7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.sınav soruları 2018-2019

7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.sınav soruları 2018-2019 dosyası 10-01-2018 tarihinde İlköğretim-7 kategorisinin.
Açıklama 7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.sınav soruları 2018-2019
Kategori 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen gulizar54
Eklenme Tarihi 10-01-2018
Boyut 14.73 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

ADI :

AYHAN ERKAN İLKÖĞRETİM OKULU

PUAN:

SOYADI:

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

7/B

www.yazilisorulari.org

2014-2015  ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM II. SINAV


 

1- Fatih Devrinin genel özellikleri şunlardır:

* İlk altın para bastırılmıştır.

* Osmanlı Devleti imparatorluk haline gelmiştir.

* Sahn-ı Seman medresesi açılmıştır.

* Enderun adında bir saray okulu açılmıştır.

Bu bilgilerden hareketle;

I.   Ekonomi büyük ölçüde gelişmiştir.

II. Pek çok toprak ve millet Osmanlı egemenliğine alınmıştır.

III. Kültürel alanda gelişim yaşanmıştır.

IV. Yerel yönetimlere büyük yetkiler verilmiştir.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) I.  B) II.  C) III.

 

2- Vakıflar sayesinde Osmanlı ülkesinde; eğitim, sağlık, yol, cami, kervansaray, köprü, aşevi gibi toplusal hizmetler gerçekleştirilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vakıfların görevlerinden biri değildir?

A) Ülkenin siyasi politikasına yön vermek

B) Ticareti canlandırmak

C) Ülkeyi imar faaliyetleri ile bayındır hale getirmek

D) Sosyal yardımlaşmayı sağlamak

 

3-  Ahilik  teşkilatları üretimde kalite kontrolü yapar, ihtiyacı olanlara kredi verir, haksız rekabeti önler ve üretim miktarlarını düzenlerdi.”

Buna göre, esnaf örgütlenmeleri şeklinde oluşan “ahilik” teşkilatının;

I. Tüketici haklarının korunması

II. üretimin kontrol edilmesi

III. esnaflar arasında dayanışmanın sağlanması

hedeflerinden hangileri doğrultusunda çalışmalar yaptığı savunulabilir?

A) Yalnız I.   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

 

4- I- İlk meclisin açılması  

   II- Halkın ilk defa kısmen de olsa yönetime katılması

  III-İlk anayasanın(Kanun-i Esasi) ilanı

Osmanlı Devleti’nde gerçekleşen yukarıdaki  olaylar aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) Tanzimat Fermanı

B) I.Meşrutiyet’in İlanı               

C) Islahat Fermanı                 

D) Sened-i İttifak

 

5- “Ben Mete  Kağan. Kurultay adı verilen meclise başkanlık ederim. Toplantılarımıza eşim ve   devlet ileri gelenleri katılır. Ülkemizin askeri, siyasi ve ekonomik konularını burada görüşürüz.”

Bu anlatıma göre kurultayla ilgili hangi yargıya ulaşılamaz?

A) Devleti ilgilendiren önemli kararlar görüşülür

B) Kağanın yetkileri sınırsızdır.

C) Hatun da devlet idaresine katılır

D) Devlet işlerinde ileri gelenlerin görüşleri

 

 

 

 

 

6- Lale Devrinde gerçekleşen;

• Çiçek aşısı uygulamasının yapılması

• İstanbul’da kumaş ve çini fabrikalarının açılması

gibi yenilikler, aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgilidir?

A) Eğitim - Sanayi                     B) Sağlık - Sanayi

C) Askerî - Siyasi                      D) Askerî – Sağlık

 

7- “Çin’den başlayan İpek Yolu ve Hindistan’dan başlayan Baharat Yolu Osmanlı Yükselme Dönemi’nde Türkler tarafından ele geçirilmesi üzerine Avrupalılar, Çin ve Hindistan’a ulaşabilecekleri yeni yollar bulmak amacıyla Coğrafi Keşifleri başlatıp, Atlas Okyanusu’nu kullanarak Afrika’yı dolaşmış ve Hint Okyanusu’na ulaşmayı başarmışlarıdır. Böylece Akdeniz limanları ile İpek ve Baharat yolları önemini yitirmiştir.”    

 Parçada verilen bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Ticaret yollarının Türklerin eline geçmesi  Avrupalıları rahatsız etmiştir.

B) Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki ticari faaliyetler gerilemiştir.

C) Yeni ticaret yollarının bulunması Akdeniz ticaretinin aksamasına neden olmuştur.

D) Coğrafi keşiflerin temelinde ekonomik nedenler vardır.

 

8- Osmanlı Devleti’nde  ağırlıklı olarak dini eğitimin verildiği, bunun yanında fenni ilimlerinde okutulduğu eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medreseler                   B) Loncalar              

C) Divan-ı hümayun                       D) Enderun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Yukarıda boş bırakılan  kutucuğa aşağıdakilerden    hangisi gelmelidir?

A) ABD            B) İngiltere             C) Çin            D) Fransa

 

10- Osmanlı Devleti’nde toprak gelirleri ve ordunun süvari kuvvetlerinin düzenlenmesiyle ilgili olan tımar sisteminin benzeri, Anadolu’da daha önceki yüzyıllarda Selçuklu ve Bizans uygarklarında da görülür.

Bu durum aşıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

A) Tarih boyunca uygarlıklar arasındaki etkileşimin

B) Anadolu’da güçlü devletler kurulmuş olmasının

C) Osmanlı ordusunun büyük zaferler kazanmasının

D) Anadolu’da tarımın başlıca geçim kaynağı

 

 

 

 

11-  - El tezgâhları yerini makineye bırakmıştır.

        - Hammadde ve Pazar arayışı başlamış.

      - İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır.

 Avrupa’da meydana gelen bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Haclı Seferleri       B) Coğrafi Keşifler    

C) Rönesans Hareketleri               D) Sanayi İnkılâbı

 

12- Osmanlı Devleti tımar sistemi ile,

I. Üretimde sürekliliği sağlamak

II. Hazineden para çıkmadan asker yetiştirmek

III. Topraklar üzerindeki özel mülkiyetin devlet tarafından yaygınlaştırılmasını sağlamak

gibi amaçlardan hangilerini gerçekleştirmek istemiştir?

A) Yalnız I                              B) Yalnız III

C) I ve II                 D) I, II ve III

 

13- Yazıyla ilgili aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?

A) Tarihteki ilk yazı örnekleri Hiyeroglif yazısına aittir.

B) İnsanlığın uygarlık alanında var olması yazıyla birlikte başlar.

C) Yazı konuşulan dilin ve kültürün simgelere aktarılmasıdır.

D) Yazının ilk örnekleri taşlar ve kaya tabletler üzerine yazıldığı için günümüze kadar kalabilmişlerdir.

 

14- Ülkemizin zenginleşmesi ve kalkınması için ticari alanda aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) İthalat, ihracattan çok yapılmalıdır

B) Başka ülkelerle ticaret yapılmamalıdır

C) Yabancı ülkelerden hiçbir mal alınmamalıdır

D) İhracat, ithalattan çok yapılmalıdır

 

 

15- Aşağıdakilerden hangisi Türklerde görülen kut anlayışını açıklamaktadır?

A) Devleti yönetme gücünün tanrı tarafından verilmesi

B) Hükümdarın tanrı olarak kabul edilmesi

C) Hakanın halkın tüm ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olması

D) Hükümdar ailesinin erkek üyelerinin yönetme yetkisine sahip olması

 

16- İnsan sürekli olarak çevresiyle etkileşim içerisindedir. Bu etkileşimin temelinde de başkalarıyla kurduğu iletişim yer alır. Bu nedenle insan, iletişimi sağlıklı ve devamlı hale getirmek için neler yapması gerektiğinin bilincinde olmalıdır.

   Bu durum insanın öncelikle aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir.

  1. Zeki bir varlık olmasıyla
  2. Başkalarına saygı duymasıyla
  3. Sosyal bir varlık olmasıyla
  4. Üretken bir varlık olmasıyla

 

17-  Coğrafi keşifler dünya tarihinde pek çok değişime neden olmuştur.

Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?

A) Yeni ülkeler keşfedilir

B) İslam Dünyası giderek zenginleşir

C) Akdeniz limanları eski önemini yitirir

D) Yeni ticaret yolları keşfedilir

 

 18- Türkiye’de tarımı geliştirmek amacıyla Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından bir takım tedbirler alınarak çeşitli kuruluşlar kurulmuştur.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu uygulamalar arasında yer almaktadır?

A) Doğrudan gelir desteği

B) Pirim uygulaması

C) Toprak reformu

D) Faiz indirimli tarımsal krediler

 

19-Rönesans’ın oluşmasında ve gelişmesinde sosyal, siyasal, ekonomik ve teknik gelişmeler etkili olmuştur.”

Rönesans’ın oluşumu ve gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha çok teknik gelişmelerle alakalıdır?

A)Matbaanın kullanım alanının genişlemesi

B)Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa’da sanattan anlayan sınıfın oluşması

C)Bazı bilim adamlarının İtalya’da eski eserleri kendi dillerine tercüme etmesi

D)Avrupa’nın Müslümanlar yoluyla İslam medeniyetini tanıması ve ondan etkilenmesi

 

20- Aşağıdaki boşluklara doğru ifadeleri yazınız…

 

  • Osmanlı Devletinde din işlerinden sorumlu en yetkili devlet adamına……………………………………….. denirdi.
  • Vaka-i Hayriye olarak bilinen Yeniçeri Ocağının kaldırılması, ………………………………………………..döneminde gerçekleşir.
  • Osmanlı Devletinde kanun üstünlüğünün benimsenerek, yasalar önünde herkesin eşit kabul edildiği il belge  …………………………………………………’dır.
  • Kralın ve Padişahın yanında meclisin de yer aldığı yönetim biçimine …………………………………………… denir.
  • Osmanlı Devletin son dönemlerinde azınlıklara geniş haklar tanıyan ……………………………………………… yabancı devletlerin zorlamasıyla kabul edilmiştir.

 

 

 

 

Not: Her sorunun doğru cevabı 5 puan değerindedir.

 

www.yazilisorulari.org

BAŞARILAR DİLERİM