8.Sınıf İnkılap Tarihi Atatürk ve Çağdaşlaşan Türkiye Etkinlik Kağıdı

8.Sınıf İnkılap Tarihi Atatürk ve Çağdaşlaşan Türkiye Etkinlik Kağıdı dosyası 27-09-2019 tarihinde İlköğretim-8 kategorisinin.
Açıklama 8.Sınıf İnkılap Tarihi Atatürk ve Çağdaşlaşan Türkiye Etkinlik Kağıdı
Kategori 8. Sınıf TEOG
Gönderen bgt
Eklenme Tarihi 27-09-2019
Boyut 221.64 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

8.Sınıf Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünite Değerlendirme

A) Aşa ğıd ak i cüml el erd e noktalı yerl er e, verilen sözcüklerden uyg un olanları yazınız.

1.     1929 yılında yaşanan Dünya .......................................... Krizi ülkemizde devletçilik ilkesinin ortaya çıkmasının nedenlerinden biridir.

2.     Ülkemizde ............................................. ilkesi gereğince efendi, bey, paşa gibi lakap ve unvanlar kaldırılmıştır.

3.     Atatürk ...................................... ilkesinin gereği, dil ve tarih alanlarındaki çalışmalara önem vermiştir.

4.     Türk vatandaşları Atatürk’ün ........................................... ilkesi gereği seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır.

5.     TBMM millî güç unsurlarından ........................................... gücü oluşturan kurumlarımızdan biridir.

6.     Atatürk en büyük eserim dediği cumhuriyeti ......................................... gençlerine emanet etmiştir.

7.     Aralarında dil, tarih, kültür, yurt ve ülkü birliği bulunan insanların oluşturduğu siyasi ve sosyal topluluğa ....

......................................... denir.

8.     Şeriye ve Evkaf Vekâleti ................................................. ilkesi gereği kaldırılmıştır.

9.     Atatürk’ün ................................................... ilkesi gereği, kanunların ve uygulamaların çağın gereklerine göre zaman içinde değiştirilip yenilenmesi zorunludur.

10.  Atatürk’ü örnek alarak onun yaptıklarını kendi ülkesinde hayata geçirmeye çalışan devlet adamlarından biri de ....................................................... Şahı Rıza Pehlevi’dir.

B)  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

(   )

1.

Sanayi İnkılabı’nın sonuçları Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşumuna etki etmiştir.

(   )

2.

Vatandaşların sahip oldukları eğitim ve kültür düzeyi millî güç unsurlarından biridir.

(   )

3.

Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ırk birliği esasına dayanır.

(   )

4.

Atatürk’ün halkçılık ilkesi her alanda hiç durmadan yenileşmeyi ifade eder.

(   )

5.

Devletçilik yalnızca ekonomi alanında düzenlemeler öngören bir Atatürk ilkesidir.

(   )

6.

Laiklik ülke genelinde din birliğini sağlamayı amaçlayan bir Atatürk ilkesidir.

(   )

7.

Genel ve eşit oy ilkesi çok partili demokratik hayata aykırı bir ilkedir.

(   )

8.

Tunus, Atatürk ilke ve inkılaplarının örnek alındığı ülkelerden biridir.

(   )

9.

Türk Tarih Kurumu varlığını günümüzde de sürdürmektedir.

(   )

10. Teşvikisanayi Kanunu devletçilik ilkesini hayata geçirmek için çıkarılmıştır.

1

C)   Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.     Aşağıdakilerden hangisinin laiklik ilkesi gereği yapılan düzenlemelerden biri olduğu söylenemez?

A)                    Türk Medeni Kanunu’nun kabülü

B)                     Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletinin kaldırılması

C)                     Halifeliğin kaldırılması

D)                    Tekke ve zaviyelerin kapatılması

2.     I. Karabük Demir Çelik Fabrikasının açılması II. Saltanatın kaldırılması

III. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

          Yukarıda verilen gelişmelerin cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve devletçilik ilkeleriyle ilişkilendirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru biçimde verilmiştir?

                 Cumhuriyetçilik          Milliyetçilik Devletçilik

A)                    III               I               II

B)                     II                I               III

C)                     II                III             I

D)                    III               II              I

3.     “Medeniyet yolunda muvaffakiyet yenileşmeye bağlıdır.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözü onun aşağıda verilen ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A)                    Cumhuriyetçilik      B) Laiklik C) Halkçılık             D) İnkılapçılık

4.     “Atatürkçülük herhangi bir yabancı fikir akımıyla açıklanamaz.” diyen biri, Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin hangi özelliğini vurgulamak istemiş olabilir?

A)                    Akılcılığını                B) Barışçılığını       C) Millîliğini           D) Evrenselliğini

5.     I. Tüm vatandaşlar seçme ve seçilme haklarından yararlanmaya başlamışlardır.

II. Hukuk kuralları akla, bilime ve toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.

 Yukarıdaki gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlayan Atatürk ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde verilmiştir.

                       I                                       II

A)                    Halkçılık   Laiklik

B)                     Laiklik       Devletçilik

C)                     Cumhuriyetçilik      Devletçilik

D)                    Milliyetçilik              Halkçılık

6.     Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı “Milletler kendi yöneticilerini kendileri belirlemelidir.” şeklindeki anlayışın Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin;

I.                Cumhuriyetçilik

II.               İnkılapçılık

III.             Devletçilikilkelerinden hangisinin veya hangilerinin oluşumunda doğrudan etkili olduğu söylenebilir?

A)                    Yalnız I      B) I ve II  C) II ve III                D) I, II ve III

2

7.     Batılı devletlerin sömürgesi durumundaki mazlum milletlerin Atatürk’ü ve Türkiye’yi örnek alırken öncelikle ulaşmak istedikleri hedef aşağıdakilerden hangisidir?

A)                    Bağımsız bir millet hâline gelmek

B)                     Millî egemenliğe dayalı bir devlet kurmak

C)                     Laik bir devlet kurmak

D)                    Çağdaş bir toplum yapısı oluşturmak

8.     Atatürkçü Düşünce Sistemi’ne göre aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden biri olamaz? A) Ülkede güvenliği sağlamak

B)  Vatandaşların seçecekleri meslekleri belirlemek

C)  Ulaşım altyapısını kurmak

D)  Spor tesisleri inşa etmek

9.     Atatürk “Bizim düşüncemizde; çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkâr, asker, doktor, kısacası herhangi bir sosyal müessesede çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.” sözüyle halkçılık ilkesinin hangi özelliğini vurgulamak istemiştir?

A)                    Halkın kendi kendini yönetmesi gerektiğini

B)                     Halkı oluşturan bireylerin aynı haklara sahip olduğunu

C)                     Halkın devlet hizmetlerinden ücretsiz yararlanması gerektiğini

D)                    Halkın dayanışma içinde olması gerektiğini

10.  “Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında ulusal birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur.”

        Yukarıdaki sözüyle Atatürk’ün aşağıda verilen millî güç unsurlarından hangisini vurguladığı söylenebilir?

A)                    Siyasi güç B) Ekonomik güç  C) Askerî güç         D) Sosyokültürel güç

Ç) Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluklara yazınız.

1.                        Atatürkçülük hangi yönleriyle özgün bir düşünce sistemidir?

................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

2.                        Atatürkçülüğün dinamik bir düşünce sistemi olması ne anlama gelmektedir?

................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

3.                        Atatürk kendi düşünce sistemini oluştururken Osmanlı Devleti’nin son yıllarında yaşadığı hangi olaylardan etkilenmiş olabilir?

................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

3

4.                        Mustafa Kemal, Tevfik Fikret’in en çok hangi düşüncelerinden etkilenmiştir?

................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

5.                        Ülkemizde devletçilik ilkesinin uygulanmasını zorunlu kılan etkenler nelerdir?

................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

6.                        Cumhuriyetçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir?

................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

7.                        “Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı barışçı, birleştirici ve bütünleştiricidir.” diyen biri bu görüşünü kanıtlamak için neler söylenebilir?

................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

8.                        Atatürk’ün laiklik ilkesi hangi uygulamalara karşıdır?

................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

9.                        Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin temel esasları nelerdir?

................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

10.                     Atatürk hangi yönleriyle mazlum milletlere örnek olmuş bir devlet adamıdır?

................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

4