Ek Ders Klavuzu Yeni

Ek Ders Klavuzu Yeni dosyası 03-10-2019 tarihinde İlköğretim-3 kategorisinin.
Açıklama Ek Ders Klavuzu Yeni
Kategori 3. Sınıf
Gönderen siraçisra
Eklenme Tarihi 03-10-2019
Boyut 1.01 M
İndirme 5

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

 

 

 

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile

Diğer Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde

Ek Ders Uygulama Esasları

Kılavuz Kitapçığı

 

 

 

 

 

  

Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şubat, 2019

                       Değerli Okul ve Kurum Müdürlerimiz,

 Yönetimde usul ve esaslara uymak, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu kaynaklarını verimli ve yerinde kullanmak amaçlarıyla sizler ile Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Birimi için hazırlanan bu kılavuz kitapçık, 16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile bu Kararda geçen 1. 21 Temmuz 2007 tarih ve 26589 sayılı, 2.10 Mayıs 2008 tarih ve 26872 sayılı, 3. 23 Ocak 2009 tarih ve 27119 sayılı, 4. 25 Temmuz 2010 tarih ve 27652 sayılı, 5. 13 Şubat 2011 tarih ve 27845 sayılı, 6. 10 Eylül 2012 tarih ve 28407 sayılı, 7. 09 Ekim 2012 tarih ve 28436 sayılı, 8. 07 Kasım 2013 tarih ve 28814 sayılı, 9. 24 Nisan 2015 tarih ve 29336 sayılı, 10. 03 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’lar” ile 10 Ocak 2012 tarih ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar “ ile yapılan değişiklikleri ve 25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Malî ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme’nin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin” bölümündeki bu Kararı ilgilendiren maddelerinin 1/1/2018–31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak hükümlerini içermektedir.

                      İstifade etmeniz dileğiyle… 

Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Birimi

Muhasebe Bürosu

           

 

 

İÇİNDEKİLER

 

Madde Başlığı

Madde No

Sayfa No

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç …………………………………..……………………………………..……………….

1

5

Kapsam …………………………………..…………………………………………………..

2

5

Dayanak ………………………………………………………………………………..…….

3

5

Tanımlar …………………………………..……………………………………………...…..

4

5

İKİNCİ BÖLÜM

Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler

 

 

Aylık karşılığı ders görevi ...………………………..……………………..………………..

5

6

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi (Toplu Sözleşme – Madde–10)

 *

 

6

Ek ders görevi ………………………………………………………………….……………

6

6

Rehber öğretmen ek ders ücreti (Toplu Sözleşme- Madde–6)

*

6

Yaygın eğitim kurumları öğretmenlerinin ek ders ücreti (Toplu Sözleşme- Madde–24)

 *

 

6

Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti (Toplu Sözleşme- Madde–21)

*

7

Hizmet içi eğitim faaliyetleri …………………………………………..…………………..

7

7

Yetiştirme, okuma-yazma ve uyum kursları ……………………………………………..

8

7

Ders ücreti karşılığında görevlendirme …………………………………………………..

9

7

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ek Ders Görevinden Sayılan Hâller

 

 

Ders niteliğinde yönetim görevi …………………………………………………………...

10

8

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti (Toplu Sözleşme – Madde–7)

 *

 

8

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti (Toplu Sözleşme – Madde–23)

 *

 

8

Hazırlık ve plânlama görevi ………..….………………..……………………..………….

11

8

Sınav görevi ...……………………………………………..…………………………………

12

9

Yabancı dil dersi yazılı ve sözlü sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyeleri (Toplu Sözleşme – Madde–18)

 *

 

9

Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü (Toplu Sözleşme – Madde–4)

*

9

Millî Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri (Toplu Sözleşme – Madde–17)

 *

 

9

Belleticilik görevi ……………………………………..…………………………………….

13

9

Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti (Toplu Sözleşme–Madde–12)

*

10

Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri ..…………...

14

10

İşletmelerde meslek eğitimi …………………………..……………..……………………..

15

10

Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller …………………….…………………………..

16

10

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller (Toplu Sözleşme – Madde–2)

*

11

Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti (Toplu Sözleşme – Madde–5)

*

11

Ders dışı eğitim çalışmaları ……………………….………………………………………..

17

11

Ders dışı eğitim çalışmaları (Toplu Sözleşme – Madde–3)

*

12

Okulda bulunma zorunluluğu ………………………………………..................................

18

12

Kurul ve komisyon üyeliği ……………………………….…………………………………

 19

12

İÇİNDEKİLER

 

Madde Başlığı

Madde No

Sayfa No

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme ………....................................

20

12

Geçici görevlendirme ……………………………………..….………………………………….

21

12

Vekâlet görevi ……………………..…………..…………….……………………………………

22

12

Dağıtım …….……………………………………………………………….………………..........

23

12

Alanların tespiti ……….………………………………………………….………………............

24

13

Görevin fiilen yapılması ………………………………………………………………………….

25

13

Diğer okul ve kurumlarda ders görevi …………………………………………………………..

26

13

Ek ders görevini yapmayanlar ……………………………………………………………………

 27

13

Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders görevi …………………………………………

 28

13

Ders saatleri çizelgesi ………………………………………..……………………………………

 29

14

Ek ders birim ücreti ………………………………………………………………………………

30

14

Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti (Toplu Sözleşme– Madde–8)

 

*

 

14

Yürürlükten kaldırma ……………………………………………………………………………

31

14

Kazanılmış haklar ………………………………………………………………………………...

Geçici -1

14

Öğretmen unvanlı olmayan bazı personel ……………………………………………………….

 Geçici -2

14

Diğer kurumların bazı eğitim faaliyetleri ………………………………………………………..

Geçici -3

14

Geçici Madde 4 …………………………………………………………………………………...

Geçici-4

14

Geçici Madde 5 …………………………………………………………………………………...

Geçici-5

15

Ek madde ……………………………………………………………………………......................

 Ek – 1.

15

Yürürlük …………………………………………………………………………………………..

 32

15

Yürütme …………………………………………………………………………………………..

33

15

M.E.B. Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Çizelge ………………

16

 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Ders ve konferans ücretleri

Madde 176 – (Değişik: 3/4/1998 - 4359/1 md.)

(Değişik birinci fıkra: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders

görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

(Değişik ikinci fıkra: 27/3/2015 – 6639/9 md.) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve

öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim

elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.

 

Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel

Madde 22- (1) Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

(Bu toplu sözleşme hükmü, 1/1/2018- 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanır.)

 


                                             MEB YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN

                                    DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

 

                                                                           BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Millî Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını, hizmet içi eğitimleri, kurs ve seminerleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Karar, 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 89 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;

a)                  Alan: Öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlik dalını,

b)                  Aylık karşılığı ders görevi: Aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri, c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

d)                       Ders niteliğinde yönetim görevi:() Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli personelin inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinden ek ders görevi olarak kabul edilen etkinlikleri,

e)                        Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan

süreyi,

f)                        Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri,

g)                       Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’den sonra başlayan yüz yüze eğitimi,

ğ) Hazırlık ve planlama görevi: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumu öğretmenlerinin ders

dışı hazırlık, planlama veya sosyal hizmetler gibi ek ders görevi sayılan etkinliklerini,

h)                       Müdür yetkili öğretmen: (Değişik: RG–09/10/2012–28436) Bağımsız müdürlüğü bulunmayan

ilkokullarda sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürüten öğretmeni,

ı) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

i) Öğretmen: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, kurs ve seminerlerde eğitim ve

öğretim hizmetlerini yürütenleri,

j) Örgün eğitim kurumu: Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarını,

k)                       Tam gün tam yıl eğitim: Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fizikî kapasitelerinden azamî derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında fiilen yapılan eğitim ve öğretimi,

l) Yaygın eğitim kurumu: Örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği eğitim

kurumlarını,

m)                     Yönetici: Bakanlık () her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetim görevi

alanları,

n)                       Yüz yüze eğitim: (Değişik: RG–03/07/2017–30113) İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan (…)1 ders görevleri hariç olmak üzere ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını, ifade eder.

 

10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca (Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile) ibaresi 14/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca (merkez ve taşra teşkilâtı ile) ibaresi 14/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

1 Danıştay Onbirinci Dairesince verilen 19/10/2017 tarihli ve Esas No: 2017/1881 sayılı Kararla; 03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile –ders görevleri hariç olmak üzere- ibaresi yerine getirilen –ders görevleri ile- düzenlemesinin yürütülmesi durdurulmuş, bunun üzerine Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 10/01/2018 tarih ve 759862 sayılı yazısında; işletmelerde meslek eğitimi görevinin, söz konusu yargı kararlarının Bakanlığımıza tebliğ edildiği 27/12/2017 tarihinden itibaren, daha önce uygulandığı şekliyle yüz yüze eğitim kapsamı dışında ve aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler

 

Aylık karşılığı ders görevi

MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat, b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise

ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi

Madde 10- (1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 saat” ibaresi; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için “2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar” şeklinde uygulanır.

(Bu toplu sözleşme hükmü, 1/1/2018- 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanır.)

Ek ders görevi

MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

a)   Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

b)  Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c)   Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve

istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.

(2)                Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez.

(3)                Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

Rehber öğretmen ek ders ücreti

Madde 6- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır.

(Bu toplu sözleşme hükmü, 1/1/2018- 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanır.)

 

Yaygın eğitim kurumları öğretmenlerinin ek ders ücreti

Madde 24- (1) Öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yaptıkları eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışma süreleri için iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapılması kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

(Bu toplu sözleşme hükmü, 1/1/2018- 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanır.)

(4)                Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgâh, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.

(5)                Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.

Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti

Madde 21- (1) Örgün eğitim kurumlarında (meslekî eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.

(Bu toplu sözleşme hükmü, 1/1/2018- 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanır.)

                                                 

Hizmet içi eğitim faaliyetleri

MADDE 7- (1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir.

 

Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları

MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1)         İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

2)         Tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,

3)         (Değişik: RG–03/07/2017–30113) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımız ile ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancı uyrukluların toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4)         Okuma-yazma kurslarında,

5)         İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,

6)         Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

1)        Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

2)        (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada

44, diğerlerine haftada 30 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.

(2)                Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.

(3)                Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

 

Ders ücreti karşılığında görevlendirme

MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde; a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1)                  (Değişik: RG–09/10/2012–28436) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2)                  (Değişik: RG–03/07/2017–30113) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden; 1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate, 2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders

görevi verilebilir.

            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM     Ek Ders Görevinden Sayılan Hâller Ders niteliğinde yönetim görevi

MADDE 10- (1) İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden; a) ()

b)  ()

c)   Azınlık okullarında görevli olanlar dâhil her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarından;

1)                  Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati,

2)                  Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati, (10/05/2008 tarih ve 26872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişik 3 nolu bend).

3)                  Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 25 saati,

4)                  Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 20 saati,

(13/02/2011 tarih ve 27845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişik 5 nolu bend).

5)                  Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati,

(10/05/2008 tarih ve 26872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişik 6 nolu bend).

6)                  Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür yardımcılarının haftada 20 saati,

7)                  Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada 18 saati,

ç) Müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12 saati, ders yılı içerisinde ise haftada 3 saati,

d)    Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince

haftada 18 saati,

e)    Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve

grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 15 saati,

f)     Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan “Araştırma”, “Tanıtım ve Pazarlama” ve “Tasarım”

bölümlerinde görevli öğretmenlerin ders yılı süresince haftada 15 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.

(2) Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılanlardan durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede, sadece miktarı fazla olan dikkate alınır.

 

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

Madde 7- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.

(Bu toplu sözleşme hükmü, 1/1/2018- 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanır.)

 

 

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

Madde 23- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı ödenir.

(Bu toplu sözleşme hükmü, 1/1/2018- 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanır.)

 

Hazırlık ve planlama görevi

MADDE 11- (1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.

  

10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca (10. maddenin (a) ve (b) bentleri) 14/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Sınav görevi

MADDE 12- (1) (Değişik: RG–03/07/2017–30113) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, (….) her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir.

Yabancı dil dersi yazılı ve sözlü sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyeleri

Madde 18- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12’nci maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasında, bu fıkrada öngörülen sorumluluk sınavları kapsamında yapılan yabancı dil sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyelerinin yazılı ve sözlü sınav komisyon üyelikleri ayrı ayrı değerlendirilir.

(Bu toplu sözleşme hükmü, 1/1/2018- 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanır.)

(2) Sınav komisyonu üyeliği ve sınav gözcülüğü görevleri kapsamında;

a)    Bir öğretim yılında bir kişiye 12’den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15’ten fazla sınav gözcülüğü

görevleri,

Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü

Madde 4- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12’nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar uygulanmaz.

(Bu toplu sözleşme hükmü, 1/1/2018- 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanır.)

b)   Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü, c) Yöneticiler, için ücret ödenmez.

(3)                Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki “Bir öğretim yılında bir kişiye 12’den fazla sınav komisyon üyeliği için ücret ödenmez” hükmü uygulanmaz.

(4)                Atölye ve laboratuvar ders programı ile birlikte okutulan endüstriyel teorik dersler, bu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında atölye ve laboratuvar dersi sayılır.

(5)                Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezî sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz.

Millî Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezî sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri

Madde 17- (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesinde öngörülen Bakanlar Kurulu kararının 01/01/2018 tarihine kadar yürürlüğe konulmaması halinde, söz konusu kararın yürürlüğe gireceği tarihe kadar 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezî sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, mülga 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların uygulanmasına devam edilir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.

(Bu toplu sözleşme hükmü, 1/1/2018- 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanır.)

Belleticilik görevi

MADDE 13- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3’ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.

(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez.

 

(…) Danıştay Onbirinci Dairesince verilen 19/6/2007 tarihli ve Esas No: 2007/341 sayılı Kararla; fıkrada geçen “öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla” ibaresinin yürütülmesinin durdurulması üzerine, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 27/07/2007 tarih ve 49720 sayılı yazılarıyla 19/07/2007 tarihinden itibaren “öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla” şartı aranmayacağı belirtilmiş, 03/07/2017 tarih ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu ifade yürürlükten kaldırılmıştır.

Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti

Madde 12- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 saat” ibaresi, “3 saat” olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır.

(Bu toplu sözleşme hükmü, 1/1/2018- 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanır.)

Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri

MADDE 14- (1) Yaygın eğitim enstitüsü, açık öğretim okulu, gençlik ve izcilik eğitim tesisleri, akşam sanat okulu müdürlükleri, televizyon ve radyo programları ile göze ve kulağa hitap eden üç boyutlu araçlarla eğitim-öğretim yapılan, ders araç ve gereçleri üretilen, Bakanlığa bağlı okullara gündüzlü ve yatılı olarak alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için soru kitapçığı ve test hazırlanan akşam sanat okulları yöneticilerine haftada 20, öğretmenlerine haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir.

İşletmelerde meslek eğitimi

MADDE 15- (1) (Değişik: RG–03/07/2017–30113) İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, meslekî rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler (…)1 ek ders görevi sayılır.

(2) (Değişik: RG–03/07/2017–30113) Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde “işletmelerde meslek eğitimi” adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada;

a) Meslekî eğitim merkezlerinde;

1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati, 2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati, b) Diğer okul ve kurumlarda;

1)                  Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,

2)                  Diğer il ve ilçelerde 16 saati, geçmemek üzere okutabilecekleri azamî (…)¹ ek ders saatleri kapsamında verilir.

(3) (Değişik: RG–03/07/2017–30113) Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin (…)¹ ek ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller

MADDE 16- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan

personelden;

a)                   Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

(21/07/2007 tarih ve 26589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişik -b- bendi).

b)                  İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

  

1

(…) Danıştay Onbirinci Dairesince verilen 19/10/2017 tarihli ve Esas No: 2017/1881 sayılı Kararla; 03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 15 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan –ek- ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına dair düzenlemenin yürütülmesi durdurulmuştur.

10/05/2008 tarih ve 26872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle 16. maddenin (b) bendinde yer alan “ve bir ayda dört günü  geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyleibaresinin madde metninden çıkarılması işleminin yürütülmesinin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 18/6/2009 tarihli ve YD. İtiraz No: 2009/121 sayılı Kararla durdurulması üzerine; 1) MEB. Personel Genel Müdürlüğünün 27/08/2009 tarih ve 2207/73665 sayılı yazısı ile bu bend hükmünün değişiklikten önceki şekliyle uygulanmak durumunda olduğu, 2) MEB. Personel Genel Müdürlüğünün 09/10/2009 tarih ve 2498/82018 sayılı yazısı ile de bu yöndeki uygulamanın sözü edilen değişikliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 10/05/2008 tarihinden itibaren yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir. Daha sonra aynı davada Danıştay İkinci Dairesince verilen 30/11/2011 tarihli ve Esas No: 2008/4867, Karar No: 2011/5943 sayılı kararla davanın reddine hükmedilmiş ve daha önceki yürütmenin durdurulması kararı üzerine Bakanlıkça yazılan yukarıdaki iki yazı MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 15/06/2012 tarih ve 869-26968 sayılı yazısı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Madde 2- (1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

(Bu toplu sözleşme hükmü, 1/1/2018- 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanır.)

(23/01/2009 tarih ve 27119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenen 2. fıkra).

(2)                Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(07/11/2013 tarih ve 28814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenen 3. fıkra).

(3)                Bakan veya yetkili kıldığı makam tarafından (Değişik ibare: RG–24/04/2015–29336) Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri arasından Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel   Müdürlüğü   ve   Bilgi İşlem   Dairesi   Başkanlığında   geçici   olarak   görevlendirilen yönetici    ve öğretmenler ile alanlarına bakılmaksızın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde soru hazırlamak ve değerlendirme  yapmak üzere  geçici  olarak  görevlendirilen  yönetici ve öğretmenler, her yıl yeniden onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi veya görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 27 saat ek ders  görevi  yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir.  Bu kapsamda  ek  ders ücretinden  yararlanan   personele   ayrıca   asli görevi   için öngörülen   ek ders ücreti ödenmez.

Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti

Madde 5- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16’ncı maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.

(Bu toplu sözleşme hükmü, 1/1/2018- 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanır.)

Ders dışı eğitim çalışmaları

MADDE 17- (1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5’ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.

(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez.

 

 

25/07/2010 tarih ve 27652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikle eklenen ibare.

Ders dışı eğitim çalışmaları

Madde 3- (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17’nci maddesinde yer alan “% 5” sınırı, “% 6” olarak uygulanır.

(Bu toplu sözleşme hükmü, 1/1/2018- 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanır.)

                         

Okulda bulunma zorunluluğu

MADDE 18- (1) (Değişik ibare: RG–09/10/2012–28436) İlkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları hâlinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır.

 

Kurul ve komisyon üyeliği

MADDE 19- (1) Aslî görevleri dışında, diploma denklik işlemlerini yürüten yabancı dil dersi öğretmenlerinin sonuçlandırdıkları her 5 denklik işlemi 1 ek ders saati sayılır ve karşılığında ek ders ücreti ödenir.

(2) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları öğretmenlerine çeşitli mevzuatla verilen kurul ve komisyon üyeliği görevinin yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmesi halinde bu görevler, yarıyıl ve yaz tatiliyle sınırlı olmak ve fiilen görev yapılmak kaydıyla ek ders görevinden sayılır ve karşılığında her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme

MADDE 20- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2)                Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3)                Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.

 

Geçici görevlendirme

MADDE 21- (23/01/2009 tarih ve 27119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır).

 

Vekâlet görevi

MADDE 22- (1) Öğretmen yetersizliği nedeniyle (Değişik ibare: RG–09/10/2012–28436) ilkokullarda görevlendirilen vekil öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısının tespitinde ve ek ders ücretinin ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tâbi olduğu hükümler uygulanır.

(10/09/2012 tarih ve 28407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenen 2. fıkra).

(2) Boş bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliklerine (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı), sınav şartı öngörülenler için (bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşıyanlardan asılı atamaya yetkili amir tarafından vekaleten atananlara, vekaletleri süresince yalnızca vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, vekalet görevinde bulunulan örgün ve yaygın eğitim kurumunca ödenir.

 

Dağıtım

(23/01/2009 tarih ve 27119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişik madde).

MADDE 23- (1) (Değişik: RG–03/07/2017–30113) Bu Kararın 10, 14 üncü maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması hâlinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir.

Alanların tespiti

MADDE 24- (1) Hangi okul mezunlarının, hangi derece ve türdeki okul ve kurumlarda hangi dersleri alanları içinde okutabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenir.

 

Görevin fiilen yapılması

MADDE 25- (1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2)                Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.

(23/01/2009 tarih ve 27119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişik fıkra).

(3)                (Değişik: RG–03/07/2017–30113) Bu Kararın 10, 14’üncü maddeleri ile 16’ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez. ()

Diğer okul ve kurumlarda ders görevi

MADDE 26- (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici ve öğretmenlere, bu Kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerine göre verilen ek ders görevleri istisnadır.

 

Ek ders görevini yapmayanlar

MADDE 27- (1) Bu Karara göre zorunlu ek ders görevi verilenlerden, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın bu görevini yerine getirmeyenler aslî görevlerini yapmamış sayılır.

 

Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders görevi

MADDE 28- (1) Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü ile bu Protokol doğrultusunda hazırlanan Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini Bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim-öğretim kurumlarında yapmaları amacıyla; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, okul yöneticileri ile öğretmenlere "öğretmenlik uygulaması görevi” verilebilir.

(2) Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesinde görev alacak millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu koordinatörünün, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi uygulamasına yönelik iletişim, koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi görevlerinden;

a)                  Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün haftada 4 saati,

b)                  Uygulama okulu müdürünün haftada 2 saati,

c)                  Uygulama okulu koordinatörünün haftada 2 saati, ek ders görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.

(3) Uygulama öğretmenlerine ise Okul Deneyimi I ve Okul Deneyimi II derslerinin her birinden haftada 4’er saat, Öğretmenlik Uygulaması dersinden haftada 6 saat ek ders görevi verilebilir. Ancak, uygulama öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati sayısının toplamı haftada 10 saati geçemez.

 

 

10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli

(I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca (22. maddenin 2. fıkrası ile 25. maddenin 3. fıkrasının son cümlesi) 14/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.


(4)                Her bir üniversite için il veya ilçede ayrı bir millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulamanın yapıldığı okullarda ise müdür yardımcılarından biri uygulama okulu koordinatörü olarak görevlendirilir. Uygulamaların hangi okullarda yapılacağı, görev verilen yönetici ve öğretmenlerin il, ilçe, okul ve branş bazında sayıları; Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre her öğretim yılı için yeniden belirlenir. Uygulama sonuçları Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca her öğretim yılı sonunda değerlendirilir.

(5)                Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretleri, ilgili üniversitelerce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176’ncı maddesi uyarınca ödenir.

 

Ders saatleri çizelgesi

MADDE 29- (1) Yönetici ve öğretmenlerin haftalık ders ve ek ders saatleri ekli çizelgede gösterilmiştir.

 

Ek ders birim ücreti

MADDE 30- (1) Bu Karar kapsamında kendilerine ders görevi verilenler ile verilmiş sayılanlara, 657 sayılı Kanunun 176’ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.

 

Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

Madde 8- (1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir.

(Bu toplu sözleşme hükmü, 1/1/2018- 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanır.)

 

Yürürlükten kaldırma

MADDE 31- (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Kazanılmış haklar GEÇİCİ MADDE 1- ()

Öğretmen unvanlı olmayan bazı personel

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 26/1/2006 tarihli ve 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Bakanlığa devredilen personelden Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanlar, bu Kararın uygulanmasında atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında değerlendirilir.

 

Diğer kurumların bazı eğitim faaliyetleri

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 31/7/2007 tarihine kadar, 31 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükümleri, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kurumların Eleman Yetiştirmek Üzere Açtıkları Mesleki Okullarda Görev Alacak Yönetici ve Öğretmenlere Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar’ın 8 inci maddesinde yapılan atıflar yönünden uygulanmasına devam olunur.

 

() GEÇİCİ MADDE 4- Bu Karar uyarınca Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 42 nci maddesine göre ödenen ilave ek ödeme tutarından yararlanmakta olan öğretmenlerden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesine istinaden ilave ek ödeme tutarından kaynaklı fark tazminatından yararlananlara, 14 üncü madde ve 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ek ders ücretleri söz konusu tazminat tutarından yararlandıkları sürece ödenmez. 15/1/2012 tarihinden itibaren ilk defa veya yeniden görevlendirilen öğretmenlere, söz konusu geçici 11 inci maddede öngörülen fark tazminatı ödenmesine imkân bulunmadığından bu karar kapsamında ek ders ücreti ödenir.

 

 

10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli

(I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca (Geçici 1. madde) 14/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış, Geçici 3. maddeden sonra gelmek üzere Geçici 4. madde eklenmiştir.

 

Sayfa 14 / 16

(09/10/2012 tarih ve 28436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikle eklenen madde).

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen okul sporları, halk oyunları ve izcilik faaliyetleri kapsamında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ulusal bayram ve tatiller ile cumartesi, pazar, yarıyıl ve yaz tatili de dâhil olmak üzere fiilen görev yaptıkları her gün için 3 (üç) saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurum tarafından ödenir. Alınacak onayda görevlendirilen personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti, görev süresi ve diğer hususlar belirtilir.

(2) Birinci fıkra hükmü bu Karar’ın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden iki öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere uygulanır ve bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele aynı günlerde asıl görevi için öngörülen ek ders ücreti ayrıca ödenmez.

 

(23/01/2009 tarih ve 27119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikle eklenen madde). EK MADDE 1 – ()

Yürürlük

MADDE 32- (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Karar, 1/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca (Ek 1. madde) 14/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

                                                                                                     Sayfa 15 / 16

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ÇİZELGE

 

 

 

OKUL/KURUM YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ

 

 

MADDE NO

HAFTALIK DERS SAATİ SAYISI

 

 

AYLIK KARŞILIĞI

DERS

GÖREVİ

 

DERS

NİTELİĞİNDE

YÖNETİM

GÖREVİ

 

ZORUNLU

EK DERS

GÖREVİ

 

İSTEĞE

BAĞLI EK

DERS

GÖREVİ

 

ÖĞRENCİ

SOSYAL VE

KİŞİLİK

HİZMETLERİ

 

HAZIRLIK VE

PLÂNLAMA GÖREVİ

 

ÜCRET

KARŞILIĞI

TOPLAM

EK DERS SAATİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI

1- Müdür

 

5, 6, 10

 

6

 

25

 

 

 

6

 

 

 

 

25, 31

2- Müdür yardımcısı

5, 6, 10

6

20

 

6

 

 

20, 26

3- Öğretmen (tam gün eğitim yapanlar ile mesleki ve teknik öğretim okullan bunyesinde olanlar)

 

5, 6, 11

 

18

 

 

 

24

 

 

 

 

3

 

27

4- Öğretmen

5, 6, 11

18

 

12

 

 

3

15

İLKÖĞRETİM KURUMLARI (Değişik : RG-09/10/2012-28436)

1- Müdür, müdür başyardımcısı (YİBO-PİO)

2- Müdür yardımcısı (YİBO-PİO)

3- Müdür, müdür başyardımcısı

4- Müdür yardımcısı

5- Müdür yetkili öğretmen

6- Sınıf öğretmeni

7- Genel bilgi dersleri öğretmeni

 

5, 6, 10

5, 6, 10

5, 6, 10

5, 6, 10

5, 6, 10,11

5, 6, 11

5, 6, 11

 

6

6

6

6

18

18

15

 

30

22

20

18

3, 12*

 

 

 

 

 

 

 

12

12

6

 

6

6

6

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

3

3

 

30, 36

22, 28

20, 26

18, 24

12, 18

15

18, 20

8- Rehber öğretmen

10

 

18*

 

 

 

 

18

ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI

1- Müdür, müdür başyardımcısı

 

5, 6, 10

 

6

 

25

 

 

 

6

 

 

 

 

 

25, 31

2- Müdür yardımcısı

5, 6, 10

6

20

 

6

 

 

20, 26

3- Gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmeni

 

10

 

 

 

15*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

4- Sınıf öğretmeni

5, 6, 11

18

 

12

 

 

3

15

5- Genel bilgi dersleri öğretmeni

5, 6, 11

15

 

6

9

2

3

18, 20

6- Atölye ve laboratuvar öğretmeni

5, 6, 11

20

 

20

4

2

3

27, 29

7- Rehber öğretmen

10

 

18*

 

 

 

 

18

LİSE VE DENGİ OKULLAR

1- Müdür, müdür başyardımcısı (Yatılı-Pansiyonlu)

2- Müdür yardımcısı (Yatılı-Pansiyonlu)

3- Müdür, müdür başyardımcısı

4- Müdür yardımcısı

5- Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni

 

5, 6, 10

5, 6, 10

5, 6, 10

5, 6, 10

5, 6, 11

 

6

6

6

6

15

 

30

22

20

18

 

 

 

 

 

 

 

6

 

6

6

6

6

9

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

30, 36

22, 28

20, 26

18, 24

18, 20

6- Rehber öğretmen

10

 

18*

 

 

 

 

18

KIZ VE ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM, TİCARET VE TURİZM

OKUL/KURUMLARI

1- Müdür, müdür başyardımcısı (Tam Gün-Tam Yıl)

 

5, 6, 10

 

6

 

30

 

 

 

6

 

 

 

 

 

30, 36

2- Müdür, müdür başyardımcısı

5, 6, 10

6

25

 

6

 

 

25, 31

3- Müdür yardımcısı

5, 6, 10

6

20

 

6

 

 

20, 26

4- Genel bilgi dersleri öğretmeni

5, 6, 11

15

 

6

9

2

3

18, 20

5- Atölye ve Laboratuvar öğretmeni

5, 6, 11

20

 

20

4

2

3

27, 29

6- Rehber öğretmen

10

 

18*

 

 

 

 

18

ANADOLU-FEN-SOSYAL BİLİMLER-SPOR LİSELERİ

1- Müdür, müdür başyardımcısı

2- Müdür yardımcısı

3- Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni

 

5, 6, 10

5, 6, 10

5, 6, 11

 

6

6

15

 

25

20

 

 

 

 

6

 

6

6

9

 

 

 

2

 

 

 

3

 

25, 31

20, 26

18, 20

4- Rehber öğretmen

10

 

18*

 

 

 

 

18

ANADOLU KIZ VE ERKEK TEKNİK, OTELCİLİK

VE TURİZM, AŞÇILIK MESLEK LİSELERİ

1- Müdür, müdür başyardımcısı (Tam Gün-Tam Yıl)

 

 

5, 6, 10

 

 

6

 

 

30

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

30, 36

2- Müdür, müdür başyardımcısı

5, 6, 10

6

25

 

6

 

 

25, 31

3- Müdür yardımcısı

5, 6, 10

6

20

 

6

 

 

20, 26

4- Genel bil.mes.dersleri öğretmeni

5, 6, 11

15

 

6

9

2

3

18, 20

5- Atölye ve Laboratuvar öğretmeni

5, 6, 11

20

 

20

4

2

3

27, 29

6- Rehber öğretmen

10

 

18*

 

 

 

 

18

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU

1- Müdür, müdür başyardımcısı (Tam Gün-Tam Yıl)

 

5, 6, 10

 

6

 

30

 

 

 

6

 

 

 

 

30, 36

2- Müdür, müdür başyardımcısı

5, 6, 10

6

20

 

6

 

 

20, 26

3- Müdür yardımcısı

5, 6, 10

6

18

 

6

 

 

18, 24

4- Okuma-yazma kursu öğretmeni

5, 6, 11

18

 

12

 

 

3

15

5- Genel bilgi ve meslek dersleri kapsamına dahil kurs öğretmenleri

 

5, 6, 11

 

15

 

 

 

6

 

9

 

 

3

 

18

6- Atölye ve lab. dersleri kapsamına dahil kurs öğr.

5, 6, 11

20

 

20

4

 

3

27

7- Rehber öğretmen

10

 

18*

 

 

 

 

18

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

1- Müdür, müdür başyardımcısı (Tam Gün-Tam Yıl)

 

5, 6, 10

 

6

 

30

 

 

 

6

 

 

 

 

30, 36

2- Müdür, müdür başyardımcısı

5, 6, 10

6

20

 

6

 

 

20, 26

3- Müdür yardımcısı

5, 6, 10

6

18

 

6

 

 

18, 24

4- Genel bilgi dersleri öğretmeni

5, 6, 11

15

 

6

9

 

3

18

5- Atölye ve laboratuvar öğretmeni

5, 6, 11

20

 

20

4

 

3

27

HİZMETİÇİ EĞİTİM ENS. VE AKŞAM SANAT OKULU

1- Müdür, müdür başyardımcısı

 

5, 6, 10

 

6

 

20

 

 

 

6

 

 

 

 

20, 26

2- Müdür yardımcısı

5, 6, 10

6

18

 

6

 

 

18, 24

3- Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni

5, 6, 11

15

 

6

9

 

3

18

4- Atölye ve laboratuvar öğretmeni

5, 6, 11

20

 

20

4

 

3

27

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

1- Müdür

 

10

 

 

20

 

 

 

 

 

20

2- Müdür yardımcısı

10

 

18

 

 

 

 

18

3- Gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmeni

 

10

 

 

15*

 

 

 

 

 

15

4- Rehber öğretmen

10

 

18*

 

 

 

 

18

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ

Olgunlaşma Enstitülerinin öğrenci bulunmayan "Araştarıma", "Tanıtım ve Pazarlama" ve "Tasarım" bölümlerinde görevli öğretmenler

 

 

10

 

 

 

15*

 

 

 

 

 

 

15

Kararın 10 uncu maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilenler dışında kalan Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelii

10

 

15

 

 

 

 

15

    (*) 10/05/2008 tarih ve 26872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliğe ait düzeltme yapılmıştır.                                                                                                                                                                       

A Ç I K L A M A L A R :

1- Bu çizelgede yer alan tüm bilgiler Kararın ilgili hükümleri ile birlikte değerlendirilir. Farklılık bulunan veya çizelgede yer verilmeyen hususlarda Kararın ilgili hükümleri dikkate alınır.

2- Bu çizelgede yer almayan, ancak Kararın ilgili maddelerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi halinde bu çizelgede belirtilen ek ders saatleri dışında; ayrıca madde hükümlerinde geçen ders saatleri sayısı kadar ek ders görevi verilebilir ve ücret ödenir.

3- Bu çizelgenin "Ücret Karşılığı Toplam Ders Saati" bölümünde, ilgili müfredatı kapsamında alanlar itibarıyla haftada verilecek azami ek ders saati sayıları belirlenmiştir. 4- (*) Müdür yetkili öğretmenlere, sadece yarıyıl ve yaz tatillerinde ödenir.

5- (**) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenleri ile Olgunlaşma Enstitülerinin öğrenci bulunmayan "Araştırma", "Tanıtım ve Pazarlama" ve "Tasarım" bölümlerinde görevlendirilen öğretmenler ile rehber öğretmenlere ders yılı süresince ödenir.

                                                                                                     Sayfa 16 / 16