9.sınıf tarih 2018-2019 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları

9.sınıf tarih 2018-2019 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları dosyası 10-04-2018 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 9. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 9.sınıf tarih 2018-2019 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları
Kategori 9. Sınıf DKAB
Gönderen metemert
Eklenme Tarihi 10-04-2018
Boyut 11.89 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2013-2014 DERS YILI İSKENDERUN ANADOLU LİSESİ 9-A ve 9-B SINIFLARI  TARİH DERSİ

II. DÖNEM I. YAZILISIDIR 

Adı, Soyadı

nıfı

Numarası

Aldığı Not

 

 

 

 

 

          Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz.  (5*2= 10)

1- Hititler Anadolu’da merkezî devlet kuran ilk topluluktur. (   D   )

2- Tarihte Güneş takvimini kullanan ilk uygarlık Mısırlılardır. (  D   )

3- Bilinen ilk Türk devleti Orta Avrupa’da Kavimler Göçü sonrasında kurulmuştur. ( Y    )

4- Bilinen ilk Türk alfabesi Uygurlara aittir. (  Y   )

5- Tarihte parayı kullanan ilk topluluk Lidyalılardır. (  D   )

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.  (5*3= 15)

 1. Tarihte, Türklere ait bilinen ilk yazılı kaynak …………Orhun Kitabeleri………………………………’d r.
 1. İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu ……Karahanlılar…………………’d r.
 1. Kur’an-ı Kerim, ……Hz.Ebubekir………………………… zamanında kitap haline getirilmiştir.
 1. Kudüs ve Mısır, Halife …Hz.Ömer……………….. zamanında fethedilmiştir.
 1. Hz. Muhammed’in peygamber olmadan önceki inancı, ……Hanifilik…………………. inancıdır.

Aşağıda verilen sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.  (8*3= 24)

 1-  I. Kral Yolunun yapılması.
      II. Güneş yılı takviminin yapılması.
     III. İlk paranın kullanılması.
     IV. Yazılı hukuk döneminin başlaması.
      V. Tarih yazıcılığının başlaması.
     Yukarıda verilen olaylardan hangileri Anadolu tarihiyle ilgilidir?
     A- I, III, V                   B- I, II, V                   C- II, IV, V                         D-  II, III, V                  E- II, III, IV

 

2-   I.   Romalıların Avgustos tapınağı
     II.   Hititlerin İvriz kabartmaları
    III.   İyonların Apollo tapınağı
    IV.   Urartuların Van Kalesi Anadolu’ da bulunan eserlerdir.
   Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
   A)   Anadolu’ nun önemli ticaret yollarında bulunduğuna                         B)   Perslerin Anadolu’ ya hakim olduklarına
   C)   Anadolu’ daki sanat eserlerinin batı bölgelerinde yer aldığına            D)   Anadolu’ da değişik medeniyetlerin hüküm sürdüğüne
                                                                                  E)   Lidyalıların parayı bastıklarına

 

3- Orta Asya’ da kurulan Türk Devletleri Çin’ i askeri ve ekonomik baskı altında tutmuşlar; ancak Çin’ e hiçbir zaman yerleşememişlerdir.
   Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
      A)   Yerleşik yaşama geçilmesi                                                                          B)   Tarihi çağlara geçişin geç olması
      C)   Kalabalık Çin nüfusu içinde kültürel benliği kaybetme korkusu                D)   Askeri alanda Çinlilerin Türkleri örnek alması
                                                             E)   Türkler arasında çıkan iç karışıklıklardan çekinilmesi

 

4-    Orta Asya Türk toplumunda görülen;
     - Hayvancılıkla uğraşılması
     - Göçebe yaşamın savaşçılık özelliğini geliştirmesi
   gibi özelliklerin ortaya çıkmasında temel etmen aşağıdakilerden hangisidir?   
   A)   Dış baskılar          B)   Coğrafi çevre            C)   Siyasi yapı                D)   İnanç sistemi           E)   Boylar arası mücadele

 

5- Türklerde sosyal adaletin devamı için caydırıcı cezalar uygulansa da, hapis cezası görülmez.
     Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
     A) Siyasi yapı          B) Ekonomik etkinlikler           C) Dini yapı          D) Sosyal yaşam tarzı                    E) Kültürel farklılıklar

 

6- I. Kırgızlar              II. Karluklar             III. Uygurlar                  IV. Peçenekler                       V. Hunlar
     gibi Türk topluluklarından hangileri Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç etmişlerdir?
     A- I ve II                          B-  II ve III                       C-  III ve IV                    D-  IV ve V                       E-  III, IV ve V

 

7-  Aşağıda İslam öncesi Türklerle ilgili verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
       A)   Uygurlar ile yerleşik hayata geçilmiştir.                         B)   Yaşam biçimi ilk dönemlerde göçebedir.
       C)   Merkezi bir devlet oluşturamamışlardır.                         D)   En eski siyasal birliği Hunlar kurmuştur.
                                                               E)   Devlet hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştır.

8- Çin, Hint ve Arap tarihini bir bütün olarak incelemek mümkünken Türk tarihini bir bütün olarak inceleyebilmek mümkün değildir.
     Bu durum Türklerin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
     A) Yazıyı geç kullanmalarından                                                        B) Mimariye önem vermemelerinden
     C) Dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmalarından                              D) Türklerde tarih yazıcılığının geç başlamış olmasından
                                                    E) Türklerin genellikle başka kavimlerin egemenliklerinde yaşamış olmalarından

 

 

 

 

Aşağıda verilen I. Bölümdeki bilgiler ile II. Bölümdeki bilgileri eşleştiriniz. (İkinci bölümde iki seçenek fazladan verilmiştir. I. Bölümdeki bilgilerin hemen yanındaki boşluğa II. Bölümden uygun düşen bilginin şıkkını yazınız.) (10)

 ____________________I________________________                ________II_________

 1. Kur’an okuma tekniği                                              ( h   )                    a- Abbasîler                
 1. İslam devletinde yaşayan gayrimüslim topluluk   (  b  )                       b- Aglebiler                     
 1. İspanya’da kurulan İslam devleti                           (  g  )                           c- Mevalî                      
 1. İlk İslam medresesini kuran devlet                        ( a   )                      d- Emeviler                  

      5-    Halifeliği saltanata dönüştüren devlet                   (  d  )                           e- Zımmî

                                                                                                          g- Beni Ahmer Devleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                              h-  raat

 

Aşağıda verilen soruları uygun bir şekilde cevaplandırınız.  

1- Hz. Ömer döneminde devlet yönetiminde yapılan başlıca yenilikler şunlardır: (12)

 

 1. Ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak valilikler oluştuuldu.

 

 

 1. Askeleri ikta sisteminin temelleri atılarak fethedilen toprakların verimli kullanımının yolu açıldı.

 

 

 1. Vergiler sistemli hale geldi.

 

 

 1. Adli sistem kurularak mahkemeler oluşturldu ve illere kadılar atandı.

 

 

------------------------------------------------                  --- -----------------------------------------------                       -----------------------------------------------------

 

2-İslam Devletleri içerisinde aşağıda verilen divan örgütlerinin görevlerini birer cümle ile belirtiniz.: (10)

 

Divanü 'l  Berid :    Devletin yazı işlerinin yürütmüştür.

 

Divanü'l  Mezalim : Adalet işlerine bakmıştır.

 

-----------------------------------------------                     ---------------------------------------------------              ------------------------------------------------------

 

3- Abbasilerin özelliklerinden üç tanesini yazınız. (9)

 

 1. Halifelik babadan oğula geçmeye devam etti.

 

 1. Arap ırkçılığı uygulamadılar.

 

 1. Vezirliği ve yönetim divanını kurdular.

 

 

4- Hz. Muhammed döneminde gerçekleşen önemli olaylardan beş tanesini yazınız: (10 )

 

      1   622 yılında Mekkeden Medineye göç etti.

 

       2   615 yılında Hz. Muhammed Müslümanları Habeşistana gönderdi

 

       3  Mekke müşriklerden alındı.

 

        4   Uhud,Bedir,Hendek savaşları yapıldı.

 

        5   İlk İslam Devleti kuruldu.

 

 

____________________________________________________________________________________

 

Süre 40 dakikadır.                                                                                                                Başarılar