34.102.170 40.948.672 20,08 YURTDIŞI EĞİTİM MЬŞ. VE ATAŞELERİ 8.650.530 9.425.100 8,95 ЦZEL ЦĞRETİM KUR. GEN. MD. MERK. 1.525.542.110 2.321.982.129 52,21 ЦZEL EĞİTİM REH. HİZ. GEN. MD.MRK. 123.934.060 140.347.100 13,24 ЦZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI 553.476.230 628.855.411 13,62 YENİLİK VE EĞİTİM TEKN. GENEL MЬD. 1.029.348.860 1.037.973.406 0,84 ЦLЗME, DEĞERLENDİRME VE SIN. HİZ. GN.MD. 5.730.200 YЬKSEKЦĞRETİM VE YURT DIŞI EĞT.G.M 414.252.100 T O P L A M 55.704.817.610 62.000.248.000 11,30

Slayt numarası 115

CARİ ЦDENEKLERİN İL ЦZEL İDARESİNE AKTARILMASI SORUNU 5302 SAYILI İL ЦZEL İDARE KANUNU Madde 6: İl цzel idaresinin gцrev ve sorumlulukları, Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının yapım, bakım ve onarım işleri………, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının gцrev alanına giren diğer yatırımları kendi bьtзelerinde bu hizmetler iзin ayrılan цdenekleri il цzel idarelerine aktarmak suretiyle gerзekleştirebilir.

Slayt numarası 116

222 SAYILI İLKЦĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU Madde 77- Milli Eğitim Bakanlığınca genel bьtзeden yapılacak yardımlar tespit olunacak programa gцre İl Цzel İdarelerine dağıtılır veya Bayındırlık Bakanlığı bьtзesine aktarılır. Milli Eğitim Bakanlığı gerekli gцrdьğь takdirde bu цdeneklerden bir kısmını 84 ьncь maddede yazılı esaslar dahilinde doğrudan doğruya kullanabilir ve ayniyat halinde illere gцnderebilir.

Slayt numarası 117

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında elde edilen gelirler 5018 sayılı Kanunun 39. Maddesi doğrultusunda MEB bьtзesine цzel цdenek kaydedilmekte, Kanunda yer alan giderlerde kullanılmaktadır. *Şartlı Bağış ve Yardımlar Hayırsever vatandaşlar tarafın okul yapım bakım ve onarım giderleri iзin bağışlanan tutarlar MEB bьtзesine 5018 sayılı Kanunun 40.Maddesi doğrultusunda цdenek kaydedilmektedir.

Slayt numarası 118

5411 sayılı Bankacılık Kanununun "Zamanaşımı" başlıklı 62’nci maddesinde; "Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl iзinde aranmayanlar zamanaşımına tвbidir. İlgili Yцnetmeliğin 8’nci maddesi gereğince zaman aşımına uğrayan; mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi; Bankaların kendi internet sitelerinde ve konsolide edilmiş olarak da TMSF ile Kuruluş Birliklerinin internet sitelerinde yayınlanmaktadır. (http://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr) *

Slayt numarası 119

*

Slaytlar
Slayt numarası 1

KAMU ZARARI MEVZUATI Necat Altıok S. G. B Bütçe Dairesi Başkanlığı TLF : 0312 4131818 İleti : necataltiok@meb.gov.tr

Slayt numarası 2

SUNUM PLANIKamu Zararı Mevzuatının Tanımı ve Çerçevesi. Belirlenmesi. Tespiti ve Bildirilmesi. Muhasebe Kayıtlarına AlınmasıTebliği ve Takibi. Tahsili. Taksitlendirilmesi. Faiz konusu. Zaman Aşımı ve Silinmesi

Slayt numarası 3

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 19.10.2006 TARİH VE 26324 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 26324

Slayt numarası 4

Kamu zararı; kamu görevlisinin kasıt, kusur veya ihmalinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. Şeklinde tanımlanmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 71) KAMU GÖREVLİSİKASITİHMAL KAMU ZARARI NASIL TANIMLANIR? Kasıt Kusur İhmal

Slayt numarası 5

KAMU ZARARININ UNSURLARI Kamu görevlisi olmak. Kasıt kusur veya ihmalin bulunmasıMevzuata aykırı karar işlem ve eylemde bulunulmasıKamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıİlliyet bağı bulunmak

Slayt numarası 6

GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ İDARELERMERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ İDARELERSOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIMAHALLİ İDARELERDÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KAMU İDARELERİ HARİÇ HANGİ KURUMLAR BU YÖNETMELİĞE TABİ?

Slayt numarası 7

Slayt numarası 8

¸T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIStrateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 10903426-855.01-E.7160003 10.07.2015 Konu: Maliye Bakanlığı inceleme Raporu (71/İR.1/1 sayılı)İlgi : Maliye Bakanlığının 24.06.2015 tarihli ve 95713651-663.05-6254 sayılı yazısı. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesi hükümleri doğrultusunda kamu personeline ödenen olağanüstü hal bölgesi ek tazminatının, olağanüstü hal bölgesi ve mücavir alanı dışında görev yapan kamu personeline ödenip ödenmediğine (2010-2014 dönemi) ilişkin Maliye Bakanlığı Muhasebat. T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIStrateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 10903426-855.01-E.7160003 10.07.2015 Konu: Maliye Bakanlığı inceleme Raporu (71/İR.1/1 sayılı)İlgi : Maliye Bakanlığının 24.06.2015 tarihli ve 95713651-663.05-6254 sayılı yazısı. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesi hükümleri doğrultusunda kamu personeline ödenen olağanüstü hal bölgesi ek tazminatının, olağanüstü hal bölgesi ve mücavir alanı dışında görev yapan kamu personeline ödenip ödenmediğine (2010-2014 dönemi) ilişkin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce bir inceleme raporu düzenlendiği ilgi yazı ile bildirilmiştir. Söz konusu inceleme raporunda say2000i sisteminde elde edilen verilerden olağanüstü hal bölgesi ve mücavir alanı dışında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin olağanüstü hal bölgesi ek tazminatından yararlandırıldığı ve bu tazminat kodlarına kaydedilmiş olmakla birlikte, tutarı olağanüstü hal bölgesi ek tazminatından fazla ödeme yapılanların da bulunduğu şeklinde iki farklı tespit yapılmıştır. Yapılan bu tespitler sonucunda excel tablolarında isimleri bildirilen il ve ilçenize bağlı birimlerinizde görevli personele ait (ilçelerede duyurulmak suretiyle) 2010-2014 yıllarını kapsayan 5 adet tablonun ekte gönderilen raporla birlikte incelenmesi, ayrıca bazı farklı maaş unsurlarınında bu tazminata ait koda kaydedilmiş olabileceği de değerlendirilerek varsa raporda tespit edilen fazla veya yersiz ödemelerin "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" ve 2007/2 sayılı genelge kapsamında e-Alacak modülüne de veri girişi yapılarak takip ve tahsil edilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Slayt numarası 9

Yapılan iş, alınan mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirtilen ya da mevzuatında ön görülen karar, onay, sözleşme ve benzeri belgelerde belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, 1 KAMU ZARARI NASIL MEYDANA GELİR ?

Slayt numarası 10

Bütçeden yapılacak; aylık zam ve tazminatlar Kurs ve Toplantı Giderleri Öğrenim Giderleri Bilirkişilik Ücretleri Ek Çalışma Karşılıkları Sosyal Yardımlar BELİRLENEN TUTARLARDAN FAZLA ÖDEME YAPILMASI

Slayt numarası 11

Mal veya Hizmet Alınmadan, İş Yaptırılmadan Önce Ödeme Yapılması(İLGİLİ MEVZUATINDAKİ ÖNGÖRÜLEN HALLER HARİÇ)Kamu harcamalarında asıl olan iş yaptırıldıktan, mal ve hizmet usulüne göre teslim alındıktan sonra ödeme yapılmasıdır. Bu kurala uyulmadan yapılan ödemeler kamu kaynaklarının karşılıksız kullanımı sonucunu doğurur. 2 KAMU ZARARI NASIL MEYDANA GELİR ?

Slayt numarası 12

Hiç yapılmayan veya tamamlanmayan bina Teslimi yapılmayan her türlü mal ve hizmet. TEMİZLİK İŞLERİKIRTASİYE ALIMI

Slayt numarası 13

İlgili mevzuatı gereğince görevlendirilen komisyon ve kişilerce iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,3 KAMU ZARARI NASIL MEYDANA GELİR ?

Slayt numarası 14

Rayiç Bedeli;bir iş, mal ve hizmetin temin edildiği yer ve temin edildiği zamandaki normal alım satım bedelidir. Alım sonucu oluşan fiyat ile rayiç bedel arasında ne kadar bir fark olursa zarar gerçekleşmiş olur?r

Slayt numarası 15

Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması, Cari Transferler Sermaye Transferleri4 KAMU ZARARI NASIL MEYDANA GELİR ?

Slayt numarası 16

Görev Zararları Hazine Yardımları Hane Halkına Yapılan Transferler

Slayt numarası 17

İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması. Buradaki idare gelirlerinden kamu geliri kavramı anlaşılmalıdır.5 KAMU ZARARI NASIL MEYDANA GELİR ?

Slayt numarası 18

Vergi gelirleri Hizmet Karşılığı Elde Edilen Gelirler. Taşınır Ve Taşınmazlardan Elde Edilen Her Türlü Gelirler Sosyal Güvenlik Primi Kesintileri

Slayt numarası 19

Yasal Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması durumlarında meydana gelmiş olur. Kamu harcama hukukunun en temel ilkesi, bir ödemenin mevzuatla öngörülmesi haline yapılabilmesidir. Mevzuatla düzenlenmemiş veya mevzuatla öngörülmemiş bir harcama asla gerçekleştirilemez. Dolayısıyla bir ödeme yapılırken bu ödemenin öncelikli olarak yasal dayanağının bulunması gerekir. Aksi halde kamu görevlilerinin mali sorumluluğu ortaya çıkabilir.6 KAMU ZARARI NASIL MEYDANA GELİR ?style.colorfillcolorfill.typefill.on

Slayt numarası 20

Evli olmayan memura ödenen aile yardımı

Slayt numarası 21

Kamu idaresi yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine. Faiz…Tazminat…Gecikme zammı…Para cezası gibi ek mali külfet getirilmesi.7 KAMU ZARARI NASIL MEYDANA GELİR ?

Slayt numarası 22

Slayt numarası 23

RÜCU MÜESESESİMali anlamda rücu: Memurun yetki kullanırken veya görev yaparken, bir zarara sebep olması ve bu zararın devlet tarafından giderilmesinin ardından, memura bu zararın ödettirilmesidir.

Slayt numarası 24

RÜCU MÜESESESİRÜCU ETMEK: Bir kimsenin alacaklısına ödediği şeyi diğer birinden istemeye hakkı olması durumu olarak tanımlanmaktadır. RÜCU: Kelime anlamı olarak geri dönme, sözünü geri alma, cayma anlamına gelmektedir.style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Slayt numarası 25

RÜCU MÜESESESİRÜCUDA USÜL: Anayasanın 129’uncu maddesi ile 657 sayılı Kanunun 12’nci maddesi çerçevesinde, Kamu görevlileri yetki kullanırken bir zarara neden olursa, doğrudan kendileri hakkında açılamayan tazminat davalarını idare aleyhine açmaları gerekir. D. M. K nın 13’üncü maddesinde ‘Kurumun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. Bu nedenle tazminat ödemeye mahkum olan idare ödediği tazminat için sebep olan memura rücu edebilmektedir. Danıştay 5. dairesinin kararı ile artık mağdur olan ve dava açıp kazanan personel veya vatandaşın, aleyhte işlem tesis eden yönetici ve görevlilerden rücu yolu ile şahsa hesap sorma ve rücu yolu ile bahse konu olan para miktarının faizi ile birlikte idarecilerden tahsil edilmesinin yolu da açılmıştır.

Slayt numarası 26

Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması9 GÖREVLİLERE TESLİM EDİLEN RESMİ ARAÇGÖREVLİLERE TESLİMİ YAPILAN MALLAR KAMU ZARARI NASIL MEYDANA GELİR ?

Slayt numarası 27

Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetler sağlanmış, yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış, veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile, bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında; Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.

Slayt numarası 28

KAMU ZARARININ VARLIĞINDAN VEYA MALİ SORUMLULUKTAN BAHSEDİLEBİLMESİ İÇİN HER SOMUT OLAYDA KAMU GÖREVLİSİNİN KASIT, KUSUR VEYA İHMALLERİNDEN KAYNAKLANAN MEVZUATA AYKIRI KARAR, İŞLEM VEYA EYLEMİN BULUNMASI, MEVZUATA AYKIRI KARAR, İŞLEM VEYA EYLEM SONUCUNDA KAMU KAYNAĞINDA ARTIŞA ENGEN VEYA EKSİLMEYE NEDEN OLUNMASI, KAMU KAYNAĞINDA ARTIŞA ENGEL VEYA EKSİLMEYE NEDEN OLUNMASI DURUMU İLE MEVZUATA AYKIRI KARAR, İŞLEM VEYA EYLEM ARASINDA BİR İLLİYET BAĞININ OLMASI ŞARTLARI BİRLİKTE ARANMALIDIR.

Slayt numarası 29

Slayt numarası 30

KAMU ZARARI MEYDANA GELDİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER?

Slayt numarası 31

KAMU ZARARI ;BELİRLENMESİ1 SÜREÇLERİNİ KAPSAR;GÖRÜŞ ALINMASI İLGİLİ HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDANMERKEZDE ÜST YÖNETİCİ TAŞRADA EN ÜST YÖNETİCİ

Slayt numarası 32

KAMU ZARARI NASIL TESPİT EDİLİR *Kontrol, denetim veya inceleme* *Sayıştay'ca kesin hükme bağlama,**Adlî, idarî veya askerî yargılama olmak üzere üç şekilde tespit edilmiş olur*

Slayt numarası 33

KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİKTEN SONRA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR? Tespit edilen kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm ve benzeri kanıtlayıcı belgeler ilgili kamu idarelerine gönderilir. kamu zararlarına ilişkin bu belgelerde yer alan hususlar, ilgili harcama yetkilisinin de görüşleri alınmak suretiyle merkezde üst yönetici, taşrada ise idarenin en üst yöneticisi tarafından değerlendirilir.

Slayt numarası 34

DEĞERLENDİRME YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR 1- Kamu zararının tespitinde yürürlükteki ilgili mevzuatın eksiksiz dikkate alınıp alınmadığı, 2- İlgili mevzuat hükümlerinin tarafsızca ve doğru olarak yorumlanıp yorumlanmadığı, 3- Verilen yetki çerçevesinde yapılan iş ve eylemede kasıt, kusur ve ihmalin bulunup bulunmadığı,

Slayt numarası 35

MERKEZDE STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞITAŞRADA İL/İLÇE MEMTESPİTE İLİŞKİN YAZI, TUTANAK, RAPOR, İLÂM VE BENZERİ BELGELER TAKİP İŞLEMLERİNİN BAŞLATILMASI İÇİN İLGİLİ KAMU İDARELERİNE GÖNDERİLİR. TAKİP

Slayt numarası 36

Taşrada idarenin en üst yöneticisi ile harcama yetkilisi görevinin aynı kişide birleşmesi halinde değerlendirme üst yönetici tarafından yapılır. Yapılan değerlendirme sonuçları dosyasına konulur. Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararına ilişkin belgelerde, sorumlularla birlikte tahsil sürecine dâhil edilecek ilgililer de belirtilir. Bu belirlemenin yapılmadığı durumlarda, zararın tahsil sürecine dâhil edilecek ilgililer merkezde üst yönetici, taşrada ise idarenin en üst yöneticisi tarafından yaptırılacak inceleme ile belirlenir.

Slayt numarası 37

Sayıştayca yapılan inceleme sırasında mevzuata uygun bulunmayan veya noksan görülen iş ve işlemler ihbar kabul edilerek gerekli kontrol ve inceleme başlatılabilir.

Slayt numarası 38

ALACAK TAKİP DOSYASI NEDİR? Tespit edilerek bildirilen kamu zararından doğan alacakların her biri için merkezde strateji geliştirme birimlerince taşrada ise takibe yetkili birimce açılan dosyasıdır. Alacağın tespit, takip ve tahsiline ilişkin bütün belgeler alacak takip dosyasında muhafaza edilir.

Slayt numarası 39

KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN MUHASEBE KAYITLARINA ALINMASI

Slayt numarası 40

KAMU ZARARININ MUHASEBE KAYDINA ALINMASISAYIŞTAY İLAMIMAHKEME İLAMIİlamın İdareye Ulaştığı Tarih KONTROLDENETİMİNCELEMEDeğerlendirmenin Onaylandığı Tarih 5 İŞ GÜNÜMERKEZDE; Strateji Geliştirme BaşkanlığıTAŞRADA; İL/İLÇE MEMMUHASEBE BİRİMİ MUHASEBE KAYITLARINA ALINAN HER BİR ALACAK İÇİN MUHASEBE BİRİMİNCE(MAL MÜD/MUHASEBE MÜD) İZLEME DOSYASI AÇILIR.

Slayt numarası 41

KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN TEBLİĞ VE TAKİBİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Kamu zararından doğan alacaklar, merkezde strateji geliştirme birimlerince, taşrada ise İl/İlçe MEM sorumluların ve ilgililerin bilinen adreslerine imzaları alınmak suretiyle veya Tebligat Kanunu Hükümlerine göre tebliğ edilir.  

Slayt numarası 42

KAMU ZARARLARININ TEBLİĞİBilinen adrese imza karşılığı tebligat. Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat. Sayıştay Kanunu hükümlerine göre tebligatÖDEME SÜRESİ 1 AY Kontrol, denetim veyainceleme sonucunda tespit edilen kamu zararı alacaklarının sorumlulara ve/veya ilgililere tebliğ işlemlerine,yapılacak değerlendirme sonucunda alınan onay tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde başlanacaktır. YAPILACAK TEBLİĞDE; (EK-2) - Borcun miktarı, - Borcun sebebi, - Borcun doğuş tarihi, - Faiz başlangıç tarihi, - Ödeme yeri, - İtiraz süresi (7 gün) - İtiraz mercii (it.kararı 10 gün)ppt_x

Slayt numarası 43

Slayt numarası 44

İLGİLİ: Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,SORUMLU : Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini,MADDE: 4 TANIMLAR

Slayt numarası 45

İtiraz merkezde strateji geliştirme birimince, taşrada ise takibe yetkili birimin en üst yöneticisince on iş günü içerisinde sonuçlandırılır. İtiraz ve itirazı değerlendirme süresi bir aylık ödeme süresini etkilemez.İTİRAZ

Slayt numarası 46

Sayıştay denetimi sonucunda düzenlenen sorgular ihbar kabul edilerek yapılan değerlendirme sonucuna göre tahsil edilmesi gerektiği bildirilen kamu zararı alacaklarının sorumlulara ve ilgililere tebliğinde de aynı şekilde işlem yapılır. Kesinleşen Sayıştay ilâmlarının tebliğinde Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanır.

Slayt numarası 47

e- Alacak Modülü

Slayt numarası 48

KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN TAHSİL ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Slayt numarası 49

Kamu zararından doğan alacaklar, sorumlulardan ve/veya ilgililerden, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilir. Tespit edilen kamu zararları; RIZAEN VE SULH YOLU İLE ÖDEMEİCRA YOLU İLE TAHSİLATBORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE TAKAS YÖNTEMİ İLE,

Slayt numarası 50

RIZAEN VE SULH YOLU İLE TAHSİLAT NASIL OLUR, ŞARTLARI NELERDİR?  Kamu zararından doğan alacaklar, sorumlularıve/veyailgilileri tarafından rızaen veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sulh yoluyla ödenebilir.  Oluştuğu tarih itibarıyla onaltı yaşından büyükler için tespit edilen asgarî ücretin bir aylık brüt tutarının yarısını geçmeyen alacaklar, merkezde üst yöneticinin, taşrada ise idarenin en üst yöneticisinin izni ve sorumlunun ve/veya ilgilinin kabul etmesi koşuluyla, tebliğ tarihini izleyen aybaşından itibaren aylığından kesilerek rızaen tahsil edilir.

Slayt numarası 51

 Bu tutarları aşan alacağın ödenmesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sulh yolu ile sağlanması halinde, sulh işleminin kesinleştiği tarihi izleyen aybaşından itibaren sorumlunun ve/veya ilgilinin aylığından kesilerek tahsil edilebilir.  Aylıklardan yapılacak kesinti tutarı, sorumlulara ve/veya ilgililere yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil bir aylık net ödemelerinin dörtte birinden az, üçte birinden çok olamaz. (Madde 13-14-15)

Slayt numarası 52

TAKAS SURETİYLE TAHSİLAT NASIL OLUR? ŞARTLARI NELERDİR? Kamu zararı alacakları, sorumluların ve ilgililerin kamu idaresiyle olan özel hukuk ilişkilerinden doğan alacaklarından Borçlar Kanunu hükümlerine göre takas suretiyle tahsil edilebilir. Takas suretiyle tahsil için;

Slayt numarası 53

Alacaklı kamu idaresi ile sorumlu ve/veya ilgilinin karşılıklı olarak alacaklı ve borçlu durumunda olmalarıTakas edilecek borç ve alacağın nakit olması, Takas edilecek borç ve alacağın her ikisinin de vadesinin gelmiş olması,

Slayt numarası 54

 Takas yapılmadan önce sorumluya ve/veya ilgiliye alacağının borcuna takas suretiyle mahsup edileceğinin bir yazı ile bildirilmesi veya alacağını talep ettiği zaman borcu ile takas edileceğinin beyan edilmesi, gerekir. Borç ve alacaktan birisi şarta bağlı bulunuyorsa veya henüz vadesi gelmemiş ise takas yapılamaz

Slayt numarası 55

İCRA YOLUYLA TAHSİLAT NASIL OLUR? ŞARTLARI NELERDİR? Sayıştay ve mahkeme ilâmları ile hüküm altına alındığı halde sorumluları ve/veya ilgilileri tarafından rızaen ödenmeyen kamu zararından doğan alacaklar, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir.

Slayt numarası 56

Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimleri ile taşradaki takibe yetkili birimleri tarafından öncelikle tapu, banka, vergi dairesi, trafik şubesi ve sosyal güvenlik kurumları olmak üzere ilgili yerlerden sorumluların ve ilgililerin malvarlığı araştırması yapılarak veya yaptırılarak alacak takip dosyası tamamlanır ve icra takibatı yapılmak veya gereken hallerde yetkili mercilerden takipten vazgeçme onayı alınmak üzere kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine gönderilir.

Slayt numarası 57

KAMU ZARARININ TAKSİTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR NELERDİR?  Kapsamdaki diğer kamu idarelerinin özel mevzuatlarında başka türlü bir düzenleme bulunmadığı takdirde taksitlendirmeye üst yöneticiler yetkilidir. Üst yöneticiler bu yetkilerini sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle merkezde yardımcılarına veya strateji geliştirme birimlerine, taşrada ise idarenin en üst yöneticilerine devredebilir. Kamu zararından doğan alacaklar, sorumluların ve/veya ilgililerin talebi üzerine kamu idaresince taksitlendirilebilir. Taksitlendirme süresi azami beş yıldır. (60 ay)

Slayt numarası 58

Sorumlulardan ve/veya ilgililerden taksitlerini ödeme planına uygun ve vadesinde düzenli olarak ödeyeceklerine dair “resen borç senedi ve kefaletname” alınır. Kanunun 79 uncu maddesi uyarınca merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen parasal sınırın üzerindeki kamu zararı alacaklarına ilişkin olarak düzenlenecek “resen borç senedi ve kefaletname” için noter tasdiki aranır. Sorumluların ve/veya ilgililerin yazılı taksitlendirme talebi üzerine, sorumlu ve/veya ilgili ile idare arasında, taksitlendirmenin süresini, taksit sayısı ve tutarları ile ödeme zamanlarını belirleyen bir ödeme planı yapılır.

Slayt numarası 59

Slayt numarası 60

Slayt numarası 61

Slayt numarası 62

 Sorumlular ve/veya ilgililer, taksitlendirme taleplerine ilişkin yetkili makamın onayı alınıncaya kadar dilekçede belirtilen ilk taksit miktarını hemen, takip eden taksitleri de düzenli olarak, faiziyle birlikte muhasebe birimine ödeyebilirler. Yetkili makamdan alınan taksitlendirme onayında kararlaştırılan taksit miktarı ödenen taksit miktarından fazla olduğu takdirde, onayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geçen taksit sürelerine ait toplam fark peşin olarak tahsil edilir.

Slayt numarası 63

 Taksitlerden birinin ödeme planına ve “resen borç senedi ve kefaletname’ye uygun olarak vadesinde ve faiziyle birlikte tamamen ödenmemesi halinde alacağın tamamı muaccel olur ve hükmen tahsili için gerekli işlemler başlatılır.  Taksitlerin tahsili sırasında taksit dönemine ait taksit tutarının ödenip faizinin tamamının ödenmediği hallerde, muhasebe birimince tahsilat belgesi üzerine idarenin faiz isteme hakkının saklı olduğuna ilişkin şerh konulur. (Madde 16-17)

Slayt numarası 64

 Kamu zararı alacaklarının yapılan tebligata rağmen sorumlular ve/veya ilgililerce süresinde rızaen ödenmemesi halinde ilgili alacak takip dosyası, sürenin bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde, alacağın hükmen tahsili için, strateji geliştirme birimi veya taşradaki ilgili takip birimince kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine gönderilir. Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Madde 10) Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Madde 12)

Slayt numarası 65

KAMU ZARARI NE ZAMAN OLUŞUR?  Vezne ve ambar açıkları ile diğer muhasebe yetkilisi mutemetlerinin açıklarında, açığın meydana geldiği tarihte, bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarihte,  İş, mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirlenen veya mevzuatında öngörülen karar, onay ya da sözleşmesinde belirlenen tutardan fazla yapılan ödemeler ile transfer niteliğindeki giderlerde yapılan yersiz ve fazla ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte,

Slayt numarası 66

 Kayıtlı olsun veya olmasın, kamu idaresinin yönetim ve kullanımında olan ya da kullanıcılarına teslim edilen taşınırların kaybedilmesi, çalınması veya zarar görmesi hallerinde olayın meydana geldiği tarihte; bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarihte,  İş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan ya da mevzuatında öngörülmediği halde yapılan yersiz ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte,  Hakedişlerden kesinti suretiyle yapılan gelir tahsilatının eksik yapılması hallerinde, tahsilat tutarının gelir kaydedilmesi gerektiği tarihte, oluşmuş kabul edilir.

Slayt numarası 67

Sayıştay, adlî, idarî ve askerî mahkeme ilâmları ile tespit olunan kamu zararından doğan alacaklarda faiz başlangıç tarihi, ilâmda faizin başlangıcı hakkında hüküm varsa belirtilen tarih, aksi takdirde karar tarihidir. KAMU ZARARININ FAİZ BAŞLANGICINA İLİŞKİN HUSUSLAR NELERDİR? Kamu zararından doğan alacaklarda ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faizin başlangıç tarihi, kural olarak zararın oluştuğu tarihtir.

Slayt numarası 68

Zararı mevzuatınan oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir. Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı,

Slayt numarası 69

 Sorumlular ve/veya ilgililerce yapılan ödeme tutarının, alacak aslı ile faiz tutarının tamamını karşılamaması halinde ödenen tutar vadesi gelmiş alacak aslına ve faizine orantılı olarak mahsup edilir.  Borç aslına faiz dâhil edilerek, tekrar faiz yürütülemez.

Slayt numarası 70

KAMU ZARARININ TESPİT VE TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN HUSUSLAR NELERDİR?  Kamu zararından doğan alacaklarda zamanaşımı süresi, zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, on yıldır.  Zamanaşımı süresi, kamu zararının oluştuğu kabul edilen tarihi takip eden mali yılın başında işlemeye başlar ve onuncu yılın sonunda biter.

Slayt numarası 71

Borç aslı zamanaşımına uğramış olan kamu zararından doğan alacakların faizleri de zaman aşımına uğrar. Zamanaşımına uğramış olsa dahi sorumlular ve/veya ilgililer tarafından rızaen yapılan ödemeler kabul edilir.  (Madde 19-21)

Slayt numarası 72

KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN SİLİNMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR NELERDİR?  Zorunlu veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan kamu zararından doğan alacaklardan merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla üst yöneticiler yetkilidir. 659 SAYILI K. H. K İLE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Slayt numarası 73

 Bu şekilde kayıtlardan çıkarılacak alacaklar için, alacak takip dosyası; merkezde strateji geliştirme birimlerince, taşrada ise alacağı takiple görevli birimlerce, idareyi temsile yetkili hukuk birimlerine gönderilerek yetkili mercilerden takipten vazgeçme onayının alınması istenilir. Takipten vazgeçme onayı alındıktan sonra dosya, onay da eklenerek ilgisine göre strateji geliştirme birimi veya takiple görevli ilgili taşra birimine geri gönderilir659 SAYILI K. H. K İLE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Slayt numarası 74

659 SAYILI K. H. K İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK Anılan K. H. K ile Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda hukuk işlemlerinde etkili, verimliliği sağlamaya yönelik, K. H. K ye dayalı olarak Bakanlık Hukuk Müşavirliğince 24/03/2014 / tarih ve 1231488 sayılı taşra birimlerine yetki devrini kapsayan müsteşarlık onayı alınmıştır. GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN K. H. K

Slayt numarası 75

 Strateji geliştirme birimi veya ilgili taşra birimince, alacağın takibinden vazgeçildiğine dair onay muhasebe birimine gönderilerek alacağın muhasebe kayıtlarından çıkarılması sağlanır.

Slayt numarası 76

                                                                   MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI                                                                        Hukuk Müşavirliği. Sayı  : 52195961/20/1231488      24/03/2014 Konu : Yetki devri MÜSTEŞARLIK MAKAMINAİlgi:   26/09/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname.        İlgi Kanun Hükmünde Kararname'nin Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında;"(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışında, idarelerin, herhangi bir sözleşmeye dayanıp dayanmadığına, yargıya intikal edip etmediğine bakılmaksızın gerçek veya tüzel kişilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla halline, her türlü dava açılmasından veya icra takibine başlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanların takiplerinden veya verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi dışındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçmeye, davaları kabule, ceza uyuşmazlıklarında şikayetten vazgeçmeye veya uzlaşmaya, davadan feragat etmeye, sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle sözleşmelerin değiştirilmesinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde, buna dair onay veya anlaşmaları imzalamaya, vazgeçilen veya tanınan ya da terkin edilen hak ve menfaatin değeri dikkate alınmak suretiyle;a) Tutara ilişkin olmayanlar ile 1.000.000 Türk Lirasına kadar olanlarda (1.000.000 Türk Lirası dahil) hukuk biriminin görüşü alınarak, ilgili harcama yetkilisinin teklifi üzerine üst yönetici, ... yetkilidir. Bakan ya da üst yönetici bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle alt kademelere, münhasıran taşra birimlerinin iş ve işlemleriyle ilgili olup illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık onayına bağlanan iş ve işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda vali ve kaymakamlara devredebilir. ..." hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenlemede yer alan iş ve işlemler süreli işlerden olduğundan taşra ve merkez birimleri arasında yapılan yazışmalar nedeni ile süresinde işlem tesis edilememekte; bu durum kamu zararına yol açmakta ve ayrıca gereksiz yere emek ve zaman kaybı olmaktadır. Bu nedenle ve usul ekonomisi bakımından ikinci fıkrada belirtilen iş ve işlemlerden tutara ilişkin olmayanlar ile 100.000 Türk Lirasına kadar olanlarda (100.000 Türk Lirası dahil) yetkinin merkez teşkilatında birim amirlerine; münhasıran taşra birimlerinin iş ve işlemleri ile ilgili olup, illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık onayına bağlanan iş ve işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda vali ve kaymakamlara devredilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim. Hayati CANKALOĞLU 1. Hukuk Müşaviri V.

Slayt numarası 77

 Alacağın tahsili için açılan davada kamu idaresi aleyhine karar verildiği ve Yargıtay tarafından da onanmak suretiyle hüküm kesinleştiği veya kamu idaresi için bir yarar görülmediğinden temyizden yetkili merciinin onayı alınarak vazgeçildiği hallerde, Yargıtay ilâmı veya temyizden vazgeçme onayı ile buna ilişkin aleyhteki mahkeme kararı, hukuk birimince strateji geliştirme birimi veya ilgili taşra birimine gönderilir.

Slayt numarası 78

Bu birimlercede, söz konusu belgelerin onaylı birer örnekleri ilgili muhasebe birimine intikal ettirilerek alacağın kayıtlardan çıkarılması sağlanır.

Slayt numarası 79

 Adlî, idarî ve askerî mahkemelerce hükme bağlanan ve taraflara tebliğ edilen kamu zararından doğan alacaklara ilişkin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin, takip işlemlerine başlanır. Yargılama sonucunda verilen tazmine ilişkin kararlardan kamu idaresini temsile (il ilçe mem) yetkili hukuk birimince takip edilmeyenler, takip edilmek üzere temsile yetkili hukuk birimlerine intikal ettirilir.

Slayt numarası 80

ALACAĞIN TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİM YÖNETİCİLERİ, MAHKEMEYE VEYA İCRAYA İNTİKAL ETTİRİLEN ALACAKLARIN TAKİBİNİN HANGİ AŞAMADA OLDUĞUNU İLGİLİ HUKUK BİRİMLERİ NEZDİNDE İZLEMEK, İCRA DAİRELERİNCE TAHSİL EDİLDİĞİ BİLDİRİLEN PARALARIN MUHASEBE BİRİMİNİN VEZNESİNE VEYA BANKA HESABINA YATIRILMASINI VE SORUMLULARIN VE/VEYA İLGİLİLERİN BORÇLARINA MAHSUBUNU SAĞLAMAK ZORUNDADIRLAR. MADDE 22

Slayt numarası 81

TEŞEKKÜRLER NECAT ALTIOK SGB Mali Hizmetler Uzmanı. TLF: (0312) 4131818 necataltiok@meb.gov.tr Bölüm Şefi Nilüfer AKSOY Selma KINALI

Slaytlar
Slayt numarası 1

* Mehmet İNAN Mali Hizmetler Uzmanı SGB-Bьtзe Dairesi Başkanlığı Tel : 413 18 03 Bьtзe, Hazırlama ve Uygulama

Slayt numarası 2

1- Bьtзe Yasal Dayanaklar 2- Kamu İdare Bьtзeleri 3- Analitik Bьtзe Sınıflandırması 4- Bьtзe Hazırlama ve Uygulama 5- Milli Eğitim Bakanlığı Bьtзesi *

Slayt numarası 3

1-T.C. Anayasası 2- 5018 Sayılı Kanun 3- Merkezi Yцnetim Bьtзe Kanunu 4- Diğer Kanunlar 5- İkincil Mevzuat *

Slayt numarası 4

T.C. Anayasasının 161. maddesi ile; Kamu idarelerinin bьtзelerinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolьnьn Kanunla dьzenleneceği, (5018 sayılı KMYKK) Kamu idareleri harcamalarının yıllık bьtзelerle yapılacağı (MYBK) 162, 163 ve 164 maddeleri ile; Merkezi Yцnetim Bьtзe Kanununun TBMM de gцrьşьlmesi ile Kesin Hesap Kanununa ilişkin dьzenlenmeler yer almaktadır. *

Slayt numarası 5

Amaз (Madde 1) Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, Hesap verebilirliği, mali saydamlığı, kamu bьtзelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tьm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını,*mali kontrolь, dьzenlemektir. *

Slayt numarası 6

Merkezi Yцnetim Bьtзe Kanunu; Merkezi yцnetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gцsteren, bunların uygulanmasına ve yьrьtьlmesine izin veren kanundur. 4-Diğer Kanunlar 657 sayılı DMK Kanun, 5510 sayılı Kanun, 6245 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun……………. *

Slayt numarası 7

* *Merkezi Yцnetim Harcama Belgeleri Yцnetmeliği   *Цn Цdeme Usul ve Esaslar Hakkında Yцnetmelik *Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yцnetmelik  *Taşınır Mal Yцnetmeliği   *Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hak.Yцn. *Kamu İdarelerinde Stratejik Plan.İlişkin Usul ve Esas Hak. Yцn. *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Prog. Hak. Yцn. *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hak. Yцn.  *İз Kontrol ve Цn Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar  Hak. Yцn. * Strateji Geliştirme Birimlerinin Зalışma Usul ve Esas Hak.Yцn. 

Slayt numarası 8

Kamu gelirleri ile devletin anayasal gцrevleri olan eğitim, sağlık, adalet, gьvenlik ve benzeri faaliyetleri giderlerinin karşılanmasına ilişkin plandır. Kamu geliri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harз, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmaz gelirleri ile mal ve hizmet karşılığı elde edilen gelirler ile diğer gelirleri, Kamu gideri: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet alımı, yapım işleri bedelleri ile diğer giderleri *

Slayt numarası 9

* Bьtзe; 5018 / 3 madde “Belirli bir dцnemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gцsteren ve usulьne uygun olarak yьrьrlьğe konulan belge” olarak tanımlanmıştır.

Slayt numarası 10

* Kamu İdare Bьtзe Yapısı 5018/12 Madde Genel yцnetim kapsamındaki idarelerin bьtзeleri; A-Merkezi yцnetim bьtзesi, (Genel, Цzel ve DDK) B-Sosyal gьvenlik kurumları bьtзeleri, C-Mahalli idareler bьtзeleri olarak hazırlanır ve uygulanır. Kamu idarelerince bunlar dışında herhangi bir ad altında bьtзe oluşturulamaz.

Slayt numarası 11

* Merkezi Yцnetim İdareleri Sosyal Gьvenlik Kurumları Mahalli İdareler Genel Bьtзeli İdareler Цzel Bьtзeli İdareler. Kamu İdare Bьtзeleri GENEL YЦNETİM Kamu İdareleri

Slayt numarası 12

* TЬM GELİRLERİ TЬM GİDERLERİ HAZİNE VEZNESİ 1-Genel Bьtзeli İdare; *Devlet tьzel kişiliğine dahil, *Tьm gelirleri hazine hesaplarına yatırılan, *Tьm giderleri hazine hesaplarından aktarılan nakitlerle цdenen, kamu idareleridir.

Slayt numarası 13

Genel bьtзe kapsamındaki kamu idareleri Kendi bьtзeleri veya tasarrufları altında bulunan her tьrlь mali kaynaklarını T.C. Merkez Bankası veya muhabiri olan bankada aзılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yьkьmlьdьr. İstisna ve muafiyetler: …………… Okul aile birlikleri, Kurumların eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, yemekhane, kreş, зocuk bakımevi, spor tesisi, personelinden alınan yemek, konaklama ve diğer hizmet bedelleri ile katkı iзin bьtзeden aktarılan yemek bedellerinin bulundurulduğu ve sцz konusu tesislerin nam ve hesabına aзılmış olan banka hesapları, Tebliğ kapsamında yer alan kurum yetkilileri ve muhasebe yetkilileri Tebliğ hьkьmlerini yerine getirmekle yьkьmlь olup Tebliğ hьkьmlerine aykırılık sebebi ile ortaya зıkabilecek zararlardan şahsen ve mьteselsilen sorumludur. *

Slayt numarası 14

* *Tьrkiye Bьyьk Millet Meclisi * Cumhurbaşkanlığı *Başbakanlık * Anayasa Mahkemesi *Yargıtay *Danıştay *Sayıştay ***Bakanlıkların Tamamı ile…………………………. * Millо Gьven. Kur. Gen. Sekreterliği * Millо İstihbarat Teşkilatı Mьsteşarlığı * Jandarma Genel Komutanlığı * Sahil Gьvenlik Komutanlığı * Emniyet Genel Mьdьrlьğь * Diyanet İşleri Başkanlığı * Devlet Planlama Teşkilatı Mьsteşarlığı * Hazine Mьsteşarlığı * Dış Ticaret Mьsteşarlığı * Gьmrьk Mьsteşarlığı * Denizcilik Mьsteşarlığı * Avrupa Birliği Genel Sekreterliği * Başbakanlık Yьksek Denetleme Kurulu * Devlet Personel Başkanlığı * Tьrkiye İstatistik Kurumu * Gelir İdaresi Başkanlığı * Tьrkiye Halk Sağlığı Kurumu * Tьrkiye kamu Hastaneleri Kurumu * Tapu ve Kadastro Genel Mьdьrlьğь * Meteoroloji İşleri Genel Mьdьrlьğь * Basın-Yayın ve Enformasyon Gen. Mьd. Genel Bьtзeli Kamu İdareleri

Slayt numarası 15

-Bir Bakanlığa bağlı veya ilgili olarak, -Belirli bir kamu hizmetini yьrьtmek ьzere kurulan, -Gelir tahsis edilen, -Bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen kamu idareleridir. (Karayolları Genel Mьdьrlьğь) *

Slayt numarası 16

* Цzel Bьtзeli Kamu İdareleri A) YЦK VE ЬNİVERSİTELER 1) Yьksekцğretim Kurulu 2) Цğrenci Seз. ve Yerleş. Merkezi 3) İstanbul Ьniversitesi 4) İstanbul Teknik Ьniversitesi 5) Ankara Ьniversitesi 6) Karadeniz Teknik Ьniversitesi 7) Ege Ьniversitesi 8) Atatьrk Ьniversitesi 9) Orta Doğu Teknik Ьniversitesi 10) Hacettepe Ьniversitesi 11) Boğaziзi Ьniversitesi 12) Dicle Ьniversitesi 13) Зukurova Ьniversitesi 14) Anadolu Ьniversitesi 15) Cumhuriyet Ьniversitesi 16) İnцnь Ьniversitesi 17) Fırat Ьniversitesi 18) Ondokuz Mayıs Ьniversitesi 19) Selзuk Ьniversitesi 20) Uludağ Ьniversitesi 21) Erciyes Ьniversitesi 22) Akdeniz Ьniversitesi 23) Dokuz Eylьl Ьniversitesi 24) Gazi Ьniversitesi B) ЦZEL BЬTЗELİ DİĞER İDARELER 1) Savunma Sanayi Mьsteşarlığı 2) Atatьrk Kьltьr, Dil ve Tarih Yьksek Kurumu 3) Tьrkiye ve Orta-Doğu Amme İd. Ens. 4) Tьrkiye Bilim. ve Tek. Araştırma Kurumu 5) Tьrkiye Bilimler Akademisi 6) Tьrkiye Adalet Akademisi 7) Yьksekцğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 8) Karayolları Genel Mьdьrlьğь 9) Devlet Tiyatroları Genel Mьdьrlьğь 10) Devlet Opera ve Balesi Genel Mьdьrlьğь 11) Orman Genel Mьdьrlьğь 12) Vakıflar Genel Mьdьrlьğь 13) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mьdьrlьğь 14) Elektrik İşleri Etьd İd. Genel Mьdьrlьğь 15) Maden Tetkik ve Arama Genel Mьdьrlьğь 16) Sivil Havacılık Genel Mьdьrlьğь 17) Tьrk Akreditasyon Kurumu 18) Tьrk Standartları Enstitьsь 19) Millо Prodьktivite Merkezi 20) Tьrk Patent Enstitьsь 21) Ulusal Bor Araştırma Enstitьsь 22) Tьrkiye Atom Enerjisi Kurumu

Slayt numarası 17

* *Цzel Kanunlarla, *Kurul, kurum veya ьst kurul şeklinde teşkilatlanan kurumlardır. 1) Radyo ve Televizyon Ьst Kurulu (RTЬK) 2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 3) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 4) Bankacılık Dьzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 5) Enerji Piyasası Dьzenleme Kurumu (EPDK) 6) Kamu İhale Kurumu (KİK) 7) Rekabet Kurumu 8) Tьtьn, Tьtьn Mamulleri ve Alkollь İзkiler Piyasası Dьz.Kurumu

Slayt numarası 18

*Sosyal gьvenlik hizmeti sunmak ьzere, *Kanunla kurulan kamu idareleridir. 1) Sosyal Gьvenlik Kurumu 2) Tьrkiye İş Kurumu Genel Mьdьrlьğь C- Mahalli İdare Bьtзeleri Mahalli idare kapsamındaki kamu idareleridir. 1-Belediyeler 2-İl Цzel İdareleri *

Slayt numarası 19

ANALİTİK BЬTЗE SINIFLANDIRMASI *

Slayt numarası 20

Amaз: Devletin faaliyetlerinin sonuзlarını цlзmek, izlemek, analiz etmek, ьlkeler ve dцnemler arası karşılaştırmalar yapmaktır. 5018 sayılı Kanunda bьtзe ilkeleri; Bьtзe, kamu malо işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde gцrьnmesini sağlar. Bьtзeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuзların gцrьlmesini sağlayacak şekilde uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tвbi tutularak hazırlanır ve uygulanır.

Slayt numarası 21

A- Harcamanın sınıflandırılması (4 bцlьmden oluşur) 1 - Kurumsal sınıflandırma 2 - Fonksiyonel sınıflandırma 3 - Finansman tipi sınıflandırma 4 - Ekonomik sınıflandırma B- Gelirin sınıflandırılması C- Finansmanın sınıflandırılması

Slayt numarası 22

Slayt numarası 23

01- Cumhurbaşkanlığı 02 -Tьrkiye Bьyьk Millet Meclisi 03 - Anayasa Mahkemesi 04 -Yargıtay 05 -Danıştay 06 -Sayıştay 07- Başbakanlık 08 -Adalet Bakanlığı 09 -Milli Savunma Bakanlığı 10- İзişleri Bakanlığı 11- Dışişleri Bakanlığı 12- Maliye Bakanlığı 13 -Milli Eğitim Bakanlığı 14 –Зevre ve Şehircilik Bakanlığı 15 -Sağlık Bakanlığı ……… *

Slayt numarası 24

* 1 2 3 4 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİRİMLERİ BAKAN (MEB BAKANI) Bakana karşı sorumlu en ьst dьzey yetkili (MЬSTEŞAR) MEB Politikasının uygulanmasından sorumlu olanlar (GENEL MЬDЬR) MEB Politikasının uygulanmasında destek ve lojistik birimleri /GENEL MЬDЬR/BAŞKAN/OKUL VE KURUMLAR 13 00 00 02 ЦZEL KALEM MЬDЬRLЬĞЬ 13 00 00 20 REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI 13 00 00 26 BAKANLIK MЬŞAVİRLİĞİ 13 00 00 27 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI 13 01 00 04 DESTEK HİZMETLERİ GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 00 05 İNSAN KAYNAKLARI GENEL MЬDЬRLЬĞЬ

Slayt numarası 25

KURUMSAL SINIFLANDIRMA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİRİMLERİ 1 2 3 4 BAKAN (MEB BAKANI) Bakana karşı sorumlu en ьst dьzey yetkili (MЬSTEŞAR) MEB Politikasının uygulanmasından sorumlu olanlar (GENEL MЬDЬR) MEB Politikasının uygulanmasında destek ve lojistik birimleri /GENEL MЬDЬR/BAŞKAN/OKUL VE KURUMLAR 13 01 00 10 BİLGİ İŞLEM GRUP BAŞKANLIĞI 13 01 00 11 İNŞAAT VE EMLAK GRUP BAŞKANLIĞI 13 01 00 23 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 13 01 00 24 HUKUK MЬŞAVİRLİĞİ 13 01 00 25 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MЬŞAVİRLİĞİ 13 01 00 62 İL MİLLİ EĞİTİM MЬDЬRLЬKLERİ 13 01 31 00 TEMEL EĞİTİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 31 62 OKUL ЦNCESİ VE İLKЦĞRETİM KURUMLARI *

Slayt numarası 26

KURUMSAL SINIFLANDIRMA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİRİMLERİ 1 2 3 4 BAKAN (MEB BAKANI) Bakana karşı sorumlu en ьst dьzey yetkili (MЬSTEŞAR) MEB Politikasının uygulanmasından sorumlu olanlar (GENEL MЬDЬR) MEB Politikasının uygulanmasında destek ve lojistik birimleri /GENEL MЬDЬR/BAŞKAN/OKUL VE KURUMLAR 13 01 32 00 ORTAЦĞRETİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 32 62 GENEL ORTAЦĞRETİM OKULLARI 13 01 33 00 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 33 62 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI 13 01 36 00 ЦĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 37 00 DİN ЦĞRETİMİ GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 37 62 DİN ЦĞRETİMİ OKULLARI 13 01 38 00 HAYAT BOYU ЦĞRENME GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 38 62 HAYAT BOYU ЦĞ. VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİ 13 01 40 00 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKLER GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 40 63 YURTDIŞI EĞİTİM MЬŞAVİR VE ATAŞELERİ

Slayt numarası 27

KURUMSAL SINIFLANDIRMA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİRİMLERİ 1 2 3 4 BAKAN (MEB BAKANI) Bakana karşı sorumlu en ьst dьzey yetkili (MЬSTEŞAR) MEB Politikasının uygulanmasından sorumlu olanlar (GENEL MЬDЬR) MEB Politikasının uygulanmasında destek ve lojistik birimleri /GENEL MЬDЬR/BAŞKAN/OKUL VE KURUMLAR 13 01 42 00 ЦZEL ЦĞRETİM KURUMLARI GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 43 00 ЦZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 43 62 ЦZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI 13 01 44 00 YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 47 00 ЦLЗME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 48 00 YЬKSEKЦĞRETM VE YURT DIŞI EĞİTİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ

Slayt numarası 28

Bьtзeyle цdenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en ьst yцneticisi harcama yetkilisidir. Kurumsal sınıflandırmanın ьзьncь ve dцrdьncь dьzeyinde yer alan birimler, bьtзeyle цdenek tahsis edilen harcama birimlerini, bu birimlerin en ьst yцneticileri de harcama yetkililerini ifade etmektedir. Harcama Yetkilileri bьtзede цngцrьlen цdenekleri kadar, цdenek gцnderme belgesiyle kendisine цdenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen цdenek tutarında harcama yapabilirler. *

Slayt numarası 29

Fonksiyonel Sınıflandırma: Dцrt dьzeyli bir kodlamadan oluşur. 01 - Genel kamu hizmetleri 02 - Savunma hizmetleri 03 - Kamu dьzeni ve gьvenlik hizmetleri 04 - Ekonomik işler ve hizmetler 05 - Зevre koruma hizmetleri 06 - İskan ve toplum refahı hizmetleri 07 - Sağlık hizmetleri 08 - Dinlenme, kьltьr ve din hizmetleri 09 - Eğitim hizmetleri 10 - Sosyal gьvenlik ve sosyal yardım hizmetleri

Slayt numarası 30

* Fonksiyonel Kodlama 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 1 Okul цncesi ve ilkцğretim hizmetleri 1 Okul Цncesi Eğitim Hizmetleri 2 İlkцğretim Hizmetleri 2 Ortaцğretim Hizmetleri 1 Genel Ortaцğretim Hizmetleri 2 Mesleki ve Teknik Ortaцğretim Hizmetleri 3 Ortaцğretim Sonrası Mesleki Eğitim Hizmetleri 4 Yьksekцğretim Hizmetleri 1 Ьniversiteler ve Yьksekцğretim Hizmeti Veren Kurumlar 2 Doktora Eğitimi Veren Yьksekцğretim Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri

Slayt numarası 31

SЬREKLİ GЦREV YOLLUĞU ЦDEMELERİNDE KULLANILACAK TERTİP TABLOSU İnsan Kaynakları Genel Mьdьrlьğь …………..13.01.00.05-09.9.9.05-1-03.3.2.01 İl/İlзe Millо Eğitim Mьdьrlьkleri………………… 13.01.00.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Temel Eğitim Genel Mьdьrlьğь Okul Цncesi………………………………………………. 13.01.31.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 İlkцğretim……………………………………………….. 13.01.31.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Orta Цğretim Genel Mьdьrlьğь………………… 13.01.32.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mьdьrlьğь…13.01.33.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Din Цğretimi Genel Mьdьrlьğь…………………. 13.01.37.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Hayat Boyu Цğrenme Genel Mьdьrlьğь ……13.01.38.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Цzel Eğitim ve Reh. Hiz. Genel Mьdьrlьğь…13.01.43.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 *

Slayt numarası 32

Finansman tipi sınıflandırma; bir dьzeyli kodlamadan oluşur. 1 - Genel Bьtзeli idareler 2 - Цzel Bьtзeli İdareler 3 - Dьzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 4 - Sosyal Gьvenlik Kurumları 5 - Mahalli İdareler 6 - Цzel Цdenekler 7 - Dış proje Kredileri 8 - Şartlı Bağış ve Yardımlar

Slayt numarası 33

* MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ TERTİP EKLENEN DЬŞЬLEN 13.01.33.62-09.2.2.00-1-03.2 221.438.900,00 0,00 0,00 221.438.900,00 13.01.33.62-09.2.2.00-1-03.3 3.000.000,00 0,00 180.000,00 2.820.000,00 13.01.33.62-09.2.2.00-1-03.4 83.900,00 2.970.000,00 0,00 3.053.900,00 13.01.33.62-09.2.2.00-1-03.5 47.034.400,00 0,00 400.000,00 46.634.400,00 13.01.33.62-09.2.2.00-1-03.7 1.551.200,00 0,00 0,00 1.551.200,00 13.01.33.62-09.2.2.00-6-03.2 10.114.700,00 3.622.327,15 300.000,00 13.437.027,15 13.01.33.62-09.2.2.00-6-03.3 5.491.900,00 3.051.513,81 0,00 8.543.413,81 13.01.33.62-09.2.2.00-6-03.5 0,00 985.114,71 0,00 985.114,71 13.01.33.62-09.2.2.00-8-06.5 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 13.01.33.62-09.9.9.05-1-03.3 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

Slayt numarası 34

Harcamalar ekonomik sınıflandırmaya tabi tutulurken CARİ ve SERMAYE (Yatırım) giderleri olarak iki gruba ayrılır. A- Cari Giderler 1- Cari giderler; Personel giderleri, mal ve hizmet alımları ve faiz giderleri 2- Cari Transferler; Kişi ve kurumlara yapılan karşılıksız (mal veya hizmet alınmadan) yapılan цdemeler B- Sermaye (Yatırım) Giderleri 1- Sermaye Giderleri; Цmrь bir yıldan fazla mal ve hizmet alımları ile sabit sermaye giderleri 2- Sermaye Transferleri; Kişi ve kurumların sermaye nitelikli giderler iзin (mal veya hizmet alınmadan) yapılan kaynak aktarmaları *

Slayt numarası 35

Devletin gцrev ve fonksiyonları yerine getirilirken faaliyetlerinin ekonomiye, piyasaya ve gelir dağılımına etkilerinin planlanması, izlenmesi ve değerlendirmesi iзin yapılmaktadır. Dцrt dьzey kodlamadan oluşur. 01 - Personel giderleri 02 - Sosyal gьvenlik kurumu devlet primi giderleri. 03 - Mal ve hizmet alım giderleri 04 - Faiz giderleri 05 - Cari transferler 06 - Sermaye giderleri 07 - Sermaye transferleri 08 - Borз verme 09 - Yedek цdenekler

Slayt numarası 36

01-Personel Giderleri (ikinci dьzey kodlamalar) Kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi зalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan цdemeler ile personele ilişkin prim цdemeleridir. 01.1 - Memurlar 01.2 - Sцzleşmeli Personel 01.3 - İşзiler 01.4 - Geзici Personel 01.5 - Diğer Personel

Slayt numarası 37

01.1.1.01-Temel Maaşlar: (kadrolu personelin aylık, ek gцsterge, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci gцrev aylığı ve taban aylığı цdemeleri) 01.1.2.01- Zamlar ve Tazminatlar: (iş riski, iş gьзlьğь, temininde gьзlьk, mali sorumluluk цzel hizmet tazminatı, eğitim цğretim tazminatı gibi tazminat adı altında yapılan цdemeler) 01.1.3.01- Цdenekler: (ьniversite цdeneği, idari gцrev цdeneği,цğretim yılına hazırlık цdeneği, sendika цdeneği gibi цdenek adı altında yapılan цdemeler) 01.1.4.01- Sosyal Haklar: (aile yardımı, doğum yardımı, цlьm yardımı, giyecek yardımı ve tayin bedeli) 01.1.5.01- Ek Зalışma Karşılıkları: ( Fazla зalışma ьcreti, huzur hakkı, ek ders ve sınav ьcreti, nцbet ьcreti, kurum personeline цdenecek iş sağlığı gьvenliği цdemeleri) 01.1.6.01- Цdьl ve İkramiyeler: (mevzutına gцre personele цdenen цdьl ve ikramiyeler) *

Slayt numarası 38

03 - Mal ve hizmet alım giderleri (İkinci dьzey kodlamalar) 03.1 - Ьretime yцnelik mal ve malzeme alımları 03.2 - Tьketime yцnelik mal ve malzeme alımları 03.3 - Yolluklar 03.4 - Gцrev giderleri 03.5 - Hizmet alımları 03.6 - Temsil ve tanıtma giderleri 03.7 - Menkul mal, g.maddi hak alım, bakım ve onarım gid. 03.8 - Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri 03.9 -Tedavi ve cenaze giderleri

Slayt numarası 39

03. 2. TЬKETİME YЦNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03. 2 .1. Kırtasiye ve Bьro Malzemesi Alımları 03. 2. 1. 01. Kırtasiye Alımları 03 2 1 02 Bьro Malzemesi Alımları 03. 2. 1. 03. Periyodik Yayın Alımları 03 2 1 04 Diğer Yayın Alımları 03. 2. 1. 05. Baskı ve Cilt Giderleri 03. 2. 1. 90. Diğer Kırtasiye ve Bьro Malzemesi Alımları 03. 2. 2. Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 03. 2. 2. 01. Su Alımları 03. 2. 2. 02. Temizlik Malzemesi Alımları 03. 2. 3. Enerji Alımları 03. 2. 3. 01. Yakacak Alımları 03. 2. 3. 02. Akaryakıt ve Yağ Alımları 03. 2. 3 .03. Elektrik Alımları 03. 2. 3. 90. Diğer Enerji Alımları …………………….. *

Slayt numarası 40

Yatırım (sermaye ) Giderleri 06 * Sermaye Giderleri (Normal цmrь bir yıldan fazla) 06.1 – Mamul Mal Alımları 06.1.1- Bьro ve İşyeri Mefruşat Alımları 06.1.1.01- Bьro Mefruşat Alımları 06.1.1.02- İşyeri Mefruşat Alımları 06.1.1.03- Okul Mefruşat Alımları…. 06.2- Menkul Sermaye Ьretim Giderleri….. 06.3- Gayri Maddi Hak Alımları…… 06.4- Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırmaları….. 06.5- Gayrimenkul Sermaye Ьretim Giderleri…… 06.6- Menkul Malların Bьyьk Onarım Giderleri….. 06.7- Gayrimenkul Bьyьk Onarım Giderleri…..

Slayt numarası 41

*

Slayt numarası 42

Milli Eğitim Bakanlığı bьtзesinin hazırlanması ve uygulanması sьrecinde Maliye Bakanlığı sistemleri e-bьtзe ve Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kullanılmaktadır. e-bьtзe Bьtзe Yцnetim ve Enformasyon Sistemi (Maliye Bakanlığı BЬMKO) Merkezi Yцnetim kapsamındaki kamu kurumlarının bьtзe sьreзlerinin desteklenmesini, izlenmesini, uygulama birliği ve konsolidasyon işlemlerinin sağlamaktadır. *

Slayt numarası 43

Elektronik Bьtзe Sistemleri KBS Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Mьdьrlьğь) * KBS projesi ile harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini bir otomasyon sistemi iзinde toplamak suretiyle harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri ile цdemeyi gerзekleştiren muhasebe birimleri arasında gьvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanmasını hedefleyen ve say2000i sisteminin fonksiyonları ile birlikte Kamu Mali Yцnetimine katkı sağlamak iзin geliştirilmiştir.

Slayt numarası 44

Bьtзe Hazırlama Politika Belgeleri 1. Kalkınma Planları (10. Kalkınma planı 2014-2018) 2. Yıllık Programlar (2015 YILI PROGRAMI 10. Kalkınma Planı) 3. Hьkьmet Programları (62. Hьkьmet) 4. Stratejik Plan (MEB 2015-2019) 5. Performans Programı (MEB 2015-2019) 6. Orta Vadeli Program (2015-2017) 7. Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) 8. Bьtзe Hazırlama Rehberi (2015-2017) *

Slayt numarası 45

Merkezi yцnetim bьtзesinin hazırlanma sьreci, Bakanlar Kurulunun, Eylьl ayının ilk haftasında toplanarak, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan; - Kalkınma planları, - Makro politikaları, - Temel ekonomik bьyьklьkleri, Kapsayan Orta Vadeli Programı kabul etmesi ve Resmi Gazetede yayımlanması ile başlar, Maliye Bakanlığı; merkezi yцnetim bьtзe kanun tasarısının hazırlanmasından ve bu amaзla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlamakla sorumludur. *

Slayt numarası 46

Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan Yьksek Planlama Kurulunda karara bağlanarak Eylьl ayının 15 ne kadar (Resmi Gazetede yayımlanır) Orta Vadeli Mali Planda; -Gelecek ьз yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri, -Hedeflenen aзık ve borзlanma durumu, -Kamu idarelerinin цdenek teklif tavanları, *

Slayt numarası 47

-Bьtзe Зağrısı ve Hazırlama Rehberinde, Kamu idarelerinin bьtзe teklifi hazırlama sьrecini yцnlendirmek ьzere; Bьtзelerin; - 5018 s. Kanunda yer alan ilke ve esaslara uygun hazırlanmasına, - Цdenek tekliflerinin kurum hizmet цncelikleri ve hedeflerine uyumlu olmasına, - Bьtзe цdenek tekliflerinin hangi oranda arttırılacağına - Bьtзe hazırlık aşamasında kullanılacak *Kurumsal, *Fonksiyonel, *Finansman ve *Ekonomik Sınıflandırmaya ilişkin detaylı aзıklamalar yer alır. *

Slayt numarası 48

-Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanır. En geз Eylьl 15 ne kadar yayımlanır. -Rehberin amacı, Kamu idarelerinin yatırım programı hazırlıklarına esas olmak ьzere, Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve hьkьmet programları doğrultusunda; -Kamu idarelerinin yatırım цncelikleri, - Kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeler ile bunlara ilişkin bilgiler yer alır. *

Slayt numarası 49

Kamu idareleri bьtзelerini CARİ ve YATIRIM (Sermaye) bьtзesi olarak olarak iki ayrı grupta hazırlarlar. Cari bьtзe hazırlık ve gцrьşmeleri Maliye Bakanlığınca koordine edilir. Yatırım bьtзe hazırlık ve gцrьşmeleri Kalkınma Bakanlığınca koordine edilir. *

Slayt numarası 50

1- Cari Harcama: Personel iзin yapılan her tьrlь цdemeler ile SGK цdemeleri, *Bьtзe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşmayan veya normal цmrь bir yıldan fazla olmayan mal ve hizmet alımları, *2016 yılı iзin, vergiler dahil Menkul mal alımlarında………………………. 25.000 TL, Gayri maddi hak alımlarında……………….. 20.000 TL, Menkul malların bakım onarımlarında…. 25.000 TL, Gayrimenkul bakım onarımlarında……….. 55.000 TL , ile, Cari transfer harcamaların toplamına, cari harcama denir. *

Slayt numarası 51

2-Sermaye (Yatırım) Harcama; Normal цmrь bir yıldan fazla olan mal ve hizmet alımları, Bьtзe kanunları ile belirlenmiş asgari değerleri aşan, Sermaye varlıkları ve ьretiminde kullanılan mal ve hizmetler iзin yapılan alımlar, (Okul yapımı, bьyьk onarım, donatım, bina alımı ve kamulaştırmalar vb.) İle Sermaye transferlerine sermaye harcaması denir. *

Slayt numarası 52

* KONUSU SORUMLUSU TARİHİ YETKİLİ YAYIMI Orta Vadeli Program DPT Bakanlar Kur. Resmi Gazete Orta Vadeli Mali Plan Maliye YPK Resmi Gazete Bьtзe Зağrısı Maliye Resmi Gazete Yatırım Genelgesi DPT Resmi Gazete Kamu İdareleri Temmuz Sonu Maliye Yatırım Teklifleri DPT Makroekonomik Gцstergeler ve Bьtзe Bьyьklьklerinin Gцrьşьlmesi Ekimin İlk Haftası Mer.Yцn.Bьt.Kanun Tasarısı ve Milli Bьtзe Tahmin Raporu Bakanlar Kurulu Mali Yılbaşından 75 gьn цnce TBMM’de kabul edilir. TBMM Mali Yıl Цncesi TBMM Resmi Gazete Kamu Yatırım Programı DPT MYBK’nun Yьr.Tar. İtibaren 15 gьn İзinde Bakanlar Kurulu Resmi Gazete

Slayt numarası 53

Kamu İdareleri stratejik planda yer alan amaз ve hedefler ile bьtзe hazırlama rehberinde yer alan esaslar зerзevesinde (birimler bazında) bьtзe tekliflerini gerekзeli olarak hazırlar ve en geз Eylьl ayı sonuna kadar hazırlayarak Maliye Bakanlığına gцnderir. Yatırım teklifleri aynı sьre iзerisinde Kalkınma Bakanlığına gцnderilir. *

Slayt numarası 54

*

Slayt numarası 55

*

Slayt numarası 56

Ekim ayının ilk haftasında makro ekonomik gцstergeler ve bьtзe bьyьklьkleri Yьksek Planlama Kurulunda gцrьşьlьr. Maliye Bakanlığınca son şekli verilen Merkezi Yцnetim Bьtзe Tasarısı mali yıl başından en az yetmiş beş gьn цnce Bakanlar Kurulu tarafından Tьrkiye Bьyьk Millet Meclisine sunulur. *

Slayt numarası 57

Merkezi Yцnetim Bьtзe Kanunu Tasarısı; TBMM de цnce Plan ve Bьtзe komisyonunda gцrьşьlьr. Komisyon 40 ьyeden oluşur, iktidar grubuna en az 25 ьye verilir, Komisyon bьtзenin tamamı ьzerindeki gцrьşmeleri 55 gьnde tamamlar. Komisyonda oylanarak kabul edilen MYBK tasarısı TBMM Genel Kuruluna sevk edilir. TBMM Genel Kurulunda MYBK tasarısı metin kısmı maddeler, Gider ve gelir cetvelleri kamu idareleri itibariyle gцrьşьlьr. Bцlьmler (Fonksiyonlar) halinde oylanır. Mali yılbaşından цnce Resmi Gazetede yayımlanarak Kanunlaşır. *

Slayt numarası 58

Merkezi Yцnetim Bьtзe Kanunu; Merkezi yцnetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gцsteren, bunların uygulanmasına ve yьrьtьlmesine izin veren kanundur. *

Slayt numarası 59

Ait olduğu yıl ile izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri gelir ile gider arasındaki farkın nasıl karşılanacağına ilişkin hususlar I, II ve III sayılı cetveldeki idarelere 2015 yılı iзin; 517.545.679.000 Gider 499.482.333.000 Gelir цngцrьlmьştьr. Gerektiğinde kullanılabilecek цdenekler; (Maliye Bakanlığı bьtзesinde; Yedek цdenek, yatırımları hızlandırma цdeneği, doğal afet giderlerini karşılama цdeneği) Цdeneklerle ilgili olarak; Aktarma (5018/%5-%20), ekleme , devir ve diğer bьtзe işlemleri Yatırım harcamalarına ilişkin hususlar. Mahalli idareler ile fonlara ilişkin işlemler. Bağlı Cetveller ….. *

Slayt numarası 60

A Cetveli ….; Merkezi yцnetim idarelerinin цdenekleri B-C Cetveli .; Gelirlere ilişkin hьkьmler E Cetveli…..; Bazı Цdeneklerin Kullanılmasına ilişkin hususlar F Cetveli ….; II ve III sayılı cetveldeki idare nakit imkanları H Cetveli ….; Harcırah Kanununa ilişkin hьkьmler İ Cetveli ……; Parasal ve diğer sınırlar K Cetveli …..; Ek ders, fazla зalışma diğer ьcrete ait hьkьmler M Cetveli ...; Okul tьrleri itibariyle MEB Pansiyon ьcretleri T Cetveli …..; Satın alınacak taşıtlara ilişkin Taşıt Cetveli *

Slayt numarası 61

*

Slayt numarası 62

* 2014 KURUM ADI 13 - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKO. 2014 2015 2016 SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF. BЬTЗE ЦDENEĞİ BЬTЗE TAHMİNİ I II III IV I II III IV I I II MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 55.704.817.610 60.241.667.400 66.529.306.000 02 ЦZEL KALEM MЬDЬRLЬĞЬ 6.448.500 7.705.800 9.113.300 09 Eğitim Hizmetleri 6.448.500 7.705.800 9.113.300 01 PERSONEL GİDERLERİ 3.396.000 4.397.000 5.372.000 1 Memurlar 3.396.000 4.397.000 5.372.000 02 SOSYAL GЬVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.161.000 1.270.000 1.461.000 1 Memurlar 1.161.000 1.270.000 1.461.000 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 553.700 587.000 711.300 2 Tьketime yцnelik mal ve malz. alım 7.600 8.000 8.600 3 Yolluklar 110.900 117.500 162.500 4 2.200 2.400 2.700 5 Hizmet alımları 311.500 330.300 382.500 6 Temsil ve tanıtma giderleri 121.500 128.800 155.000

Slayt numarası 63

Zorunlu hallerde merkezi yцnetim bьtзe kanunun sьresi yьrьrlьğe konulamaması halinde geзici bьtзe kanunu зıkarılır. Sьresi altı ayı geзemez. Cari yıl bьtзesinin yьrьrlьğe girmesi ile geзici bьtзe uygulaması sona erer. *

Slayt numarası 64

Yedek Цdenek: Merkezi yцnetim bьtзe kanununda belirtilen hizmet ve amaзları gerзekleştirmek цdenek yetersizliğini gidermek ve bьtзelerde цngцrьlmeyen hizmetler iзin kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde yer alan idarelere aktarılmak ьzere (genel bьtзe цdeneklerinin %2 ne kadar) Maliye Bakanlığı bьtзesinde yedek цdenek konulabilir. *

Slayt numarası 65

*

Slayt numarası 66

1- Serbest Bırakma 2- Ayrıntılı Harcama Programı 3- AHP Revize 4- Aktarma ( Kurum iзi aktarma, kurumlar arası aktarma, yedek цdenekten aktarma, yedek цdeneğe aktarma) 5 -Цdenek Ekleme (Цzel цdenek kaydı, bağış ve yardımlar)

Slayt numarası 67

Serbest bırakma işlemi: AHP yьrьrlьğe girmeden цnceki dцnemde aylık harcamalara ilişkin genelge (Maliye Bakanlığı) ile dьzenlenen harcama izinlerinin yetersiz kaldığı durumlarda цdenek kullanımına izin veren işlemi, Bloke Цdenek: Bьtзe цdeneklerinin AHP veya revize işlemleriyle aylara dağıtılmayan kısmını, *

Slayt numarası 68

Genel Bьtзe kapsamındaki kamu idareleri Ayrıntılı Harcama Programı hazırlar ve vize edilmek ьzere Maliye Bakanlığına gцnderilir. Bьtзe цdenekleri Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar зerзevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak ьзer aylık dцnemler halinde serbest bırakılır. *

Slayt numarası 69

Slayt numarası 70

Revize; Ayrıntılı harcama programına bağlanmış цdenekler iзin yıl iзerisinde yapılacak her tьrlь değişiklik Herhangi bir tertipte 2. Ьз aylık dilimle yer alan цdeneklerin 1. Ьз aylık dilimde kullanılmasının sağlanması işlemi, *

Slayt numarası 71

Цdenek Aktarmaları; (5018/21) Merkezi yцnetim kapsamındaki kamu idareleri aktarma yapılacak tertipteki bьtзe цdeneğinin %5 (Bьtзe Kanunları ile %20) ine kadar kendi bьtзeleri iзerisinde цdenek aktarmaları yapabilirler. Aktarma Yasaklar, (Personel giderleri, Aktarma yapılmış tertip ve yedek цdenek ) *

Slayt numarası 72

Цzel Цdenek (Ekleme) İşlemleri 1- Цzel цdenek kaydı Milli Eğitim Bakanlığı iзin 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu kapsamında; Bakanlık bьnyesinde bulunan dцner sermaye işletmelerinin kвrları, Bakanlığa bağlı kurumlarda eğitim цğretimde ьretilen malların satışından elde edilen gelirler, 2)- Şartlı bağış ve yardımlar; Hayırseverler tarafından okul yapım, donatım giderleri iзin bağışlanan tutarlar iзin uygulanmaktadır. *

Slayt numarası 73

Merkez Dışı Birimlere Цdenek Gцnderme Kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri merkez dışı birimlere (okul ve kurumlara) ihtiyaзlarında kullanılmak ьzere Цdenek Gцnderme Belgesi ile цdenek gцnderirler. Tenkis Belgesi; Gцnderilen цdeneklerin geri alınması (iptal edilmesi) *

Slayt numarası 74

AHP gцre vize edilen bьtзe цdeneklerinin, harcama birimleri tarafından kullanımı iзin dьzenlenen ve Strateji Geliştirme Başkanlığının onayını mьteakip muhasebe birimlerine gцnderilen belgedir. Цdenek Gцnderme Belgesi ile il/ilзe milli eğitim mьdьrlьkleri ile okul ve kurumlara gцnderilen цdeneğin harcama kalemi değiştirilemez. Gцnderilen цdenek цdeneği gцnderen merkez birimce tenkis edilmek suretiyle merkeze alınır. İhtiyaз duyulan цdenek merkez birim tarafından ilgili harcama kaleminden gцnderilir.

Slayt numarası 75

Kamu idareleri, bьtзelerinde yer alan цdeneklerin ьzerinde harcama yapamaz. Bьtзeyle verilen цdenekler, tahsis edildikleri amaзlar doğrultusunda yılı iзinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait olduğu malо yılda цdenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geзen yıllar borзları ile ilama bağlı borзlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bьtзesinden цdenir. Cari yılda kullanılmayan цdenekler yıl sonunda iptal edilir. *

Slayt numarası 76

Yьklenmeye girişilmesi, Yьklenme, usulьne uygun olarak dьzenlenmiş sцzleşme esaslarına veya kanun hьkmьne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yцnelik bir цdeme yьkьmlьlьğьne girilmesidir. Bьtзede yeterli цdeneği bulunmayan işler iзin yьklenmeye girişilemez. Yьklenme sьresi malо yılla sınırlıdır. *

Slayt numarası 77

Ertesi Yıla Geзen Yьklenme, Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sьreklilik arz eden işler (yiyecek, yakacak, taşıma, gьvenlik, temizlik yemek vb. 27.madde sayılan) bьtзe цdeneklerinin %50 ni, izleyen yılın Haziran ayını geзmemek ve on iki ayı aşmamak ьzere ьst yцneticinin onayı ile ertesi yıla geзen yьklenmeye girişebilirler. *

Slayt numarası 78

Gelecek yıllara yaygın yьklenmeler, Merkezi yцnetim kapsamındaki kamu idareleri bir mali yıl iзinde tamamlanması mьmkьn olmayan yatırım projeleri iзin gelecek yıllara yaygın yьklenmeye girişebilirler *

Slayt numarası 79

5018 sayılı Kamu Mali Yцnetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesine: (10.09.2014, 6552 S.K.) "Genel yцnetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sьrekli nitelikte olanlara ilişkin personel зalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, yьklenme sьresi ьз yıl olup, işin niteliğinden veya sьresinden kaynaklanan zorunlu hвllerde bu sьre gerekзesi gцsterilmek şartıyla ьst yцneticinin onayıyla kısaltılabilir." hьkmь eklenmiştir. 4734 ek madde 8 gцre; ihale цncesi Maliye Bakanlığından uygun gцrьş alınması zorunludur. *

Slayt numarası 80

Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bьtзelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya цdenek gцnderme belgelerindeki цdenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine aylıklarının iki katı tutarına kadar para cezası verilir. İstisnalar, 01 ve 02 Personel ve SGK primleri giderleri 03.3 Sьrekli gцrev yolluğu giderleri 03.4 Gцrev giderleri *

Slayt numarası 81

Цdeme emri belgesine bağlandığı halde цdenemeyen tutarlar, bьtзeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan цdenir. Ancak malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen tutarlar bьtзeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar mahkeme kararı ьzerine цdenir. *

Slayt numarası 82

Genel bьtзe kapsamındaki kamu idarelerinde bir taahhьde ve harcama talimatına dayanmayan giderlere ilişkin olup Maliye Bakanlığınca belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bьtзede цdeneği цngцrьlmьş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda цdeneği bulunmayan giderler ilgili hesaplara alınarak цdeneği geldiğinde цdenir. *

Slayt numarası 83

Su Alımları Yakacak Alımları 1 (1 Sadece elektronik kartlı olmayan tьketime dayalı doğalgaz bedelleri iзin) Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları Diğer Vergi, Resim ve Harзlar ve Benzeri Giderler Kovuşturma Giderleri Cenaze Giderleri *

Slayt numarası 84

Merkezi Yцnetim kapsamındaki kamu idareleri bьtзe kanunu ile kendisine verilen цdeneklerin uygulama sonuзlarını T.B.M.M. ne Kesin Hesap Kanunu ile verirler. Kesin Hesap Kanunu izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca T.B.M.M. Sunulur. Bir цrneği Sayıştaya gцnderilir. *

Slayt numarası 85

*

Slayt numarası 86

*

Slayt numarası 87

*

Slayt numarası 88

Sayıştay, Kesin hesap kanun tasarısının kendisine verildiği tarihten itibaren 75 gьn iзerisinde Merkezi yцnetim kapsamındaki idareleri iзin genel uygunluk bildirimini T.B.M.M.ne sunar. Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Tьrkiye Bьyьk Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştay ca sonuзlandırılmamış denetimleri цnlemez ve hesapların kesin hьkme bağlandığı anlamına gelmez *

Slayt numarası 89

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BЬTЗESİ

Slayt numarası 90

Milli Eğitim Bakanlığı okul ve kurumlarının цdenek ihtiyaзları kurumun veya okulun tьr itibariyle bağlı bulundukları Genel Mьdьrlьkleri bьtзesinden karşılanmaktadır. Okul Цncesi ve İlkцğretim okulları (İlkokul+ortaokul) Temel Eğitim Genel Mьdьrlьğьnden, Genel Liseler, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Gьzel Sanatlar ve Spor Liseleri Ortaцğretim Genel Mьdьrlьğьnden, Mesleki Liseler, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mьdьrlьğьnden

Slayt numarası 91

İmam Hatip Ortaokul ve Liseleri, Din Цğretimi Genel Mьdьrlьğьnden Rehberlik Araştırma Merkezleri, BS Merkezleri Цzel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mьdьrlьğьnden Mesleki ve Halk Eğitim Merkezleri, Aзık Liseler Hayat Boyu Цğrenme Genel Mьdьrlьğьnden, İl ve İlзe Milli Eğitim Mьdьrlьkleri, Цğretmenevleri Destek Hizmetleri Genel Mьdьrlьğьnden Hizmetiзi Eğitim Enstitьleri, Цğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Mьdьrlьğьnden

Slayt numarası 92

Bakanlığımız okul ve kurumlarının; Donatım ve bьyьk onarım giderlerine ilişkin цdenek talepleri, Destek Hizmetleri Genel Mьdьrlьğьnce, Kamulaştırma giderlerine ilişkin цdenek talepleri, İnşaat ve Emlak Dairesince, Okul ve bina yapımına ilişkin цdenekleri Strateji Geliştirme Başkanlığınca, karşılanmaktadır.

Slayt numarası 93

İl ve İlзe Milli Eğitim Mьdьrlьklerinin Taşımalı Eğitim kapsamındaki цdenek talepleri, Destek hizmetleri Genel Mьdьrlьğьnce, Yurt dışında gцrevlendirilen Bakanlık personelinin Tedavi Giderlerine ilişkin цdenek talepleri Destek Hizmetleri Genel Mьdьrlьğьnce, karşılanmaktadır.

Slayt numarası 94

Meslek Liseleri son sınıf цğrencilerinin beceri eğitimine ilişkin sigorta giderleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mьdьrlьğьnce, 3308 sayılı Kanun kapsamındaki ьcretleri цğrencinin зalıştırıldığı Bakanlığımız okul veya kurumlarınca 01.4–Geзici Personel kaleminden karşılanmaktadır. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mьdьrlьğьne bağlı okullardaki цğrenciler; kayıtlı bulundukları okullar ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mьdьrlьğьne bağlı farklı okullarda (Dцner Sermaye İşletmeleri hariз) işletmede mesleki eğitim yapamazlar. Bu kapsamda цdenecek sigorta giderleri iзin цdenekler okullara gцnderilmekte olduğundan SGK primlerinin цğrencinin kendi okulunca цdenmesi gerekmekte olup il ve ilзe ilзe milli eğitim mьdьrlьklerince herhangi bir цdeme yapılmaması gerekmektedir. Bakanlık gider cetvellerinde 02.4 geзici personel SGK primlerinin il ve ilзe milli eğitim mьdьrlьklerince цdeneksiz, okullarca цdenek karşılığı цdendiği gцrьlmektedir.

Slayt numarası 95

İlgili Hizmet Tertibi; ilama bağlı borcun oluşmasına neden olan harcama kalemidir. İlama bağlı borзlar ile mahkeme harз ve masrafları birlikte olması halinde, ilgili hizmet tertibinden, İlama bağlı borcun konusu yalnız mahkeme harcı ve masraflarından oluşur ise tutarın 03.4-Gцrev giderleri harcama kaleminden, İl ve İlзe Milli Eğitim Mьdьrlьkleri Bakanlığımız birimleri ile ilişkilendirilmeyen ilama bağlı borз ile mahkeme harз ve masraflarını 13.01.00.62 İl ve İlзe Milli Eğitim Mьdьrlьkleri bьtзesinin 03.4- gцrev giderleri harcama kaleminden, Karşılanması gerekmektedir. Hukuk Mьşavirliğinin 2011/28 nolu Genelgesinde temel hususlar aзıklanmıştır. *

Slayt numarası 96

Bakanlığımız birimlerine Sosyal Gьvenlik Kurumu birimlerince uygulanan idari para cezaları, kişilerin kusurları saklı kalmak kaydıyla (1) Bakanlık personeli ile geзici personelinin maaş ve цzlьk haklarından kaynaklananlar ilgilisine gцre, 02.1, 02.2, 02.3 ve 02.4 Sosyal Gьvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Harcama kalemlerinden, Herhangi bir harcama kalemi ile ilişkilendirilemeyenler 03.4 Gцrev giderleri harcama kaleminden (1) цdenmesi gerekmektedir. Hizmet alımı yoluyla gцrevlendirilenlere ilişkin idari para cezaları 02-SGK Primleri harcama kalemlerinden цdenemez. *

Slayt numarası 97

İş sağlığı ve gьvenliği hizmetlerinin nasıl yьrьtьleceğine ilişkin hususlar Destek Hizmetleri Genel Mьdьrlьğьnьn ilgili Genelgesi ile duyurulmuştur. Genelgenin 4 ьncь maddesinde, İş Sağlığı ve Gьvenliği Risk Değerlendirme Yцnetmeliğine gцre, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında risk değerlendirmesi; kurum yцneticisi veya kurumda gцrevli İş Gьvenliği Uzmanı, İl İSGB uzmanlarından destek alınarak, sцz konusu yцnetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince risk değerlendirmesi ekibi tarafından yaptırılacaktır. Bu kapsamda, farklı kaynaklardan цdenmek ьzere, hizmet alma yoluyla risk değerlendirmesi yapılmayacaktır. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarınca bьtзenin 03.5.1.10-İş Sağlığı ve Gьvenliği Hizmet Alım Giderleri harcama kaleminden hiз bir şekilde цdeme yapılmaması, bu kapsamda gцrevlendirilen kamu personeline bьtзenin 01.1.5.02- İş Sağlığı ve Gьvenliği Hizmetleri Gцrevlendirme Ьcretleri harcama kaleminden ilgili цdemelerin yapılması gerekmektedir. *

Slayt numarası 98

5018 sayılı Kanun ve Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hьkьmleri doğrultusunda, 2698 sayılı Kanun kapsamında bulunan pansiyonlu okul yemekhanelerinde taşımalı eğitim цğrencilerine verilen цğle yemeği bedellerinin okul adına Saymanlık (Malmьdьrlьğь) banka hesabı ve veznelerine yatırılması; %12' lerinin Bakanlığımız Merkez Saymanlık Mьdьrlьğь hesabına aktarılması gerekmektedir *

Slayt numarası 99

Maliye Bakanlığının 13.10.2011 ve 13316 sayılı yazısı ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan idarelerce, elektronik haberleşme hizmetleri ile serbest tьketici olmaları halinde elektrik ve doğal gaz ihtiyaзlarının ihale yolu ile temin edilmesinin esas olduğu, Ancak serbest tьketici olunamaması, piyasada rekabet koşullarının oluşmaması veya 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrası (d) bendinde yer alan limitlerin aşılmaması halinde sцz konusu ihtiyaзların doğrudan temin yoluyla karşılanabileceği belirtilmiş, Bu hususlarla ilgili aзıklamalara Maliye Bakanlığının 21.03.2014 ve 3003 sayılı yazısında yer verilmiştir. *

Slayt numarası 100

Elektrik piyasası Mьşteri Hizmetleri Yцnetmeliği ile Doğalgaz Piyasası ve mьşteri Hizmetleri Yцnetmeliği hьkьmleri doğrultusunda Bakanlığımız okul ve kurumları gьvence bedelini цdemek zorundadır. Ancak serbest tьketici kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik alımlarında Dağıtım firmalarına bakanlığımız birimleri tarafından “Gьvence Bedeli” adı altında цdeme yapılmayacaktır. *

Slayt numarası 101

Merkezi Yцnetim Harcama Belgeleri Yцnetmeliğinin 5 inci maddesi gereğince, цdeme belgesine kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretlerinin bağlanması gerekmektedir. Kaybolma, yırtılma, yanma gibi mьcbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, 1-KAMU İDARELERİ TARAFINDAN DЬZENLENEN VE KAYBOLDUĞU ANLAŞILAN FATURALAR, Bunları dьzenleyen idarelerde bulunan dip koзanındaki nьshasına uygun olarak suretleri зıkarılır ve ilgili kamu idarelerinin yetkililerince onaylanır. *

Slayt numarası 102

2) ЦZEL KİŞİLER TARAFINDAN DЬZENLENEN FATURALARIN KAYBOLMASI HALİNDE; Maliye Bakanlığının (Muhasebat Genel Mьdьrlьğь) Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ ekinde yer alan tabloda gцsterilen tutara kadar olanlar iзin, Harcama birimine ibraz edilen dipkoзanındaki nьshasına uygun olarak suretleri зıkarılır ve harcama yetkilisince veya harcama yetkilisinin belirleyeceği gцrevli tarafından onaylanır. Belirtilen tutarı geзen faturaların kaybolması halinde ise noterce onaylanan suretleri цdeme belgesine bağlanır. (2016 yılı iзin 53.000 TL) 3) ONAYLI SURETLERİN, ONAYLAYAN İLGİLİ BİRİM YETKİLİSİNİN ADI, SOYADI, UNVANI, İMZASI VE RESMО MЬHЬR İLE ONAY TARİHİNİ TAŞIMASI GEREKİR. Ayrıca, onaylı fatura цrneklerine dayanılarak yapılacak giderlere ilişkin цdeme belgesi dьzenlenmeden цnce, borcun zamanaşımına uğrayıp uğramadığı ve fatura bedelinin цdenmesi iзin daha цnce цdeme belgesi dьzenlenip dьzenlenmediği araştırılması gerekmektedir. *

Slayt numarası 103

Milli Eğitim Bakanlığı Bьtзe Verileri *

Slayt numarası 104

Slayt numarası 105

SGB / Bьtзe Daire Başkanlığı * Merkezi Yцnetim 2016 Yılı Eğitim Bьtзesi MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 76.354.306.000 YЬKSEKЦĞRETİM KURULU 46.038.000 ЬNİVERSİTELER 23.554.658.000 ЦLЗME SEЗME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ 9.377.831.000 TOPLAM : 109.332.177.000

Slayt numarası 106

SGB / Bьtзe Daire Başkanlığı * HARCAMA KALEMLERİ İTİBARIYLA 2015 VE 2016 YILI BЬTЗE KARŞILAŞTIRMASI EKO. KOD 2015 Yılı Bьtзe 2016 Yılı Bьtзe Artış Oranı (%) 01 PERSONEL GİDERLERİ 42.234.718.000 52.735.625.000 24,8 02 SOSYAL GЬVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.603.091.000 8.109.878.000 22,8 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.828.441.000 7.036.578.000 20,7 05 1.803.918.000 2.049.064.000 13,5 06 SERMAYE GİDERLERİ 5.494.000.000 6.284.628.000 14,3 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 36.080.000 138.533.000 283 TOPLAM 62.000.248.000 76.354.306.000 23,1

Slayt numarası 107

2016 YILI BЬTЗE TASARISININ HARCAMA KALEMLERİ İTİBARİYLE DAĞILIMI (TL) EKO. KOD 2016 Yılı Bьtзe 2016 Yılı % Dağılımı 01 PERSONEL GİDERLERİ 52.735.625.000 69 02 SOSYAL GЬVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 8.109.878.000 10,6 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.036.578.000 9,2 05 2.049.064.000 2,6 06 SERMAYE GİDERLERİ 6.284.628.000 8,2 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 138.533.00 0,1 TOPLAM 76.354.306.000 100,00

Slayt numarası 108

*

Slayt numarası 109

SGB / Bьtзe Daire Başkanlığı * GAYRİ SAFİ YURTİЗİ HASILA İLE KONSOLİDE BЬTЗENİN, MİLLО EĞİTİM BAKANLIĞI BЬTЗESİNE ORANLARI YILLAR GSYH * Millо Eğitim Bakanlığı Bьtзesinin GSYH'ya Oranı (%) Merkezi Yцn.Bьtзesine Oranı (%) 2006 758.390.785.210 174.958.100.699 16.568.145.500 2,18 9,47 2007 843.178.421.420 204.988.545.572 21.355.634.000 2,53 10,42 2008 950.534.250.715 222.553.216.800 22.915.565.000 2,41 10,30 2009 952.558.578.826 262.217.866.000 27.446.778.095 2,88 10,47 2010 1.098.799.348.446 286.981.303.810 28.237.412.000 2,57 9,84 2011 1.297.713.210.117 312.572.607.330 34.112.163.000 2,63 10,91 2012 1.416.798.489.820 350.898.317.817 39.169.379.190 2,76 11,16 2013 1.565.180.961.710 404.045.669.000 47.496.378.650 3,03 11,76 2014 1.719.000.000.000 434.995.765.000 55.704.817.610 3,24 12,81 2015 1.963.000.000.000 472.943.000.000 62.000.248.000 3,19 13,11 2016 2.207.000.000.00 570.507.000.000 76.354.306.000 3,46 13,38

Slayt numarası 110

SGB / Bьtзe Daire Başkanlığı * ЦZELLİKLİ GİDERLER GİDER KALEMLERİ 2015 BЬTЗESİ 2016 BЬTЗESİ ЬCRETSİZ KİTAP 182.966.900 194.510.000 TAŞIMALI EĞİTİM-İLKЦĞRETİM 900.000.000 958.800.000 TAŞIMALI EĞİTİM - ORTAЦĞRETİM 759.962.000 814.200.000 TAŞIMALI EĞİTİM TOPLAMI 1.659.962.000 1.773.000.000 ЦZЬRLЬ ЗOCUKLARIN ЦZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYONUNUN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMLARI 1.692.770.000 1.945.000.000 OSB DESTEK EĞİTİM GİDERLERİ 40.000.000 60.000.000 ЦZEL OKULLARDA ЦĞRENİM GЦREN ЦĞRENCİLER İЗİN EĞİTİM VE ЦĞRETİM DESTEĞİ 585.000.000 1.213.000.000 ЦZEL EĞİTİM DESTEK TOPLAM 625.000.000 3.218.000.000

Slayt numarası 111

SGB / Bьtзe Daire Başkanlığı * TEMİZLİK HİZMETİ ALIMLARI 2015 2016 HİZMETLİ PERSONEL 2015 BЬTЗESİ 2016 BЬTЗESİ TEMEL EĞİTİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13.648 6.114 159.500.000 162.186.000 ORTA ЦĞRETİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 2.238 2.247 25.000.000 42.753.000 MESLEKİ VE TEK.EĞİTİM GEN. MЬD. 2.500 2.500 40.000.000 42.480.000 DİN ЦĞRETİMİ GENEL MЬD. 1.045 1.052 10.000.000 18.000.000 HAYAT BOYU ЦĞRENME GENEL MD. 442 439 8.000.000 8.496.000 ЦZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZ. GEN. MD 809 860 6.890.000 9.817.200 GENEL TOPLAM 20.682 13.212 249.390.000 283.732.200

Slayt numarası 112

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONUNDAN AKTARILANLAR İlkцğretim цğrencilerine ьcretsiz olarak dağıtılacak ders kitapları iзin 240.000.000 TL, Taşımalı ilkцğretim ve ortaцğretim kapsamındaki цğrencilerin цğle yemeği iзin 460.000.000 TL, Цzel Eğitime İhtiyaз Duyan Цğrencilerin Okullara ve Kurumlara Erişiminin Sağlanması İзin Ьcretsiz Taşınması Projesi kapsamında 155.000.000 TL’nin, SYDT Fonundan karşılanması цngцrьlmьştьr.

Slayt numarası 113

SGB / Bьtзe Daire Başkanlığı * 2015 YILI HARCAMA BİRİMİ BЬTЗELERİ BİRİM ADI 2014 BЬTЗESİ 2015 BЬTЗE Sİ ARTIŞ ORANI 6.981.920 12.676.300 81,56 REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI 28.917.780 18.516.812 -35,97 TALİM VE TER. KUR.BAŞK. 20.618.980 16.729.847 -18,86 DESTEK HİZM. GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 865.872.160 1.123.617.692 29,77 İNSAN KAYNAKLARI GN.MЬD. 18.100.490 19.808.454 9,44 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 9.076.560 14.060.517 54,91 İNŞAAT VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI 217.438.940 294.678.829 35,52 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 5.756.570 5.835.372 1,37 HUKUK MЬŞAVİRLİĞİ 2.897.290 3.150.924 8,75 BASIN VE HALKLA İLİŞ. MЬŞAVİRLİĞİ 354.226.650 399.381.414 12,75 İL MİLLİ EĞİTİM MЬDЬRLЬKLERİ 3.474.528.010 3.852.492.095 10,88 TEMEL EĞİTİM GENEL MЬD. MERKEZ 321.009.760 322.154.372 0,36 OKULЦNCESİ VE İLKЦĞR. OKULLARI 28.844.627.780 30.835.694.399 6,90 ORTA ЦĞRETİM GEN.MЬD. MERKEZ 2.698.351.510 2.640.346.529 -2,15 GENEL ORTAЦĞRETİM OKULLARI 5.081.609.900 5.410.279.195 6,47

Slayt numarası 114

SGB / Bьtзe Daire Başkanlığı * 2015 YILI HARCAMA BİRİMİ BЬTЗELERİ BİRİM ADI 2014 BЬTЗESİ 2015 BЬTЗE Sİ ARTIŞ ORANI MESLEKİ VE TEK. EĞ.GEN.MЬD. MRK 2.295.707.160 2.582.545.773 12,49 MESLEKİ VE TEK.ЦĞRETİM OKULLARI 5.042.206.070 5.644.549.413 11,95 ЦĞRETMEN YETİŞ. VE GELİŞ.GN.MЬD. 17.898.040 14.695.428 -17,89 DİN ЦĞRETİMİ GEN. MЬD. MERKEZ 447.095.330 505.669.877 13,10 DİN ЦĞRETİMİ OKULLARI 1.135.161.110 2.016.562.702 77,65 HAYAT BOYU ЦĞR.GENEL MЬD. 442.643.810 494.868.899 11,80 HAYAT BOYU ЦĞR.VE HALK EĞİT.MRK. 1.099.037.830 1.172.419.039 6,68 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞ. GEN.MЬD. 34.102.170 40.948.672 20,08 YURTDIŞI EĞİTİM MЬŞ. VE ATAŞELERİ 8.650.530 9.425.100 8,95 ЦZEL ЦĞRETİM KUR. GEN. MD. MERK. 1.525.542.110 2.321.982.129 52,21 ЦZEL EĞİTİM REH. HİZ. GEN. MD.MRK. 123.934.060 140.347.100 13,24 ЦZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI 553.476.230 628.855.411 13,62 YENİLİK VE EĞİTİM TEKN. GENEL MЬD. 1.029.348.860 1.037.973.406 0,84 ЦLЗME, DEĞERLENDİRME VE SIN. HİZ. GN.MD. 5.730.200 YЬKSEKЦĞRETİM VE YURT DIŞI EĞT.G.M 414.252.100 T O P L A M 55.704.817.610 62.000.248.000 11,30

Slayt numarası 115

CARİ ЦDENEKLERİN İL ЦZEL İDARESİNE AKTARILMASI SORUNU 5302 SAYILI İL ЦZEL İDARE KANUNU Madde 6: İl цzel idaresinin gцrev ve sorumlulukları, Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının yapım, bakım ve onarım işleri………, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının gцrev alanına giren diğer yatırımları kendi bьtзelerinde bu hizmetler iзin ayrılan цdenekleri il цzel idarelerine aktarmak suretiyle gerзekleştirebilir.

Slayt numarası 116

222 SAYILI İLKЦĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU Madde 77- Milli Eğitim Bakanlığınca genel bьtзeden yapılacak yardımlar tespit olunacak programa gцre İl Цzel İdarelerine dağıtılır veya Bayındırlık Bakanlığı bьtзesine aktarılır. Milli Eğitim Bakanlığı gerekli gцrdьğь takdirde bu цdeneklerden bir kısmını 84 ьncь maddede yazılı esaslar dahilinde doğrudan doğruya kullanabilir ve ayniyat halinde illere gцnderebilir.

Slayt numarası 117

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında elde edilen gelirler 5018 sayılı Kanunun 39. Maddesi doğrultusunda MEB bьtзesine цzel цdenek kaydedilmekte, Kanunda yer alan giderlerde kullanılmaktadır. *Şartlı Bağış ve Yardımlar Hayırsever vatandaşlar tarafın okul yapım bakım ve onarım giderleri iзin bağışlanan tutarlar MEB bьtзesine 5018 sayılı Kanunun 40.Maddesi doğrultusunda цdenek kaydedilmektedir.

Slayt numarası 118

5411 sayılı Bankacılık Kanununun "Zamanaşımı" başlıklı 62’nci maddesinde; "Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl iзinde aranmayanlar zamanaşımına tвbidir. İlgili Yцnetmeliğin 8’nci maddesi gereğince zaman aşımına uğrayan; mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi; Bankaların kendi internet sitelerinde ve konsolide edilmiş olarak da TMSF ile Kuruluş Birliklerinin internet sitelerinde yayınlanmaktadır. (http://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr) *

Slayt numarası 119

*

Slaytlar
Slayt numarası 1

KAMU ZARARI MEVZUATI Necat Altıok S. G. B Bütçe Dairesi Başkanlığı TLF : 0312 4131818 İleti : necataltiok@meb.gov.tr

Slayt numarası 2

SUNUM PLANIKamu Zararı Mevzuatının Tanımı ve Çerçevesi. Belirlenmesi. Tespiti ve Bildirilmesi. Muhasebe Kayıtlarına AlınmasıTebliği ve Takibi. Tahsili. Taksitlendirilmesi. Faiz konusu. Zaman Aşımı ve Silinmesi

Slayt numarası 3

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 19.10.2006 TARİH VE 26324 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 26324

Slayt numarası 4

Kamu zararı; kamu görevlisinin kasıt, kusur veya ihmalinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. Şeklinde tanımlanmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 71) KAMU GÖREVLİSİKASITİHMAL KAMU ZARARI NASIL TANIMLANIR? Kasıt Kusur İhmal

Slayt numarası 5

KAMU ZARARININ UNSURLARI Kamu görevlisi olmak. Kasıt kusur veya ihmalin bulunmasıMevzuata aykırı karar işlem ve eylemde bulunulmasıKamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıİlliyet bağı bulunmak

Slayt numarası 6

GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ İDARELERMERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ İDARELERSOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIMAHALLİ İDARELERDÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KAMU İDARELERİ HARİÇ HANGİ KURUMLAR BU YÖNETMELİĞE TABİ?

Slayt numarası 7

Slayt numarası 8

¸T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIStrateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 10903426-855.01-E.7160003 10.07.2015 Konu: Maliye Bakanlığı inceleme Raporu (71/İR.1/1 sayılı)İlgi : Maliye Bakanlığının 24.06.2015 tarihli ve 95713651-663.05-6254 sayılı yazısı. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesi hükümleri doğrultusunda kamu personeline ödenen olağanüstü hal bölgesi ek tazminatının, olağanüstü hal bölgesi ve mücavir alanı dışında görev yapan kamu personeline ödenip ödenmediğine (2010-2014 dönemi) ilişkin Maliye Bakanlığı Muhasebat. T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIStrateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 10903426-855.01-E.7160003 10.07.2015 Konu: Maliye Bakanlığı inceleme Raporu (71/İR.1/1 sayılı)İlgi : Maliye Bakanlığının 24.06.2015 tarihli ve 95713651-663.05-6254 sayılı yazısı. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesi hükümleri doğrultusunda kamu personeline ödenen olağanüstü hal bölgesi ek tazminatının, olağanüstü hal bölgesi ve mücavir alanı dışında görev yapan kamu personeline ödenip ödenmediğine (2010-2014 dönemi) ilişkin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce bir inceleme raporu düzenlendiği ilgi yazı ile bildirilmiştir. Söz konusu inceleme raporunda say2000i sisteminde elde edilen verilerden olağanüstü hal bölgesi ve mücavir alanı dışında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin olağanüstü hal bölgesi ek tazminatından yararlandırıldığı ve bu tazminat kodlarına kaydedilmiş olmakla birlikte, tutarı olağanüstü hal bölgesi ek tazminatından fazla ödeme yapılanların da bulunduğu şeklinde iki farklı tespit yapılmıştır. Yapılan bu tespitler sonucunda excel tablolarında isimleri bildirilen il ve ilçenize bağlı birimlerinizde görevli personele ait (ilçelerede duyurulmak suretiyle) 2010-2014 yıllarını kapsayan 5 adet tablonun ekte gönderilen raporla birlikte incelenmesi, ayrıca bazı farklı maaş unsurlarınında bu tazminata ait koda kaydedilmiş olabileceği de değerlendirilerek varsa raporda tespit edilen fazla veya yersiz ödemelerin "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" ve 2007/2 sayılı genelge kapsamında e-Alacak modülüne de veri girişi yapılarak takip ve tahsil edilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Slayt numarası 9

Yapılan iş, alınan mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirtilen ya da mevzuatında ön görülen karar, onay, sözleşme ve benzeri belgelerde belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, 1 KAMU ZARARI NASIL MEYDANA GELİR ?

Slayt numarası 10

Bütçeden yapılacak; aylık zam ve tazminatlar Kurs ve Toplantı Giderleri Öğrenim Giderleri Bilirkişilik Ücretleri Ek Çalışma Karşılıkları Sosyal Yardımlar BELİRLENEN TUTARLARDAN FAZLA ÖDEME YAPILMASI

Slayt numarası 11

Mal veya Hizmet Alınmadan, İş Yaptırılmadan Önce Ödeme Yapılması(İLGİLİ MEVZUATINDAKİ ÖNGÖRÜLEN HALLER HARİÇ)Kamu harcamalarında asıl olan iş yaptırıldıktan, mal ve hizmet usulüne göre teslim alındıktan sonra ödeme yapılmasıdır. Bu kurala uyulmadan yapılan ödemeler kamu kaynaklarının karşılıksız kullanımı sonucunu doğurur. 2 KAMU ZARARI NASIL MEYDANA GELİR ?

Slayt numarası 12

Hiç yapılmayan veya tamamlanmayan bina Teslimi yapılmayan her türlü mal ve hizmet. TEMİZLİK İŞLERİKIRTASİYE ALIMI

Slayt numarası 13

İlgili mevzuatı gereğince görevlendirilen komisyon ve kişilerce iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,3 KAMU ZARARI NASIL MEYDANA GELİR ?

Slayt numarası 14

Rayiç Bedeli;bir iş, mal ve hizmetin temin edildiği yer ve temin edildiği zamandaki normal alım satım bedelidir. Alım sonucu oluşan fiyat ile rayiç bedel arasında ne kadar bir fark olursa zarar gerçekleşmiş olur?r

Slayt numarası 15

Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması, Cari Transferler Sermaye Transferleri4 KAMU ZARARI NASIL MEYDANA GELİR ?

Slayt numarası 16

Görev Zararları Hazine Yardımları Hane Halkına Yapılan Transferler

Slayt numarası 17

İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması. Buradaki idare gelirlerinden kamu geliri kavramı anlaşılmalıdır.5 KAMU ZARARI NASIL MEYDANA GELİR ?

Slayt numarası 18

Vergi gelirleri Hizmet Karşılığı Elde Edilen Gelirler. Taşınır Ve Taşınmazlardan Elde Edilen Her Türlü Gelirler Sosyal Güvenlik Primi Kesintileri

Slayt numarası 19

Yasal Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması durumlarında meydana gelmiş olur. Kamu harcama hukukunun en temel ilkesi, bir ödemenin mevzuatla öngörülmesi haline yapılabilmesidir. Mevzuatla düzenlenmemiş veya mevzuatla öngörülmemiş bir harcama asla gerçekleştirilemez. Dolayısıyla bir ödeme yapılırken bu ödemenin öncelikli olarak yasal dayanağının bulunması gerekir. Aksi halde kamu görevlilerinin mali sorumluluğu ortaya çıkabilir.6 KAMU ZARARI NASIL MEYDANA GELİR ?style.colorfillcolorfill.typefill.on

Slayt numarası 20

Evli olmayan memura ödenen aile yardımı

Slayt numarası 21

Kamu idaresi yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine. Faiz…Tazminat…Gecikme zammı…Para cezası gibi ek mali külfet getirilmesi.7 KAMU ZARARI NASIL MEYDANA GELİR ?

Slayt numarası 22

Slayt numarası 23

RÜCU MÜESESESİMali anlamda rücu: Memurun yetki kullanırken veya görev yaparken, bir zarara sebep olması ve bu zararın devlet tarafından giderilmesinin ardından, memura bu zararın ödettirilmesidir.

Slayt numarası 24

RÜCU MÜESESESİRÜCU ETMEK: Bir kimsenin alacaklısına ödediği şeyi diğer birinden istemeye hakkı olması durumu olarak tanımlanmaktadır. RÜCU: Kelime anlamı olarak geri dönme, sözünü geri alma, cayma anlamına gelmektedir.style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Slayt numarası 25

RÜCU MÜESESESİRÜCUDA USÜL: Anayasanın 129’uncu maddesi ile 657 sayılı Kanunun 12’nci maddesi çerçevesinde, Kamu görevlileri yetki kullanırken bir zarara neden olursa, doğrudan kendileri hakkında açılamayan tazminat davalarını idare aleyhine açmaları gerekir. D. M. K nın 13’üncü maddesinde ‘Kurumun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. Bu nedenle tazminat ödemeye mahkum olan idare ödediği tazminat için sebep olan memura rücu edebilmektedir. Danıştay 5. dairesinin kararı ile artık mağdur olan ve dava açıp kazanan personel veya vatandaşın, aleyhte işlem tesis eden yönetici ve görevlilerden rücu yolu ile şahsa hesap sorma ve rücu yolu ile bahse konu olan para miktarının faizi ile birlikte idarecilerden tahsil edilmesinin yolu da açılmıştır.

Slayt numarası 26

Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması9 GÖREVLİLERE TESLİM EDİLEN RESMİ ARAÇGÖREVLİLERE TESLİMİ YAPILAN MALLAR KAMU ZARARI NASIL MEYDANA GELİR ?

Slayt numarası 27

Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetler sağlanmış, yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış, veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile, bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında; Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.

Slayt numarası 28

KAMU ZARARININ VARLIĞINDAN VEYA MALİ SORUMLULUKTAN BAHSEDİLEBİLMESİ İÇİN HER SOMUT OLAYDA KAMU GÖREVLİSİNİN KASIT, KUSUR VEYA İHMALLERİNDEN KAYNAKLANAN MEVZUATA AYKIRI KARAR, İŞLEM VEYA EYLEMİN BULUNMASI, MEVZUATA AYKIRI KARAR, İŞLEM VEYA EYLEM SONUCUNDA KAMU KAYNAĞINDA ARTIŞA ENGEN VEYA EKSİLMEYE NEDEN OLUNMASI, KAMU KAYNAĞINDA ARTIŞA ENGEL VEYA EKSİLMEYE NEDEN OLUNMASI DURUMU İLE MEVZUATA AYKIRI KARAR, İŞLEM VEYA EYLEM ARASINDA BİR İLLİYET BAĞININ OLMASI ŞARTLARI BİRLİKTE ARANMALIDIR.

Slayt numarası 29

Slayt numarası 30

KAMU ZARARI MEYDANA GELDİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER?

Slayt numarası 31

KAMU ZARARI ;BELİRLENMESİ1 SÜREÇLERİNİ KAPSAR;GÖRÜŞ ALINMASI İLGİLİ HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDANMERKEZDE ÜST YÖNETİCİ TAŞRADA EN ÜST YÖNETİCİ

Slayt numarası 32

KAMU ZARARI NASIL TESPİT EDİLİR *Kontrol, denetim veya inceleme* *Sayıştay'ca kesin hükme bağlama,**Adlî, idarî veya askerî yargılama olmak üzere üç şekilde tespit edilmiş olur*

Slayt numarası 33

KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİKTEN SONRA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR? Tespit edilen kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm ve benzeri kanıtlayıcı belgeler ilgili kamu idarelerine gönderilir. kamu zararlarına ilişkin bu belgelerde yer alan hususlar, ilgili harcama yetkilisinin de görüşleri alınmak suretiyle merkezde üst yönetici, taşrada ise idarenin en üst yöneticisi tarafından değerlendirilir.

Slayt numarası 34

DEĞERLENDİRME YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR 1- Kamu zararının tespitinde yürürlükteki ilgili mevzuatın eksiksiz dikkate alınıp alınmadığı, 2- İlgili mevzuat hükümlerinin tarafsızca ve doğru olarak yorumlanıp yorumlanmadığı, 3- Verilen yetki çerçevesinde yapılan iş ve eylemede kasıt, kusur ve ihmalin bulunup bulunmadığı,

Slayt numarası 35

MERKEZDE STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞITAŞRADA İL/İLÇE MEMTESPİTE İLİŞKİN YAZI, TUTANAK, RAPOR, İLÂM VE BENZERİ BELGELER TAKİP İŞLEMLERİNİN BAŞLATILMASI İÇİN İLGİLİ KAMU İDARELERİNE GÖNDERİLİR. TAKİP

Slayt numarası 36

Taşrada idarenin en üst yöneticisi ile harcama yetkilisi görevinin aynı kişide birleşmesi halinde değerlendirme üst yönetici tarafından yapılır. Yapılan değerlendirme sonuçları dosyasına konulur. Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararına ilişkin belgelerde, sorumlularla birlikte tahsil sürecine dâhil edilecek ilgililer de belirtilir. Bu belirlemenin yapılmadığı durumlarda, zararın tahsil sürecine dâhil edilecek ilgililer merkezde üst yönetici, taşrada ise idarenin en üst yöneticisi tarafından yaptırılacak inceleme ile belirlenir.

Slayt numarası 37

Sayıştayca yapılan inceleme sırasında mevzuata uygun bulunmayan veya noksan görülen iş ve işlemler ihbar kabul edilerek gerekli kontrol ve inceleme başlatılabilir.

Slayt numarası 38

ALACAK TAKİP DOSYASI NEDİR? Tespit edilerek bildirilen kamu zararından doğan alacakların her biri için merkezde strateji geliştirme birimlerince taşrada ise takibe yetkili birimce açılan dosyasıdır. Alacağın tespit, takip ve tahsiline ilişkin bütün belgeler alacak takip dosyasında muhafaza edilir.

Slayt numarası 39

KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN MUHASEBE KAYITLARINA ALINMASI

Slayt numarası 40

KAMU ZARARININ MUHASEBE KAYDINA ALINMASISAYIŞTAY İLAMIMAHKEME İLAMIİlamın İdareye Ulaştığı Tarih KONTROLDENETİMİNCELEMEDeğerlendirmenin Onaylandığı Tarih 5 İŞ GÜNÜMERKEZDE; Strateji Geliştirme BaşkanlığıTAŞRADA; İL/İLÇE MEMMUHASEBE BİRİMİ MUHASEBE KAYITLARINA ALINAN HER BİR ALACAK İÇİN MUHASEBE BİRİMİNCE(MAL MÜD/MUHASEBE MÜD) İZLEME DOSYASI AÇILIR.

Slayt numarası 41

KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN TEBLİĞ VE TAKİBİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Kamu zararından doğan alacaklar, merkezde strateji geliştirme birimlerince, taşrada ise İl/İlçe MEM sorumluların ve ilgililerin bilinen adreslerine imzaları alınmak suretiyle veya Tebligat Kanunu Hükümlerine göre tebliğ edilir.  

Slayt numarası 42

KAMU ZARARLARININ TEBLİĞİBilinen adrese imza karşılığı tebligat. Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat. Sayıştay Kanunu hükümlerine göre tebligatÖDEME SÜRESİ 1 AY Kontrol, denetim veyainceleme sonucunda tespit edilen kamu zararı alacaklarının sorumlulara ve/veya ilgililere tebliğ işlemlerine,yapılacak değerlendirme sonucunda alınan onay tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde başlanacaktır. YAPILACAK TEBLİĞDE; (EK-2) - Borcun miktarı, - Borcun sebebi, - Borcun doğuş tarihi, - Faiz başlangıç tarihi, - Ödeme yeri, - İtiraz süresi (7 gün) - İtiraz mercii (it.kararı 10 gün)ppt_x

Slayt numarası 43

Slayt numarası 44

İLGİLİ: Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,SORUMLU : Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini,MADDE: 4 TANIMLAR

Slayt numarası 45

İtiraz merkezde strateji geliştirme birimince, taşrada ise takibe yetkili birimin en üst yöneticisince on iş günü içerisinde sonuçlandırılır. İtiraz ve itirazı değerlendirme süresi bir aylık ödeme süresini etkilemez.İTİRAZ

Slayt numarası 46

Sayıştay denetimi sonucunda düzenlenen sorgular ihbar kabul edilerek yapılan değerlendirme sonucuna göre tahsil edilmesi gerektiği bildirilen kamu zararı alacaklarının sorumlulara ve ilgililere tebliğinde de aynı şekilde işlem yapılır. Kesinleşen Sayıştay ilâmlarının tebliğinde Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanır.

Slayt numarası 47

e- Alacak Modülü

Slayt numarası 48

KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN TAHSİL ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Slayt numarası 49

Kamu zararından doğan alacaklar, sorumlulardan ve/veya ilgililerden, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilir. Tespit edilen kamu zararları; RIZAEN VE SULH YOLU İLE ÖDEMEİCRA YOLU İLE TAHSİLATBORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE TAKAS YÖNTEMİ İLE,

Slayt numarası 50

RIZAEN VE SULH YOLU İLE TAHSİLAT NASIL OLUR, ŞARTLARI NELERDİR?  Kamu zararından doğan alacaklar, sorumlularıve/veyailgilileri tarafından rızaen veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sulh yoluyla ödenebilir.  Oluştuğu tarih itibarıyla onaltı yaşından büyükler için tespit edilen asgarî ücretin bir aylık brüt tutarının yarısını geçmeyen alacaklar, merkezde üst yöneticinin, taşrada ise idarenin en üst yöneticisinin izni ve sorumlunun ve/veya ilgilinin kabul etmesi koşuluyla, tebliğ tarihini izleyen aybaşından itibaren aylığından kesilerek rızaen tahsil edilir.

Slayt numarası 51

 Bu tutarları aşan alacağın ödenmesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sulh yolu ile sağlanması halinde, sulh işleminin kesinleştiği tarihi izleyen aybaşından itibaren sorumlunun ve/veya ilgilinin aylığından kesilerek tahsil edilebilir.  Aylıklardan yapılacak kesinti tutarı, sorumlulara ve/veya ilgililere yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil bir aylık net ödemelerinin dörtte birinden az, üçte birinden çok olamaz. (Madde 13-14-15)

Slayt numarası 52

TAKAS SURETİYLE TAHSİLAT NASIL OLUR? ŞARTLARI NELERDİR? Kamu zararı alacakları, sorumluların ve ilgililerin kamu idaresiyle olan özel hukuk ilişkilerinden doğan alacaklarından Borçlar Kanunu hükümlerine göre takas suretiyle tahsil edilebilir. Takas suretiyle tahsil için;

Slayt numarası 53

Alacaklı kamu idaresi ile sorumlu ve/veya ilgilinin karşılıklı olarak alacaklı ve borçlu durumunda olmalarıTakas edilecek borç ve alacağın nakit olması, Takas edilecek borç ve alacağın her ikisinin de vadesinin gelmiş olması,

Slayt numarası 54

 Takas yapılmadan önce sorumluya ve/veya ilgiliye alacağının borcuna takas suretiyle mahsup edileceğinin bir yazı ile bildirilmesi veya alacağını talep ettiği zaman borcu ile takas edileceğinin beyan edilmesi, gerekir. Borç ve alacaktan birisi şarta bağlı bulunuyorsa veya henüz vadesi gelmemiş ise takas yapılamaz

Slayt numarası 55

İCRA YOLUYLA TAHSİLAT NASIL OLUR? ŞARTLARI NELERDİR? Sayıştay ve mahkeme ilâmları ile hüküm altına alındığı halde sorumluları ve/veya ilgilileri tarafından rızaen ödenmeyen kamu zararından doğan alacaklar, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir.

Slayt numarası 56

Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimleri ile taşradaki takibe yetkili birimleri tarafından öncelikle tapu, banka, vergi dairesi, trafik şubesi ve sosyal güvenlik kurumları olmak üzere ilgili yerlerden sorumluların ve ilgililerin malvarlığı araştırması yapılarak veya yaptırılarak alacak takip dosyası tamamlanır ve icra takibatı yapılmak veya gereken hallerde yetkili mercilerden takipten vazgeçme onayı alınmak üzere kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine gönderilir.

Slayt numarası 57

KAMU ZARARININ TAKSİTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR NELERDİR?  Kapsamdaki diğer kamu idarelerinin özel mevzuatlarında başka türlü bir düzenleme bulunmadığı takdirde taksitlendirmeye üst yöneticiler yetkilidir. Üst yöneticiler bu yetkilerini sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle merkezde yardımcılarına veya strateji geliştirme birimlerine, taşrada ise idarenin en üst yöneticilerine devredebilir. Kamu zararından doğan alacaklar, sorumluların ve/veya ilgililerin talebi üzerine kamu idaresince taksitlendirilebilir. Taksitlendirme süresi azami beş yıldır. (60 ay)

Slayt numarası 58

Sorumlulardan ve/veya ilgililerden taksitlerini ödeme planına uygun ve vadesinde düzenli olarak ödeyeceklerine dair “resen borç senedi ve kefaletname” alınır. Kanunun 79 uncu maddesi uyarınca merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen parasal sınırın üzerindeki kamu zararı alacaklarına ilişkin olarak düzenlenecek “resen borç senedi ve kefaletname” için noter tasdiki aranır. Sorumluların ve/veya ilgililerin yazılı taksitlendirme talebi üzerine, sorumlu ve/veya ilgili ile idare arasında, taksitlendirmenin süresini, taksit sayısı ve tutarları ile ödeme zamanlarını belirleyen bir ödeme planı yapılır.

Slayt numarası 59

Slayt numarası 60

Slayt numarası 61

Slayt numarası 62

 Sorumlular ve/veya ilgililer, taksitlendirme taleplerine ilişkin yetkili makamın onayı alınıncaya kadar dilekçede belirtilen ilk taksit miktarını hemen, takip eden taksitleri de düzenli olarak, faiziyle birlikte muhasebe birimine ödeyebilirler. Yetkili makamdan alınan taksitlendirme onayında kararlaştırılan taksit miktarı ödenen taksit miktarından fazla olduğu takdirde, onayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geçen taksit sürelerine ait toplam fark peşin olarak tahsil edilir.

Slayt numarası 63

 Taksitlerden birinin ödeme planına ve “resen borç senedi ve kefaletname’ye uygun olarak vadesinde ve faiziyle birlikte tamamen ödenmemesi halinde alacağın tamamı muaccel olur ve hükmen tahsili için gerekli işlemler başlatılır.  Taksitlerin tahsili sırasında taksit dönemine ait taksit tutarının ödenip faizinin tamamının ödenmediği hallerde, muhasebe birimince tahsilat belgesi üzerine idarenin faiz isteme hakkının saklı olduğuna ilişkin şerh konulur. (Madde 16-17)

Slayt numarası 64

 Kamu zararı alacaklarının yapılan tebligata rağmen sorumlular ve/veya ilgililerce süresinde rızaen ödenmemesi halinde ilgili alacak takip dosyası, sürenin bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde, alacağın hükmen tahsili için, strateji geliştirme birimi veya taşradaki ilgili takip birimince kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine gönderilir. Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Madde 10) Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Madde 12)

Slayt numarası 65

KAMU ZARARI NE ZAMAN OLUŞUR?  Vezne ve ambar açıkları ile diğer muhasebe yetkilisi mutemetlerinin açıklarında, açığın meydana geldiği tarihte, bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarihte,  İş, mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirlenen veya mevzuatında öngörülen karar, onay ya da sözleşmesinde belirlenen tutardan fazla yapılan ödemeler ile transfer niteliğindeki giderlerde yapılan yersiz ve fazla ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte,

Slayt numarası 66

 Kayıtlı olsun veya olmasın, kamu idaresinin yönetim ve kullanımında olan ya da kullanıcılarına teslim edilen taşınırların kaybedilmesi, çalınması veya zarar görmesi hallerinde olayın meydana geldiği tarihte; bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarihte,  İş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan ya da mevzuatında öngörülmediği halde yapılan yersiz ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte,  Hakedişlerden kesinti suretiyle yapılan gelir tahsilatının eksik yapılması hallerinde, tahsilat tutarının gelir kaydedilmesi gerektiği tarihte, oluşmuş kabul edilir.

Slayt numarası 67

Sayıştay, adlî, idarî ve askerî mahkeme ilâmları ile tespit olunan kamu zararından doğan alacaklarda faiz başlangıç tarihi, ilâmda faizin başlangıcı hakkında hüküm varsa belirtilen tarih, aksi takdirde karar tarihidir. KAMU ZARARININ FAİZ BAŞLANGICINA İLİŞKİN HUSUSLAR NELERDİR? Kamu zararından doğan alacaklarda ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faizin başlangıç tarihi, kural olarak zararın oluştuğu tarihtir.

Slayt numarası 68

Zararı mevzuatınan oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir. Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı,

Slayt numarası 69

 Sorumlular ve/veya ilgililerce yapılan ödeme tutarının, alacak aslı ile faiz tutarının tamamını karşılamaması halinde ödenen tutar vadesi gelmiş alacak aslına ve faizine orantılı olarak mahsup edilir.  Borç aslına faiz dâhil edilerek, tekrar faiz yürütülemez.

Slayt numarası 70

KAMU ZARARININ TESPİT VE TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN HUSUSLAR NELERDİR?  Kamu zararından doğan alacaklarda zamanaşımı süresi, zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, on yıldır.  Zamanaşımı süresi, kamu zararının oluştuğu kabul edilen tarihi takip eden mali yılın başında işlemeye başlar ve onuncu yılın sonunda biter.

Slayt numarası 71

Borç aslı zamanaşımına uğramış olan kamu zararından doğan alacakların faizleri de zaman aşımına uğrar. Zamanaşımına uğramış olsa dahi sorumlular ve/veya ilgililer tarafından rızaen yapılan ödemeler kabul edilir.  (Madde 19-21)

Slayt numarası 72

KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN SİLİNMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR NELERDİR?  Zorunlu veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan kamu zararından doğan alacaklardan merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla üst yöneticiler yetkilidir. 659 SAYILI K. H. K İLE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Slayt numarası 73

 Bu şekilde kayıtlardan çıkarılacak alacaklar için, alacak takip dosyası; merkezde strateji geliştirme birimlerince, taşrada ise alacağı takiple görevli birimlerce, idareyi temsile yetkili hukuk birimlerine gönderilerek yetkili mercilerden takipten vazgeçme onayının alınması istenilir. Takipten vazgeçme onayı alındıktan sonra dosya, onay da eklenerek ilgisine göre strateji geliştirme birimi veya takiple görevli ilgili taşra birimine geri gönderilir659 SAYILI K. H. K İLE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Slayt numarası 74

659 SAYILI K. H. K İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK Anılan K. H. K ile Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda hukuk işlemlerinde etkili, verimliliği sağlamaya yönelik, K. H. K ye dayalı olarak Bakanlık Hukuk Müşavirliğince 24/03/2014 / tarih ve 1231488 sayılı taşra birimlerine yetki devrini kapsayan müsteşarlık onayı alınmıştır. GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN K. H. K

Slayt numarası 75

 Strateji geliştirme birimi veya ilgili taşra birimince, alacağın takibinden vazgeçildiğine dair onay muhasebe birimine gönderilerek alacağın muhasebe kayıtlarından çıkarılması sağlanır.

Slayt numarası 76

                                                                   MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI                                                                        Hukuk Müşavirliği. Sayı  : 52195961/20/1231488      24/03/2014 Konu : Yetki devri MÜSTEŞARLIK MAKAMINAİlgi:   26/09/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname.        İlgi Kanun Hükmünde Kararname'nin Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında;"(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışında, idarelerin, herhangi bir sözleşmeye dayanıp dayanmadığına, yargıya intikal edip etmediğine bakılmaksızın gerçek veya tüzel kişilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla halline, her türlü dava açılmasından veya icra takibine başlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanların takiplerinden veya verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi dışındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçmeye, davaları kabule, ceza uyuşmazlıklarında şikayetten vazgeçmeye veya uzlaşmaya, davadan feragat etmeye, sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle sözleşmelerin değiştirilmesinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde, buna dair onay veya anlaşmaları imzalamaya, vazgeçilen veya tanınan ya da terkin edilen hak ve menfaatin değeri dikkate alınmak suretiyle;a) Tutara ilişkin olmayanlar ile 1.000.000 Türk Lirasına kadar olanlarda (1.000.000 Türk Lirası dahil) hukuk biriminin görüşü alınarak, ilgili harcama yetkilisinin teklifi üzerine üst yönetici, ... yetkilidir. Bakan ya da üst yönetici bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle alt kademelere, münhasıran taşra birimlerinin iş ve işlemleriyle ilgili olup illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık onayına bağlanan iş ve işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda vali ve kaymakamlara devredebilir. ..." hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenlemede yer alan iş ve işlemler süreli işlerden olduğundan taşra ve merkez birimleri arasında yapılan yazışmalar nedeni ile süresinde işlem tesis edilememekte; bu durum kamu zararına yol açmakta ve ayrıca gereksiz yere emek ve zaman kaybı olmaktadır. Bu nedenle ve usul ekonomisi bakımından ikinci fıkrada belirtilen iş ve işlemlerden tutara ilişkin olmayanlar ile 100.000 Türk Lirasına kadar olanlarda (100.000 Türk Lirası dahil) yetkinin merkez teşkilatında birim amirlerine; münhasıran taşra birimlerinin iş ve işlemleri ile ilgili olup, illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık onayına bağlanan iş ve işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda vali ve kaymakamlara devredilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim. Hayati CANKALOĞLU 1. Hukuk Müşaviri V.

Slayt numarası 77

 Alacağın tahsili için açılan davada kamu idaresi aleyhine karar verildiği ve Yargıtay tarafından da onanmak suretiyle hüküm kesinleştiği veya kamu idaresi için bir yarar görülmediğinden temyizden yetkili merciinin onayı alınarak vazgeçildiği hallerde, Yargıtay ilâmı veya temyizden vazgeçme onayı ile buna ilişkin aleyhteki mahkeme kararı, hukuk birimince strateji geliştirme birimi veya ilgili taşra birimine gönderilir.

Slayt numarası 78

Bu birimlercede, söz konusu belgelerin onaylı birer örnekleri ilgili muhasebe birimine intikal ettirilerek alacağın kayıtlardan çıkarılması sağlanır.

Slayt numarası 79

 Adlî, idarî ve askerî mahkemelerce hükme bağlanan ve taraflara tebliğ edilen kamu zararından doğan alacaklara ilişkin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin, takip işlemlerine başlanır. Yargılama sonucunda verilen tazmine ilişkin kararlardan kamu idaresini temsile (il ilçe mem) yetkili hukuk birimince takip edilmeyenler, takip edilmek üzere temsile yetkili hukuk birimlerine intikal ettirilir.

Slayt numarası 80

ALACAĞIN TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİM YÖNETİCİLERİ, MAHKEMEYE VEYA İCRAYA İNTİKAL ETTİRİLEN ALACAKLARIN TAKİBİNİN HANGİ AŞAMADA OLDUĞUNU İLGİLİ HUKUK BİRİMLERİ NEZDİNDE İZLEMEK, İCRA DAİRELERİNCE TAHSİL EDİLDİĞİ BİLDİRİLEN PARALARIN MUHASEBE BİRİMİNİN VEZNESİNE VEYA BANKA HESABINA YATIRILMASINI VE SORUMLULARIN VE/VEYA İLGİLİLERİN BORÇLARINA MAHSUBUNU SAĞLAMAK ZORUNDADIRLAR. MADDE 22

Slayt numarası 81

TEŞEKKÜRLER NECAT ALTIOK SGB Mali Hizmetler Uzmanı. TLF: (0312) 4131818 necataltiok@meb.gov.tr Bölüm Şefi Nilüfer AKSOY Selma KINALI

*             Mehmet İNAN        Mali Hizmetler Uzmanı        SGB-Bьtзe Dairesi Başkanlığı        Tel : 413 18 03   Bьtзe, Hazırlama ve Uygulama
 1- Bьtзe Yasal Dayanaklar 2- Kamu İdare Bьtзeleri 3- Analitik Bьtзe Sınıflandırması 4- Bьtзe Hazırlama ve Uygulama 5- Milli Eğitim Bakanlığı Bьtзesi *
 1-T.C. Anayasası 2- 5018 Sayılı Kanun 3- Merkezi Yцnetim Bьtзe Kanunu 4- Diğer Kanunlar 5- İkincil Mevzuat *
T.C. Anayasasının 161. maddesi ile;  Kamu idarelerinin bьtзelerinin hazırlanması, uygulanması ve  kontrolьnьn Kanunla dьzenleneceği, (5018 sayılı KMYKK) Kamu idareleri harcamalarının yıllık bьtзelerle yapılacağı (MYBK)  162, 163 ve 164 maddeleri ile;  Merkezi Yцnetim Bьtзe Kanununun TBMM de gцrьşьlmesi ile Kesin Hesap Kanununa ilişkin dьzenlenmeler yer almaktadır. *
Amaз  (Madde 1) Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, Hesap verebilirliği, mali saydamlığı,  kamu bьtзelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tьm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını,*mali kontrolь, dьzenlemektir. *
 Merkezi Yцnetim Bьtзe Kanunu; Merkezi yцnetim kapsamındaki kamu  idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gцsteren, bunların uygulanmasına ve yьrьtьlmesine izin veren kanundur. 4-Diğer Kanunlar 657 sayılı DMK Kanun, 5510 sayılı Kanun, 6245 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun…………….  *
* *Merkezi Yцnetim Harcama Belgeleri Yцnetmeliği   *Цn Цdeme Usul ve Esaslar Hakkında Yцnetmelik *Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yцnetmelik  *Taşınır Mal Yцnetmeliği   *Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hak.Yцn. *Kamu İdarelerinde Stratejik Plan.İlişkin Usul ve Esas Hak. Yцn. *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Prog. Hak. Yцn. *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hak. Yцn.  *İз Kontrol ve Цn Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar  Hak. Yцn. * Strateji Geliştirme Birimlerinin Зalışma Usul ve Esas Hak.Yцn. 
Kamu gelirleri ile devletin anayasal gцrevleri olan eğitim, sağlık, adalet, gьvenlik ve benzeri faaliyetleri giderlerinin karşılanmasına ilişkin plandır. Kamu geliri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harз, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmaz gelirleri ile mal ve hizmet karşılığı elde edilen gelirler ile diğer gelirleri, Kamu gideri: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet alımı, yapım işleri bedelleri ile diğer giderleri *
*  Bьtзe; 5018 / 3 madde “Belirli bir dцnemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gцsteren ve usulьne uygun olarak yьrьrlьğe konulan belge” olarak tanımlanmıştır.
* Kamu İdare Bьtзe Yapısı 5018/12 Madde Genel yцnetim kapsamındaki idarelerin bьtзeleri; A-Merkezi yцnetim bьtзesi, (Genel, Цzel ve DDK) B-Sosyal gьvenlik kurumları bьtзeleri, C-Mahalli idareler bьtзeleri olarak hazırlanır ve uygulanır. Kamu idarelerince bunlar dışında herhangi bir ad altında bьtзe oluşturulamaz.

                                        		
 * Merkezi Yцnetim  İdareleri Sosyal Gьvenlik Kurumları Mahalli İdareler Genel Bьtзeli İdareler Цzel Bьtзeli İdareler. Kamu İdare Bьtзeleri GENEL YЦNETİM Kamu İdareleri

                                        		
 * TЬM GELİRLERİ TЬM GİDERLERİ HAZİNE VEZNESİ  1-Genel Bьtзeli İdare; *Devlet tьzel kişiliğine dahil, *Tьm gelirleri hazine hesaplarına yatırılan, *Tьm giderleri hazine hesaplarından aktarılan nakitlerle цdenen, kamu idareleridir.
Genel bьtзe kapsamındaki kamu idareleri Kendi bьtзeleri veya tasarrufları altında bulunan her tьrlь mali kaynaklarını     T.C. Merkez Bankası veya muhabiri olan bankada aзılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yьkьmlьdьr. İstisna ve muafiyetler: …………… Okul aile birlikleri, Kurumların eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, yemekhane, kreş, зocuk bakımevi, spor tesisi, personelinden alınan yemek, konaklama ve diğer hizmet bedelleri ile katkı iзin bьtзeden aktarılan yemek bedellerinin bulundurulduğu ve sцz konusu tesislerin nam ve hesabına aзılmış olan banka hesapları, Tebliğ kapsamında yer alan kurum yetkilileri ve muhasebe yetkilileri Tebliğ hьkьmlerini yerine getirmekle yьkьmlь olup Tebliğ hьkьmlerine aykırılık sebebi ile ortaya зıkabilecek zararlardan şahsen ve mьteselsilen sorumludur.  *

                                        		
 * *Tьrkiye Bьyьk Millet Meclisi * Cumhurbaşkanlığı *Başbakanlık * Anayasa Mahkemesi  *Yargıtay  *Danıştay *Sayıştay ***Bakanlıkların Tamamı ile………………………….     * Millо Gьven. Kur. Gen. Sekreterliği * Millо İstihbarat Teşkilatı Mьsteşarlığı * Jandarma Genel Komutanlığı * Sahil Gьvenlik Komutanlığı * Emniyet Genel Mьdьrlьğь * Diyanet İşleri Başkanlığı * Devlet Planlama Teşkilatı Mьsteşarlığı * Hazine Mьsteşarlığı * Dış Ticaret Mьsteşarlığı * Gьmrьk Mьsteşarlığı * Denizcilik Mьsteşarlığı * Avrupa Birliği Genel Sekreterliği * Başbakanlık Yьksek Denetleme Kurulu * Devlet Personel Başkanlığı * Tьrkiye İstatistik Kurumu * Gelir İdaresi Başkanlığı * Tьrkiye Halk Sağlığı Kurumu * Tьrkiye kamu Hastaneleri Kurumu * Tapu ve Kadastro Genel Mьdьrlьğь * Meteoroloji İşleri Genel Mьdьrlьğь * Basın-Yayın ve Enformasyon Gen. Mьd. Genel Bьtзeli Kamu İdareleri
 -Bir Bakanlığa bağlı veya ilgili olarak, -Belirli bir kamu hizmetini yьrьtmek ьzere kurulan, -Gelir tahsis edilen, -Bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen kamu idareleridir.  (Karayolları Genel Mьdьrlьğь) *

                                        		
 * Цzel Bьtзeli Kamu İdareleri A) YЦK VE ЬNİVERSİTELER 1) Yьksekцğretim Kurulu 2) Цğrenci Seз. ve Yerleş. Merkezi 3) İstanbul Ьniversitesi 4) İstanbul Teknik Ьniversitesi  5) Ankara Ьniversitesi 6) Karadeniz Teknik Ьniversitesi 7) Ege Ьniversitesi 8) Atatьrk Ьniversitesi 9) Orta Doğu Teknik Ьniversitesi 10) Hacettepe Ьniversitesi 11) Boğaziзi Ьniversitesi 12) Dicle Ьniversitesi 13) Зukurova Ьniversitesi 14) Anadolu Ьniversitesi 15) Cumhuriyet Ьniversitesi 16) İnцnь Ьniversitesi 17) Fırat Ьniversitesi 18) Ondokuz Mayıs Ьniversitesi 19) Selзuk Ьniversitesi 20) Uludağ Ьniversitesi 21) Erciyes Ьniversitesi 22) Akdeniz Ьniversitesi 23) Dokuz Eylьl Ьniversitesi 24) Gazi Ьniversitesi B) ЦZEL BЬTЗELİ DİĞER İDARELER 1) Savunma Sanayi Mьsteşarlığı 2) Atatьrk Kьltьr, Dil ve Tarih Yьksek Kurumu  3) Tьrkiye ve Orta-Doğu Amme İd. Ens. 4) Tьrkiye Bilim. ve Tek. Araştırma Kurumu 5) Tьrkiye Bilimler Akademisi 6) Tьrkiye Adalet Akademisi  7) Yьksekцğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu  8) Karayolları Genel Mьdьrlьğь 9) Devlet Tiyatroları Genel Mьdьrlьğь 10) Devlet Opera ve Balesi Genel Mьdьrlьğь 11) Orman Genel Mьdьrlьğь 12) Vakıflar Genel Mьdьrlьğь 13) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mьdьrlьğь 14) Elektrik İşleri Etьd İd. Genel Mьdьrlьğь 15) Maden Tetkik ve Arama Genel Mьdьrlьğь 16) Sivil Havacılık Genel Mьdьrlьğь 17) Tьrk Akreditasyon Kurumu 18) Tьrk Standartları Enstitьsь 19) Millо Prodьktivite Merkezi 20) Tьrk Patent Enstitьsь 21) Ulusal Bor Araştırma Enstitьsь 22) Tьrkiye Atom Enerjisi Kurumu
* *Цzel Kanunlarla, *Kurul, kurum veya ьst kurul şeklinde teşkilatlanan  kurumlardır. 1) Radyo ve Televizyon Ьst Kurulu (RTЬK) 2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 3) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 4) Bankacılık Dьzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 5) Enerji Piyasası Dьzenleme Kurumu (EPDK) 6) Kamu İhale Kurumu (KİK) 7) Rekabet Kurumu 8) Tьtьn, Tьtьn Mamulleri ve Alkollь İзkiler Piyasası Dьz.Kurumu
*Sosyal gьvenlik hizmeti sunmak ьzere, *Kanunla kurulan kamu idareleridir. 1) Sosyal Gьvenlik Kurumu  2) Tьrkiye İş Kurumu Genel Mьdьrlьğь C- Mahalli İdare Bьtзeleri Mahalli idare kapsamındaki kamu idareleridir. 1-Belediyeler 2-İl Цzel İdareleri  *
  ANALİTİK BЬTЗE SINIFLANDIRMASI *
 Amaз: Devletin faaliyetlerinin sonuзlarını цlзmek, izlemek, analiz etmek, ьlkeler ve dцnemler arası karşılaştırmalar yapmaktır.   5018 sayılı Kanunda bьtзe ilkeleri;  Bьtзe, kamu malо işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde gцrьnmesini sağlar.   Bьtзeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuзların gцrьlmesini sağlayacak şekilde uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tвbi tutularak hazırlanır ve uygulanır.
A- Harcamanın sınıflandırılması (4 bцlьmden oluşur)      1 - Kurumsal sınıflandırma      2 - Fonksiyonel sınıflandırma      3 - Finansman tipi sınıflandırma      4 - Ekonomik sınıflandırma B- Gelirin sınıflandırılması C- Finansmanın sınıflandırılması
01- Cumhurbaşkanlığı 02 -Tьrkiye Bьyьk Millet Meclisi 03 - Anayasa Mahkemesi 04 -Yargıtay 05 -Danıştay 06 -Sayıştay 07- Başbakanlık 08 -Adalet Bakanlığı 09 -Milli Savunma Bakanlığı 10- İзişleri Bakanlığı 11- Dışişleri Bakanlığı 12- Maliye Bakanlığı 13 -Milli Eğitim Bakanlığı 14 –Зevre ve Şehircilik Bakanlığı 15 -Sağlık Bakanlığı ……… *
* 1 2 3 4 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİRİMLERİ BAKAN
(MEB BAKANI) Bakana karşı sorumlu en ьst dьzey yetkili (MЬSTEŞAR) MEB Politikasının uygulanmasından sorumlu olanlar (GENEL MЬDЬR) MEB Politikasının uygulanmasında destek ve lojistik birimleri /GENEL MЬDЬR/BAŞKAN/OKUL VE KURUMLAR 13 00 00 02 ЦZEL KALEM MЬDЬRLЬĞЬ 13 00 00 20 REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI 13 00 00 26 BAKANLIK MЬŞAVİRLİĞİ 13 00 00 27 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI 13 01 00 04 DESTEK HİZMETLERİ GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 00 05 İNSAN KAYNAKLARI GENEL MЬDЬRLЬĞЬ
KURUMSAL SINIFLANDIRMA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİRİMLERİ 1 2 3 4 BAKAN
(MEB BAKANI) Bakana karşı sorumlu en ьst dьzey yetkili (MЬSTEŞAR) MEB Politikasının uygulanmasından sorumlu olanlar (GENEL MЬDЬR) MEB Politikasının uygulanmasında destek ve lojistik birimleri /GENEL MЬDЬR/BAŞKAN/OKUL VE KURUMLAR 13 01 00 10 BİLGİ İŞLEM GRUP BAŞKANLIĞI 13 01 00 11 İNŞAAT VE EMLAK GRUP BAŞKANLIĞI 13 01 00 23 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 13 01 00 24 HUKUK MЬŞAVİRLİĞİ 13 01 00 25 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MЬŞAVİRLİĞİ 13 01 00 62 İL MİLLİ EĞİTİM MЬDЬRLЬKLERİ 13 01 31 00 TEMEL EĞİTİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 31 62 OKUL ЦNCESİ VE İLKЦĞRETİM KURUMLARI *
KURUMSAL SINIFLANDIRMA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİRİMLERİ 1 2 3 4 BAKAN
(MEB BAKANI) Bakana karşı sorumlu en ьst dьzey yetkili (MЬSTEŞAR) MEB Politikasının uygulanmasından sorumlu olanlar (GENEL MЬDЬR) MEB Politikasının uygulanmasında destek ve lojistik birimleri /GENEL MЬDЬR/BAŞKAN/OKUL VE KURUMLAR 13 01 32 00 ORTAЦĞRETİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 32 62 GENEL ORTAЦĞRETİM OKULLARI 13 01 33 00 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 33 62 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI 13 01 36 00 ЦĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 37 00 DİN ЦĞRETİMİ GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 37 62 DİN ЦĞRETİMİ OKULLARI 13 01 38 00 HAYAT BOYU ЦĞRENME GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 38 62 HAYAT BOYU ЦĞ. VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİ 13 01 40 00 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKLER GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 40 63 YURTDIŞI EĞİTİM MЬŞAVİR VE ATAŞELERİ
KURUMSAL SINIFLANDIRMA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİRİMLERİ 1 2 3 4 BAKAN
(MEB BAKANI) Bakana karşı sorumlu en ьst dьzey yetkili (MЬSTEŞAR) MEB Politikasının uygulanmasından sorumlu olanlar (GENEL MЬDЬR) MEB Politikasının uygulanmasında destek ve lojistik birimleri /GENEL MЬDЬR/BAŞKAN/OKUL VE KURUMLAR 13 01 42 00 ЦZEL ЦĞRETİM KURUMLARI GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 43 00 ЦZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 43 62 ЦZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI 13 01 44 00 YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 47 00 ЦLЗME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MЬDЬRLЬĞЬ 13 01 48 00 YЬKSEKЦĞRETM VE YURT DIŞI EĞİTİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ
  Bьtзeyle цdenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en ьst yцneticisi harcama yetkilisidir.   Kurumsal sınıflandırmanın ьзьncь ve dцrdьncь dьzeyinde yer alan birimler, bьtзeyle цdenek tahsis edilen harcama birimlerini, bu birimlerin en ьst yцneticileri de harcama yetkililerini ifade etmektedir.   Harcama Yetkilileri bьtзede цngцrьlen цdenekleri kadar, цdenek gцnderme belgesiyle kendisine цdenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen цdenek tutarında harcama yapabilirler. *
Fonksiyonel Sınıflandırma: Dцrt dьzeyli bir kodlamadan oluşur. 01 - Genel kamu hizmetleri 02 - Savunma hizmetleri 03 - Kamu dьzeni ve gьvenlik hizmetleri 04 - Ekonomik işler ve hizmetler 05 - Зevre koruma hizmetleri 06 - İskan ve toplum refahı hizmetleri 07 - Sağlık hizmetleri 08 - Dinlenme, kьltьr ve din hizmetleri 09 - Eğitim hizmetleri 10 - Sosyal gьvenlik ve sosyal yardım hizmetleri
* Fonksiyonel Kodlama 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 1 Okul цncesi ve ilkцğretim hizmetleri 1 Okul Цncesi Eğitim Hizmetleri 2 İlkцğretim Hizmetleri 2 Ortaцğretim Hizmetleri 1 Genel Ortaцğretim Hizmetleri 2 Mesleki ve Teknik Ortaцğretim Hizmetleri 3 Ortaцğretim Sonrası Mesleki Eğitim Hizmetleri 4 Yьksekцğretim Hizmetleri 1 Ьniversiteler ve Yьksekцğretim Hizmeti Veren Kurumlar 2 Doktora Eğitimi Veren Yьksekцğretim Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri
 SЬREKLİ GЦREV YOLLUĞU ЦDEMELERİNDE KULLANILACAK TERTİP TABLOSU    İnsan Kaynakları Genel Mьdьrlьğь …………..13.01.00.05-09.9.9.05-1-03.3.2.01 İl/İlзe Millо Eğitim Mьdьrlьkleri………………… 13.01.00.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Temel Eğitim Genel Mьdьrlьğь Okul Цncesi………………………………………………. 13.01.31.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 İlkцğretim……………………………………………….. 13.01.31.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Orta Цğretim Genel Mьdьrlьğь………………… 13.01.32.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mьdьrlьğь…13.01.33.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Din Цğretimi Genel Mьdьrlьğь…………………. 13.01.37.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Hayat Boyu Цğrenme Genel Mьdьrlьğь ……13.01.38.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 Цzel Eğitim ve Reh. Hiz. Genel Mьdьrlьğь…13.01.43.62-09.9.9.05-1-03.3.2.01 *
Finansman tipi sınıflandırma; bir dьzeyli kodlamadan oluşur. 1 - Genel Bьtзeli idareler 2 - Цzel Bьtзeli İdareler 3 - Dьzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 4 - Sosyal Gьvenlik Kurumları 5 - Mahalli İdareler 6 - Цzel Цdenekler 7 - Dış proje Kredileri 8 - Şartlı Bağış ve Yardımlar
* MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MЬDЬRLЬĞЬ TERTİP EKLENEN DЬŞЬLEN 13.01.33.62-09.2.2.00-1-03.2 221.438.900,00 0,00 0,00 221.438.900,00 13.01.33.62-09.2.2.00-1-03.3 3.000.000,00 0,00 180.000,00 2.820.000,00 13.01.33.62-09.2.2.00-1-03.4 83.900,00 2.970.000,00 0,00 3.053.900,00 13.01.33.62-09.2.2.00-1-03.5 47.034.400,00 0,00 400.000,00 46.634.400,00 13.01.33.62-09.2.2.00-1-03.7 1.551.200,00 0,00 0,00 1.551.200,00 13.01.33.62-09.2.2.00-6-03.2 10.114.700,00 3.622.327,15 300.000,00 13.437.027,15 13.01.33.62-09.2.2.00-6-03.3 5.491.900,00 3.051.513,81 0,00 8.543.413,81 13.01.33.62-09.2.2.00-6-03.5 0,00 985.114,71 0,00 985.114,71 13.01.33.62-09.2.2.00-8-06.5 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 13.01.33.62-09.9.9.05-1-03.3 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
Harcamalar ekonomik sınıflandırmaya tabi tutulurken CARİ ve SERMAYE (Yatırım) giderleri olarak iki gruba ayrılır. A- Cari Giderler 1- Cari giderler; Personel giderleri, mal ve hizmet alımları ve faiz giderleri 2- Cari Transferler; Kişi ve kurumlara yapılan karşılıksız (mal veya hizmet alınmadan) yapılan цdemeler B- Sermaye (Yatırım) Giderleri 1- Sermaye Giderleri; Цmrь bir yıldan fazla mal ve hizmet alımları ile sabit sermaye giderleri 2- Sermaye Transferleri; Kişi ve kurumların sermaye nitelikli giderler iзin (mal veya hizmet alınmadan) yapılan kaynak aktarmaları *
Devletin gцrev ve fonksiyonları yerine getirilirken faaliyetlerinin ekonomiye, piyasaya ve gelir dağılımına etkilerinin planlanması, izlenmesi ve değerlendirmesi iзin yapılmaktadır. Dцrt dьzey kodlamadan oluşur. 01 - Personel giderleri 02 - Sosyal gьvenlik kurumu devlet primi giderleri. 03 - Mal ve hizmet alım giderleri 04 - Faiz giderleri 05 - Cari transferler 06 - Sermaye giderleri 07 - Sermaye transferleri 08 - Borз verme 09 - Yedek цdenekler
01-Personel Giderleri (ikinci dьzey kodlamalar) Kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi зalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan цdemeler ile personele ilişkin prim цdemeleridir. 01.1 - Memurlar 01.2 - Sцzleşmeli Personel 01.3 - İşзiler 01.4 - Geзici Personel 01.5 - Diğer Personel
  01.1.1.01-Temel Maaşlar: (kadrolu personelin aylık, ek gцsterge, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci gцrev aylığı ve taban aylığı цdemeleri)   01.1.2.01- Zamlar ve Tazminatlar: (iş riski, iş gьзlьğь, temininde gьзlьk, mali sorumluluk цzel hizmet tazminatı, eğitim цğretim tazminatı gibi tazminat adı altında yapılan цdemeler)   01.1.3.01- Цdenekler: (ьniversite цdeneği, idari gцrev цdeneği,цğretim yılına hazırlık цdeneği, sendika цdeneği gibi цdenek adı altında yapılan цdemeler)   01.1.4.01- Sosyal Haklar: (aile yardımı, doğum yardımı, цlьm yardımı, giyecek yardımı ve tayin bedeli)   01.1.5.01- Ek Зalışma Karşılıkları: ( Fazla зalışma ьcreti, huzur hakkı, ek ders ve sınav ьcreti, nцbet ьcreti, kurum personeline цdenecek iş sağlığı gьvenliği цdemeleri)   01.1.6.01- Цdьl ve İkramiyeler: (mevzutına gцre personele цdenen цdьl ve ikramiyeler) *
03 - Mal ve hizmet alım giderleri (İkinci dьzey kodlamalar) 03.1 - Ьretime yцnelik mal ve malzeme alımları 03.2 - Tьketime yцnelik mal ve malzeme alımları 03.3 - Yolluklar 03.4 - Gцrev giderleri 03.5 - Hizmet alımları 03.6 - Temsil ve tanıtma giderleri 03.7 - Menkul mal, g.maddi hak alım, bakım ve onarım gid. 03.8 - Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri 03.9 -Tedavi ve cenaze giderleri
03. 2. TЬKETİME YЦNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03. 2 .1. Kırtasiye ve Bьro Malzemesi Alımları 03. 2. 1. 01. Kırtasiye Alımları 03 2 1 02 Bьro Malzemesi Alımları 03. 2. 1. 03. Periyodik Yayın Alımları 03 2 1 04 Diğer Yayın Alımları 03. 2. 1. 05. Baskı ve Cilt Giderleri 03. 2. 1. 90. Diğer Kırtasiye ve Bьro Malzemesi Alımları 03. 2. 2. Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 03. 2. 2. 01. Su Alımları 03. 2. 2. 02. Temizlik Malzemesi Alımları 03. 2. 3. Enerji Alımları 03. 2. 3. 01. Yakacak Alımları 03. 2. 3. 02. Akaryakıt ve Yağ Alımları 03. 2. 3 .03. Elektrik Alımları 03. 2. 3. 90. Diğer Enerji Alımları …………………….. *
Yatırım (sermaye ) Giderleri  06 * Sermaye Giderleri (Normal цmrь bir yıldan fazla)   06.1 – Mamul Mal Alımları   06.1.1- Bьro ve İşyeri Mefruşat Alımları   06.1.1.01- Bьro Mefruşat Alımları   06.1.1.02- İşyeri Mefruşat Alımları   06.1.1.03- Okul Mefruşat Alımları….   06.2- Menkul Sermaye Ьretim Giderleri…..   06.3- Gayri Maddi Hak Alımları……   06.4- Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırmaları…..   06.5- Gayrimenkul Sermaye Ьretim Giderleri……   06.6- Menkul Malların Bьyьk Onarım Giderleri…..   06.7- Gayrimenkul Bьyьk Onarım Giderleri…..
*
Milli Eğitim Bakanlığı bьtзesinin hazırlanması ve uygulanması sьrecinde Maliye Bakanlığı sistemleri e-bьtзe ve Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kullanılmaktadır.                  e-bьtзe Bьtзe Yцnetim ve Enformasyon Sistemi (Maliye Bakanlığı BЬMKO) Merkezi Yцnetim kapsamındaki kamu kurumlarının bьtзe sьreзlerinin desteklenmesini, izlenmesini, uygulama birliği ve konsolidasyon işlemlerinin sağlamaktadır.  *
Elektronik Bьtзe Sistemleri KBS Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi   (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Mьdьrlьğь)  * KBS projesi ile harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini bir otomasyon sistemi iзinde toplamak suretiyle harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri ile цdemeyi gerзekleştiren muhasebe birimleri arasında gьvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanmasını hedefleyen ve say2000i sisteminin fonksiyonları ile birlikte Kamu Mali Yцnetimine katkı sağlamak iзin geliştirilmiştir.

                                        		
 Bьtзe Hazırlama Politika Belgeleri  1. Kalkınma Planları (10. Kalkınma planı 2014-2018) 2. Yıllık Programlar (2015 YILI PROGRAMI 10. Kalkınma Planı) 3. Hьkьmet Programları (62. Hьkьmet) 4. Stratejik Plan (MEB 2015-2019) 5. Performans Programı (MEB 2015-2019) 6. Orta Vadeli Program (2015-2017) 7. Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) 8. Bьtзe Hazırlama Rehberi (2015-2017)   *
  Merkezi yцnetim bьtзesinin hazırlanma sьreci, Bakanlar Kurulunun, Eylьl ayının ilk haftasında toplanarak, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan;  - Kalkınma planları,  - Makro politikaları,   - Temel ekonomik bьyьklьkleri,  Kapsayan Orta Vadeli Programı kabul etmesi ve Resmi Gazetede yayımlanması ile başlar,  Maliye Bakanlığı; merkezi yцnetim bьtзe kanun tasarısının hazırlanmasından ve bu amaзla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlamakla sorumludur.   *
Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan Yьksek Planlama Kurulunda karara bağlanarak Eylьl ayının 15 ne kadar (Resmi Gazetede yayımlanır)  Orta Vadeli Mali Planda;   -Gelecek ьз yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri,  -Hedeflenen aзık ve borзlanma durumu,  -Kamu idarelerinin цdenek teklif tavanları,   *
-Bьtзe Зağrısı ve Hazırlama Rehberinde, Kamu idarelerinin bьtзe teklifi hazırlama sьrecini yцnlendirmek ьzere; Bьtзelerin;  - 5018 s. Kanunda yer alan ilke ve esaslara uygun hazırlanmasına, - Цdenek tekliflerinin kurum hizmet цncelikleri ve hedeflerine uyumlu olmasına, - Bьtзe цdenek tekliflerinin hangi oranda arttırılacağına - Bьtзe hazırlık aşamasında kullanılacak *Kurumsal, *Fonksiyonel, *Finansman ve *Ekonomik Sınıflandırmaya ilişkin detaylı aзıklamalar yer alır.     *
 -Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanır. En geз Eylьl 15 ne kadar yayımlanır.   -Rehberin amacı,   Kamu idarelerinin yatırım programı hazırlıklarına esas olmak ьzere, Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve hьkьmet programları doğrultusunda;  -Kamu idarelerinin yatırım цncelikleri,  - Kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeler ile bunlara ilişkin bilgiler yer alır. *
Kamu idareleri bьtзelerini CARİ ve YATIRIM (Sermaye) bьtзesi olarak olarak iki ayrı grupta hazırlarlar. Cari bьtзe hazırlık ve gцrьşmeleri Maliye Bakanlığınca koordine edilir. Yatırım bьtзe hazırlık ve gцrьşmeleri Kalkınma Bakanlığınca koordine edilir. *
1- Cari Harcama: Personel iзin yapılan her tьrlь цdemeler ile SGK цdemeleri, *Bьtзe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşmayan veya normal цmrь bir yıldan fazla olmayan mal ve hizmet alımları,   *2016 yılı iзin, vergiler dahil  Menkul mal alımlarında………………………. 25.000 TL,  Gayri maddi hak alımlarında……………….. 20.000 TL,  Menkul malların bakım onarımlarında…. 25.000 TL,  Gayrimenkul bakım onarımlarında……….. 55.000 TL ,   ile, Cari transfer harcamaların toplamına, cari harcama denir.  *