7. Sınıf Türkçe Fiil Sunusu

7. Sınıf Türkçe Fiil Sunusu dosyası 15-04-2019 tarihinde İlköğretim-7 kategorisinin.
Açıklama 7. Sınıf Türkçe Fiil Sunusu
Kategori 7. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 15-04-2019
Boyut 496.68 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


Arşivi
Ön izleme
Slaytlar
Slayt numarası 1

FİİLLER KELİME TЬRLERİ

Slayt numarası 2

İş, oluş, durum bildiren sцzcьklere fiil denir. зalış- koş- incele- sev- fırlat- yakala- boya- ağla- gel- yıka- susa-

Slayt numarası 3

Fiiller temel anlam цzelliklerine gцre ьзe ayrılır. 1- İŞ FİİLLERİ: Varlığın yaptığı işi ve hareketi bildiren fiillerdir. Yani nesne alabilen fiillerdir. Зamaşırları yıkadım. nesne kılış fiili Onu зağırır mısın? nesne kılış fiili 3- DURUM FİİLLERİ: Varlığın iзinde bulunduğu durumu belirten fiillerdir. Nesne almazlar. Цğrenciler gьldь. durum fiili 2- OLUŞ FİİLLERİ : Varlığın zaman iзinde nasıl bir değişime uğradığını anlatan fiillerdir. Nesne almazlar. Зocuğun yьzь sararmış. oluş fiili Meyveler olgunlaşmış.. oluş fiili

Slayt numarası 4

FİİLLERDE KİP VE KİŞİ Fiillerin cьmlede kullanılması iзin зekimlenmesi gerekir. Yani haber veya dilek kiplerinden birini alması gerekir. Haber ve dilek kiplerini alınca şahıs eklerini almış olurlar. Bцylece kip ve kişi ekleri alan fiillere зekimli fiil denir. Fiil + Kip eki + Şahıs eki = зekimli fiil oku+ du + m = okudum konuş+ acak + sın = konuşacaksın kazan+ sa + lar = kazansalar зalış+ malı + ız = зalışmalıyız

Slayt numarası 5

FİİLLERDE ŞAHIS 1. tekil koştu – m 1. зoğul koşsa –k 2. tekil koştu – n 2. зoğul koşsa-nız 3. tekil koştu 3. зoğul koşsa- lar Fiilin bildirdiği işi, hareketi, oluşu gerзekleştiren varlık, fiilin şahsıdır. Tьrkзede dцrt tip şahıs eki bulunmaktadır. 1- Gцrьlen geзmiş zaman ve şart kipinde kullanılanlar: 2- Duyulan geзmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman ve gereklilik kipinde kullanılanlar: 1. tekil anlamış- ım 1.зoğul anlar-ız 2. tekil anlıyor- sun 2. зoğul anlamalı-sınız 3. tekil anlayacak 3. зoğul anlamış- lar

Slayt numarası 6

4- Emir kipinin зekiminde kullanılanlar: 1. tekil bak-ayım 1.зoğul sev-elim 2. tekil baka-sın 2. зoğul seve-siniz 3. tekil baka 3. зoğul seve-ler 3- İstek kipinin зekiminde kullanılanlar: 1. tekil - 1.зoğul - 2. tekil kalk 2. зoğul gel-in -iniz 3. tekil kalk-sın 3. зoğul gel-sinler

Slayt numarası 7

A) HABER KİPLERİ: Fiil kipleri haber ve dilek kipleri olmak ьzere ikiye ayrılır: 1) GЦRЬLEN GEЗMİŞ ZAMAN -dı, -di 2) DUYULAN GEЗMİŞ ZAMAN -mış ,-miş 3) ŞİMDİKİ ZAMAN -yor 4) GELECEK ZAMAN -ecek , -acak 1) GEREKLİLİK KİPİ –meli -malı B) DİLEK KİPLERİ: 5) GENİŞ ZAMAN –ar, -er 2) ŞART KİPİ -se, -sa 3) İSTEK KİPİ –e, -a 4) EMİR KİPİ 1) GEREKLİLİK KİPİ –meli -malı 3) İSTEK KİPİ –e, -a

Slayt numarası 8

2- DUYULAN GEЗMİŞ ZAMAN: Bildirilen işin, hareketin yapıldığını başkasından duyma anlamı vardır. İşin yapılma zamanı sцyleme zamanından цncedir. Fiil kцk veya gцvdelerine getirilen “-mış, -miş,- muş, -mьş” ekleriyle yapılır. incele – miş – im gцr – mьş - ьz incele – miş – sin gцr – mьş – sьnьz incele – miş gцr – mьş – ler oku – muş – um acık – mış – ız oku – muş – sun acık – mış - sınız oku – muş acık – mış - lar

Slayt numarası 9

3- ŞİMDİKİ ZAMAN : Eylemin iзinde bulunulan zaman iзinde yapıldığını anlatan kiptir. İşin yapılma zamanı ile sцyleme zamanı aynıdır. Fiil kцk veya gцvdelerine getirilen “-yor” ekiyle yapılır. Sev - i – yor – um yьrь – yor – uz sev – i - yor – sun yьrь – yor – sunuz sev – i – yor yьrь – yor – lar “-makta, -mekte” eki “-yor” ekinin yerine kullanılabilir. Dinle – mekte – y – im kork – makta - y – ız Dinle – mekte- sin kork – makta - sınız Dinle – mekte kork – makta – lar

Slayt numarası 10

4- GELECEK ZAMAN : Eylemin bildirdiği iş, oluş, hareketin gelecek bir zamanda gerзekleşeceğini anlatan kiptir. İşin yapılma zamanı, sцyleme zamanından sonradır. Fiil kцk veya gцvdelerine getirilen “-acak, -ecek” ekleriyle yapılır. anlat – acağ – ım incele – y – eceğ – iz anlat – acak - sın incele – y – ecek - siniz anlat – acak incele – y – ecek – ler yaz – acağ – ım gel – eceğ – iz yaz – acak sın gel – ecek - siniz yaz- acak gel – ecek – ler

Slayt numarası 11

5- GENİŞ ZAMAN : Eylemin her zaman yapıldığını bildiren kiptir. Fiil kцk veya gцvdelerine getirilen “-r,-ır,-ir,-ur,-ьr, -ar, -er” ekleriyle yapılır. зalış – ır – ım bak – ar – ız зalış – ır – sın bak – ar – sınız зalış – ır bak – ar – lar anla – r – ım eğil – ir – iz anla – r – sın eğil – ir – siniz anla – r eğil – ir – ler

Slayt numarası 12

(2005 – Ц. O. )Aşağıdaki cьmlelerin hangisinde “başkalarından duyarak цğrenme” yoktur? A) Varını yoğunu зocukları iзin harcamış. B) Temiz hava astım hastalarına iyi gelirmiş. C) Gцrdьklerini anlatmış uzun uzun. D) Zorluklara gцğьs germiş birisiydi.

Slayt numarası 13

1- GEREKLİLİK KİPİ : Eylemin yapılmasının ya da yapılmamasının gerekli olduğunu bildirir. Fiil kцk ya da gцvdelerine getirilen “-malı, -meli” ekleriyle yapılır. anla – malı- y- ım gьl – meli – y – iz anla – malı – sın gьl – meli - siniz anla – malı gьl – meli – ler Kırma - malı - y – ım terleme - meli – y – iz kırma – malı – sın terleme - meli – siniz kırma - malı terleme – meli – ler DİLEK KİPLERİ

Slayt numarası 14

2- ŞART KİPİ : Bir yargının gerзekleşmesinin bir koşula bağlandığı kiptir. Fiil kцk ya da gцvdelerine getirilen “ –sa, -se” ekleriyle yapılır. oyna – sa – m bil – se – k oyna – sa – n bil – se – niz oyna – sa bil – se – ler sevin – se – m koş – sa – k sevin – se – n koş – sa – nız sevin – se koş – sa – lar

Slayt numarası 15

3- İSTEK KİPİ : Fiilin yapılmasındaki istek ve niyeti gцsteren kiptir. Fiil kцk ya da gцvdelerine getirilen “-a, -e, -ayım, -eyim, -alım, -elim” ekleriyle yapılır. konuş – ayım yьz - elim konuş – a – sın yьz – e – siniz konuş – a yьz – e – ler temizle – y – eyim anlaş – alım temizle – y – e – sin anlaş – a – sınız temizle – y – e anlaş – a – lar

Slayt numarası 16

4-EMİR KİPİ : Fiilin yapılması gerektiğini emir şeklinde ifade eden kiptir. Bu kipin I. tekil ve I. зoğul зekimleri yoktur. --------- ----------- gel gel – in -iniz gel – sin gel – sin - ler --------- ----------- sцyle sцyle – y – in – iniz sцyle – sin sцyle – sin – ler

Slayt numarası 17

(2003 – DPY ) Aşağıdakilerden hangisi dilek kipindedir? A) Şaşırdım B) Başarırsınız D) Gideceğiz

Slayt numarası 18

FİİLLERDE OLUMSUZLUK Fiillere getirilen “-ma,-me, -maz, -mez” ekleriyle yapılır. ağladım ağlamadım ьzьlmьşsьn ьzьlmemişsin kьsecekler kьsmeyecekler koşar koşmaz gelir gelmez Kalmalısın kalmamalısın цpse цpmese gezelim gezmeyelim kalk kalkma

Slayt numarası 19

ANLAM KAYMASI Bir kipin başka bir kip yerine kullanılmasına anlam kayması ( zaman kayması ) denir. Akşam Ahmetler bize geliyor. ( gelecek ) Atatьrk 23 Nisan 1920’de TBMM’yi aзar. (aзmış) Yarışma tцrenden sonra başlıyor. (başlayacak)

Slayt numarası 20

B) Babam sabah erkenden gidiyor. A) Arkadaşım bugьn bize geliyor. (2004 – Ц. O . ) Aşağıdaki cьmlelerin hangisinde yapılmakta olan bir eylem sцz konusudur? C) Okula gitmek iзin hazırlanıyor. D) O gьlьnce gamzeleri зıkıyor.

Slayt numarası 21

YANLIŞ

Slayt numarası 22

TEBRİKLER

Slayt numarası 23