8.sınıf T.C İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları

8.sınıf T.C İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları dosyası 20-01-2018 tarihinde İlköğretim-8 kategorisinin.
Açıklama 8.sınıf T.C İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları
Kategori 8. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen nalanduyar
Eklenme Tarihi 20-01-2018
Boyut 118.64 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

ADI  SOYADI :                                                                       NO:                                                                                                                      Aldığı Not                

2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PAMUKELİ YİBO 8/A SINIFI İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM II.SINAV SORULARI

A)Aşağıdaki ilk iki soruyu verilen metinlere göre cevaplandırınız.( 10 Puan )

 

 

 

1-Atatürk yukarıdaki metinde ifadesinden yola çıkarak ; Atatürk’ün hangi vatandaşlık sorumluluklarına değindiğini açıklayınız? Atatürk , bu sorumlulukları yerine getirmenin önemini nasıl açıklıyor?(5 Puan)

……………………………………………………………………………………………..............

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..

 

2- Atatürk’ün  soldaki metinde ifadesinden yola çıkarak ;  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin önceki Türk devletlerinden farkını ne olarak açıklarsınız?(5 puan)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

B) Aşağıda verilen ifade ve inkılapların hangi Atatürk ilkesi ile daha çok  ilgili  ise , ilgili olan alanı (“X”) işaretleyerek belirtiniz(12 Puan )

İnkılaplar ve ifadeler

Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

İnkılapçılık

Laiklik

Devletçilik

Halkçılık

1 Kasım 1922 yılında Saltanatın kaldırılması

 

 

 

 

 

 

Türk tarih kurumunun açılması

 

 

 

 

 

 

Akıl ve Bilim ışığında eski kurumların yıkılarak yerine yeni kurumların kurulmasının öngörülmesi

 

 

 

 

 

 

Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesi

 

 

 

 

 

 

Uşakta ilk şeker fabrikasının kurulması

 

 

 

 

 

 

Soyadı kanununun kabulü

 

 

 

 

 

 

Medeni kanunla kadının da miras alma ve eşit mal bölüşümü hakkından yararlandırılması

 

 

 

 

 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren  demiryolları ağımızın geliştirilerek yurdun her tarafına ulaştırılması

 

 

 

 

 

 

 

1928 yılında anayasadaki “Türk Devletinin dini islamdır” maddesi çıkartıldı.

 

 

 

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her alanda kendini sürekli yenileme isteğini öngörür

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı okulların denetiminin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin denetimine girmesi

 

 

 

 

 

 

Temel hak ve özgürlüklerimizin Anayasaya konularak  güvence altına alınması

 

 

 

 

 

 

D) Aşağıdaki soruların cevaplarını altındaki boşluklara yazınız(12 puan)

1)Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlama konusunda devlete ve vatandaşlara düşen görevler nelerdir? Açıklayınız.(7 p)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2)Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık sektörünü geliştirmek için, sağlık alanında  ne gibi çalışmalar yapılmıştır?Açıklayınız(5 p)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

E)

       Yukarıda  verilen kavramları aşağıdaki  uygun boşluklara yerleştiriniz.(12 Puan)

 a)Kişi hak ve hürriyetlerini savunduğu için ve dünya barışını istediği için ……………… bir özellik taşır

 b)Atatürk ilkeleri…………… kültürümüzün geliştirilmesini ister

 c)Laiklik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının …………… ve bilime dayandırılmasıdır

 d)Laiklik ilkesi……………..  yılında anayasamıza girmiştir

 e)Laiklik din ve mezhep ayrımı yapmadığı ve toplumsal eşitliği sağladığı için …………… ilkesini tamamlar

 f)Devlet yönetiminde dini kurallar istemediği için egemenliğin kaynağını halka vermiştir. Bu yönü ile ……………………… ilkesiyle bağlantılıdır

 


 

D)Aşağıdaki ifadelerin sağ tarafındaki boş sütunlara  doğru olan ifadeler için (D),yanlış olan ifadeler için (Y) harfi koyunuz. (12 Puan )

 

DOĞRU

CEVAP

M. Kemal’in Ankara’da bataklık ve çorak araziye Gazi Çiftliğini kurması onun azim ve kararlılığını gösterir

 

 

 

Halk devlet için vardır

 

 

 

Vergi vermek bizim temel özgürlüklerimizden birisidir.

 

 

Çeşitli aşıların yapılması koruyucu sağlık hizmetlerine girmektedir

 

 

 

Atatürkçülük Türk milletini ilgilendirdiği için yerel bir düşüncedir

 

 

 

Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkesinin doğal bir sonucu da halkçılıktır

 

 

 

Eşitlik, hak, adalet, milli egemenlik ve demokrasi kavramlarına dayanır

 

 

 

Dine uygun olarak akıl ve mantığın kullanılması Laiklik ilkesidir

 

 

 

Vatandaşın yapamadığı sanayi kuruluşlarını Devletin yapması önce halkçılık ilkesini gösterir

 

 

 

Atatürk ilkelerinin ortak amaçlarından birisi ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmaktır

 

 

 

En önemli Atatürk ilkesi Milliyetçiliktir

 

 

 

Bazı ilkeler dış devletlerin zorlaması ile oluşturulmuştur

 

 

 

 

G)Aşağıdaki test sorularını cevaplayın. Her  soru (3 Puan) değerindedir.(Toplam 42 Puan)

1) Atatürk döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Cumhuriyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgisi yoktur?

A) Kadınlara siyasal haklar tanınması         B) Çok partili yaşama geçiş denemelerinin yapılması

C) Türk Tarih Kurumu'nun açılması           D) Cumhuriyetçiliğin parti çekişmelerinin dışında tutulması

 

2)  “Ağaçların yeni dikilmiş olduğu villaların bulunduğu sokaklara açılan Yenişehir’e geldim.  O sıralar daha yapılmakta olan yeni meclis binasının önünden geçen yol diplomatların olduğu semte geçiyordu. Bulvar kıvrılarak Cumhurbaşkanlığı ikametgahına, Çankaya’ya çıkıyordu. Burada bütün kent ayakların altındaydı.”

 Kurt Laqueu’nun Ankara ile ilgili anlatımına göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

 A)Ankara’da yeşil alanların oluşturulmasına çalışılıyor       B)Cumhurbaşkanları Çankaya’da oturmaktadır

 C)Cumhuriyet’in ilanından önceki dönemi anlatmaktadır    D)Çankaya yüksek bir mevkiye sahipti

 

3-Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma gerekçe olarak gösterilebilir ?

A) Kamu güvenliğinin tehlikeye girmesi                             B) Erken seçime gidilmesi

C) Anayasa maddelerinde değişiklik yapılması                   D) Askerlik görevinin kısaltılması

 

4-  Cumhuriyet, egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu kabul eden devlet şekli demektir.

I.  Yabancı yatırımcılara ekonomik öncelikler sağlanması ,    II. Halifelik makamının kaldırılması

III. Gayrimüslim azınlığın da askerlik görevini yapabilmesi

 gibi gelişmelerden hangilerinin halkçılık düşüncesiyle çelişeceği savunulabilir?

A) Yalnız I              B) Yalnız III                 C) I ve II                    D) II ve III

 

5-Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmayı, özgür fikir ve düşünceye sahip olmayı amaçlayan Atatürkçülük, büyük önderin olayları değerlendirmesi ve tarih bilinciyle yorumlamasıyla olmuştur

  Bu bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Atatürkçülüğün sadece günümüz olaylarını dikkate aldığı       B) Çağdaş uygarlık için çalışmaya gerek duyulmadığı

C) Yabancı kültürlerle olan ilişkinin gelişmediği        D) Atatürkçülüğün demokratik bir ortamın oluşumunu amaçladığı

 

 

 

6-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri arasında gösterilemez?

  A)  Birbirini tamamlayan bir yapıda olması          B) Bilimi ve aklı temel alması

  C) Tamamının Avrupa’dan örnek alınması           D) Türk halkının ihtiyaçlarından doğması

 

7-Laiklik ilkesinin uygulanmasının toplumumuza çeşitli faydaları vardır.

  Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilebilir?

A) Herkesin bir soyadı alması zorunlu hale gelmiştir      B)  Misakı iktisadi ilkeleri uygulanmaya başlamıştır

        C) Din ve vicdan özgürlüğü güvence altına alınmıştır     D) Devletin ekonomiye müdahalesi ile yeni fabrikalar kurulmuştur

 

8-Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, egemenliğe, huzur ve refaha sahip olması, aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkılması amacıyla temel esasları Atatürk tarafından belirlenen ilkelere Atatürkçülük denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük ile bağdaşmaz?

A) İleri uygarlıkların bilim ve teknolojisinin alınması         B) Demokratik idare sistemi

C) Kişisel egemenlik hakkının tanınması                             D) Milli birlik ve beraberlik için çalışılması

 

9-Yunan Başbakanı Atatürk’ün ölümü üzerine  “Atatürk’ün devlet yönetimi ve yaptığı inkılap; Türkiye’yi değil, bütün dünyayı etkilemiştir” demiştir

  Bu söz Atatürkçü Düşünce Sisteminin hangi yönünü göstermektedir?

A) Dünya barışına önem verdiğini                  B) Evrensel özellik gösterdiğini

C) Düşmanlıkları unutturduğunu                     D) Bağımsızlığa önem verdiğini

 

10-Atatürkçü düşünce sisteminin en belirgin yönü, akla ve bilime dayanmasıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçü düşünce sisteminin bir özelliği olamaz?

A) Gelişmeye açık olması                    B) Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğini temel alması

C) Her türlü gericiliğe karşı olması      D) Azınlıklara siyasal ayrıcalıklar tanıması

 

11-Halkçılıkta hiçbir toplumsal grubun ve zümrenin ayrıcalığı yoktur.

 Buna göre;    I. Azınlıklara ayrıcalıklar verilmesi    , II. Kadınlara oy hakkı tanınmaması III. Medeni Kanun'un hükümlerine gayrimüslimlerin de uymaları  gelişmelerinden hangisi ya da hangileri Atatürk'ün halkçılık ilkesine uygundur?

A) Yalnız II                 B) I ve II                   C) Yalnız III                      D) II ve III                  

 

12-Türkiye Devleti diğer devletlerle olan sorunlarını çözerken dış politikada aşağıdakilerden hangine dikkat etmiştir?

         A)Milli egemenlik ve bilimsellik                    B)Milli bağımsızlık ve barışçılık

 C)İnkılapçılık ve laiklik                                  D)Demokrasi ve milliyetçilik

 

13-

 

 

 

 Atatürk’ün Onuncu yıl nutkundaki bu sözlerinden onun hangi kişilik özelliğini çıkarabiliriz?

  A)Yardımseverlik           B)Kararlılık                  C)İleri görüşlülük            D)Tarih sevgisi

 

14-Türkiye’nin Boğazlar konusunda tam hakimiyetini sağladığı gelişme aşağıdakilerden  hangisidir?

 A)Ankara Antlaşması   B)Lozan Barış Antlaşması    C)Montrö Antlaşması     D)Boğazlar Antlaşması

 

 

 

                                                                                                                                    *** BAŞARILAR DİLERİM*** YASİN KÜÇÜKKARACA