6. Sınıf İokbs Deneme Sınavı-2

6. Sınıf İokbs Deneme Sınavı-2 dosyası 26-04-2019 tarihinde İlköğretim-6 kategorisinin.
Açıklama 6. Sınıf İokbs Deneme Sınavı-2
Kategori 6. Sınıf TEOG
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 26-04-2019
Boyut 2.55 M
İndirme 7

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

 

 

75. YIL DİŞTAŞ ORTAOKULU

2018 – 2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

6. SINIF İOKBS DENEME SINAVI – 2

TÜRKÇE TESTİ – 2

 

 

 1.     Islak kanatlarında bahar taşıyor kuşlar.

          Badem çiçeğine  yağmur yağıyordu.

          Kedersiz şarkılar söylüyor rüzgâr,

          Ümidin pembe eli gökten uzanıyordu.

 

          Dörtlükte aşağıdaki altı çizili hangi sözcükte ünsüz

          yumuşaması vardır?

 

          A) rüzgâr                B) gökten

          C) yağmur   D) çiçeğine

 

 

 

 

 

 2.     (1) Yoksul fare koca ormanda hep korku içinde yaşar-

          mış. (2) Küçük olmasına küçükmüş ama cismi kendin-

          den çok daha büyük hayvanlarla boy ölçüşürmüş.

          (3) Tilkiden korkar, kurttan ödü kopar en çok da yaban

          kedisini görünce dehşete düşermiş.  (4) Farecik koşa

          koşa tavşanların yuvasına gitmiş. (5) Fare artık bu

          korkuya dayanamayacağını anlayınca ormanın kralı

          aslana gitmiş. (6) Tavşancık çok uzaklara kaçmış bile.

          (7) “Beni koruman altına alabilir misin?” demiş.

 

          Bu paragrafta numaralanmış cümleler dört ayrı masal-

          dan alınmıştır.

 

          Aşağıdakilerin hangisinde aynı masala ait cümle-

          ler bir arada verilmiştir?

 

         A) 1, 3, 5, 6   B) 2, 4, 5, 7

         C) 1, 3, 5, 7   D) 2, 3, 5, 6

 

 

 

 

 

 3.     Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde altı çizili söz-

          cüğün sesteşi yoktur?

 

          A) Bin bilsen de bir bilene danış.

          B) Dost ile ye, ; alışveriş etme.

          C) Akacak kan damarda durmaz.

          D) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

 

 

 

 

 

  4.     “ –da, –de “  eki sertleşmeye uğramadan aşağıdaki

          kelimelerden hangisine getirilemez?

 

          A) Sinema                         B) Ev

          C) Ağaç                             D) Televizyon

 

 5.     Ne kötü bir huyumuz vardır: Elimizi şakağımıza daya-

          yıp başımızı havaya kaldırarak mutlulukların hep gök-

          ten bir zembille inmesini bekleriz. Ağzımızda hep alışı-

          lagelmiş yakarışlar: “Ah bir piyango çıksa da zengin

          olsam!”  ya da “Ah bir arabam, evim olsa! ” Tabi zama-

          nımız bu yakarışlarla geçtiğinden, yaşamımızda az bir

          ilerleme kaydeder ve isteklerimizin hiçbirine de kavu-

          şamayız.

 

          Parçada yazarın yakındığı durum aşağıdakilerden

          hangisidir?

 

          A) İnsanların çaba harcamadan mutlu bir hayat iste-

               meleri

          B) İnsanların kendilerine belli bir amaç koymamaları

          C) İnsanların işlerinde kendilerini geliştirmemeleri

          D) İnsanların hazıra konmaya alışmaları

 

 

 

 

 

  6.    “Cennet gibi bir bahçenin içinden geçtik.” Cümlesinde-

          ki söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 

          A) Ninemin pamuk ellerini öpmek için köye gittik.

          B) Akşama kadar yürümekten ayaklarımda derman

               kalmadı.

          C) Ağacın dalındaki kuşlar neşeyle sohbet ediyordu.

          D) Yıllardır gece gündüz demeden çalışarak bugünlere

               geldi.  

 

 

 

 

 

7.     1. Hemen cevap vermeyin çünkü içinizden “Daha ne-

               ler artık!” dediğinizi duyar gibiyim.

          2. Hele ilkokul dördüncü sınıfta iken, giriş katının altın-

              da, her daire için ayrılmış özel bir kömürlük bulunan

              eski bir apartmana taşınana kadar.

          3. Hayaletlere inanır mısınız?

     4. Şu an ben de “Yok öyle bir şey.” diyor olsam da bir

         dönem ciddi korkulara sahiptim.

 

          Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf

          oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangi-

          si olur?

 

          A) 2 – 4 – 1 – 3                B) 3 – 4 – 1 – 2

          C) 3 – 1 – 4 – 2                D) 1 – 2 – 3 – 4

 

 

 

 

 

 8.     Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde altı çizili söz-

          cüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

 

          A) Annesinin iyileştiğini söyleyen ablasını öpücüklere

               boğdu.

          B) Elimin üzerinde bir böceğin gezdiğini duydum.

          C) Eve giderken hep beraber sizin sokaktan geçeriz.

          D) Yağmur bizi yolda yakalayınca sırılsıklam olduk.

 

 9.     Üzüntü, insanı yıkan en tehlikeli düşmandır. Özellikle

          üzüntü bir kişide değil de bir ulusta bulunursa gelecek

          büyük bir tehlike içinde kalır. Kişinin ümitsizliği kor-

          kunçtur fakat (---) Bir ülkenin binaları yıkılmış ama

          ümidi sağlam kalmış olursa aralıksız çalışmalarla ken-

          dini onarabilir. Ama ümidini yitirmiş bir toplum için ya-

          pılabilecek hiçbir şey kalmamıştır.

 

          Bu  parçada  boş  bırakılan  yere  aşağıdakilerden

          hangisi getirilmelidir?

 

          A) Her insanın içinde bir parça da olsa ümit saklıdır.

          B) Toplumun ümitsizliği yüz bin kat daha korkunçtur.

          C) Dostları sayesinde kendini yeniden toparlayabilir.

          D) Bu ümitsizlik aslında kişinin zayıflığını gösterir.

 

 

 

 

10.    Toros Dağları’nın etekleri ta Akdeniz’den başlar.

            Kıyıları döven ak köpüklerden sonra doruklara

            doğru yavaş yavaş yükselir. Akdeniz’in üstünde

            daima, top top ak bulutlar salınır. Kıyılar dümdüz,

            cilalanmış gibi düz, killi topraklardır. Bu kıyılar

            saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar.

 

            Parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 

           A) Akdeniz Bölgesi’nin iklim şartları

           B) Akdeniz Bölgesi’nin toprak yapısı

           C) Akdeniz kıyıları ve Toroslar’ın etekleri

           D) Akdeniz’in suyu ve turistik özellikleri

 

 

 

 

 

 11.    Gezi yazılarını( ) gezi türünde eser veren kimselerin

            durumları bakımından ikiye ayırabiliriz ( ) uğraşları 

            yazarlık olan kimselerin kalemlerinden çıkan gezi ya-

            zıları ( ) uğraşları yazarlık olmayan kimselerin ortaya

            koyduğu gezi  yazıları ( )

 

            Parçada ( ) olan yerlerden herhangi birine aşağı-

            daki noktalama işaretlerinden hangisi getirile-

            mez?

 

 A) Virgül(,)   B) Üç nokta(…)

 C) Nokta(.)   D) İki nokta(:)

 

 

 

 

 12.    (1) Türklerin dünyaca tanınmış fıkra kahramanı Nas-

            rettin Hoca, memleketi Akşehir’de anıldı. (2) Bu yıl

            51’incisi düzenlenen şenliklerde Nasrettin Hoca’yı

            Emin Olcay canlandırdı. (3) Bugüne kadar göle maya

            çalan Nasrettin Hoca, evrensel barış için göle yoğurt

            yerine kendini mayaladı. (4) İzleyicilerin şaşkın ba-

            kışları altında suda bir süre yüzen Nasrettin Hoca da-

            ha sonra görevlilerin yardımıyla sevinçle sudan çıktı.

 

            Numaralanmış cümlelerden hangisi kişisel görüş

            bildirmektedir?

 

 A) 1  B) 2  C) 3  D) 4

 13.     Bir uçağım olmalı benim

 1. Binip at üstüne, binip üstüne

 2. Şu köyleri gezmeliyim

 3. Gidip Akdeniz sahillerine,

             4. Gemici çocuklarla yüzmeliyim.

 

            Bu dizelerdeki hangi dizede altı çizili sözcük ya-

            pım eki almıştır?

 

            A)1.Dize                                B) 2.dize        

            C) 3.dize                               D) 4.dize

 

 

 

 

 14.    Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı

            yapım eki, sözcüğün türünü değiştirmemiştir?

 

            A) Suyun susuzu kandırması gibi doğru söz de kalbe

                 temizlik getirir.

            B) Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşan-

                 lar anlaşır.

            C) Ümitle açılıp kazançla kapanan bir kitap, okuyucu-

                 sunu mutlu etmiş demektir.

            D) Önceden sağlığıma hiç dikkat etmezdim ama so-

                 nunda akıllandım.

 

 

 

 

 

 15.    Aşağıdakilerin hangisinde “kaynamak” sözcüğü-

            nün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?

 

              Anlam       Kullanım

 

            A)

 

 

            B)

 

 

            C)

 

 

            D)

 

 

 

 

 

 16.    Ben ilk 1949 yılında günlük yazmaya başladım.  O

            zamanlar “Beş Sanat” adında bir edebiyat dergisi çı-

            kardı. İlk günlüğüm bu dergide yayınlandı. Sonradan

            çeşitli dergilerde çıktı.

 

           Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin cevabı

           yoktur?

 

           A) Yazarın ne zaman günlük tutmaya başladığı

           B) Yazarın ilk günlüğünü hangi dergide yayınladığı

           C) Yazarın günlüklerinin başka hangi dergilerde ya-

                yınlandığı

           D) Yazarın günlüklerinin başka dergilerde yayınlanıp

                yayınlanmadığı

 

17.    Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem

            çekim eki almıştır?

 

          A) Öğrenci                B) Kömürlük

            C) Sabahçı                D) Gözlükler

 

 

 

 

 

 18.    (1) Avrupa’da Ren geyiği olarak bilinen karibular kış-

            ları soğuk ormanlarda, yazları ise göç ettiği tundrada

            yaşar. (2) Yaşaması tundraya bağlıdır, tundraya za-

            rar veren bir şey ona da zarar verir. (3)Tundra ısınıp

            yok oldukça karibular yavrularını, yetişme alanlarını

            kaybeder. (4) Bu durum da onların sayıca azalmala-

            rına neden olur.

 

            Karibuların sayılarının azalmalarının sebebi nu-

            maralanmış cümlelerin hangisinde belirtilmiştir?

 

            A) 1         B) 2     C) 3    D) 4

 

 

 

 

 

 19.   Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sonuna ünlü ile

           başlayan bir ek getirildiğinde hece (ünlü) düşmesi 

           olmaz?

 

           A)  Emir                                       B)  Ufuk

           C)  Sabır                                      D)  Sıfır

 

 

 

 

 

 20.    Uzay yolculuğuna çıkanlara artık çok zengin menüler

            sunulabiliyor. (---) 1960’lı yıllarda astronotlar yolcu-

            lukları sırasında suyu alınmış gıdalar ve besin depo-

            su tabletlerle yetinmek zorundaydı.

 

            Bu parçadaki boşluğa düşüncenin akışına göre

            aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 

 A) oysa                 B) çünkü

 C) hâlbuki    D) ne var ki

 

 

 

 

 

 21.    Üçüncü sınıfta okuyordum. Bir bahar günüydü. Arka-

            daşlarımızın çiğdem toplamaya gittiğini duymuştuk.

            Biz de gitmeye karar verdik. Ormanda çiğdem çoktu.

            Bu yüzden cumartesi günü ormana gitmeliydik. Ha-

            san’la sözleşip cumartesi günü erkenden buluştuk.

            Karabaş’ı da yanımıza aldık. Akşama kadar çiğdem

            topladık. Çiğdemleri topraktan çıkarıp onların yumru-

            larını yemek çok güzeldi! O günü hiç unutamıyorum.

 

            Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

            A) Anı                                   B) Deneme

            C) Söyleşi                             D) Gezi yazısı

 22. Ev, mal mülk, yığınla tunç ve altın

 Yarasına merhem olmaz,

 Vücudunda, ruhunda dert olan adamın.

 Eldeki nimetleri tadabilmesi için

 Keyfi yerinde olmalı insanın

 Ev bark neye yarar dertli, korkulu olana.

                                       (Horatius)

 

 Verilen şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarıla-

             maz?

 

            A) Ev, mal mülk mutlu olabilmenin ön koşuludur.

            B) İnsanın hayatın tadını çıkarabilmesi için keyfinin

                yerinde olması gerekir.

            C) Korkan bir insan için mal sahibi olmanın bir önemi

                 yoktur.

            D) Sağlığı yerinde olmayan bir insan hayattan zevk 

                 alamaz.

 

 

 

 

 23.    (1) Daracık sokakları, insanı kucaklayan bir dosta

            benziyordu. (2) Aynı sıcaklığa şu ana kadar gördü-

            ğüm insanlarda pek rastlayamadım. (3) Sokakların

            hepsi surların kalıntılarına çıkıyordu. (4) Surların ba-

            kımsızlığı insanın yüreğini burkuyordu.

 

            Paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde

            söz edilen yerin olumsuz bir özelliği belirtilmiş-

            tir?

 

            A) 1              B) 2            C) 3              D) 4

 

 

 

 

 24.    Fakat sandal sahibi olur olmaz zaten yarı keyif, yarı

            kazanç için vakit öldürdüğü balıkçılık sanatında karar

            kılmıştı.

 

            Altı çizili sözcün cümleye kattığı anlam aşağıda-

            kilerden hangisidir?

 

            A) oyalamak, uğraşmak

            B) bir şeye ayrılan süreyi azaltmak

            C) zamanı yararsız, gereksiz işlerle veya hiç iş yap-

                 madan geçirmek

            D) zamana hiç aldırmamak

 

 

 

 

 25.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimlerin

            aldığı eklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmış-

            tır?

 

            A) Güneşin ilk ışıklarını vurduğu saatlerde Manisa’ya

                 girmiştik.

            B) Çalıkuşu’nu bitirdikten sonra Falaka’yı okuyaca-

                 ğım.

            C) Daktiloyu kullanması için Çetin’e vermiş.

            D) Konuşmasından eski İstanbul’lu olduğu anlaşılı-

                 yordu.

 

MATEMATİK TESTİ – 2

 

 

 1.     [36 : 9  + 5 x 8] – [20:5]   İşleminin sonucu aşağıda-

          kilerden hangisidir?

 

          A) 40                 B) 36              C) 30              D) 24

 

 

 

 

 

 

 

 2.    Aşağıdaki işlemlerde boş bırakılan yerlerle karşıla-

          rındaki cevaplarla eşleşmeler yapıldığında hangi

          cevap açıkta kalır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          A) 0                 B) 5               C) 13                 C) 35

 

 

 

 

 

 

 3.

         

 

 

 

 

 

 4.

      

 5.

         

 

 

 

 

 

 

 

 6.

        

 

 

 

 

 

 

 

 7.

     

 

 

 

 

 

 

 

 8.

         

 

 

 

 

 

 9.

      

 

 

 

 

 

 

 10.

           

 

 

 

 

 

 11.

           

 

 

 

 

 

 

 12.

           

 

 

 

 

 

 13.

         

 

 

 

 

 

 14.              

          

 

 

 

 

 

 

 15.

           

 

 

 

 

 

  16.   18 sayısının 78’den küçük tüm katlarının toplamı

            kaçtır?

 

            A) 200                                B) 190              

            C) 180                                  D) 210

 

 

 

 

 

 

 

 17.

           

 

 

 

 

 18.

           

 

 

 

 

 

 19.

           

 

 

 

 

 

 20.           

      2015_12_16_13_03_36_İşler_z_Kitap

 

 

 

 

 

 21.            

     2015_12_16_13_04_13_İşler_z_Kitap

 

 22.    K= ( 3’ten 24’e kadar  3’e bölünebilen doğal sayılar. )

            L= ( 3 ile 24 arasındaki çift doğal sayılar. )

 

            Yukarıdaki bilgilere göre, K ve L kümelerinin kesi-

            şim kümesi hangi elemanlardan oluşur?

 

            A) 6, 12, 18, 24

            B) 6, 12, 18

            C) 3, 9, 15, 21

            D) 4, 8, 12, 16, 20

 

 

 

 

 

 

 

 23. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

24.              

         

 

 

 

 

 

 25.   

            

 

            Verilen A, B ve C kümelerine göre AB kümesi

            kaç elemanlıdır?

 

            A) 4                 B) 5               C) 6                 D) 7

 

FEN BİLİMLERİ TESTİ – 2

 

 

 1.  

          Açıklama: http://www.zenginbilgiler.com/attachments/396d1308397563/gunes-geo.gif

          Yukarıdaki görselde aşağıdakilerden hangisi 

          anlatılmaktadır?

 

          A) Ay tutulması                        B) Güneş tutulması  

          C) Dünyanın dönüşü               D) Dünya tutulması

 

 

 

 

 

 

 2.     – 60’tan fazla uydusu vardır.

          – Toz ve buzdan oluşan halkaları vardır.

          – Kızıl gezegen olarak adlandırılır.

 

          Yukarıda özellikleri verilen gezegenlerden hangisi

          şıklarda yoktur?

 

          A) Satürn         B) Venüs        C) Jüpiter          D) Mars

 

 

 

 

 

 

 3.

        C:\Users\fikret\Desktop\2.yazılılar\6\2.sistemler\2018-12-02_18-56-33.png

 

 

 

 

 4.     Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket siste-

          minin sağlığını olumsuz etkiler?

 

          A) Dengeli beslenme              

          B) Dik Oturma

          C) Yaşa uygun spor yapma   

          D) Aralıksız 3 saat bilgisayar kullanma
 

5.

          C:\Users\fikret\Desktop\2.yazılılar\6\1.güneş sistemi\2018-12-02_18-34-52.png

 

 

 

 

 

 

 6.

     C:\Users\fikret\Desktop\2.yazılılar\6\1.güneş sistemi\2018-12-02_18-36-12.png

 

 

 

 

 

 7.

          C:\Users\fikret\Desktop\2.yazılılar\6\1.güneş sistemi\2018-12-02_18-38-34.png

 

 

 

 

 

 

 

 8.     Aşağıdaki iskelet bölümlerinden oklarla gösterilen

          kemiklerin çeşitleri hangisinde yanlış verilmiştir?

C:\Users\birol\Desktop\d.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.       I. Deri        

           II. Kalın bağırsak      

          III. İnce bağırsak               

          IV. Karaciğer            

           V. Böbrek

 

          Yukarıda verilen organlardan hangileri hem boşal-

          tımda hem de sindirimde görevli organlardandır?

 

          A) I – II                                   B) III – IV           

          C) I – V                                  D) II – IV

 

 

 

 

 

 

 

10.

         C:\Users\fikret\Desktop\2.yazılılar\6\2.sistemler\2018-12-02_19-02-41.png

 

 

 

 

 

 11.

            C:\Users\fikret\Desktop\2.yazılılar\6\2.sistemler\2018-12-02_18-57-14.png

 

 

 

 

 12.

2009-12-01 22 09 57

 

 

 

            Yukarıdaki cisme uygulanana kuvvetlerin bileşke

            kuvveti aşağıdakilerden hangisidir?

 

            A)                                1 N

 

            B)                                6 N

 

            C)                                7 N

 

            D)                                1 N

 

13.

         C:\Users\fikret\Desktop\2.yazılılar\6\2.sistemler\2018-12-02_19-15-45.png

 

 

 

 

 

 14.                        Yanıda şekli verilen organ için aşağı-

                                 dakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

 

 

 

 

            A) En büyük 2. Organımızdır.

            B) Safra, yağların kimyasal sindirimini yapar.

            C) Mideden sonraki sindirim organıdır.

            D) Asit üreterek, midenin asidik olmasını sağlar.

 

 

 

 

 

 15.

Kuvvetler

F1

F2

F3

Doğrultu

Kuzey-güney

Kuzey-güney

Kuzey-güney

Yön

Kuzey

Kuzey

 

Büyüklük

10N

7N

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tabloda topa uygulanan kuvvetler verilmiştir. Bu kuv-

           vetlerin etkisindeki top durmaktadır.

 

            Buna göre, F3 kuvvetinin yönü ve büyüklüğü aşa-

            ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

                   Yön                Büyüklük
            A)   Kuzey                   17N
            B)   Güney                  17N
            C)   Kuzey                   3N
            D)   Güney                  3N

 

 

top4 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Şekildeki futbol topuna gösterilen yönlerde ve

            büyüklükte altı kuvvet etki etmektedir. Net kuvve-

            tin yönü  ve  büyüklüğü  hakkında  aşağıdakiler-

            den hangisi doğrudur?

 

            A)  3 N büyüklüğünde 1 N ile aynı yönde

            B)  5 N büyüklüğünde 4 N ile aynı yönde

            C)  5 N büyüklüğünde 1 N ile aynı yönde

            D)  3 N büyüklüğünde 4 N ile aynı yönde

 

 

 

 

 

 

 

 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18.    Çizgili kasla düz kasın ortak özelliği aşağıdaki-

            lerden hangisidir?

 

            A) Hızlı kasılmaları               

            B) İstemli çalışmaları

            C) Çabuk yorulmaları           

            D) Enerji kullanmaları

 

 

 

 19.    Aşağıda insan vücudundaki damarların özellik-

            leri verilmiştir:

 

              I- İnce yapılıdırlar, dokularla kan arasındaki mad-

                 de alışverişinin yapıldığı damarlardır.

             II- Kanı kalpten vücut hücreleri ya da organlara ta-

                 şıyan damarlardır.

            III- Kanı kalbe geri getiren damarlardır.

 

            Buna göre özellikleri verilmiş olan damarlar

            aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ola-

            rak verilmiştir?

 

                         I                 II                  III      

           A) Kılcal Damar      Toplar Damar        Atar Damar     

           B) Toplar Damar      Atar Damar          Kılcal Damar

           C) Kılcal Damar       Atar Damar         Toplar Damar

           D) Atar Damar      Kılcal Damar        Toplar Damar

 

 

 

 

 

 

 

 20.    Bir araç 100 km yolu 2 saatte alıyor. Buna göre,

            bu aracın hızı kaç km/h dır?

 

            A) 30             B) 40             C) 50               D) 60

 

 

 

 

 

 

 

 21.      I- Kemiklerin aşınmasını engeller.

             II- Kemiklerde kan hücreleri üretilir.

            III- Kemikte yıpranan kısımların onarılmasını sağlar.

 

            Yukarıda verilen görevler aşağıda verilen yapı-

            lardan hangilerine aittir?

                                                                           

 

I

II

III

 

A)

 

Kıkırdak

Kırmızı kan iliği

 

Kemik Zarı

 

B)

 

Kıkırdak

Sarı kemik iliği

 

Kemik Zarı

 

C)

 

Kıkırdak

Kırmızı kan iliği

Sert kemik dokusu

 

D)

Kemik Zarı

Kırmızı kemik iliği

Kıkırdak

 

 

 

 

 

 

 22.    Bir otomobil, sabit bir hızla 900 km’lik yolu 9 saat-

            te gitmiştir. Buna göre, bu otomobilin sürati

            kaç km/h dır?

 

            A) 50 km/h                      B) 200 km/h             

            C) 150 km/hl                   D) 100 km/h

 

 

 

 23.           

 

Besin

Sindirimin başladığı yer

Sindirimin

bittiği yer

I

Karbonhidrat

Ağız

İnce bağırsak

II

Protein

Ağız

Mide

III

Yağ

İnce bağırsak

İnce bağırsak

 

 

 

 

 

 

 

 

            Yukarıdaki tabloda vücuda alınan besin maddelerinin

            sindiriminin başladığı ve bittiği yerler verilmiştir.

 

            Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?

 

            A) Yalnız I                             B) I ve II                                                   

            C) I ve III                   D) II ve III

 

 

 

 

 

 

 

 

 24.         

            C:\Users\fikret\Desktop\2.yazılılar\6\3.kuvvet\2018-12-02_18-53-45.png

 

 

 

 

 

 

 25.      I. Dalında duran elma

             II. Havaya atılan top

            III. Sabit süratle giden bisiklet

 

            Yukarıda verilen varlıklardan hangisi ya da hangi-

            leri dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir?

 

            A) yalnız I                                       B) yalnız II            

            C) II ve III                                        D) I ve III

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER TESTİ – 2

 

 

 

 1.     Aşağıdakilerden hangisi, İpek Yolu üzerinde ticaret

          yapanlar için yapılan mimari eserdir?

 

          A) Kervansaray                          B) Balbal 

          C) Medrese                                D) Kımız

 

 

 

 

 

 

 2.     Dünya'yı iki eşit parçaya bölen Ekvator'a paralel olarak

          çizilen dairelere paralel denir.

 

          Aşağıdakilerden hangisi, paralellere ait bir özellik

          değildir?

 

          A) 180 tane paralel vardır.

          B) en büyük paralel ekvator'dur.

          C) paralellerin uzunlukları aynıdır.

          D) paraleller arası uzaklık 111 km'dir.

 

 

 

 

 

 

 3.     Türkiye’nin toprakları aşağıdaki hangi iki kıta üze-

          rinde yer alır?

 

          A) Asya – Avrupa                  C) Asya – Afrika                   

          B) Amerika – Asya                 D) Avrupa – Afrika

 

 

 

 

 

 

 4.     Aşağıda, Türkiye'nin uç noktalarından geçen paralel ve

          meridyenler gösterilmiştir.

           

 

          Haritaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış-

          tır?

 

          A) Türkiye'den 19 tane meridyen geçmektedir.

          B) Türkiye, Kuzey Yarım Küre'de bulunmaktadır.

          C) Türkiye'den geçen paralel sayısı meridyen sayısın-

               dan azdır.

          D) Türkiye, başlangıç meridyeninin batısında bulun-

               maktadır.

 

 

 

 5.     Özel konum, bir yerin kendine has özelliklerini götse-

          ren konumdur. Matematik konum ise paralel ve merid-

          yenler yardımıyla belirlenen konumdur.

 

          Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin özel konu-

          muyla ilgili değildir?

 

          A) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.

          B) Kuzey Yarım Küre'de bulunan bir ülkedir.

          C) Yükseltisi batıdan doğuya doğru artan, dağlık bir ül-

               kedir.

          D) Asya ile Avrupa arasında uzanan bir köprü konu-

               mundadır.

 

 

 

 

 

 

 6.     Orta Asya’daki Türk topluluklarıyla Çinliler arasında he-

          men hemen her devirde sorunlar yaşanmıştır.

 

          Hun – Çin savaşlarının nedenlerinden birini oluştu-

          ran tarihi ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 

          A) Baharat yolu                      B) İpek yolu

          C) Kral yolu                               D) Kervan yolu

 

 

 

 

 

 

 7.     Aşağıdaki ölçeklerden hangisi daha büyüktür?

 

          A) 1/ 200 000                    B) 1/ 600 000  

          C) 1/ 50 000                    D) 1/ 800 000

 

 

 

 

 

 

 8.     Meridyen ve paraleller ile ilgili, aşağıda verilmiş

          bilgilerden hangisi doğru değildir?

 

          A) Başlangıç meridyeni Greenwich’ten geçmektedir.

          B) Ekvator Dünya’yı Kuzey ve Güney Yarım Küre ola-

               rak ikiye ayırır.

          C) Paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynı-

               dır.

          D) Meridyen yayları kutup noktalarını birleştirir.

 

 

 

 

 

 

 9.     Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v) dö-

          neminde Müslümanlar ile Mekkeliler arasında yapı-

          lan savaşlardan birisi değildir?

 

          A) Bedir Savaşı                           B) Uhud Savaşı

          C) Hendek Savaşı                       D) Malazgirt Savaşı

 

 

 

 10.    Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap hali-

            ne getirilmiştir?

 

            A) Hz. Ebubekir                           B) Hz. Ali

            C) Hz. Osman                             D) Hz. Ömer

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.    Ormanlar ülkemizin önemli  zenginlik kaynakla-

            rındandır. Ülkemizin  orman bakımından en zengin

            bölgesi hangisidir?

 

            A) Marmara                        B) Doğu Anadolu

            C) Akdeniz                          D) Karadeniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.    İpek Yolu’na egemen olma konusunda Türklerin

            en fazla mücadele ettiği devlet aşağıdakilerden

            hangisidir?

 

            A) Moğollar                            B) Çinliler    

            C) Mısırlılar                            D) Hintliler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.    Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin açılması hangi

            bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır?

 

            A) Fen bilimlerinin           

            B) Tıp bilimlerinin

            C) Sosyal bilimlerin         

            D) Matematik bilimlerinin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.    Aşağıdaki merkezlerden hangisinde yağışın yeter-

            Liliği nedeniyle tarımda sulamaya ihtiyaç duyul-

            maz?

 

            A) Konya                              B) Şanlıurfa        

            C) Rize                                D) İzmir

 

 

 

 15.    Türkler hangi savaştan sonra İslamiyet kitleler ha-

            linde girmeye başladı?

 

            A) Huneyn Savaşı                   B) Talas Savaşı        

            C) Bedir Savaşı                       D) Uhud Savaşı  

 

 

 

 

 

 

 

 16.

           

 

 

 

 

 

 

 17.    Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi

            Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi.

            Kazma ile döğmeyince kıt verdi.

            Benim sadık yarim kara topraktır…

    Aşık Veysel

 

            Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi anla-

            tılmaya çalışılmamıştır?

 

            A) Toprağın insanın temel ihtiyaçlarını karşıladığı

            B) Toprak sayesinde tarım ve hayvancılık yapıldığı

            C) Toprağın kirlenmensin insanların sonunu hazır-

                 ladığı

            D) Toprağa işlemeyince ürün vermeyeceği

 

 

 

 

 

 

 

18.    Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur.

            Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer top-

            lumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürü-

            dür. Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur.

            Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar.

 

            Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden

            hangisi Milli Kültürün unsurlarındandır?

 

            A) Dil             B) Din           C) Tarih           D) Hepsi

 19.    Antalya deniz kıyısında ve işlek bir limana sahiptir.

            Turizm gelirleri bakımından ülkemiz ortalamasının

            üzerinde olan şehirde, tarımsal üretim de ekonomi-

            sinde önemli bir yer tutar.

 

            Metinden yararlanarak Antalya için aşağıdakiler-

            den hangisi söylenebilir?

 

            A) Nüfusu yavaş artmaktadır.

            B) Ekonomisinin gelişiminde birden fazla etken ön

                 plandadır.

            C) Türkiye’nin en büyük limanına sahiptir.

            D) Tarımsal üretimi turizme yöneliktir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.    Emevilerden farklı olarak Abbasilerin bütün Müs-

            lümanlara eşit davranması,

 

              I.  Türkler ve diğer milletlerin İslam’ı kabul etmesinin

                  kolaylaşması,

 

             II  Bilim ve sanatta ilerleme sağlanması,

 

            III. Abbasilerin dağılma dönemine girmesi

 

            gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söy-

            lenebilir?

 

            A) I ve II                                     B) I ve III     

            C) II ve III                                   D) I, II ve III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ

OKUYANLAR AŞAĞIDAKİ SORULARI

CEVAPLAYACAKLARDIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21.    Aşağıdaki ifadelerden hangisi sadece sabah eza-

            nında söylenir?

 

            A)  Kadkâmetis salâh.

            B)  Lâ ilâhe illallâh.

            C)  Essalâtühayrün minen nevm.

            D)  Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah.

 

 22.    Aşağıdakilerden hangisi guslün farzı abdestin ise

            sünnetidir?

 

            A) Yüzü yıkamak  

            B) Ağza su vermek

            C) Başı mesh etmek  

            D) Ayakları yıkamak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23.    İlk ve son peygamber hangi şıkta doğru olarak ve-

            rilmiştir?

 

            A) Hz. Nuh (a.s.)-- Hz. Muhammed (s.a.v.)

            B) Hz. Nuh (a.s.) -- Hz. Musa (a.s.)

            C) Hz. Âdem (a.s.) -- Hz. İsa (a.s.)

            D) Hz. Âdem (a.s.) -- Hz. Muhammed (s.a.v.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24.    “Bir topluma önderlik edip, insanları eğitip güzel dav-

            ranışlara yönlendirme görevini yerine getiren kimsele-

            rin akıllı ve zeki olmaları şarttır.”

 

            Yukarıda anlatılan özellik peygamberlerin sıfatla-

            rından hangisidir?

 

            A) Fetanet                     B) Tebliğ

            C) İsmet         D) Sıdk

 

 

 

 

 

 

 

 

 25.    Alperen arkadaşlarına,“Dün babamla dışarıda na-

            maz kıldım. İmam bize: Er kişi için niyet edilmesi, 

            Allahu   Ekber   deyip,  Subhaneke  duasının 

            ( vecellesênaük ) ile beraber okunması gerektiği-

           ni, 2. Tekbirden  sonra  salli,  barik  dullarını,

           3.Tekbirden sonra cenaze duası okunması ge-

           rektiğini anlattı. Ben de namazı bu şekilde ayakta

           tekbir alarak kıldım.”dedi.

 

            Metinde Alperen hangi namazı tarif etmeye ça-

           lışmaktadır?

 

            A) Cumana mazı      

            B) Teravih namazını

            C) Cenaze namazını      

            D) Bayram namazı

 

 

 

 

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ

OKUMAYANLAR AŞAĞIDAKİ SORULARI

CEVAPLAYACAKLARDIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Eşleştirme tablosundaki boş yere aşağıdakilerden

            hangisinin yazılması doğru olmaz?

 

            A) Türkler, İslam Devleti'nde yönetim ve orduda

                 önemli görevlere getirilmişlerdir.
            B) Türklerle Müslümanlar arasında dostluk ilişkileri

                 kurulmuştur.
            C) Türkler, Orta Asya'dan Avrupa'ya göç etmiştir.
            D) Türkler, Talas Savaşı'nda Çinlilere karşı Müslü-

                 manları desteklemişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.    Kağanlık, Türklere Tanrı tarafından verildiğine inanı-

            lan bir görevdi. Bu anlayış Kut olarak adlandırılmıştı.

            Kut’un kanda olduğuna ve kan yoluyla babadan oğla

            geçtiğine inanılırdı. Bu da hükümdar öldükten sonra

            hanedan üyelerinin taht üzerinde hak iddia etmelerine

            ve kağanlık mücadelesinin çıkmasına neden olurdu.

            Bu durum ülkenin zayıflamasına veya yıkılmasına yol

            açabilirdi.

 

            Parçaya göre Orta Asya Türk devletlerinde, devle-

            tin yıkılma sebeplerinden hangisine dikkat çekil-

            mektedir?

 

            A) Çin baskısı 

            B) Taht kavgaları  

            C) Ekonomik sebepler    

            D) Konargöçer yaşam

 

 

 

 

 

 

 

 23.    Anadolu’nun Türk Yurdu olmasında aşağıdaki

            savaşlardan hangisinin katkısı olduğundan söz

            edilemez?

 

            A) Malazgirt Savaşı                   B) Pasinler Savaşı

            C) Miryokefalon Savaşı             D) Talas Savaşı

 

 

 

 

 

 

 

 

 24.    Türkler Kurultayda aldıkları bir karar sonucunda Er-

            genekon’dan çıkmışlardı.

 

            Bu durum Türkler için aşağıdakilerden hangisinin

            bir göstergesidir?

 

            A) Görüş alışverişine önem verdiklerinin               

            C) Kağanları yönetimden uzaklaştırdıklarının

            B) Diğer milletleri yönetime ortak ettiklerinin      

            D) Kurultay’ın kararlarını dikkate almadıklarının

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25.    Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli

            sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan

            sahip olduğumuz rollerdir. Bazı rollerimizde vardır ki

            bunlara isteğimizle çalışarak, başarı göstererek son-

            radan sahip oluruz. Bunlar özgür irademizle katıldığı-

            mız grupların bize yüklediği rollerdir.

 

            Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden

            hangisi sonradan kendi isteğimizle elde ettiğimiz

            rollerdendir?

 

            A) Kardeş                                     B) Abla

            C) Anne – Baba                           D) Torun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTLER BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 – 2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

75. YIL DİŞTAŞ ORTAOKULU

6. SINIF İOKBS DENEME SINAVI

CEVAP ANAHTARI

 

DENEME NO: 2

 

 

TÜRKÇE

 

 

MATMTİK

 

FEN BİL.

 

 

SOS. BİL.

  1 – D

 

  1 – A

 

  1 – B

 

  1 – A

 

  2 – C

 

  2 – B

 

  2 – B

 

  2 – C

 

  3 – A

 

  3 – A

 

  3 – D

 

  3 – A

 

  4 – C

 

  4 – C

 

  4 – D

 

  4 – D

 

  5 – A

 

  5 – A

 

  5 – D

 

  5 – B

 

  6 – A

 

  6 – D

 

  6 – A

 

  6 – B

 

  7 – C

 

  7 – D

 

  7 – D

 

  7 – C

 

  8 – A

 

  8 – A

 

  8 – D

 

  8 – C

 

  9 – B

 

  9 – C

 

  9 – B

 

  9 – D

 

10 – C

 

10 – B

 

10 – D

 

10 – A

 

11 – B

 

11 – A

 

11 – A

 

11 – D

 

12 – D

 

12 – C

 

12 – A

 

12 – B

 

13 – D

 

13 – D

 

13 – D

 

13 – C

 

14 – A

 

14 – B

 

14 – B

 

14 – C

 

15 – D

 

15 – B

 

15 – B

 

15 – B

 

16 – C

 

16 – C

 

16 – D

 

16 – A

 

17 – D

 

17 – D

 

17 – B

 

17 – C

 

18 – C

 

18 – C

 

18 – D

 

18 – D

 

19 – D

 

19 – C

 

19 – C

 

19 – B

 

20 – B

 

20 – D

 

20 – C

 

20 – A

 

21 – A

 

21 – D

 

21 – A

 

21 – C

 

22 – A

 

22 – B

 

22 – D

 

22 – B

 

23 – D

 

23 – B

 

23 – D

 

23 – D

 

24 – C

 

24 – A

 

24 – C

 

24 – A

 

25 – D

 

25 – D

 

25 – D

 

25 – C

 

 

 

 

2018 – 2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

75. YIL DİŞTAŞ ORTAOKULU

6. SINIF İOKBS DENEME SINAVI

CEVAP ANAHTARI

 

DENEME NO: 2

 

 

TÜRKÇE

 

 

MATMTİK

 

FEN BİL.

 

 

SOS. BİL.

  1 – D

 

  1 – A

 

  1 – B

 

  1 – A

 

  2 – C

 

  2 – B

 

  2 – B

 

  2 – C

 

  3 – A

 

  3 – A

 

  3 – D

 

  3 – A

 

  4 – C

 

  4 – C

 

  4 – D

 

  4 – D

 

  5 – A

 

  5 – A

 

  5 – D

 

  5 – B

 

  6 – A

 

  6 – D

 

  6 – A

 

  6 – B

 

  7 – C

 

  7 – D

 

  7 – D

 

  7 – C

 

  8 – A

 

  8 – A

 

  8 – D

 

  8 – C

 

  9 – B

 

  9 – C

 

  9 – B

 

  9 – D

 

10 – C

 

10 – B

 

10 – D

 

10 – A

 

11 – B

 

11 – A

 

11 – A

 

11 – D

 

12 – D

 

12 – C

 

12 – A

 

12 – B

 

13 – D

 

13 – D

 

13 – D

 

13 – C

 

14 – A

 

14 – B

 

14 – B

 

14 – C

 

15 – D

 

15 – B

 

15 – B

 

15 – B

 

16 – C

 

16 – C

 

16 – D

 

16 – A

 

17 – D

 

17 – D

 

17 – B

 

17 – C

 

18 – C

 

18 – C

 

18 – D

 

18 – D

 

19 – D

 

19 – C

 

19 – C

 

19 – B

 

20 – B

 

20 – D

 

20 – C

 

20 – A

 

21 – A

 

21 – D

 

21 – A

 

21 – C

 

22 – A

 

22 – B

 

22 – D

 

22 – B

 

23 – D

 

23 – B

 

23 – D

 

23 – D

 

24 – C

 

24 – A

 

24 – C

 

24 – A

 

25 – D

 

25 – D

 

25 – D

 

25 – C

 

 

1