6. Sınıf Matematik 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı 2017-2018

6. Sınıf Matematik 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı 2017-2018 dosyası 26-04-2019 tarihinde İlköğretim-6 kategorisinin.
Açıklama 6. Sınıf Matematik 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı 2017-2018
Kategori 6. Sınıf Matematik
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 26-04-2019
Boyut 241.15 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

2017–2018 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM MATEMATİK DERSİ ZÜMRE

 ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 TOPLANTI TARİHİ:06.09.2017

 TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası SAAT:10.00

 BAŞKAN:

 ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ:

 

MATEMATİK ZÜMRESİ ÖĞRETMENLERİ

Sıra No

Adı ve Soyadı

İmza

Sıra No

Adı ve Soyadı

İmza

1

 

 

10

 

 

2

 

 

11

 

 

3

 

 

12

 

 

4

 

 

13

 

 

5

 

 

14

 

 

6

 

 

15

 

 

7

 

 

16

 

 

8

 

 

17

 

 

9

 

 

18

 

 

 

 

 

GÜNDEM:

1)Açılış ve yoklama, kâtip seçimi.

2)1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Okunması.(2.madde)

3)İlköğretim yönetmeliğinin zümre öğretmenleri bölümünü okunması.( İÖY-Madde 95)

4)Bir önceki yılın zümre öğretmenleri kararlarının gözden geçirilmesi. (İÖY-Madde 95)   

5)Yıllık planların hazırlanması. Öğretim programlarının incelenerek programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanımların dikkate alınması,( 2089,2098,2212,2339,2300,2457.2504,2551 STD,2575 STD) (Yeni Matematik programı ve Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik Uygulamaları Dersi ( 5,6,7,8.sınıflar ) Öğretim programı )

6)Matematik Eğitiminin Genel amaçları. Matematik öğretim programının genel amaçları.

7)Ders araç ve gereçlerinin kullanılması.(Materyal hazırlanması ve kullanılması.) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

8)Öğrencinin derse hazırlığının kontrol edilmesi.

9)Matematik dersinin diğer dersler ile ilişkisi(Zümre öğretmenleri ile ilişkisi) Diğer zümre ve alan öğretmenleri ile yapılabilecek işbirliği ve esasların belirlenmesi,

10)Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberlik.(İÖY-Madde-35,36,38,40)

11)Öğretim metotlarının belirlenmesi. Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,

12) a-)Proje görevi konularının tespit edilmesi ve Proje görevi değerlendirilmesi.( İÖY-Madde-35),

b-) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

c-) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konularını belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmeye yönelik ölçeklerinin hazırlanması,

13)Sınav tarihleri, Öğrenci başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacı ile uygulanan sınav analizlerinin yapılması ve sınavların planlanması,

14)Matematik dersinin ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI doğrultusunda işlenmesi. Yapılacak planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuata, okulun kuruluş amacına ve Atatürk ilke ve inkılâplarına uygun yapılması (2212,2457 ve 2504)

15)a)Matematik dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler.

b-)8.sınıf öğrencilerin merkezi sınavlarda başarısının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar.

16) MEB örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları, Yetiştirme kurslarının planlanması,(Nisan 2004 ve 2559 STD,Ocak 2006 ve 2580 STD,Şubat 2015 tarih ve 2689 sayılı TD)

17) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi, (2568 sayılı TD,21 Temmuz 2012 cumartesi 28360 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik)

18) Öğretim alanı ile ilgili bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

19)Dilek ve temenniler. Kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

 

1)Açılış ve kâtip seçimi:

Matematik dersi zümre öğretmenler kâtip olarak …………. seçildi.

Piri Mehmet Paşa Orta Okulu matematik öğretmenleri ………………,………………,………………………,………………………..,…………,

,Zümre başkanı ………………………. çağrısı ile MÜDÜR …………………………….. denetiminde toplanarak 2017/2018 eğitim ve öğretim yılının başarılı bir yıl olması için; neler yapılması gerektiği üzerinde görüş ve düşüncelerini aşağıdaki şekilde açıkladılar:

 

2) 1739 sayılı Mili Eğitim Temel Kanunun 2. maddesi okundu.

 

 Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

 

3) İlköğretim yönetmeliğinin zümre öğretmenleri bölümünü okunması.(Madde 95):

 

T.C

MEB

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı

83203306-10.04-E.12827610

Konu

MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi

Tarih

25.08.2017

MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi dördüncü bölümünde ZÜMRELER kısmı okunur.

Zümre Öğretmenler Kurulu

Madde 95 — (Değişik fıkra:RG-21/7/2012-28360) Zümre öğretmenler kurulu ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise alan öğretmenlerinden oluşur.

Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-24/12/2008-27090) Bu toplantılarda, öğretim programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçları, laboratuvar, kütüphane, spor salonu, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planlı bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans görevi konuları belirlenir. Dersin özelliğine göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanarak ortak bir anlayış oluşturulur.

Zümre öğretmenler kurulunda:

a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.

b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.

c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.

d) (Değişik:RG-02/05/2006-26156) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.

e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.

f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.

g) (Ek:RG-02/05/2006-26156) Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar.

ğ) (Ek:RG-24/12/2008-27090) Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur.

İlköğretim Yönetmeliğinin zümre öğretmenleri ile ilgili maddeleri okundu. Gündemin eksiksiz olduğuna karar verildi.Gündem maddeleri bu yönergeden alınmıştır.

  MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi dördüncü bölümünde ZÜMRELER kısmı okunarak tüm öğretmenler yeni yönerge hakkında bilgilendirildi. Yapılan yeni zümrenin gündem maddeleri buradan alındı.

 

4) Bir önceki yılın zümre öğretmenleri kararlarının gözden geçirilmesi: (Madde 95)

 

Bir önceki yıla ait zümre kararları Matematik Öğretmeni MUSTAFA ARAP tarafından okundu. Geçen yıl zümre toplantılarında alınan kararların düzenli olarak uygulandığı ve başarı yönünden olumlu bir sonuç alındığı açıkladı. Matematik Öğretmeni HALİM DEMİR okulumuz bu yıl TEOG da çok başarılı oldu dedi.

Matematik zümre öğretmenleri bir önceki yılın zümre kararlarını gözden geçirdiler. Alınan bütün zümre kararlarına uyulduğuna karar verildi.  

 

5) Yıllık planların hazırlanması, Öğretim programlarının incelenerek programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanımların dikkate alınması,

 

T.C

MEB

Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığı

Sayı

76

Konu: İlkokul ( 1-4.sınıflar ) ,Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu ( 5-8.sınıflar )Matematik Dersi Öğretim Programı

Tarih

17/07/2017

Kurulda Görüşüldüğü Tarih

05/07/2017

Önceki Kararın Tarih ve Sayısı

28/07/2015-55     /    01/02/2013-8

 

T.C

MEB

Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığı

Sayı

110

Konu: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik Uygulamaları Dersi ( 5,6,7,8.sınıflar ) Öğretim programında değişiklik yapılması

Tarih

31/07/2013

Önceki kararın sayı

156

Önceki Kararın Tarih ve Sayısı

13/09/2012

 

Ünitelendirilmiş Yıllık plânlar İlköğretim ve matematik müfredat programına ve tebliğler dergisine uygun olarak yapılacaktır. Yıllık plânlar yapılırken;

 a)Ünitelere kaç saat zaman ayrıldığına,

 b)Plânlarda ayrılan saatlere uyulmasına,

c)Kazanımların İlköğretim programından doğru olarak alınmasına ve kazanımlar ve alt kazanımların yazılmasına karar verildi. Matematik müfredat programlarında değişmiş olan bölümler incelendi. 2017-2018 eğitim -öğretim yılında;

a) Matematik 5.sınıf yıllık planı 35x5=180 saat olarak yapıldı.

b)Matematik 6. Sınıf yıllık planı 36x5=180 saat olarak yapıldı.

c)Matematik 7 yıllık planı 36,x5=180 saat olarak yapıldı.

d) Matematik 8 yıllık planı 36hafta x 5=180 saat üzerinden yapılmıştır.

e)Matematik uygulamaları seçmeli dersi için yönetmelikte belirtilen programa göre yıllık planlar hazırlanacaktır.

 

Yeni müfredat bilgisi:

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 28/10/2016 tarihli ve 43769797-101.01-E.12117451 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İlkokul (1-4. Sınıflar), Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu (5-8. Sınıflar) Matematik Dersi Öğretim Programının, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren 1 ve 5. sınıflarda; 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde ekli örneğine göre uygulanır.

Söz konusu programa göre hazırlanacak taslak ders kitaplarının ebat ve forma sayıları ile Başkanlığa ilk başvuru ve kabulüne dair tarihleri içeren takvimin ise daha sonra Kurulca belirlenerek duyurusunun yapılması,

2017-2018 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere 1 ve 5. sınıflarda ilgili Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak eğitim aracının kullanılması,

Kurulumuzun 28/07/2015 tarihli ve 55 sayılı kararıyla kabul edilen İlkokul Matematik Dersi (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) Öğretim Programının 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren 1. sınıflardan, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulamadan kaldırılması; 01/02/2013 tarihli ve 8 sayılı kararıyla kabul edilen Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5. sınıflardan; 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.

 

Bu yıl matematik 5 için yeni matematik müfredat programından faydalanarak yıllık planlar yapılacaktır. Matematik 6,7,8. sınıflar için daha önce uygulanan eski matematik müfredatından faydalanılacaktır.

Matematik Uygulamaları yıllık planları da 110 sayılı,31/07/2013 tarihli Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik Uygulamaları Dersi (5,6,7,8.sınıflar) öğretim programından faydalanarak yapılmalıdır.

 

Tebliğler Dergisi bilgisi: MEB Eğitim ve Öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin Yönerge

Tebliğler dergisi: Ağustos 2003/2551

Ek ve değişiklikler: Ağustos 2005/2575

Ders Plânı

Madde 12 - (Değişik: AĞUSTOS 2005/2575 TD) Ders plânı, bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma soruları, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içine alan birinci derecede sorumlu olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plândır.

Ders plânı, belli bir ders için bir ya da birden çok ders saatinde işlenecek konuların plânlamasıdır. Ders plânında yer alan öğrenme-öğretme etkinlikleri öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilir. Ders plânının uygulanmasından ders öğretmeni sorumludur.

Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır.

Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim-öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders plânı hazırlanır ve uygulanır.

Öğretmen tarafından hazırlanan ders plânı, okul müdürü ve müfettişlerce denetlenir.

Ders plânı;

a) Eğitim-öğretim çalışmalarını daha düzenli hâle getirmelidir.
b) Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli yönetilmesini sağlamalıdır.
c) Her dersin eğitim programına ve konuların özelliklerine uygun olarak
işlenmesini sağlamalıdır.
d) Derslerde sürekliliği ve bütünlüğü sağlamalıdır.
e) Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri belgelemelidir.
f) Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamalıdır.
g) Eğitim-öğretim süreci ve öğretim programlarının değerlendirilmesinde geri bildirim sağlamaya uygun olmalıdır.
h) Eğitim teknolojilerinin kullanımına uygun olmalıdır.

Matematik Uygulamaları yıllık planları ise Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik Uygulamaları dersi (5,6,7 ve 8.sınıflar) öğretim programı dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Öğretmen matematik dersine girdiğinde ünitelendirilmiş yıllık planı ve günlük ders planı yapılmış olmalıdır.

6) Matematik Eğitiminin Genel Amaçları. Matematik öğretim programının genel amaçları.

Öğrenci,

1. Matematiksel kavramları anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, bu kavram ve ilişkileri günlük hayatta ve diğer disiplinlerde kullanabilecektir.

2. Matematikle ilgili alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

3. Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir.

4. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir.

5. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir.

6. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde

Kullanabilecektir.

7. Kavramları farklı temsil biçimleri ile ifade edebilecektir.

8. Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek, özgüven duyabilecektir.

9. Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.

10. Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirebilecektir.

Matematik dersinin genel amaçları içinde olan düzenli, dikkatli ve sebatlı olma, analiz etme, öğrencilerin düşüncelerinin verimini arttırmada sayı ve işlem kavramını geliştirmek ve pekiştirmek, öğrencilere zaman, mekân ve sayılar arasındaki ilişkiler hakkında kesin ve açık fikirler kazandırmak, günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümünü sağlayacak bir düşünce yolu kazandırmak için öğrencilerin gayretli çalışmalarının arttırılması gerektiğine karar verildi.

 

Matematik öğretim programının genel amaçları.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenmiş olan Genel Amaçlar ve Temel İlkeler doğrultusunda Matematik Dersi Öğretim Programı'nın ulaşmaya çalıştığı genel amaçlar şu şekilde sıralanabilir:

Öğrenci;

1. Matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirebilecek ve etkin bir şekilde kullanabilecektir.

2. Matematiksel kavramları anlayabilecek, bu kavramları günlük hayatta kullanabilecektir.

3. Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebilecek, başkalarının matematiksel akıl yürütmelerindeki eksiklikleri veya boşlukları görebilecektir.

4. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminolojiyi ve dili doğru kullanabilecektir.

5. Matematiğin anlam ve dilini kullanarak insan ile nesneler arasındaki ilişkileri ve nesnelerin birbirleriyle ilişkilerini anlamlandırabilecektir.

6. Üst bilişsel bilgi ve becerilerini geliştirebilecek, kendi öğrenme süreçlerini bilinçli biçimde yönetebilecektir.

7. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilecektir.

8. Kavramları farklı temsil biçimleri ile ifade edebilecektir.

9. Matematiği öğrenmede deneyimleriyle matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirerek matematiksel problemlere öz güvenli bir yaklaşım geliştirecektir.

10. Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.

11. Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirebilecektir.

12. Matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark edebilecektir.

13. Matematiğin insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincinde olarak matematiğe değer verecektir.

 

7) Ders araç ve gereçlerinin kullanılması.(Materyal hazırlanması ve kullanılması) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

a) Derse hazırlıklı gelmek,

b) Araç ve gereçlerle birlikte ders işlemek,

c) Teknolojiyi kullanmak, Akıllı Tahta ile ders anlatmak, Tahtaya çeşitli kaynaklardan soru yansıtarak hızlı şekilde öğrencilerle soru çözmek,

d)Öğrencilere test hazırlayıp vermek çok önemlidir, denildi.

a) Araç ve gereç kullanımı (somuttan soyuta doğru örnek verme) hem görme (göze) ve hem de duyma (Kulağa) yeteneğini geliştirmektedir, dedi.

Ders içinde konulara uygun araç, gereç ve kaynaklardan yararlanılmalı, öğrencilerinde yararlanması sağlanmalıdır. Çok basit olarak yapılabilecek bazı araç ve gereçler (küp, dikdörtgenler prizması, kare, üçgen, çember, ...vb) sınıf içinde kullandırılabilir, dedi.

 

 

 

Öğrencilerimizin kaynak seçimi ve kullanımına yardımcı olmalıyız. Eski müfredata dayalı programlara göre hazırlanmış kitapları almalarına engel olmalıyız.

Derslerde etkinliklere ağırlık verilmeli, her öğretmen hazırladığı etkinlikleri diğer öğretmen arkadaşına vererek yararlanmasını sağlamalıdır.

Ders etkinliklerini birlikte ortak olarakta hazırlayabiliriz.

Zümre öğretmenleri aşağıdaki ders araçlarının temin edilmesi ve ürettikleri ders araç ve gereçlerini birlikte kullanmak için karar aldılar.

1)Onluk taban blokları (Poll)

2)Örüntü blokları (250 PARÇA Çeşitli Geometrik Şekiller. Plastik)

3)Simetri aynası,

4)Tangram,

5)Kesir takımı (PLASTİK)

6)Çok kareliler takımı,

7)Geometri Şeritleri,

8)Geometri tahtası (Plastik–22,5 x 22,5)

9)Çok küplüler takımı,

10)Cebir karoları,

11)Süsleme takımı,

12)Hacim takımı, Geometrik cisimlerin minyatür takımları,

13)Geometrik araç takımı (Cetvel, gönye, pergel, Açıölçer),

14)Geometrik Cisimler (Şeffaf,)

15)Geometri Şeritleri (XPE),

16)Geometrik Cisimler (17 parça plastik),

17)Geometrik Cisimler (EVA 36 PARÇA),

18)Geçmeli Küpler (BİRBİRİNE GEÇMELİ 500 Adet),

19)Geometrik Cisimler Açılımları (10 Parça Şeffaf plastikten çeşitli geometrik cisimler ve içlerinde plastikten açılımları.),

20)Birim Küpler (1cm x 1 cm EBADLARINDA 1000 Adet) veya (2x2 cm ebatlarında)veya (2 cm x 2cm-Geçmeli plastik),

21) Taban Blokları (Plastik) veya (PLASTİK 121 Parça),

22)Terazi (Plastik),

23)Saat (Plastik),

24)Sayı çubukları (250 parça plastik),

25)Sayma pulları (EVA),

26)Yüzlük Tablo,

27) Kareli kâğıt,

28) İzometrik kâğıt,

29)Noktalı Kâğıt,

30)Matematik dolabı,

31) Matematik sınıfı,

8) Öğrencinin derse hazırlığının kontrol edilmesi:

  Öğretmen arkadaşlarım, matematik dersinde ne kadar görselliğe önem verirsek, ne kadar günlük hayattan örnekler alırsak o kadar iyi olur.

Öğrencilerin derslere hazırlık için ders kitaplarını kullanmaları gerektiği belirtildi. Sınıf içinde ders anlatılırken kitaplarımız açık olmalıdır. Öğretmen hangi konuyu kitapta anlatıyor bilinmeli.

Ödev soruları sınıf seviyesine uygun olarak hazırlanmalı ve öğrenciyi bıktıracak şekilde soru verilmemelidir görüşü belirtildi.

Öğrencilerin, ders kitabını gözden geçirerek derse hazır gelmeleri sağlanmalıdır.

Öğrencilerimizden bazıları öğretmenin tahtada anlattığı konuları deftere alırken eksik alıyor. Ara ara öğrenciler kontrol edilerek bu durum önlenmelidir.

Matematik dersinin soyut kavramlarını mümkün olduğunca günlük hayatın somut, yaşanabilir ve mantıklı gerçekleri ile birebir örtüştürebilirsek, elle tutulur ve gözle görülür hale getirirsek o kadar dersimizi iyi anlatmış oluruz.

Her derste bütün öğrencileri çok kısa sorular ile kontrol etmeli, kaldırmalı ve sorular sormalıdır.

 Ders öğretmeni konuyu anlatmadan önce öğrencilerinin derse hazır olup olmadığını kontrol eder. Ders kitabından bazı kavramlar hakkında öğrencilerine soru sorar. Öğrencilerin anlatacağı konu hakkında bilgileri olup olmadığını anlamaya çalışır.

 Matematik Derslerini anlatırken muhakkak akıllı tahtayı kullanmalıyız. Hazırladığımız etkinlik ve testleri fotokopi ile çoğaltarak öğrencilerimize dağıtmalı ve akıllı tahtadan da hazırlanan etkinlik ve testleri göstererek öğrencilerin sıra ile yapması sağlanmalıdır.

9) Matematik dersinin diğer dersler ile ilişkisi [Zümre öğretmenleri (Ara disiplinler ) ile ilişkisi]: Diğer zümre ve alan öğretmenleri ile yapılabilecek işbirliği ve esasların belirlenmesi,

Eğitimin bir bütün olduğu düşünülürse; MATEMATİK DERSİ ÖĞRETMENLERİ, DİĞER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK zorundadır. Yeni uygulanan matematik müfredat programı bu işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Öğretmenler ortak konularını tespit ederek birlikte derslerini işlemeli ve öğrencilerine anlatmalıdır.

A) TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ

  Güzel konuşma ve yazma, söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme, dinlediklerini düzgün olarak yazma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma, Yeni uygulanan TEOG sınav sisteminde paragraflı soruların çoğunlukta olması ve okuma güçlüğü gibi vb konular için TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ’NDEN,

B) RESİM ÖĞRETMENLERİ

Şekil,şema,düzlem,doğru,grafik,çizim,koordinat,yerbelirtme,istatistik,açılar,çokgenler,çember,daire, silindir, prizmalar, cisimlerin GÖRÜNÜMLERİ,FRAKTAL,… vb gibi yeteneklerin geliştirilmesi için; GÖRSEL SANATLAR DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ’NDEN,

C) FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ

Kesirler,ondalık kesirler,çok büyük ve çok küçük sayılar,alan ve hacim,ölçüler  (ağırlık, sıvı, hacim, uzunluk,arazi,...vb gibi),karekök ve kareköklü işlemler,oran ve orantı...vb gibi konular FEN ve TEKNOLOJİ  DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ’NDEN,

D) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ

ATATÜRKÇÜLÜK konuları ve milli bayramlar, plan ve ölçek, harita bilgisi SOSYAL BİLGİLER DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ’NDEN,  

E) MÜZİK ÖĞRETMENLERİ

            Kesirler ile müzik arasındaki ilgi (Vuruşlar) MÜZİK DERSİ ÖĞRETMENLERİ’NDEN,

F) BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ

Saha Çizimi (Voleybol, basket, futbol sahalarının… Çizimi) ile çokgenlerin ilgisini BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNDEN,

G) TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENLERİŞekil, şema, düzlem, doğru,grafik ,çizim,koordinat, yerbelirtme,istatistik,açılar,çokgenler, çember,daire, silindir, prizmalar, ,cisimlerin GÖRÜNÜMLERİ,FRAKTAL, oran ve orantı (maliyet hesabı),...vb gibi yeteneklerin geliştirilmesi için; TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ’NDEN,             

Görüşleri alınarak yıllık plânlar yapılırken faydalanma yoluna gidilmelidir. Her zümreye veya zümre başkanlarına kendi konusu ile ilgili bilgi verilmelidir. Zümre

 

 

10) Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberlik: (İÖY-Madde-35,36,38,40)

 

Yazılılar çok sorulu ve kısa cevaplı, DERS İÇİ PERFORMANS ise; sınıf içinde anında değerlendirilmelidir. Yazılı soruları sınıf seviyesine göre hazırlanıp, öğrencilerin başarı seviyeleri göz önünde tutularak değerlendirme yapılmalıdır. Yazılılar 1 hafta öncesinden öğrencilere bildirilmeli ve yazılı yapıldıktan sonrada 10 gün içinde öğrencilere okunmalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı

MADDE 35 – (Değişik:RG-20/08/2007-26619)(Değişik fıkra:RG-21/7/2012-28360) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

(Değişik beşinci fıkra:RG-24/12/2008-27090) Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

1.Dönem 3 yazılı sınav yapılmalı ve en az 2 Ders içi performans (Ders ve etkinliklere katılım) notu verilmelidir.

Madde 36 (Değişik:20.8.2007/26619 RG) Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

 

Derslerin özelliğine göre;

a) Klasik (Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması,

b) Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması,

c) Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi esastır.

Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puanla, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının  hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

 

Ölçme ve Değerlendirmeye Katılmayanlar

Madde 38 — (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.

Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) görevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans (Değişik ibare: 20.08.2007/26619 RG) görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

Madde 40 (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Öğretmenler; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği ve performans görevinin verilen süre içerisinde tamamlandığı tarihten başlayarak en geç on iş günü içinde sonuçları öğrencilere bildirir. Yazılı sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir öğretim yılı saklanır. Verilen puanlar, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Proje ve performans görevleri, öğretmence değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır.

Öğrencilerin hazırladıkları proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.

Uygun görülen projeler, öğrencileri proje yapmaya özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.

 

11) Öğretim metotlarının belirlenmesi: Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,

 Matematik öğretiminde kullanılan yöntemleri öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli olmak üzere iki sınıfa ayırmak mümkündür. Öğretim yöntemleri, öğretmen veya öğrenciyi merkez alması durumuna göre ikiye sınıfa ayrılır. Öğretmen merkezli yöntemde aktif olan öğretmendir. Öğretmen bilgiyi aktarır, öğrenci dinler ve öğrenmeye çalışır. Öğrenci pasiftir ve alıcı durumdadır. Öğrenci merkezli sistemlerde ise, öğrenciler hazırlanmış bulunan öğretim ortamlarında bilgiyi kendileri üretirler. Öğretmene sorular sorar ondan yardım alırlar ve bu sorular öğrencilerin kendi ihtiyaçlarından doğan sorulardır.

 Düz Anlatım Yöntemi ve Soru Cevap Yöntemi öğretmen merkezli yöntemlerdir. Buluş yolu, Senaryo ile öğretim, deneysel öğretim, Oyunlarla öğretim öğrenci merkezli yöntemlerdir.

 Matematik Derslerinde öğretilen bir bilginin işe yaraması çoğu kez onun kavranması ve uygulamaya geçirilmesi ile mümkün olur.

Orantının özellikleri öğrenciye bir şey kazandırmaz. Günlük hayatta da sorulmaz. Ancak; evimizin 40 metre karesini 3 saatte boyadım 150 metre karesini kaç saatte boyarım? Gibi sorular günlük hayatta her zaman karşımıza çıkar.

 

 Öğretmen merkezli öğretimde öğrenci pasif, öğretmen aktiftir. Öğrenci merkezli öğretimde ise öğrenci aktiftir.

 Öğrenci bilgiyi araştıran, üreten ya da bulan, öğretmen ise eğitim ortamını hazırlayan, öğrencilerin öğrenme sırasında güçlükle karşılaşmaları halinde onlara yardım eden kimsedir.               Çağdaş eğitim öğrenci merkezli öğretim yöntemlerini benimsemekte, bunlara daha çok yer vermektedir.

 Öğretim yöntemlerini, uygun düştükleri bilgi türleri ve ilgili bulundukları öğrenme düzeylerine göre de sınıflamak mümkündür.

 İlköğretim matematik öğretiminde kullanılan başlıca yöntemler; Düz anlatım, tanımlar yardımıyla, buluş yoluyla, Senaryo Yolu ile, Analiz yöntemi ile, gösterip yaptırmayla, kurallar yardımıyla, deneysel etkinlikler ile ve oyunlarla öğretimdir.             

Tanımlar yardımı ile öğretim, terim bilgisi kazandırmada kullanılır; kazandırılan terimin soyutlanmasını böylece kavranmasını sağlar. 

 Buluş yoluyla öğretim, terim bilgisi yanında kural ve genelleme bilgisinin kazandırılmasında kullanılır. Bunların bilgi ve kavrama düzeylerinde öğrenilmesi gerçekleşir.

 Gösterip yaptırma yöntemi daha çok geometriyle ilgilidir ve fiziksel etkinlik gerektiren becerilerin kazandırılmasında kullanılır. Şekillerin araç, gereç yardımıyla çizimi, cisimlerin yapımı, gösterip yaptırma ile olur.

 Deneysel yöntem deney yapma esasına dayanır. Matematik derslerindeki genellemelere deneysel çalışmalarla ulaşmak mümkündür. Özellikle üç boyutlu uzayla ilgili olan genellemelerin gösterilmesinde kullanılır.

 

 Zümre öğretmenleri sınıflarda sessiz ve tek düze bir öğretim şeklinden uzaklaşmak gerektiğini, aktif, fikirlerini rahatça belirten öğrenciler görmek istediklerini belirttiler.

 Bunun için; zayıf öğrencilere kolay soruların yöneltilmesi, konuların karşılıklı konuşarak işlenmesinin başarıyı arttıracağını belirttiler.

 Sınıf içindeki bir tek yöntemin kullanılamayacağını  ,yerine göre soru cevap,anlatım,problem çözme,uygulama,...vb gibi öğretim metotlarının kullanılması gerektiğini belirttiler.

 Yeni sistemde programa uygun etkinlikler yapılmalıdır.

 

 

1-)Düz Anlatım:

Öğretmen veya öğrencilerin birinin konu ile ilgili bilgiyi diğerlerine anlatması şeklinde işleyen, öğretmen merkezli bir yöntemdir.

Öğrenciler dinleyici konumdadır ve pasiftir.

Her derste olduğu gibi matematik derslerinde de bu yönteme başvurmanın zorunlu olduğu durumlar vardır.

Öğretmenin bir konuyu, bir düzen içinde öğretme amacı ile karşısındakilere anlatmasıdır. Anlatma yönteminde öğretmen anlatır, öğrenciler dinler, öğretmen aktif öğrenciler ise pasiftir. Bu metodu öğretmenler mümkün olduğu kadar az kullanmalı, kullandığı zamanlarda ise konuşmasına çok dikkatli ve ayrıntılı olarak hazırlamalı, anlatacaklarını iyi bir şekilde planlamalıdır. 

2-)Tanımlar Yardımıyla Öğretim:

 Tanımlar, matematiğin kuruluşunda yer alan ve her konuda çokça rastlanan bir bilgi türüdür. Tanımlar yardımı ile öğretimde, kazandırılacak olan kavramın tanımı bu tanıma uyan ve uymayan örnekler ile birlikte verilir. Öğrencilere düşen görev, tanımı dikkatli bir şekilde incelemek, uyan ve uymayan örnekleri birbirinden ayırmaktır. Böylece kavram kelime kelime ezberlenmemiş ama anlaşılmış olur.

 

3-)Buluş Yöntemiyle Öğretim:

 Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendisinin üretmesi veya bilgiye ulaşması esasına dayanır. Öğretmenin görevi, gerekli öğrenme ortamını sağlamak, ihtiyaç duydukları takdirde onlara yardım etmektir. Bu yöntem en çok kavram bilgisinin ve genelleme bilgisinin kazandırılmasında kullanılır.

Bilmek bir ürün değil bir süreçtir” diyen Bruner, öğretmenin rolünün, hazır bilgiyi öğrenene sunmak yerine; bunu kendi kendine öğrenebileceği ortamı oluşturarak, bilgiyi keşfetmesine rehberlik etmek olduğunu görüşündedir. Böyle bir ortam sağlandığında öğrencinin öğrenme sürecine katılacağı ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşeceği beklenmektedir. “Bruner; buluş yolunun matematik, fizik, yabancı dil gibi alanlara çok uygun olduğunu ve zihinde tutmayı ve transferi kolaylaştırdığını, öğrenmeyi daha fazla güdülediğini belirtmiştir. Bruner’in temel amacı, öğrencilerin öz yeterliliğe sahip, bağımsız olarak öğrenebilen bireyler olmasını sağlamaktır.

4-)Senaryo ile Öğretim:

 Senaryo ile öğretim, kazandırılacak bilgi ve beceriler bir olaylar zinciri içinde örtülü olarak sunulması, bu olayları yaşayanların bunları öğrenmesi esasına dayanır. Her matematik bilgiyi içeren senaryoların yazılması kuşkusuz ki imkânsızdır. Ancak; senaryo ile öğretime uygun matematik konuları vardır.

5-)Analizle Öğretim Yöntemi:

 Bir genellemeyi, genellemenin elde edilişindeki basamakları tek tek ve sırayla incelemek suretiyle anlamayı esas alan öğretim yöntemidir. Her adımda genellemeye ulaşmak için, yapılan işlemin gerekçesi, dayandığı matematik temelle açıklanır. Teoremin ispatına bu yöntemin bir uygulaması olarak bakılabilir. İlköğretim matematik konuları içinde bazı bağıntıların (genellemelerin) ispatına yer verilir. Bu yöntem kavrama düzeyini yükseltmeyi amaçlar ve özellikle ispatı birkaç adım gerektiren bağıntıların çıkarılmasında kullanılır.

6-)Gösterip Yaptırma Yöntemi:

 Gösterip Yaptırma Yöntemi, daha çok fiziksel becerilerin kazandırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin işleyişi, bilen birinin eylemi adım adım göstermesi, açıklaması, öğrencinin bunları dikkatle izlemesi ve yapması, yeterli düzeye gelinceye kadar tekrar etmesi şeklindedir. Özellikle geometri derslerinde uygulaması vardır. Bir açının iletki yardımı ile ölçülmesi, Bir çemberin pergel yardımı ile çizilmesi, Elemanları verilen üçgenlerin, dörtgenlerin çizilmesi ve katı cisimlerin karton veya kilden yapılması gibi.

7-)Kurallar Yardımıyla Öğretim Yöntemi:

Kurallar Yardımıyla Öğretim Yöntemi, bir işi yapılmasında yer alan işlem basamaklarının ezberletilmesidir. Matematik Öğretiminde çağdaş yaklaşımlarla pek bağdaşmayan bu yöntemin kullanılması, kazandırılacak becerinin gerektirdiği zihinsel işlemlerin karmaşık olması durumunda zorunludur.

8-)Deneysel Etkinliklerle Öğretim Yöntemi:

 Deneysel yöntem ile, buluş yoluyla öğrenme maddesinde olduğu gibi bir genellemeye ulaşılır. Kullanılan yöntem aslında buluş yoludur. Ancak, bazı buluşları yapabilmek için bir takım deney materyalinin kullanımına ihtiyaç olmaktadır. Özellikle geometri ile ilgili genellemelerin kazandırılmasında deneysel etkinliklere başvurulur. Yöntemin iyi çalışması için materyal hazırlığının tam olması ve işlem basamaklarının iyi sıralanması gerekir.

9-)Oyunlar ile Öğretim Yöntemi:

 Oyunlarla öğretim özellikle küçük sınıflarda kullanılan bir yöntemdir. Oyunlar çoğunlukla öğrenilenin pekiştirilmesi aşamasında kullanılır. En makbul oyun, matematiksel etkinliğin yapılmasını açıkça istemeyen, ancak oyunu kazanmak için bu matematiksel etkinliklerin kesinlikle yapılmasını gerektiren oyundur.

10) Tartışma yöntemi: 

Aktif öğrenmeyi gerektirir. Bütün öğrencilerin dersin hedefleri doğrultusunda bilgi, fikir ve tutum alışverişinde bulunması anlamına gelir. Sınıfta öğretmen-öğrenci; öğrenci-öğrenci etkileşimi açısından oldukça etkili bir yöntemdir. Tartışma yönteminde zaman yitirme tehlikesi daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ulaşılması gereken amaçlar iyi kontrol edilmeli ve gerekli yönlendirmeler öğretmen tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde dersin amacına ulaşması güçleşir. Tartışma Yöntemi; öğrencilerin bir sorun üzerinde birlikte konuşarak mümkün olan çözüm yollarını aramaları esasına dayanır. Yöntemin esası tüm grubun etkinliğe katılmasıdır. Sorunun gerektiği gibi tartışılabilmesi için, sorun hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Özellikle öğrenci sayısı az sınıflar için uygun bir tekniktir. Öğretmen gözlem yapar. Tartışmanın belli bir seviyede olmasına dikkat eder, dersin amacına ulaşmasını sağlar. Uygun zamanda tartışmaya katılır ve tartışmayı yönetir.

Tartışma dersinde öğrenciler birbirinin yüzünü görecek şekilde oturmalı, tartışılacak konuyu öğretmen-öğrenci birlikte belirlemeli, etkinlik öncesi konuya hazırlanmalı ve bir tartışma planı hazırlanmalıdır. Bu plana göre, grup tartışması, münazara, panel, forum veya seminer tartışma tekniklerinden uygun olanı belirlenmelidir.

11-) Soru-cevap yöntemi: 

Öğretmenin formüle ettiği soruları öğrencilerin sözel olarak cevaplamalarına dayanan bir öğretim yöntemidir. Ustaca düzenlenen sorularla, fikirleri meydana çıkarmak, öğretilmek istenen bilgileri bulundurmak ve gerçekleri öğrencinin kendisine öğretme yöntemidir. Soru-cevap yöntemi, ustaca düzenlenen sorularla, fikirleri meydana çıkarma, öğretilmek istenen bilgileri ve gerçekleri öğrencinin kendisine buldurma yöntemidir.

12-) Problem çözme yöntemi: 

Bilimsel araştırma yöntemini temel almaktadır. Problemi tanıma, geçici hipotezleri formüle etme, veri toplama, organize etme, değerlendirme ve açıklama, sonuca ulaşma, sonuçları test etme gibi basamaklar kullanılır. Problem çözme yönteminde zihnin analiz etme, genelleme ve sentez etme gibi en yüksek bilişsel fonksiyonları kullanılmaktadır. Problem, düşüncenin varacağı hedefi ifade eder. Bu hedefte düşünmenin yönünü tayin eder. Problem çözme matematiğin odak noktasıdır. Bu bağlamda, Öğretmenlerin çoğunun kullandıkları yöntemlerde problem çözme aşamalarının büyük bir oranda gözlemleyebildikleri görülmüş, matematiksel düşünme etkinliklerini içeren yapılandırmacı temelli öğretim etkinlikleri öğrencilerin problem çözümlerinde yüksek düzeyde matematiksel becerileri kullanmalarını sağlamıştır.)

13-) Grupla çalışma yöntemi: 

Matematiği hem kendi içinde hem de başka alanlarla ilişkilendirme, grup çalışmaları gibi zengin etkinlikler içermelidir. Öğrencilerin sınıf ortamında küçük karma gruplar oluşturarak, ortak bir amaç doğrultusunda, birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları ve grup başarısının ödüllendirildiği bir öğrenme yaklaşımıdır. Grupla çalışma yönteminde, sınıfta yeterli sayıda öğrencinin ortak amaç için bir araya gelmesi, aynı konu üzerinde çalışmanın yapılması, öğrencilerin yaşları, seviyeleri ve ilgilerinin dikkate alınması gibi konulara önem verilmelidir. Çünkü grupla çalışmanın başarılı olmasını bu gibi durumlar belirlemektedir. Grupla çalışma sürecinde öğretmen rehber-kılavuz konumundadır, öğrencilere müdahaleden çok yönlendirme yapmalıdır.

14-) Drama (Rol yapma) yöntemi:

Canlandırma yönteminde bir fikir, durum, sorun ya da olay bir grup önünde dramatize edilir. Grubun üyeleri yalnızca dinlemek ya da tartışmak yerine olayın nasıl oluştuğunu izlerler ve konunun ayrıntısına inerler. Bilindiği gibi eğitim ve öğretimde esas olan, duygu organlarını harekete geçirmek, elden geldiğince fazla duyu organını aktif hale getirmektir. Bu gerçekleşirse, yapılacak eğitim ve öğretim etkili, verimli, başarılı ve kalıcı olur. Buna birde beynin el-kol-yüz gibi beden organlarının çalışması da eklenirse yukarıdaki sözün anlamı ve önemi daha iyi anlaşılır. Burada canlandırma söz konusu olur. Eğitimde canlandırma, oyun biçiminde eğitim anlamına gelir. Bu yolla kavram, beceri ve tutum oluştururlar. Drama yönteminde öğrenciler birlikte çalışma alışkanlığı kazanır, içe dönük öğrencilerin açılmasına katkı sağlar ve öğrencilerin yaratıcılıklarını ve iletişim yeteneklerini geliştirir.

15-) Bilgisayar destekli eğitim yöntemi:  

Öğrencilerin derslerde faydalanabileceği önemli teknolojilerin başında bilgisayar gelmektedir. Bilgisayar teknolojinin sürekli gelişmesi sonucunda günlük hayatımızın içerisine girmiş, matematik dersinde teknolojinin kullanımını da zorunlu kılmıştır. Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili yaptığı tanımda, öğrencinin karşılıklı etkileşim yoluyla eksiklerini ve performansını tanımasını, dönütler alarak kendi öğrenmesini kontrol altına almasını; grafik, ses, animasyon ve şekiller yardımıyla derse karşı daha ilgili olmasını sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim sürecinde, bilgisayardan yararlanma yöntemi olarak tanımlamıştır. Öğretilecek ünite öğrenciye bilgisayar yoluyla sunulur ve öğrenci öğretim sunusu ile uğraştıkça öğrenme meydana gelir. Yapılan araştırmalarda öğretmenlerin çoğunluğunun bilgisayar teknolojisinin eğitime sağladığı katkıyı kabul etmekle birlikte sınıf içinde uygulamada isteksizlik gösterdiklerini ve eski alıştıkları öğretim yöntemlerini kullanmayı tercih ettiklerini göstermiştir. Ancak tam tersi olarak öğretmen adaylarının veya öğretmenlerin görüşlerine göre bilgisayarın matematik öğretiminde kullanılması gerektiğine yönelik araştırmalar bulunmaktadır. Bu durum öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitime olumlu yaklaştıklarını göstermekle birlikte matematik öğretiminin geleceği açısından da sevindiricidir.

16-) Benzetim tekniği: 

Sınıf içinde öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmaları esastır. Gerçek durumların önemli boyutları ya bir model üzerinde gösterilir ya da resimler ve sembolik yollarla anlatılır. Benzetim tekniğini uygularken öğretmenlerin dikkat etmesi gereken; öğrencilerin ön bilgilerini kontrol etmek, uygulama öncesi bütün dokümanları hazır etmek ve benzeyen konunun benzetilenden kolay olmasına dikkat ederek, konunun tarafsız olarak verilmesini sağlamaktır. Yapılan bir  araştırmada matematik öğretiminde oyun ve simülasyon (benzetim) kullanımının başarıyı arttırdığı ve olumlu tutum geliştirdiği, oyun ve simülasyonların (benzetim) eğitimde motivasyonu arttırdığı belirlenmiştir.

17-) Proje yöntemi: 

Proje tabanlı öğrenme, öğrencinin, öğrenme-öğretme sürecinde pasif bir alıcı konumundan, araştıran, inceleyen, bilgiye ulaşan ve elde ettiği bilgileri kullanarak anlamlı bütünler haline getirip bu bilgilerle problem çözmesini amaçlayan bir öğrenme yöntemidir. Proje yöntemiyle öğretim, farklı disiplinlerdeki problemlerin çözümünde başvurulan etkili bir yöntemdir. Proje yönteminde, öğrencilerin konuları bir bütün olarak öğrenmeleri hedeflenmektedir. Öğrenen merkezlidir ve öğrenenler aktif olarak etkinliklere katılır. Öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesini sağlar.

 

12) Proje görevi konularının tespit edilmesi ve Proje görevi değerlendirilmesi: (İlköğretim yönetmeliği MADDE–35)

a-) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

 Öğrencilerin kendi fikirlerini, düşüncelerini ve ortaya koymak istedikleri projelerini özgür bir şekilde çekinmeden, sıkıntıya düşmeden görüşlerini savunabilmelidir.

Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı

Madde 35 — (Değişik birinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.

(Değişik:20.8.2007/26619 RG) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.

(Değişik:20.8.2007/26619 RG) Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

(Değişik:20.8.2007/26619 RG) Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

(Değişik beşinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

 

b-) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konularını belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmeye yönelik ölçeklerinin hazırlanması,

 

 

 

 

a) PROJE GÖREVLERİ: 

 Proje konuları ve proje değerlendirme ölçeği aşağıda verilmiştir.

 

FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU PROJE GÖREVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

 

……………………….          SINIFI PROJE GÖREVİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Sıra

No

Adı Soyadı

HAZIRLAMA SÜRECİ

30

İÇERİK

40

SUNU

YAPMA

30

TOPLAM 100 PUAN

Puanlama 1-2-3-4-5

Derecedeki Açıklama

Projenin amacını belirleme ve Çalışma planı yapma  (10)

Görev dağılımı yapma, konunun önemini belirtme (10)

P.sonunda ne tür sonuçlara ulaşılmak İstendiğini ortaya koyma  (10)

P.bilimsel açıdan doğru bilgiler aktarma(10)

P.bilgileri analiz etme, çıkarımda bulunma (10)

P.resim, video, fotoğraf, gazete, vb materyal ile destekleme (10)

Türkçeyi doğru kullanma, kaynakları belirtme (10)

Sunuyu materyalle destekleme, konuyu ilgi çekici hale getirme (10)

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma (10)

Sunuyu verilen sürede bitirme (10)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çok İyi

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İyi

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orta

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabul Edilebilir

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zayıf

 

b-) PROJE GÖREVİ KONULARI

A) 5.SINIF KONULARI

1)Üçgenler

2)Dörtgenler

3) Kesirler

4) Tablo ve grafikler

5) Alan ve çevre

6) Geometrik cisimler

7) Yüzdeler

8)Uzunluk ve zaman ölçüleri

9)Öğrencinin kendi istediği bir alanda araştırma yapması.

B) 6.SINIF KONULARI

1)Doğal sayılar

2)Açılar

3)Sayılar ve işlemler Çarpanlar ve katlar

4) Sayılar ve işlemler Oran

5) Sayılar ve işlemler Kesirlerle işlemler

6) Sayılar ve işlemler Ondalık gösterim

7) Veri işleme

8)Araştırma soruları üretme veri toplama ve düzenleme

9) Sayılar ve işlemler tamsayılar

10)Cebirsel ifadeler

11)Alan ölçme

12)Geometrik cisimler ve hacim ölçme

12)Sıvıları ölçme

13)Çember

14) Öğrencinin kendi istediği bir alanda araştırma yapması.

C) 7.SINIF KONULARI

1)Tamsayılarda işlemler

2)Rasyonel sayılar

3)Cebirsel ifadeler

4)Denklemler

5)Örüntü, yansıma, dönme hareketleri

6) Koordinat sistemi

7)Oran ve orantı

8) Yüzde hesapları

9)Doğrular ve açılar

10)Çokgenler

11) Dörtgenler

12)Çember ve daire

13)Geometrik cisimler

15)Veri işleme, Tablo ve grafikler

19) Öğrencinin kendi istediği bir alanda araştırma yapması.

D) 8.SINIF KONULARI

1)Örüntü

2) Koordinat düzleminde Dönüşüm geometrisi

3) Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri (Histogram)

4) Üslü sayılar

5) Çok büyük Ve çok küçük sayılar

6) Kare köklü sayılar

7) Olasılık

8) Standart sapma

9)Üçgenin kenarları ve açıları arasındaki bağıntılar

10)Üçgenlerde eşlik ve benzerlik

11)Pisagor bağıntısı

12) Özdeşlikler

14)Denklem sistemleri

17)Eğim

18)Üçgen prizma, Kare prizma, Küp prizma, Dikdörtgenler prizması, Kare piramit, Koni, küre özellikleri ve açınımı

19)Eşitsizlik

21) Öğrencinin kendi istediği bir alanda araştırma yapması.

TEOG kazanımlarına göre proje görevlerini verelim.

13) Yazılı sınav tarihleri, Öğrenci başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacı ile uygulanan sınav analizlerinin yapılması ve sınavların planlanması,

 

  Yazılı sınav tarihleri yıllık planlarda belirtilen tarihlere göre ayarlanmıştır. İki haftalık bir zaman diliminde istenilen bir tarih yazılı tarihi olarak öğrencilere 1 hafta öncesinden duyurulabilir. TEOG sınav tarihi açıklandığında ise 8.sınıfların 2.yazılı tarihleri belli olacaktır.

 

1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Matematik 5,6,7,8.Sınıflar

Matematik 5,6,7,8.Sınıflar

SINIF

SINAV

TARİH

SINIFLAR

SINAV

TARİH

5

1.YAZILI

 Ekim Son Hafta –Kasım İlk Hafta

5

1.YAZILI

Kasım 2.Hafta

5

2.YAZILI

 Kasım Son Hafta-Aralık İlk Hafta

5

2.YAZILI

Aralık 2.Hafta

5

3.YAZILI

 Aralık Son Hafta-Ocak İlk Hafta

 

 

 

6

1.YAZILI

 Ekim Son Hafta –Kasım İlk Hafta

6

1.YAZILI

Kasım 2.Hafta

6

2.YAZILI

 Kasım Son Hafta-Aralık İlk Hafta

6

2.YAZILI

Aralık 2.Hafta

6

3.YAZILI

 Aralık Son Hafta-Ocak İlk Hafta

 

 

 

7

1.YAZILI

 Ekim Son Hafta –Kasım İlk Hafta

7

1.YAZILI

Kasım 2.Hafta

7

2.YAZILI

 Kasım Son Hafta-Aralık İlk Hafta

7

2.YAZILI

Aralık 2.Hafta

7

3.YAZILI

 Aralık Son Hafta-Ocak İlk Hafta

 

 

 

8

1.YAZILI

Ekim Son Hafta –Kasım İlk Hafta

8

1.YAZILI

Kasım 1.Hafta

8

2.YAZILI

 TEOG kazanım Tablosunda belirtiliyor.

8

2.YAZILI

Aralık 1.Hafta

8

3.YAZILI

Aralık Son Hafta-Ocak İlk Hafta

 

 

 

 

Bir yazılı ile ilgili soru hazırlamak için önce Matematik Yıllık planı açılır. Hiç yazılı yapılmamış ise planın ilk kazanımından başlanarak en son işlenen dersin konusuna kadar gelinir. Böylelikle hazırlanan sorular aşağıda örnekte olduğu gibi tablolaştırılır. Yazılı soruları bu tabloya göre yazılır. Çözümleri yapılır. Cevap anahtarı hazırlanır.

 

 Soruların fotokopileri yapılarak sorular ve cevapları tekrar kontrol edilir. Sınav için 1 ders saati yani 40 dakika ayrılır. Yazılılar sayılır. Gelmeyen öğrenci için okul idaresine bilgi için dilekçe yazılır.

 

Yazılılar 10 gün içinde okunarak öğrencilere duyurulur. Yazılı kâğıtları öğrencilere dağıtılarak öğrencilerin yaptıkları hataları görmeleri sağlanır.

 

 

 

Yaptığımız yazılı sonuçları hazırlanan bazı programlar vasıtası ile analiz edilir. Öğrencilerin en çok takıldıkları veya yapamadıkları sorular tespit edilir.

 Sınıfta bu sorular üzerinde durulur. Soruların çözümleri yapılır.

 

Bir sonraki yazılı sorusu hazırlamada elde edilen tecrübeler dikkate alınır. Sorular öyle hazırlanır.

 

 

 

 

14) Matematik dersinin ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI doğrultusunda işlenmesi: Yapılacak planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuata, okulun kuruluş amacına ve Atatürk ilke ve inkılâplarına uygun yapılması

Atatürkçülük ve Atatürk’ün matematik ilmine verdiği önem 2212,2457 ve 2504 sayılı tebliğler dergisi dikkate alınarak işlenmelidir.

 

İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 1-8 ve 6-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONU VE KAZANIMLARI 2104 STD-2504 STD-2551 STD-2575 STD

 

SINIF

ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR VE AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ALANI/

ALT ÖĞRENME ALANI

DERS KAZANIMLARI

4. Sınıf

1. Atatürk’ün ölçme birimlerine getirdiği yenilikler

Açıklama: Atatürk’ün ölçme birimlerine getirdiği yeniliklerin tarihlerini içeren problemler, problem çözme basamakları kullanılarak çözülür ve benzer problemler kurulur.

Ölçme/

Uzunlukları Ölçme

1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.

5. Sınıf

1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmalar

Açıklama: Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların neler olduğu ve bu çalışmaların önemi açıklanır.

Geometri/

Çokgenler

1. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar.

6. Sınıf

1. Atatürk’ün ölçme birimlerine getirdiği yenilikler

Açıklama: Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliği nedenleriyle açıklanır.

Ölçme/

Uzunlukları Ölçme

1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.

8. Sınıf

1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmalar

Açıklama: Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların neler olduğu ve bu çalışmaların önemi açıklanır. 

Geometri/

Üçgenler

1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklar.

 

2104 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİ

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ATATÜRK İNKILÂP VE İLKELERİNİN

ÖĞRETİM ESASLARI YÖNERGESİ

TD 2104, 18.01.1982

7. FEN VE MATEMATİK DERSLERİNDE:

Konuların ilgisine göre yeri geldikçe:

A. Atatürk'ün "Bilim ve Teknik İçin Sınır Yoktur" özdeyişinin, günümüzdeki uzay çalışmaları örnek verilerek, anlamının

büyüklüğü ve önemi üzerinde durulmalıdır.

B. Yine Atatürk'ün "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" özdeyişinin bilimin hızla geliştiği bu çağdaki etki alanı ve önemi

açıklanmalıdır.

C. Atatürk'ün Bilim ve Fende, Fen 'in uygulaması olan tekniğe ne kadar önem verdiğini ifade eden Bursa nutuklarındaki

"Hakiki Rehberimiz İlim ve Fen Olacaktır. " şeklindeki sözleri üzerinde durulmalıdır.

Ç. Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünün anlamı belirtilmeli; Atatürk'ün Fen ve teknikten soyutlanamayan hava gücüne,

dolaylı da olsa bu gücün dayandığı Fen ve Tekniğe verdiği önem açıklanmalıdır.

D. Atatürk zamanında kurulan Fabrikalar ve fen kuruluşlarının, 0'nun Fen ve Tekniğe dayanan sanayi 'e verdiği önemin açık bir

 kanıtı olduğu ve bunların önemi belirtilmelidir.

E. Osmanlılar döneminde kullanılması güç olan arşın, dirhem, okka gibi uzunluk ve ağırlık birimleri ile ölçü sistemleri

 yerine daha kolay kullanılır, pratik metrik sistemin, gram ve kilogram ölçülerinin konulmasının Atatürk'ün emirleri

ile gerçekleştirildiği açıklanmalı ve bunların önemine değinilmelidir.

 

 

 

 

 

 

15) a-) Matematik dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler,

       b-)8.sınıf öğrencilerin merkezi sınavlarda başarısının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar.

 

 

Matematik dersinin öğrenciye sevdirilmesi,

Ders anlatımı ilgi çekici hale getirilmeli, soyut örneklerden çok somut örnekler verilmeli,

Günlük hayatımızda matematiğin yeri öğrencilere iyi anlatılmalıdır.

Öğrencinin velisi ile görüşülmeli, matematiğe nasıl çalışılması gerektiği hususu iyi anlatılmalıdır.

Öğrenci başarısının arttırılmasında okul, aile, öğrenci diyaloğunun iyi kurulması gereklidir.

Öğrenci velisinin okul ile irtibatı kesilmemelidir. Haftalık çalışma programı için Rehber Öğretmene öğrencilerimizi yönlendirerek planlı çalışmalarını sağlamalıyız.

TEOG sınavları için okulumuz çok güzel çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan bir tanesi denemeler ve diğeri de Okulda açılan destekleme ve yetiştirme kurslarıdır. Öğrenciler, denemelerden sonra sonuçlarını kontrol etmekte ve eksik kalan kısımlarını görmekteler. Çalışmalarını eksik kısımlarını dikkate alarak yapmaktalar. Öğretmenlerimizde onları yönlendirmektedir. Kurslarda da öğrencilerimizin zorlandıkları yerler tekrar edilerek ve test çözdürülerek anlatılmaktadır.

 

16) MEB örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları ve Yetiştirme kurslarının planlanması,(2689-STD)

 

 MEB tarafından yayınlanan 2017-2018 destekleme ve yetiştirme kursları e-kılavuzu ve 2689 sayılı tebliğler dergisi okunarak kurslar hakkında bilgi sahibi olundu.

 

Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 23.09.2014 tarihli ve 15923718/20/4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ve Şubat 2015 tarihli ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Okulumuzda her yıl hafta içi ve hafta sonu olmak üzere matematik derslerinden destekleme ve yetiştirme kursları açılmaktadır. Geçen yıl bu kursların çok başarılı olduğunu gördük. Kurslar öğrenciler ve veliler tarafından rağbet görmektedir.

Ancak, öğrenci sayıları ile ilgili sıkıntılar var.24 kişiden fazla olan kurslarda öğrenci başarısı düşmektedir. Onun için kurslardaki öğrenci sayısı yönetmeliklere uygun olmalıdır.

 

17) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,(2568 sayılı TD,21 Temmuz 2012 cumartesi 28360 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik)

  Okulumuzda Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için rehberlik servisi ile birlikte her öğrencinin özelliğine göre bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanıp uygulanacaktır. Bu öğrencilerin yazılı sınavlarımda hazırlanan BEP planlarına göre yapılacaktır.

 

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için, BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacı ile BEP geliştirme birimi oluşturularak öğrenci ve ailesi, rehber öğretmen ile birlikte öğrenciye özel BEP’in hazırlanarak uygulanmasına karar verildi.

 

18) Öğretim alanı ile ilgili bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

  Matematik Öğretmenleri kesinlikle bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb kullanmasını bilmelidir. Bilgisayarda basitçe yapılabilecek çizimleri öğrenmelidir.

Matematik Öğretmenleri derslerini anlatırken teknolojiyi de kullanmak zorundalar. Özellikle çağımızın en güzel teknolojik gelişmelerinden olan Akıllı Tahta Uygulamasını öğrenmeleri ve derslerini Akıllı Tahta üzerinden anlatmaları gerekir.

Hazırladıkları Ders Planlarını, etkinliklerini, testlerini, videolarını akıllı tahta üzerinden daha rahat anlatabilirler. Hazırladıkları notları PDF ye, PNG ye, Power Point sunumuna vb dönüştürdüklerinde akıllı tahtada sunum yapmaları daha kolay olmaktadır.

Akıllı Tahtada çok hızlı soru çözülmektedir. Testimizi fotokopi yapıp öğrencilerimize dağıtıp akıllı tahtadan da görüntüyü verdiğimizde çözüm çok kolay olmaktadır. Kısaca her öğretmen akıllı tahtayı derslerinde kullanmak zorundadır.

 Matematik Öğretmenleri derslerini anlatırken EBA yı da kullanıp ders anlatımlarını zenginleştirebilirler. Öğrenciler için hazırlamış oldukları ders materyalini EBA ya yükleyip öğrencileriyle paylaşabilirler. Öğrencilere ödev EBA üzerinden verilir. Veliler bu konuda bilgilendirilir. Öğrencilere EBA üzerinden ödev vereceğimizi veliye iletelim. Onlarda yaptığımız çalışmadan haberdar olsunlar.

Bazı öğrencilerin internetinin olmaması EBA çalışmalarını zorlaştırmaktadır.EBA dan istenen eğitici ve öğretici verim alınamamaktadır.

Matematik Öğretmenleri derslerini anlatırken cep telefonlarındaki test okuma ve analiz etme programlarını da kullanmaları gerekir. Zaman tasarrufu açısından çok faydalanacağımız bir program olacaktır.

Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yeni Öğretim Yılında Kullanabilecekleri bazı akıllı uygulamalarda vardır. Ancak; bu uygulamaların kullanılması kolay olmayabilir. Aşağıda verilen ve sınıflarımızda uygulanması istenen teknolojik gelişmeler şu an çok uçuk gelebilir. Ancak, çok azda olsa uygulayan bazı arkadaşlarımız var. Özellikle sınıf öğretmeni arkadaşlara çok kolaylık sağlar.Çoğalması dileği ile…..

1.Saklama ve Ortak Çalışma Alanı: Google Drive

2.Gerçek Sınıfınızın Sanal Hali: Google Classroom

3.Sınıf Yönetimi Aracı: ClassDojo

4.Özel günler için Fragman/ Film oluşturma Sanatı: iMovie

5. Sınıfınızdaki Sanal Duvar: Padlet

6.Eğlenceli, Renkli, Anlık Değerlendirme Aracı: Kahoot

7.Sanal ve Renkli Zihin Haritaları Oluşturun: Popplet

8.Özel Günler için Poster/Kartpostal/Kolaj Hazırlamanın Renkli Hali: Canva

9.Kodlamayla Hikayeler Oluşturun: Scratchjr

10.Dijital Kitap Oluşturma: Book Creator

 

19)Dilek ve temenniler. Kapanış.

 

 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başarılı bir yıl olması dileği ile toplantı kapatıldı.

 

 

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ:

 

 

MATEMATİK ZÜMRESİ ÖĞRETMENLERİ

Sıra No

Adı ve Soyadı

İmza

Sıra No

Adı ve Soyadı

İmza

1

 

 

10

 

 

2

 

 

11

 

 

3

 

 

12

 

 

4

 

 

13

 

 

5

 

 

14

 

 

6

 

 

15

 

 

7

 

 

16

 

 

8

 

 

17

 

 

9

 

 

18

 

 

 

 

                                                                          06.09.2017

                   UYGUNDUR.

         FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

         OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

1.DÖNEM MATEMATİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI ALINAN KARARLAR

 

 

1-)5.sınıf müfredat değişikliğine dikkat edilerek 5.sınıflarda yıllık planların konu ve kazanımlarının yeni müfredat programına,  6,7,8.sınıf yıllık planlarının da şu an uygulanan eski matematik müfredat programına göre hazırlanmasına karar verildi.

2-)  Proje Görevleri konuları matematik zümresinde belirtilmiştir. Proje görevleri hakkında gerekli bilgilerin her öğrenciye yönergeler halinde (Proje Yönergesi) öğrencilere bildirilmesine ve öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğine karar verildi.

3-)Yazılı sınavlarda ve derslerin işlenişinde ortak bir eğitim anlayışının benimsenmesi açısından matematik zümre öğretmenleri ve diğer zümrelerin öğretmenleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi. (Yazılı tarihlerinin aynı güne gelmemesi)

4-)Sınavların ilköğretim yönetmeliğinde belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılmasına karar verildi. Sınav tarihleri aşağıdaki gibi kararlaştırıldı.

a-)Matematik Dersinde her dönem 3 yazılı sınav en az 2 ders içi etkinliklere katılım (ders içi performans) notu verilmesi kararlaştırıldı.

b-)Matematik Uygulama derslerinde her dönem 2 yazılı sınav ve en az 1 ders içi etkinliklere katılım (ders içi performans) notu verilmesi kararlaştırıldı.

1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Matematik 5,6,7,8.Sınıflar

Matematik 5,6,7,8.Sınıflar

SINIF

SINAV

TARİH

SINIFLAR

SINAV

TARİH

5

1.YAZILI

 Ekim Son Hafta –Kasım İlk Hafta

5

1.YAZILI

Kasım 2.Hafta

5

2.YAZILI

 Kasım Son Hafta-Aralık İlk Hafta

5

2.YAZILI

Aralık 2.Hafta

5

3.YAZILI

 Aralık Son Hafta-Ocak İlk Hafta

 

 

 

6

1.YAZILI

 Ekim Son Hafta –Kasım İlk Hafta

6

1.YAZILI

Kasım 2.Hafta

6

2.YAZILI

 Kasım Son Hafta-Aralık İlk Hafta

6

2.YAZILI

Aralık 2.Hafta

6

3.YAZILI

 Aralık Son Hafta-Ocak İlk Hafta

 

 

 

7

1.YAZILI

 Ekim Son Hafta –Kasım İlk Hafta

7

1.YAZILI

Kasım 2.Hafta

7

2.YAZILI

 Kasım Son Hafta-Aralık İlk Hafta

7

2.YAZILI

Aralık 2.Hafta

7

3.YAZILI

 Aralık Son Hafta-Ocak İlk Hafta

 

 

 

8

1.YAZILI

Ekim Son Hafta –Kasım İlk Hafta

8

1.YAZILI

Kasım 1.Hafta

8

2.YAZILI

 TEOG kazanım Tablosunda belirtiliyor.

8

2.YAZILI

Aralık 1.Hafta

8

3.YAZILI

Aralık Son Hafta-Ocak İlk Hafta

 

 

 

 

5-) Öğrenci-veli-öğretmen ve idare diyaloğunun mümkün olduğu kadar etkili kullanılması gerektiğine karar verildi.

6-) Atatürkçülük konuları matematik zümresinde belirtildiği gibi derslere yansıtılmasına karar verildi.  

7-)  Okulda, Öğrenciler için destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenmesine, TEOG sınavları için destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenmesine karar verildi. 

1