ilkokul 1.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı 2018-2019

ilkokul 1.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı 2018-2019 dosyası 17-01-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama ilkokul 1.sınıf sene başı zümre toplantı tutanağı 2018-2019
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen matdam
Eklenme Tarihi 17-01-2018
Boyut 42.26 K
İndirme 13

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

2012-2013  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

KÖSEALİLİ ORTAOKULU

I. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

TOPLANTI NO: 1

TOPLANTI TARİHİ:  14.09.2012

TOPLANTI SAATİ: 10.00

TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası

KATILAN ÖĞRETMENLER: Yusuf ÇİĞCİ (Okul Müdürü), Hülya DOĞAN (İngilizce Öğretmeni)

 

 

GÜNDEM:

 

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Toplantının amacı,
 3. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Milli Eğitim’in Genel ve Özel amaçlarının okunması,
 4. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nden zümre toplantıları ile ilgili maddelerinin okunması,
 5. Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği’nden Yabancı Dil dersinin amaçlarının okunması ve değerlendirilmesi,
 6. İngilizce dersinin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda işlenmesi (2504 sayılı Tebliğler Dergisi),
 7.  Yıllık ve günlük ders planlarının görüşülmesi (2551-2575 sayılı Tebliğler Dergisi),
 8.  2011-2012 Zümre toplantı tutanaklarının okunup incelenmesi,
 9.  Geçen öğretim yılının başarı ve başarısızlık yönünden değerlendirilmesi,
 10.            Ders araç-gereçlerinin etkin kullanımı,
 11.            Derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin görüşülmesi,
 12.            DYNED dil eğitim sisteminin işleyişi,
 13.            İngilizce dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler,
 14.            Proje ve performans ödev konularının tespiti ve değerlendirme ölçütleri,
 15.            Ölçme- değerlendirme ile ilgili kararlar alınması ve sınav tarihlerinin belirlenmesi,
 16.            İngilizce dersinin diğer zümrelerle işbirliği,
 17.            Öğrenci davranışlarının kontrol edilmesi,
 18.            Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

 1.  2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı I. Dönem İngilizce Dersi Öğretmenler Kurulu

Toplantısına 14.09.2012 tarihinde okul müdürü Yusuf ÇİĞCİ’nin başkanlığında, İngilizce Dersi öğretmeni Hülya DOĞAN’nın katılımıyla, saat 12.00’da öğretmenler odasında başlanmış olup, yukarıda belirtilen gündem maddeleri görüşülmüştür.

 

 1.  Toplantının amacı olarak, İngilizce dersinin verimli ve başarılı bir şekilde nasıl

işlenmesi gerektiği, öğrenci merkezli etkin bir öğrenmenin uygulanması ve öğrencilere

daha iyi eğitim-öğretim vermek için neler yapılabileceği hususunda görüş birliğiyle kararlar almak olduğu belirtildi.

 

 1.  Zümre başkanı Yusuf ÇİĞCİ, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimi’nin Genel ve Özel amaçlarını okudu. Bunlar:

 

Türk Milli Eğitiminin Amaçları

I – Genel amaçlar:

Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

——————————

(1) a) Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16/6/1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

b) Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri, 16/8/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

II – Özel amaçlar:

Madde 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

 

Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri

1.Genellik ve Eşitlik    

2.Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları          

3.Yöneltme

4.Eğitim Hakkı           

5.Fırsat ve İmkân Eşitliği           

6.Süreklilik                                                                                     

7.Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği

8.Demokrasi Eğitimi

9.Lâiklik

10. Bilimsellik

11. Plânlılık

12. Karma Eğitim

13.Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği

14. Her Yerde Eğitim

Bu amaçlar doğrultusunda konuların işlenişi ve öğrencilerin gerekli seviyeye ulaştırılması hedef alındı.

 

 1. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin zümre toplantıları ile ilgili maddeleri İngilizce

öğretmeni Hülya DOĞAN tarafından okunarak, kararların bu bilgiler doğrultusunda alınması gerektiği belirtildi. Bu kararlar aşağıdaki maddeler göz önünde bulundurularak alınacaktır.

 Zümre Öğretmenler Kurulu

Madde 95 — Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda branş öğretmenlerinden oluşur.

Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

(Değişik üçüncü fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Bu toplantılarda, öğretim programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçları, laboratuvar, kütüphane, spor salonu, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planlı bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans görevi konuları belirlenir. Dersin özelliğine göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanarak ortak bir anlayış oluşturulur.

Bu toplantılarda, programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, lâboratuvar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden plânlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır.

Zümre öğretmenler kurulunda:

a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.

b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.

c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.

d) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.

e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.

f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.

g) (Ek: 2.5.2006/26156 RG) Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar.

ğ) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur.

 

 1.  Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği’nden Yabancı Dil dersinin amaçları İngilizce öğretmeni Hülya DOĞAN tarafından okunarak, değerlendirilmesi yapıldı. Bunlar:

Yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Örgün, yaygın ve uzaktan öğretim kurumlarındaki yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amacı, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak okul ve kurumların amaç ve seviyeleri de göz önünde bulundurularak eğitim ve öğretimi yapılan yabancı dilde bireylerin;

a) Dinleme-anlama,

b) Okuma-anlama,

c) Konuşma,

ç) Yazma

becerileri kazanmalarını, öğrendiği dille iletişim kurmalarını ve yabancı dil öğretimine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.

 

 1. Atatürk İlke ve İnkılaplarının 2504 Sayılı Tebliğler Dergisi doğrultusunda çağdaş bir

anlayış içinde kavratılmasına, derslerde bu konulara yer verilmesine ve gerektiğinde Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmeniyle işbirliğine gidilmesine karar verildi.

 

 1. Zümre başkanı Yusuf ÇİĞCİ, Ünitelendirilmiş yıllık planların 2551 Sayılı Tebliğler

Dergisi’ndeki açıklamalardan yola çıkılarak, müfredat programındaki amaçlar doğrultusunda hazırlanması gerektiğini ve günlük plan olarak da, öğretmen kılavuz kitaplarının kullanılabileceğini belirtti.

 

Ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Plân; Öğretim yılının başında hazırlanır. Özel eğitime ihtiyacı olanlar için yapılacak

plânlamada, öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli bir süre ayrılmalı ve bu süre

plânda gösterilmelidir.

b) Ders işlenirken hazırlanan plânda yer alan başlıklar dikkate alınır.

c) Plân yapılırken zümre öğretmenleri ve şube öğretmenleri okulda, o yıl uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesin biçimini almasını bekler. Hangi sınıflarda ve hangi günlerde derslerinin olduğunu öğrenir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için

plânlama, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Bireysel Eğitim Programları Geliştirme birimince yapılır,

d) Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir.

e) İşlenecek derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılacağının mümkün olacağı ve konunun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyacı olacağı saptanır.

f) Ünitelendirilmiş Yıllık Plân hazırlanırken zümre öğretmenleri, haftalık ders saatleri toplamına ve aylar, yarıyıl esasına göre bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat ders işleneceğini saptar. Bu yapılırken tatil, bayram ve diğer özel günler belirlenerek çalışma takvimi hazırlanır.

g) Ünitelendirilmiş yıllık plân aylara göre haftalık çalışma süresini gösterir.

Yıllık ve günlük planların müfredat programlarına uygun olarak 2551 sayılı Tebliğler Dergisi, sayfa 439’da yayımlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30.07.2003 tarih ve 226 sayılı kararı ile kabul edilen ‘MEB Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge’ doğrultusunda, öğrenci ve çevre şartlarına uygun olarak hazırlanmasına karar verildi. 2575 sayılı Tebliğler Dergisinin 603. sayfasında, ilgili Yönetmeliğin 12. Maddesinin değişikliğinde belirtilen ‘Öğretmen Kılavuz Kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap ders planı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması halinde okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan planların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir.’ ibaresi doğrultusunda İngilizce dersi kılavuz kitabı olarak kullanılan ‘Teacher’s Book’ ların ders planı olarak takip edilebileceği, gerekli görüldüğünde okul ve öğrenci şartlarına göre günlük plan hazırlanabileceği belirtildi.

 1. 2010-2011 Zümre toplantı tutanakları incelenmiştir. Toplantıda karara bağlanan

hususların yerine getirilmiş olduğu görülmüştür.

 

 1. İngilizce öğretmeni Hülya DOĞAN, 2011-2012 eğitim öğretim yılı için genel bir

değerlendirme yaparak İngilizce dersinin başarılı geçtiğini belirtti. Öğrencilerin aktif bir şekilde dili kullanmalarını sağladığını söyledi. Özellikle sınıf içi etkinliklerde görsel öğeler kullanmanın öğrencilerin ilgisini çektiğini belirtti.

 

 1. İngilizce öğretmeni Hülya DOĞAN,  ders araç ve gereçlerinin tespiti ve kullanımı

konusunda her öğrencinin ders materyallerine sahip olması (ders kitabı-alıştırma kitabı-sözlük-defter vs.), bunun yanında konuların içeriğine göre yardımcı kaynakların bulundurulması gerektiğini söyledi. Buna ek olarak, zümre başkanı Yusuf ÇİĞCİ de okul araç ve gereçlerinin daha dikkatli kullanımı konusunda öğrencilere gereken açıklamaların ve uyarıların yapılmasına özen gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Dersi için kullanılacak ders kitapları aşağıdaki gibidir;

 6.sınıflarda

 ‘Unique 6’ (Student’s Book)

 ‘Unique 6’   (Workbook)

7.sınıflarda

‘A Step To English’ (Student’s Book)

‘A Step To English’ (Workbook)

8.sınıflarda

‘My English’ (Student’s Book)

‘My English’ (Workbook)

 1. İngilizce öğretmeni Hülya DOĞAN, başarıyı arttırmak için ders işlenişinde farklı

yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiğini vurgulayarak “Bireysel farklılıklar göz önüne alınarak farklı yöntem ve tekniklerin uygulanabileceğini” belirtti. Bu doğrultuda;

 • Dilin temelinin kelime olduğu fikrinden hareketle kelime bilgisine ağırlık verilmesine,
 • Jest ve mimiklerin mutlaka kullanılmasına,
 • Ders işlenişinde görsel ve işitsel materyallerden yararlanılmasına,
 • Daha ilk günden başlayarak Classroom Expressions kullanımını öğretmeye başlamaya ve bizzat kullanmaya,
 • Öğrencilere yıl içinde uygun zamanlarda, İngilizce dersini destekleyen uygun konulu filmler izletip, şarkılar dinletilmesine,
 • İngilizce şiir veya hikâye kitabı okutulmasına,
 • Eğitimde çok önemli bir yeri olan tekrara (revision) ağırlık verilmesine karar verildi.
 • Ders işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler öncelikle sınıfın seviyesine, öğrencinin algılama yeteneğine, konuya göre seçilip seçilmediğine önemle dikkat edilmesine ve bütün bunlar göz önünde bulundurularak uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesine karar verildi. Bunun yanı sıra İngilizce öğretiminde iletişimsel yaklaşımın (Communicative Approach) benimsenmesi ve dilin iletişimi sağlamak için bir bütün olarak ele alınması gerektiği (Whole Language Approach) vurgulandı. Bu amaçla derslerde dört temel dil becerisinin dinleme, okuma, konuşma, yazma (listening, reading, speaking, writing) geliştirilmesinin hedeflenmesi gerektiği vurgulanarak, öğrenciyi merkeze alan ve işbirlikçi öğrenmeye dayalı aşağıdaki tekniklerin kullanılmasına karar verilmiştir;

-Karşılıklı Diyaloglar, Canlandırmalar (Conversation dialogues, role-plays)

-Soru- Cevap Tekniği (Question-Answer)

-Grup Çalışması (Group-Work)

-Eşli Çalışma Etkinlikleri (Pair-Work)

-Drama

 1. Yabancı dil öğretiminde bilişim teknolojilerinin kullanılmasının faydalarından

bahsedilerek, DYNED dil eğitim sistemi konusunda okulun imkanları dahilinde çeşitli çalışmalar yapılmasına karar verildi.

 1. İngilizce Öğretmeni Hülya DOĞAN, “İngilizce dersi öğrenciye sevdirilmeli, ders

anlatımı ilgi çekici hale getirilmeli, soyut örneklerden çok somut örnekler verilmeli, günlük hayatımızda İngilizcenin yeri öğrencilere iyi anlatılmalıdır. Bir hafta içinde her öğrenci muhakkak tahtaya kaldırılmalıdır. Öğrencilere İngilizce dersinin çalışma yöntemleri anlatılmalıdır. Öğrencilere günlük ve planlı çalışma alışkanlıkları öğretilmelidir. Öğrenciler dersleri çok iyi dinlenmelidir. Öğrencilerin grup halinde çalışmasına imkân verilmelidir. Ders işlenirken tahtaya kalkma alışkanlığı olmayan öğrenciler seçilmelidir. Sorular ise bu öğrencilere basitten zora doğru sorulmalıdır.” dedi. “Ders konularına öğrenciler önceden hazırlanmalıdır. Hiç olmazsa birer defa okumalıdır. Bu öğrencilerin kendilerine anlatılacak konu hakkında bir fikir edinmelerini sağlayacaktır. Öğrencilerin her dersten sonra tekrar yapması sağlanmalı bunun için sık sık ödev verilmelidir. Verilen ödevler öğretmen tarafından kontrol edilmelidir. Daha çok ezbere dayanmayan, pekiştirme alıştırmaları uygulanmalıdır. Çalışmayan, çalışmayı bilmeyen öğrencilerin velileri ile sık sık görüşülmelidir. İngilizceye nasıl çalışılması gerektiği hususu iyi anlatılmalıdır. Aile çocuğunun bir gününü nasıl geçireceğini programlamasında yardımcı olmalıdır. Bu programı yaparken ders, rehber ve sınıf öğretmeninden yardım almalıdır.” diye ekledi. Sonuç olarak da; öğrenci başarısının arttırılması için okul, aile, öğrenci diyalogunun iyi kurulması gerektiğine karar verildi.

 

 1. Performans ve Proje Görev konularının seçilmesi konusunda zümre başkanı Yusuf

ÇİĞCİ İlköğretim Okulları Yönetmeliği’nin görev vermede dikkate alınması gereken maddelerini okudu. 25212 sayılı R.G’de Yayımlanan ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 4. maddesi ’ne göre performans görevi konularının eleştirel düşünme, araştırma yapma gibi becerileri geliştirmeye yönelik olarak seçilmesi gerektiğini belirtti. Performans Görevi ve Proje Ödevi konularının titizlikle seçilip sınırlandırılmasına, öğrenciyi gerek zaman ve gerek seviye, hatta kapasite açısından onu sıkıntıya sokmayacak bir çerçevede, öğrencinin gelişimine ve bilgisine katkı sağlayacak bir yapıda, en önemlisi de ödevin fonksiyonel yani öğrenciye bir yarar sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterilmesi gereğinin önemini vurguladı.

İngilizce öğretmeni Hülya DOĞAN, öğrencilerin konuyu nasıl ve ne şekilde hazırlayacaklarının, ne kadar sürede hazırlamaları gerektiğinin ve değerlendirme ölçütlerinin anlatılması gerektiğini vurguladı.

Aşağıda belirtilen ödev konularını öğrencilere slayt, poster, kart ya da bir aktivite şeklinde yapmaları söylenebilir;

6. sınıf performans görevleri konuları:

1.Hayali karakterinizin aile ağacını yapma

2.En sevdiğin çizgi kahramanın posteri ile hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeylerin ifadesini yazma

3.Günlük aktivitelerin bir listesini yapma

4.Bir arkadaşınız hakkında kısa bir paragraf yazma

5.Bir bölgemizin hava durumu ile ilgili kısa bir paragraf yazma

6.Hayali bir partiye davetiye yazma

7.Bir resimle ilgili kısa bir hikâye yazma

8.Ulusal tatillerin resimli posterleri ile isimlerini, tarihlerini yazma

9.Maddenin değişik hallerini gösteren deneyin anlatımını yazma

10. Edatlar kullanarak resimlerle cümleler kurma

11. Bir hayvan seçip bu hayvanı tanıtan bir paragraf yazma

12. Oyunlarla ilgili bir poster hazırlama

13. Trafik işaretlerini çizip ne anlama geldiklerini yazma

14. Tatil yerinde yapacağınız işlerin bir planını yapma

15. İşlemleri çözüp, çözümü açıklama

16. Kartonlardan çeşitli şekiller kesip şekillerin isimlerini söyleme

17. Okulunuzda çalışan bir öğretmenle günlük hayatıyla ilgili konuşarak bir röportaj hazırlama

7. sınıf performans görevleri konuları:

1.Aile bireylerinin burçlarını poster ile sunma

2. Gelecek zamanı kullanarak her bir burç için fal yorumu yapma

3.Turistlerin gezip görebileceği yerlerin posterini ve anlatımını hazırlama

4.Kendi web sayfanı hazırlama

5.Sevdiğiniz bir karakterin kısa bir biyografisini yazma

6.Ailenizin eski bir fotoğrafını kullanarak, o günler hakkında bir yazı hazırlama

7.Bir hikâye okuma, özetleme

8.Bir hikâye okuma, sonunu değiştiren bir yazı hazırlama

9.Birinin eski fotoğrafını yeni durumu ile karşılaştıran bir yazı yazma

10.Atatürk hakkında posterli bir sunum hazırlama

11.Simple present tense ile verilen bir hikâyenin Simple past ile anlatılmasını sağlama

12.Resimli örneklerle sıfatlar ile insan ya da nesneleri karşılaştırma,
13.Vefat etmiş ünlü kişileri “was/were” yapısı ile tanıtma,
14.Geçmiş zaman yapısını kullanarak başından geçen bir olayı anlatma,
15.Geçmişte yapabildiklerini ve yapamadıklarını “could” yapısını kullanarak ifade etme,
16.Geçmişteki alışkanlıklarını “used to” yapısını kullanarak ifade ediniz. ( Resimler aracılığıyla)

8. sınıf performans görevleri konuları:
1.İdeal arkadaşınızın özelliklerinin listesini hazırlama

2.Bir rüyanızı anlatabilme

3.Bağımsızlık savaşı gazilerinden biri ile yapılan röportaj

4.Kişisel tecrübeleriniz hakkında anket hazırlama (Have you ever...?)

5.İki resim hakkındaki farkları present perfect tense kullanarak yazma

6.İcatlarla ilgili sunum hazırlama

7.Bir hikâye karakteri hakkında poster ve sunum hazırlama, özelliklerini anlatma

8.Gelecek beş yıl için kişisel hedeflerden bir paragraf hazırlama

9.Bir dergi ya da gazete hazırlama

10.İlginç bir tatili anlatma

11.Kendinizi bir günlüğüne aile fertlerinden birinin yerine koyarak sunum yapma

12.Sınıfta bulunan arkadaşlarla ilgili tutkuları, hislerini gösteren tablo hazırlama

13.En sevilen TV programı hakkında poster veya sunu hazırlama
14.Ünlü birini anlatma
15.Bir cilt bakım ürünü tanıtımı ile ilgili yazı yazma.
16.Ünlü bir bilim adamının hayatını anlatan bir yazı yazma.
17.Bir arkadaşının zayıf ve güçlü yönlerini tasvir etme.
18.Çevre kirliliği ile ilgili alınması gereken önlemler hakkında yazı yazma.
19.Bir tatil yeri ile ilgili broşür hazırlama.

  Performans ödev konularının sınıf, okul, öğrenci, çevre vb. etkenler sebebiyle ekleme/çıkarma yapılabileceğine karar verildi. Performans görevi tarihleri şöyle belirlenmiştir: 6.7.8 Sınıflar: 13-15 ARALIK tarihleri arasında teslim edecektir.

İNGİLİZCE DERSİ PERFORMANS ÖDEVLERİ

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

A. Zamanında Teslim   :10

B. Görünüş-Düzen   :10

C. Görsel Öğeler Kullanma  :15

D. Dilbilgisi-İmla   :20

E. İçerik-İngilizce Düzeyi  :40

F. Öğretmenle İletişim  :5

 

6. sınıf için proje konuları:
    1.Body Parts

    2. Irregular Nouns (Charts)

    3. Months (Calendar)

    4. Subject Pronouns/Object Pronouns (Chart)

    5. Time

    6. Feelings (Pictures)

7. sınıf için proje konuları:
  1. Past Tense-Irregular Verbs (Chart)

  2. Famous People and Their Achievements, Discoveries, Statements

  3. Touristic and historical Places of a City

  4. Introduce Yourself and Your Family

  5. Prepositions of Place

6.Writing Letter

8. sınıf için proje konuları:
   1. Commands

   2. Family Tree

   3. Food and Drinks (Poster)

   4. The Weather (Flashcard)

   5. There is/there are (The Room in Your Dreams-Picture)

   6. Feelings (Picture)

   7. Describing Location-A plan of a Street (There is/There are)

   8. Vegetables and Fruit

İNGİLİZCE DERSİ PROJE ÖDEVLERİ

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

A- Dil bilgisi                    : 15 puan  

B- Öğretmenle iletişim                           : 10 puan

C- İmla ve noktalama kurallarına uygunluk    : 15 puan

D- İçerik                        : 15 puan

E- Ödevin özgünlüğü                                      : 15 puan

F- Materyal kullanımı                                      : 10 puan

G- Düzen                                                  : 10 puan

H- Zamanında teslim          : 10 puan

 1. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili genel esasları

zümre başkanı Yusuf ÇİĞCİ tarafından okundu. Ölçme ve değerlendirme 100 puan üzerinden puanlamanın yapılması ve ölçme ve değerlendirme işleminin önemi üzerinde durularak objektif olunması gerektiği, öğrencilerin başarıya ulaşmasında ve istenilen davranışların ve bilgilerin kazanılıp kazanılmadığı hususunda, başarı düzeylerinin belirlenmesinde ölçme ve değerlendirmenin önemli bir yere sahip olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. İngilizce öğretmeni Hülya DOĞAN, ilköğretimde öğrencinin, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilip değerlendirildiğini; ilköğretimin, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, programda öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Her iki dönemde de İngilizce dersi için 6-7-8. sınıflara yönetmelik doğrultusunda, üç yazılı ve bir sınıf içi performans notu verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca yapılacak olan yazılı sınavların tarihinin en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulması ve sınav sonunda yazılı sorularının doğru cevaplarının öğrencilerle birlikte cevaplandırılması kararına varıldı. İngilizce öğretmeni Hülya DOĞAN tarafından sınav tarihleri belirlendi:

      

 

 

 1. Zümre başkanı Yusuf ÇİĞCİ, diğer branş öğretmenleriyle işbirliği yapılmasının

faydalarından bahsetti.

a)Güzel konuşma ve yazma, söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme, dinlediklerini düzgün olarak yazma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma, okuma güçlüğü gibi vb. konular için Türkçe dersi zümre öğretmeniyle,

b)Şekil, şema, düzlem, doğru, grafik, çizim, koordinat, yer belirtme, istatistik, açılar, çokgenler, çember, daire, silindir, prizmalar, kümeler,...vb. gibi yeteneklerin geliştirilmesi için; matematik zümre  öğretmeniyle,

c)Atatürkçülük konuları ve milli bayramlar sosyal bilgiler dersi zümre öğretmeniyle işbirliği yapılabileceği belirtildi.

Zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe birlikte çalışmalar yapma kararı alındı.

 1. Öğrenci davranışlarının daima gözlenmesine ve gerek ders içi gerekse ders dışı

muhtemel hataların zamanında uygun bir şekilde düzeltilmesine zümre olarak karar verildi.

 

 1. Alınan karaların uygulanması, bu konuda özverili bir şekilde çalışılması ve

gerektiğinde tekrar toplanmak üzere 2011-2012 eğitim-öğretim yılının daha verimli bir yıl olması dilek ve temennileriyle toplantı sona ermiştir.

 

 

2012-2013  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

KÖSEALİLİ İLKÖĞRETİM OKULU

I. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

 

Toplantı Tarihi: 14.09.2011

Toplantı No: 1

 

 1. Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları doğrultusunda konuların işlenişine ve öğrencilerin gerekli seviyeye ulaştırılması gerektiğine,
 2. İngilizce dersinin Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği’nden Yabancı Dil dersinin amaçları doğrultusunda işlenmesine,
 3. Atatürk İlke ve İnkılaplarının çağdaş bir anlayış içinde kavratılmasına, derslerde bu konulara yer verilmesine ve gerektiğinde Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmeniyle işbirliğine gidilmesine, yıllık planlara Atatürkçülük ile ilgili kazanımlar eklenmesine,
 4. Yıllık ve günlük planların müfredat programlarına uygun olarak 2551 sayılı Tebliğler Dergisi, sayfa 439’da yayımlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30.07.2003 tarih ve 226 sayılı kararı ile kabul edilen ‘MEB Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge’ doğrultusunda, öğrenci ve çevre şartlarına uygun olarak hazırlanmasına,
 5. Ders ve okul araç gereçlerinin kullanımı konusunda daha özenli davranılması gerektiğine(konuya uygunluk, seviyeye uygunluk vb.),
 6. Etkinliklerin ve ders işlenişinin konuşmaya odaklı hale getirilmesine, Communicative Language Teaching yönteminin kullanılmasına,
 7. Bireysel farklılıkların göz önüne alınıp farklı yöntem ve tekniklerin uygulanmasına,
 8. Group-work / pair-work tekniği ile jest ve mimiklerin kullanılmasına,
 9. Dilin temelinin kelime olduğu fikrinden hareketle kelime bilgisine ağırlık verilmesine,
 10. Ders işlenişinde görsel ve işitsel materyallerden yararlanılmasına,
 11. Daha ilk günden başlayarak Classroom Expressions kullanımını öğretmeye başlamaya ve bizzat kullanmaya,
 12. Öğrencilere yıl içinde uygun zamanlarda, İngilizce dersini destekleyen uygun konulu filmler izletip, şarkılar dinletilmesine,
 13. İngilizce şiir veya hikâye kitabı okutulmasına,
 14. Eğitimde çok önemli bir yeri olan tekrara (revision) ağırlık verilmesine,
 15. Derslerde dört temel dil becerisinin dinleme, okuma, konuşma, yazma (listening, reading, speaking, writing) geliştirilmesinin hedeflenmesi gerektiği vurgulanarak, öğrenciyi merkeze alan ve işbirlikçi öğrenmeye dayalı tekniklerin kullanılmasına,
 16. Yıllık plan hazırlanıp günlük plan yerine Teacher’s Book’ların (Öğretmen kılavuz kitabı) kullanılmasına,
 17. Ders esnasında her öğrenciye söz verilmesine, haftada bir her öğrencinin mutlaka tahtaya kalkmasına özen gösterilmesine,
 18. Ders içi gerekirse ders dışı muhtemel hataların zamanında uygun bir şekilde düzeltilmesine,
 19. Yazılı sınavların uygulanmasında belirlenen sınav takvimine uyulmasına,
 20. 6-7-8. sınıflara yönetmelik doğrultusunda, üç yazılı ve bir sınıf içi performans notu verilmesine,
 21. Yapılacak olan yazılı sınavların tarihinin en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulmasına ve sınav sonunda yazılı sorularının doğru cevaplarının öğrencilerle birlikte cevaplandırılmasına,
 22. Her dönemde öğrencilere belirlenen konulardan birer performans ve yıl içinde en az bir proje görevi verilmesine,
 23. Proje ve performans görevlerinin belirlenen değerlendirme ölçeklerine göre puanlandırılmasına,
 24. Belirli ünitelerde Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.

 

 

www. 

 

 

 

           14.09.2012

         UYGUNDUR

    Hülya DOĞAN                  Yusuf ÇİĞCİ

İngilizce Öğretmeni        Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

1