6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem Zümre Toplantısı 2018-2019

6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem Zümre Toplantısı 2018-2019 dosyası 16-04-2019 tarihinde İlköğretim-6 kategorisinin.
Açıklama 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem Zümre Toplantısı 2018-2019
Kategori 6. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 16-04-2019
Boyut 51.29 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

 

Toplantı Numarası

:

Sene Başı Toplantısı - 1

Toplantı Yeri

:

Fen - 1 Dersliği

Toplantı Tarihi

:

04.09.2018  Saat :09:00

   

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

 1. Açılış. Zümre başkanı ve yazman seçimi.
 2. Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
 3. Planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
 4. Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
 5. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
 6. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
 7. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
 8. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
 9. Öğrenci başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
 10. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 11. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,
 12. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara  yansıtılması,
 13. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
 14. Dilek, temenniler
 15. Kapanış

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Açılış. Zümre başkanı ve yazman seçimi.

 

 Fen Bilimleri Dersi 4. Bölge zümre başkanı Ramazan TAŞKÖMÜR başkanlığında okul Fen Dersliğinde  Tuğba Nur ELVERİŞLİ ve Özgür EREZ ‘in katılımı ile başlamıştır. Toplantı yazmanlığına Tuğba Nur ELVERİŞLİ öğretmeni  seçilmiştir. Açılış ve yoklamanın ardından yönetmeliğin zümreyle ilgili 35. maddesi Tuğba Nur ELVERİŞLİ tarafından okundu.

 

 1. Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

 

Ramazan TAŞKÖMÜR ; “Bazı öğrenciler kendi yazdığı yazıyı okuyamamaktadır. Bazı öğrencilerin yazısı okunamadığından puan vermekte güçlük çekilmektedir. Bu tip öğrencilerin yazılarını düzeltilmesi yönünde çalışmalar yapılmalı.” Dedi. Yine bazı öğrencilerde okuma ve anlama bakımından bulunduğu sınıf seviyesinde olunmadığından başarısızlığa neden olmaktadır. Bunun için okuma anlamaya yönelik çalışmalarda yapılması gereklidir” dedi. Tuğba Nur ELVERİŞLİ ;” Bazı hiperaktif çocuklar ders işlenişinde zorluklar çıkarmaktadır. Bu da eğitim öğretimi olumsuz etkilemektedir.” dedi. Ramazan TAŞKÖMÜR; “Bu tip çocukları okul rehberlik servisinin yardımıyla çözüme kavuşturmalıyız.” dedi. Ramazan TAŞKÖMÜR; “ Bazı öğrenciler devamsızlık yapmakta bu da başarısızlığa neden olmaktadır.” dedi.

 

 1.  Planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,

 

Zümre başkanı Ramazan TAŞKÖMÜR  programı okumuştur. Özeti aşağıdadır.

 

Fen müfredat programı incelenmiştir. Buna göre

 

Öğretim Programı’nın Temel Felsefesi

 

Eğitim, bireyin içerisine doğduğu millî, manevi ve kültürel değerler başta olmak üzere, yetenek, beceri, tutum, estetik duyarlılık gibi davranışlar kazanılmasını içeren bir süreçtir.

Bireyi “öğrenme”ye yönlendirecek en önemli güç bu “merak” duygusudur. Nitelikli ve hedefi hayata dönük bir eğitim, “iyi”, “doğru” ve “güzel” kavramlarını temel almalıdır.

Sorumluluk sahibi, problem çözebilen, karar verme becerileri gelişmiş, eleştirel ve inovatif düşünebilen bireyler yetiştirmeye imkân sağlayacak bir eğitim modeli anlayışı vardır.

İş birliğine dayalı öğrenme, iş birliğini ve iletişimi temel alır.

Farklılıklara saygı gösterilmesine, farklılıkların zenginlik olarak algılanmasına, düşüncelerin daha rahat paylaşılmasına ve nihayetinde yeni fikirlerin oluşmasına ortam hazırlar.

Bireyin sahip olduğu tüm yeterlilikleri potansiyeli ölçüsünde mümkün olduğu kadar geliştirmesine fırsat verecek; bireyin aklını ve duygularını sağlıklı şekilde işletebilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve anlayışı kazandırabilecek bir tasarım dikkate alınmıştır.

 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Amaçları

 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen

Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Bütün bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın temel amaçları şunlardır:

 

 1. Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgiler kazandırmak,
 2. Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek,
 3. Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ettirmek; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek,
 4. Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak,
 5. Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmek,
 6. Bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak,
 7. Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandırmak, tutum geliştirmek,
 8. Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirerek güvenli çalışma bilinci oluşturmak,
 9. Sosyo bilimsel konuları kullanarak muhakeme yeteneği, bilimsel düşünme alışkanlıkları ve karar verme becerileri geliştirmek,
 10. Evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini sağlamak.

 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda “beceri” öğrenme alanı kapsamında aşağıdaki alt alanlara yer verilmiştir:

 

a. Bilimsel Süreç Becerileri

b. Yaşam Becerileri

 

 • Analitik düşünme
 • Karar verme
 • Yaratıcı düşünme
 • Girişimcilik
 • İletişim
 • Takım çalışması

 

c. Mühendislik ve Tasarım Becerileri

Yenilikçi (inovatif) düşünme

 

a. Bilimsel Süreç Becerileri: Bu alan; gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, deney yapma gibi bilim insanlarının çalışmaları sırasında kullandıkları becerileri kapsamaktadır.

 

b. Yaşam Becerileri: Bu alan; bilimsel bilgiye ulaşılması ve bilimsel bilginin kullanılmasına ilişkin analitik düşünme, karar verme, yaratıcılık, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması gibi temel yaşam becerilerini kapsamaktadır.

 

c. Mühendislik ve Tasarım Becerileri: Bu alan, fen bilimlerini matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirmeyi sağlayarak, problemlere disiplinler arası bakış açısıyla, öğrencileri buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırarak, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ürün oluşturmalarını ve bu ürünlere nasıl katma değer kazandırılabilecekleri konusunda stratejileri geliştirmesini kapsamaktadır.

 

Öğretim Programı’nda Değerler Eğitimi

 

Öğrencilere iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı amaçlayan eğitim, bu yönüyle değerlerle şekillenmiş bir etkinliktir.

 

Türk Millî Eğitim Sistemi’nin temel hedefleri arasında öğrencileri sağlıklı, mutlu bir şekilde hayata hazırlamak, iyi insan ve iyi vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, değer, tutum, davranış ve alışkanlıklarla donatmak yer almaktadır.

 

Günümüz demokratik toplumlarında, akademik başarı kadar, insan ilişkilerini düzenleyen pek çok değer giderek daha fazla öne çıkmaktadır. Millî, manevi ve evrensel değerleri tanıyan, benimseyen ve bunları içselleştirerek davranışa dönüştüren bireyler yetiştirmede aile, toplum, medyanın yanı sıra öğretim programlarının da önemli bir etkisi bulunmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda bilimsel, etik değerlere ve toplumsal değerlere vurgu yapan kazanımlara yer verilmiştir.

 

Öğretim Programı’nda Ölçme Ve Değerlendirme Yaklaşımı

 

Öğretim programlarındaki bilgi, beceri ve değerlerin istenilen düzeyde kazandırılması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin aktif olduğu öğretim yaklaşımlarının uygulanması, öğrenme ortamlarının ve materyallerinin amaca uygun seçilmesi, becerilerin ve kazanımların süreç içerisinde izlenmesi ve öğrencilerin gelişimlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle öğrenme öğretme süreciyle ölçme ve değerlendirme uygulamalarının eş güdümlü ve birbirini destekler nitelikte olması gerekir.

 

Öğretim programlarında öğrencilerin süreç içerisinde izlenmesi, yönlendirilmesi, öğrenme güçlüklerinin belirlenerek giderilmesi, öğrencilerde anlamlı ve kalıcı öğrenmenin desteklenmesi amacıyla sürekli geri bildirimin sağlanmasına yönelik bir ölçme değerlendirme anlayışı benimsenmiştir.

 

Eğitim öğretim sürecinde ölçme ve değerlendirme faaliyetleri; tanıma, izleme ve sonuç odaklı olmak üzere üç farklı şekilde yapılabilmektedir.

Tanıma amaçlı değerlendirme; öğretim programlarında vurgulanan öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri, kazanımlar ve değerler açısından ön öğrenmelere ilişkin düzeylerinin belirlenmesidir.

İzleme amaçlı değerlendirme; asıl amacı öğrencilere not vermek olmayan, dönemin başından sonuna kadar öğretimi geliştirmek, öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirlemek, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla süreç odaklı olarak yapılan değerlendirmedir.

Sonuç odaklı değerlendirmede ise öğrenme öğretme süreci sonunda, öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiği tespit edilmekte ve öğrencilerin başarı düzeyleri belirlenmektedir.

 

Öğretim Programı’nda Rehberlik

 

Öğretim Programı uygulanırken bireysel farklılıklar, bütün öğrenciler için olduğu kadar özel gereksinimli öğrenciler için de üzerinde hassasiyetle durulması gereken konulardan biridir. Bu nedenle Öğretim Programı uygulanırken özel gereksinimi olan öğrenciler için gereken esneklik gösterilmeli; öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler hazırlanmalı ve planlamalar yapılmalıdır.

 

Öğretim Programı’nın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda disiplinler arası bir bakış açısıyla araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmıştır.

 

Öğretmen-Öğrenci Rolü

 

Öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu, öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı, araştırma-sorgulama ve bilginin transferine dayalı öğrenme stratejisi esas alınmıştır.

 

Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmen; teşvik edici, yönlendirici rollerini üstlenirken öğrenci; bilginin kaynağını araştıran, sorgulayan, açıklayan, tartışan ve ürüne dönüştüren birey rolünü üstlenir. Bu süreçte, fen bilimlerinin matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirilmesi sağlanarak öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakması hedeflenir.

Öğrenme ortamlarında öğrencilerin kendi görüşlerini rahatça açıklayabilecekleri demokratik bir sınıf atmosferi oluşturulması, öğrencilerin kendi düşüncelerini ifade etmesine, muhakeme ve iletişim becerilerini geliştirmesine katkı sağlayacaktır. Öğretmen, fen bilimlerinin değerini, önemini ve bilimsel bilgiye ulaşmanın sorumluluk ve heyecanını öğrencileriyle paylaşan ve aynı zamanda sınıfındaki araştırma sürecini yönlendiren bir rehber rolündedir. Öğretmen, öğrencilerinde araştırma ruhu ve duygusunu ve bilimsel düşünce tarzını geliştirmek için onları cesaretlendirir ve uygulamalarda evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ve bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini sağlar. Öğrenciler, akranları ile birlikte bir bilgiyi araştırıp sorgularken etkili iletişim ve iş birliği gerçekleştirir.

 

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda öğrenciyi temel alan öğrenme ortamlarında (problem, proje, argümantasyon, iş birliğine dayalı öğrenme vb.) derslerin yürütülmesi öngörülmüştür

 

Öğrencilerden beklenen proje tasarlama, model ve ürün oluşturma, ürünü tanıtma vb. performansların mümkün olduğu kadar sınıf içinde ve öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Etkinliklerin okul atmosferi içerisinde akranları ile birlikte yapılması beklenmektedir.

 

Öğrenme süreci; keşfetme, sorgulama, argüman oluşturma ve ürün tasarlamayı kapsamaktadır. Ayrıca öğrencilerin kendilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade ederek iletişim ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesine imkân tanıyan fırsatların öğrencilere sunulması beklenmektedir. Öğrencilerin fikirlerini rahatça ifade edebilmeleri, düşüncelerini farklı gerekçelerle destekleyebilmeleri ve arkadaşlarının iddialarını çürütmek amacıyla karşıt argümanlar geliştirebilmeleri için bilimsel olgulara yönelik yarar-zarar ilişkisini tartışabilecekleri ortamlar sağlanmalıdır. Öğretmenler, öğrencilerinin geçerli verilere dayalı oluşturdukları iddiaları haklı gerekçelerle sundukları tartışmalarda yönlendirici ve rehber rolü üstlenir.

 

 1. Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

 

 

2018 - 2019 Öğretim Yılı Fen Bilimleri Ders Saati Sayıları ve Dağılımı

AYLAR

1. Hafta

2. Hafta

3. Hafta

4. Hafta

5. Hafta

DÖNEM

EYLÜL

 

 

4

4

 

68

EKİM

4

4

4

4

 

KASIM

4

4

4

4

 

ARALIK

4

4

4

4

 

OCAK

4

4

4

 

 

ŞUBAT

4

4

4

4

 

76

MART

4

4

4

4

 

NİSAN

4

4

4

4

 

MAYIS

4

4

4

4

4

HAZİRAN

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

144

 

Sınıf

Ünite Adı

Konu Alanı Adı

Kazanım

Süre

Yüzde %

5

Güneş, Dünya ve Ay

Dünya ve Evren

9

28

19,4

Canlılar Dünyası

Canlılar ve Yaşam

2

12

8,3

Kuvvetin Ölçülmesi ve

Fiziksel Olaylar

5

12

8,3

Madde ve Değişim

Madde ve Doğası

6

26

18,1

Işığın Yayılması

Fiziksel Olaylar

6

22

15,3

İnsan ve Çevre

Canlılar ve Yaşam

6

16

11,1

Elektrik Devre Elemanları

Fiziksel Olaylar

3

16

11,1

Uygulamalı Bilim

Fen ve Mühendislik Uygulamaları

3

12

8,3

 

 

 

 

 

 

6

Güneş Sistemi ve Tutulmalar

Dünya ve Evren

5

14

9,7

Vücudumuzdaki Sistemler

Canlılar ve Yaşam

11

24

16,7

Kuvvet ve Hareket

Fiziksel Olaylar

5

14

9,7

Madde ve Isı

Madde ve Doğası

13

28

19,4

Ses ve Özellikleri

Fiziksel Olaylar

9

24

16,7

Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı

Canlılar ve Yaşam

9

16

11,1

Elektriğin İletimi

Fiziksel Olaylar

5

12

8,3

Uygulamalı Bilim

Fen ve Mühendislik Uygulamaları

4

12

8,3

 

 

 

 

 

 

7

Güneş Sistemi ve Ötesi

Dünya ve Evren

10

16

11,1

Hücre ve Bölünmeler

Canlılar ve Yaşam

8

16

11,1

Kuvvet ve Enerji

Fiziksel Olaylar

9

20

13,9

Saf Madde ve Karışımlar

Madde ve Doğası

16

26

18,05

Işığın Madde ile Etkileşimi

Fiziksel Olaylar

12

26

18,05

Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Canlılar ve Yaşam

9

20

13,9

Elektrik Devreleri

Fiziksel Olaylar

6

8

5,6

Uygulamalı Bilim

Fen ve Mühendislik Uygulamaları

4

12

8,3

 

 

 

 

 

 

8

Mevsimler ve İklim

Dünya ve Evren

3

14

9,7

DNA ve Genetik Kod

Canlılar ve Yaşam

13

22

15,3

Basınç

Fiziksel Olaylar

3

10

6,9

Madde ve Endüstri

Madde ve Doğası

17

28

19,4

Basit Makineler

Fiziksel Olaylar

2

10

6,9

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Canlılar ve Yaşam

15

24

16,7

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

Fiziksel Olaylar

10

24

16,7

Uygulamalı Bilim

Fen ve Mühendislik Uygulamaları

4

12

8,3

 

5. ve 6. ve 7. sınıf Bilim uygulamaları yıllık planları müfredatında yazılan kazanımlar dikkate alınarak yapılacaktır. Değerlendirme sınavlarında bu kazanımlardan sorulmasına dikkat edilecektir. Her dönemde 2 adet yazılı yapılacaktır.

 

 1. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı temel alınarak “Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)” hazırlanacak ve uygulanacaktır. BEP’ te yer alan kazanımlar belirlenirken bireylerin akademik, zihinsel, sosyal ve bedensel özellikleri ile bireysel farklılığı dikkate alınarak gerekli uyarlamalar yapılacak, başarının değerlendirilmesinde bireylerin BEP’ ı dikkate alınacaktır.

 

 

 1. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

 

Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmaları ifade eder.(İ.K.Y. M:4-m)

 

Yenilenen Öğretim programlarının yerel imkânları ve bireysel özellikleri dikkate alması, son derece esnek yapıya sahip olması, ölçme ve değerlendirmede, yöntem ve araç seçiminde ekonomikliği, kullanışlılığı ve pratikliği beraberinde getirmektedir. Projeler öğrencinin yapmakta, öğretmenin ise takip etmekte ve değerlendirmekte zorlanacağı güçlükte olmamalıdır. Şartlara göre pratik ve ekonomik çalışmalar yapılmalıdır.

 

Projelerde araştırma gerekiyorsa araştırmanın maddi olarak öğrenciye yük getirecek, öğrencinin ulaşmakta zorlanacağı kaynaklardan verilmemesine ve görevin öğrenci seviyesinin üzerinde olmamasına özen gösterilmelidir. Bu çalışmalarda öğrencinin kendi çabası ile ulaşabileceği kaynaklara yönlendirilmesi esas alınmalıdır.

 

Velilerin gerekli kaynak ve materyallere ulaşma, yol gösterme vb. konularında öğrencilere yardımları dışında, görevi yapmak gibi katkılarının olmamasına dikkat edilmelidir. Velilerin veya başkalarının yaptıkları çalışmalarla öğrenci projesi değerlendirilmez. Bu sebeple öğrenci tarafından yapılmayan çalışmalar değerlendirilmemelidir. Öğretmen, öğrencilerin çalışmalarını gerçekleştirdiği süreci gözlemlemeli ve anında geri bildirim vermelidir.

 

Projeler, öğrencilerin kendini tanımasına ve keşfetmesine yardımcı olan, bilimsel süreç becerilerini kazandıran ve geliştiren, öğrencinin ilgi alanına giren konulardan tercih edilen ve bundan dolayı istediği ders ya da derslerden seçilen çalışmalardır.

 

Öğrenciler; Öğretmenin uygun göreceği bir konuda ya da öğrencinin ilgi duyduğu bir konuda proje çalışması yapabilir. Öğrenci projesini hangi dönemde verir ise proje o dönemde değerlendirilecektir. Bir dönemde bir dersten 2 den fazla proje verilmeyecektir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder. Projeyi teslimden sonra en geç 10 iş günü içerisinde değerlendirilecektir. Projeler değerlendirildikten sonra öğrenciye verilecektir. Projeyi öğrencinin öğretim yılı sonuna kadar saklaması öğrenciye bildirilecektir. Projenin yıl sonuna kadar saklanması öğrencinin sorumluluğunda olacaktır.

 

Projeler çeşitli kaynaklardan çalışılarak temin edilecektir. Kaynakça projelerde yer almalıdır. Bilgisayar çıktısı proje kabul edilmeyecektir. Projeler kurşun kalemle yazılmayacaktır. Mürekkepli kalemle yazılması istenecektir. Projelerin temiz, düzenli ve zamanında teslim edilmesi sağlanacaktır. Çok güzel hazırlanmış projeler sergilenecektir. Sergileme sonucunda öğrencinin uygun görmesi halinde okul sergi panosunda kalması sağlanacaktır.

 

Proje değerlendirme formu hazırlanıp bu forma göre değerlendirme yapılacaktır. Proje değerlendirme ölçeğine süreç, zamanlama ve kaynakça bölümü eklenecektir. Ölçekler projenin özelliğine göre öğretmen tarafından geliştirilecektir. Proje değerlendirmede esas alınacak ölçütler ve yönergesi başlangıçta öğrencilere yazılı olarak bildirilecek. Proje konusu imza karşılığı öğrencilere teslim edilecektir. Proje değerlendirme ölçeği 1 yıl saklanacak. Projenin ve değerlendirilen ölçeğin saklanma sorumluluğu öğrencide olacaktır. Öğretim yılı sonunda Proje Değerlendirme Ölçeği öğretmen tarafından okul idaresine teslim edilecektir. Değerlendirme ölçeği liste ya da form şeklinde olabilir.

 

 “ Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.”(İ.K.Y. M:23) Bu nedenle projeyi zamanında teslim etmeyen ve yazılıya girmeyen öğrenci okul idaresine öğretmen tarafından bildirilmelidir. Bu konuda gerekli ön çalışmalar öğretmen tarafından zamanında yapılmalıdır.

 

Projeler salt not vermek için kullanılmamalı, amacın sadece değerlendirme değil öğrencilere beceri kazandırma da olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple çalışmalarda zamanında ve etkili geri bildirime ağırlık verilmelidir.

 

Projeler aşağıda belirlenen konulardan verilecektir. Ancak ihtiyaç duyulması halinde sınıf seviyesine uygun başka konulardan da proje verilecektir.

 

 1. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

 

 

Sınıf

Konusu

5

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri
Dönme hareketleri ve sonuçları, dolanma hareketleri ve sonuçları, Ay’ın evreleri

5

Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
Ay’ın yapısı

5

Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler
Pil sayısı, lamba sayısı

5

Canlıları Tanıyalım
Canlıların benzerlik ve farklılıkları, mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar, mikroskop, hijyen, güvenlik tedbirleri

5

Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları
Devre elemanlarının sembolleri, devre şemaları

5

Isı Maddeleri Etkiler
Genleşme, büzülme

5

Isı ve Sıcaklık
Isı, sıcaklık, ısı alışverişi

5

Işığın Maddeyle Karşılaşması
Saydam maddeler, yarı saydam maddeler, saydam olmayan maddeler

5

Işığın Yayılması

5

İnsan ve Çevre İlişkisi
Çevre kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme, insan-çevre etkileşimi (insanın çevreye etkisi), yerel ve küresel çevre sorunları

5

Tam Gölge
Tam gölge, tam gölgeyi etkileyen değişkenler

5

Yıkıcı Doğa Olayları
Yıkıcı doğa olayları ve korunma yolları

6

Bileşke Kuvvet
Kuvvetin özellikleri (yön, doğrultu, büyüklük), bileşke kuvvet (net kuvvet), aynı doğrultulu ve aynı yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, aynı doğrultulu ve zıt yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler

6

Boşaltım Sistemi
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar, böbrekler, böbreklerin görevi

6

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Sinir sistemi, sinir sisteminin bölümleri, merkezî ve çevresel sinir sistemi, refleks, iç salgı bezleri, iç salgı bezlerinin görevleri

6

Destek ve Hareket Sistemi
Kıkırdak, kemik ve kemik çeşitleri, eklem ve eklem çeşitleri, kaslar ve kas çeşitleri

6

Duyu organları, duyu organlarının yapıları, duyu organlarının sağlığı, duyu organları arasındaki ilişki

6

Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
Elektriksel direnç, elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler (kesit alanı, uzunluk, iletkenin cinsi) Bilimleri Dersi Öğretim Programı

6

Güneş ve Ay Tutulmaları
Güneş tutulması, Ay tutulması

6

İletken ve Yalıtkan Maddeler
İletken maddeler, yalıtkan maddeler, iletken ve yalıtkan maddelerin kullanım alanları

6

Madde ve Isı
Isı iletkenliği, ısı yalıtkanlığı, ısı yalıtımı, ısı yalıtım malzemeleri

6

Sesin Maddeyle Etkileşmesi
Sesin yansıması, sesin soğurulması, ses yalıtımı, akustik uygulamalar

6

Sesin Sürati
Sesin sürati, ses enerjisi

6

Sesin Yayılması
Sesin katılarda yayılması, sesin sıvılarda yayılması, sesin gazlarda yayılması

6

Sistemlerin Sağlığı
Cücelik, devlik, şeker, guatr, duyu organı hastalıkları, kemik kırılmaları, romatizma, ishal, ülser, kanser, sarılık, anemi, zatürre, grip, böbrek taşı, böbrek yetmezliği, diyaliz, alkol, sigara, organ bağışı, ilk yardım

6

Solunum Sistemi
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organlar, akciğerler

6

Yoğunluk
Yoğunluk, yoğunluk birimi

7

Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Seri bağlama, paralel bağlama, elektrik akımı, gerilim

7

Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Eşeysiz üreme (vejetatif üreme, bölünme, tomurcuklanma ve rejenerasyon), eşeyli üreme, büyüme ve gelişme

7

Enerji Dönüşümleri
Enerjinin korunumu, sürtünme ile kinetik enerji kaybı, hava ve su direnci

7

Ergenlik ve Sağlık
Çocukluktan ergenliğe geçiş, ergen sağlığı

7

Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri
Yıldız, takımyıldız, galaksi, kara delik

7

Işığın Kırılması ve Mercekler
Işığın kırılması, mercekler (ince kenarlı mercekler, kalın kenarlı mercekler), odak noktası

7

Işığın Soğurulması
Işığın soğurulması, cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesi, güneş enerjisi

7

Karışımların Ayrılması
Buharlaştırma, yoğunluk farkı, damıtma

7

Mitoz
Hücre bölünmesi, mitozun evreleri, mitozda kromozomların önemi, mitozun canlılar için önemi

7

Saf Maddeler
Element, elementlerin sembolleri, bileşik, bileşik formülleri

7

Uzay Araştırmaları
Uydu, uzay kirliliği, gökyüzü gözlem araçları

8

Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Adaptasyon, seçilim

8

Asitler ve Bazlar
Asit, baz, pH, asit yağmurları, asit yağmurlarına karşı çözüm önerileri

8

Basınç
Basınç, katı basıncını etkileyen değişkenler, sıvı basıncını etkileyen değişkenler, basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları

8

Basit Makineler
Sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, basit makinelerin kullanım alanları

8

Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Besin zinciri, üretici, tüketici, ayrıştırıcı, besin piramidi

8

Biyoteknoloji
Genetik mühendisliği, biyoteknolojik çalışmalar, biyoteknoloji uygulamalarının çevreye etkisi

8

DNA ve Genetik Kod
DNA’nın yapısı, DNA’nın kendini eşlemesi, nükleotid, gen, kromozom kavramlarını araştırınız.

8

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümü, elektrik enerjisinin hareket enerjisine ve hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü, güç santralleri, elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımı

8

Elektrik Yüklü Cisimler
Pozitif yüklü cisim, negatif yüklü cisim, elektroskop, topraklama

8

Enerji Dönüşümleri
Fotosentez, fotosentez hızını etkileyen faktörler, solunum, oksijensiz solunum, oksijenli solunum

8

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Fiziksel değişim, kimyasal değişim

8

Kalıtım
Gen, genotip, fenotip, saf döl, melez döl, baskın, çekinik, çaprazlama, cinsiyet, akraba evlilikleri

8

Kimyasal Tepkimeler
Kimyasal tepkimelerin oluşumu, kütlenin korunumu

8

Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
Su döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü, karbon döngüsü, ozon tabakası, küresel ısınma

8

Maddenin Isı ile Etkileşimi
Isı ve öz ısının bağlı olduğu faktörler

8

Mevsimlerin Oluşumu
Dünya’nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler kavramlarını araştırınız.

8

Mutasyon ve Modifikasyon

8

Periyodik Sistem
Grup, periyot, periyodik sistemin sınıflandırılması

8

Türkiye’de Kimya Endüstrisi
İthal edilen kimyasal ürünler, ihraç edilen kimyasal ürünler, ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmî/özel kurumlar, kimya temelli meslekler

 

 1. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

 

Derslerin işlenişinde yapılandırıcı yaklaşım modeli olan 5 e modeli esas alınacaktır. Bu modele göre;

 

 • Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma
 • Keşif Yapma (Gözlem-İnceleme, Buluş-Keşif, Sorgulama-Araştırma, Hipotez-Test Etme,  Problem Çözme, Model Oluşturma, Oyun Oynama)
 • Açıklama
 • Genişletme
 • Değerlendirme

 

Derslerin işlenişinde kullanılacak etkinlik örnekleri şunlardır.

 

 • Gözlemleyelim, inceleyelim.
 • Bulalım, keşfedelim.
 • Sorgulayalım, araştıralım.
 • Hipotezi test edelim.
 • Problem çözelim.
 • Model oluşturalım.
 • Oyun oynayalım.

 

 

Hipotezi Test Edelim etkinliğinde ise aşağıda yazılı olan işlem basamakları kullanılacaktır.

 

 1. Araştırma sorusu sorulacak.
 2. Hipotez kurulacak.
 3. Değişkenler belirlenecek.
 4. Deney tasarlanacak.
 5. Tahminlerde bulunulacak.
 6. Veriler toplanıp kaydedilecek.
 7. Elde edilen verilerden grafik çizilecek.
 8. Sonuç çıkarılacak.
 9. Sonucun hipotez ile ilgili bağlantısı kurulacak.

 

Derslerin işlenişinde aşağıda belirtilen öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

 

 • Buluş yolu ile öğretim yöntemi.
 • Bilimsel yöntem süreci(Yukarıda Hipotezi test edelim etkinlik yöntemindeki basamaklarda olduğu gibi)
 • Araştırma ve incelemeye dayalı Fen Bilimleri dersi öğretimi yapılacak.
 • Deneye dayalı ders öğretimi yaklaşımı kullanılacak.
 • Gözleme dayalı fen öğretimi yaklaşımı kullanılacak.
 • İş birlikli öğrenme modeli ile fen öğretimi yapılacak.
 • Eğitsel oyunlara dayalı fen öğretimi yapılacak.
 • Gerektikçe bilgisayar destekli fen öğretimi yapılacak.

 

 

 1. Öğrenci başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,

 

Her dönemde 2 yazılı yapılacaktır. Ders sayısı 2 olan derslerde, dönemde 2 yazılı yapılacaktır. Sorular açık, anlaşılır olacak. Verilecek cevaplar sınırlandırılacak. Bilinen bir kaynaktan olduğu gibi alınmayacak. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı üçü geçmeyecek Sınavların süresi bir ders saatini aşmayacaktır.

 

Yapılacak sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilecek, soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilecektir. Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanacak ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanacak. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilecek.

 

Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılacaktır. En geç 10 işgünü içinde öğrencilere sonuçlar bildirilip e-okul sistemine işlenecektir. Yazılılar 1 yıl saklanacaktır. Yazılılarda hiç kavranamayan konular üzerinde tekrar yapılacaktır.

 

Yönetmelikte; “ Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.”denilmektedir. Bu nedenle projeyi zamanında teslim etmeyen ve yazılıya girmeyen öğrenci okul idaresine öğretmen tarafından bildirilmelidir.

 

Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınacaktır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilecektir. (İ.K.Y. M:23)

 

Geçerli özrü olmadan öğretmenler tarafından yapılan sınavlar ile merkezî sistemle yapılan ortak sınava katılmayan veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınacaktır.

 

Sonuçlar; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilecek. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılacak ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanacaktır.

 

Yazılılarda; Çoktan seçmeli test, Doğru-yanlış soruları, Doğru çıkışı bulma,  Eşleştirme soruları, Boşluk doldurma, kavram haritası, açık uçlu, yarı açık uçlu, Çizim, Şekil üzerinde gösterme, Grafik vb çeşitlerde sorular sorulacaktır.

 

Her dönemde en az 1 ders içi etkinlik puanı verilecektir. Ders içi etkinlik puanı verilirken hangi kriterlere göre puan verilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirme ölçütü öğretmen tarafından geliştirilecektir. Bu değerlendirme kriterlerine ilişkin ölçütler form ya da liste şeklinde olabilecektir.

 

Ders içi etkinlik puanlarının mutlaka açıklanabilir, ölçülebilir olmasına özen gösterilecektir.

 

Yönetmelikte, “Ders etkinliklerine katılım: Öğrencilerin, sınıf veya okul içinde yaptıkları; eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma yapma gibi bilişsel, duyuşsal, psikometri alanındaki becerilerini kullanmasını ve geliştirmesini sağlayan, performansını değerlendirmeye yönelik çalışmalardır.” Denildiğinden bu özellikler dikkate alınarak açıklanabilir özellikte olacak şekilde değerlendirmeler olmalıdır.(İ.K.Y. M:4-d)

 

“Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.” Denildiğinden mutlaka kazanımlara göre değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır. Kazanım haricindeki değerlendirmelere başvurulmayacaktır. (İ.K.Y. M:20-b)

 

Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanacak ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilecektir.

 

Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir. . (İ.K.Y. M:22-3)

 

Yazılı tarihleri aşağıda belirtilen tablodaki zaman aralığında yapılacaktır.

 

 Her dersten 5’e kadar ders içi etkinlik notu verilecektir. En az 1 Adet Proje verilip değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.

 

Yazılı Haftaları

Fen Bilimleri Dersleri Yazılı Tarihleri

1. Dönem

2. Dönem

1. Yazılı

2. Yazılı

1. Yazılı

2. Yazılı

Kasım 1. Hafta

Ocak 1. Hafta

Mart  3. Hafta

Mayıs 3. Hafta

 

 

 

 

Bilim Uygulamaları Dersi Yazılı Tarihleri

1. Dönem

2. Dönem

1. Yazılı

2. Yazılı

1. Yazılı

2. Yazılı

Kasım 1. Hafta

Ocak 1. Hafta

Mart  3. Hafta

Mayıs 3. Hafta

 

 

 1. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

 

 • Her dersin özelliğine göre farklı yöntem ve teknikler kullanılacak.
 • Derslerde araç gereç kullanılacak.
 • Araç  gereçler derse başlamadan önce hazır hale getirilecek.
 • Başarısız, devamsız ya da bir sorunu olan öğrenci velisi ile görüşmeler yapılacak.
 • Öğrencinin derse devamı mutlaka sağlanacak. Okulda olmadığı günlerde işlenen derslerden eksiği olanların mutlaka bu eksiği tamamlamaları sağlanacak.
 • Derslerin işlenişinde demokratik, özgür ve tartışılabilen güler yüzlü bir eğitim ortamı sağlanacak.
 • Okul ile ilgili olabilecek sorunlarda okul idaresi ile görüşmeler yapılacak.
 • Problemi olan ya da olmayan her öğrencinin öğretmenle görüşmesi sağlanacak.
 • Başarısız öğrencilere derslerde daha fazla söz hakkı tanınacak gerektiğinde tahtaya kaldırılacak.
 • Hiç kavranamayan konular tekrar işlenecek.
 • Başarıyı artırmak için fen bilimleri dersinin öğrenciye sevdirilmesi için çalışılacak.
 • Derslerde yaşayarak ve gözlemleyerek, öğrenciye gerektiğinde not tutturma, araştırma, beyin fırtınası, gibi teknikler de kullanılacak.
 • Âileler ile işbirliğine gidilecek okul, aile, öğrenci işbirliği oluşturulacak.
 • Yazılı yoklamalardan sonra mutlaka yazılı değerlendirilmesi yapılmaya çalışılacak hangi öğrencinin hangi konudan başarısız olduğu tespit edilecektir.
 • Öğrenci merkezli ders işlenecek, öğrencilere daha fazla söz hakkı verilecek. Hiçbir öğrenci sınıfta göz ardı edilmeyecektir.
 • Fen bilimleri dersi deney, inceleme ve gözlem ağırlıklı işlenecek.
 • Ders araçları (Bilgisayar tahta, tepegöz  vb.) daha fazla kullanılacak.
 • Öğrencilere gerektiğinde verimli ders çalışma yöntemleri anlatılacak.
 • Başarısızlık nedenleri anketi yapılacak ve değerlendirilecek.
 • Öğrenci problemleri öğrenci ile yüz yüze konuşulacak.
 • Velilerin ekonomik durumları ile ilgili çalışmalar yapılacak.

 

 1. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,

 

Kitap okuma hızını artırma konusunda, yazım ve yazım hatalarını düzeltmek için Türkçe öğretmeni işbirliği yapılacaktır.

Harita bilgisi ile ilgili konularda sosyal bilgiler öğretmeni ile işbirliği yapılacaktır.

Sayısal hesaplamalar konularında matematik öğretmeni ile işbirliği yapılacaktır.

Ses ve titreşim ile ilgili konularda müzik öğretmeni ile işbirliği yapılacaktır.

Hareket ve bedensel yapılacak çalışmalarla ilgili konularda beden eğitimi öğretmenleri ile işbirliği çalışması yapılacaktır.

Bunların dışında kalan konularda okul rehberlik servisinden yararlanılacaktır.

 

 1. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara  yansıtılması,

 

Derslerin işlenişinde görsel materyallerden yeterince yararlanılacaktır. Bilgisayar tahtalar için hazırlanmış Z Kitap formatındaki ders içeriklerinden yeterince yararlanılacaktır.

Bilim ve teknolojideki gelişmeler takip edilecektir.

EBA eğitim içerikleri takip edilecek ve EBA dan yararlanılacaktır.

 

 1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

 

Dersler mümkün olduğunca okul laboratuarında işlenilecek. Gereken dersler için deney yapılacaktır. Deney yapılırken öğrenci, öğretmen ve okul güvenliğine dikkat edilecektir. Şâyet tehlike oluşturabilecek bir deney var ise gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra yapılacaktır. Deneylerden sonra kullanılan deney araç gereçlerinin temizliği yapılacak. Alınan araç gereçler ilgili dolabına geri konacaktır. Deney malzeme odası, her zaman temiz ve düzenli olması sağlanacaktır. Deney araç ve gereçleri dolaplara sınıflandırılarak yerleştirilecek ve dolapların içinde hangi malzeme olduğu dolap üstüne yapıştırılacaktır.

 

 Laboratuar malzeme odasının kapısı kilitli bulundurulacaktır. Öğrencilerin tek başına malzeme odasına girmesine müsâde edilmeyecektir. Malzeme odasından alınması gereken deney araç ve gereçleri öğretmen tarafından alınıp geri yerine konacaktır. Bu iş için kesinlikle öğrenci görevlendirilmeyecektir. Alınan malzemeler görev bitiminde tekrar alındığı yere yani araç gereç odasına konulacaktır. Başka yerlerde kesinlikle deney araç gereci bulundurulmayacaktır.

 

 Laboratuarlar öğrencilerin dinlenme zamanlarında boşaltılacaktır. Böylece laboratuarda öğrencilerin koşarak tehlike oluşturabilecek durum oluşturmalarının önüne geçilecektir. Laboratuarda yemek vs. yenilmeyecektir. Gıda maddesi kırıntılarının kokusuna fâre vb. hayvanların gelmesinin önüne geçilecektir.

 

 Son ders saati bitiminde laboratuarda bulunan tabureler masa üstüne ters çevrilerek yerden kaldırılacaktır. Böylece laboratuarın temizliğine katkıda bulunulacaktır. Laboratuarın temizliğine ve havalandırılmasına dikkat edilecektir. Öğrencilerin masa üstüne yazı yazmaları veya kesici aletlerle kesmelerine ve zedelemelerine engel olunacaktır. Laboratuara kesici, delici, yanıcı ve lazer lambası vb eşyâların getirilmesine engel olunacaktır.

 

 1. Dilek, temenniler

 

Toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

 

 

 1. Kapanış

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Açılış. Zümre başkanı ve yazman seçimi.

 

 Fen Bilimleri Dersi 4. Bölge zümre başkanı Ramazan TAŞKÖMÜR başkanlığında okul Fen Dersliğinde  Tuğba Nur ELVERİŞLİ ve Özgür EREZ ‘in katılımı ile başlamıştır. Toplantı yazmanlığına Tuğba Nur ELVERİŞLİ öğretmeni  seçilmiştir. Açılış ve yoklamanın ardından yönetmeliğin zümreyle ilgili 35. maddesi Tuğba Nur ELVERİŞLİ tarafından okundu.

 

 1. Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

 

Bazı öğrenciler kendi yazdığı yazıyı okuyamamaktadır. Bu öğrencilerin yazısı okunamadığından puan vermekte güçlük çekilmektedir. Bu tip öğrencilerin yazılarını düzeltilmesi yönünde çalışmalar yapılmasına.

Yine bazı öğrencilerde okuma ve anlama bakımından bulunduğu sınıf seviyesinden aşağı olduğundan başarısızlığa neden olmaktadır. Bunun için okuma anlamaya yönelik çalışmalarda yapılmasına.

Bazı hiperaktif çocuklar ders işlenişinde zorluklar çıkarmaktadır. Bu da eğitim öğretimi olumsuz etkilemektedir. Bu tip çocukları okul rehberlik servisinin yardımıyla çözüme kavuşturmasına.

Bazı öğrenciler devamsızlık yapmakta bu da başarısızlığa neden olmaktadır. Devamsızlığı önlemek için gerekli tedbirlerin alınmasına.

Karar verildi.

 

 1.  Planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,

 

Zümre başkanı Ramazan TAŞKÖMÜR  programı okumuştur.

Fen müfredat programı incelenmiştir.  Öğretim Programı’nın Temel Felsefesi’n de belirtilen ilkelere göre hareket edilmesine karar verildi.

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Amaçları na göre hareket edilmesi kararlaştırıldı.

Öğretim Programı’nda Değerler Eğitimi özelliklerine göre hareket edilmesi kararlaştırıldı.

Öğretim Programı’nda Ölçme Ve Değerlendirme Yaklaşımı’ na göre hareket edilmesi kararlaştırıldı.

 

Öğrencilerin süreç içerisinde izlenmesi, yönlendirilmesi, öğrenme güçlüklerinin belirlenerek giderilmesi, öğrencilerde anlamlı ve kalıcı öğrenmenin desteklenmesi amacıyla sürekli geri bildirimin sağlanmasına yönelik bir ölçme değerlendirme anlayışı benimsenmiştir.

 

Eğitim öğretim sürecinde ölçme ve değerlendirme faaliyetleri; tanıma, izleme ve sonuç odaklı olmak üzere üç farklı şekilde yapılması kararlaştırılmıştır.

Öğretim Programı uygulanırken bireysel farklılıklar, bütün öğrenciler için olduğu kadar özel gereksinimli öğrenciler için de üzerinde hassasiyetle durulması gereken konulardan biridir. Bu nedenle Öğretim Programı uygulanırken özel gereksinimi olan öğrenciler için gereken esneklik gösterilmesine; öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler hazırlanmasına ve bu konuda planlamalar yapılmasına karar verildi.

 

Öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu, öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı, araştırma-sorgulama ve bilginin transferine dayalı öğrenme stratejisi esas alınmıştır.

 

Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmen; teşvik edici, yönlendirici rollerini üstlenirken öğrenci; bilginin kaynağını araştıran, sorgulayan, açıklayan, tartışan ve ürüne dönüştüren birey rolünü üstlenir. Bu süreçte, fen bilimlerinin matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirilmesi sağlanarak öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakması hedeflenecektir.

Öğrenme ortamlarında öğrencilerin kendi görüşlerini rahatça açıklayabilecekleri demokratik bir sınıf atmosferi oluşturulması, öğrencilerin kendi düşüncelerini ifade etmesine, muhakeme ve iletişim becerilerini geliştirmesine katkı sağlayacaktır. Öğretmen, fen bilimlerinin değerini, önemini ve bilimsel bilgiye ulaşmanın sorumluluk ve heyecanını öğrencileriyle paylaşan ve aynı zamanda sınıfındaki araştırma sürecini yönlendiren bir rehber rolündedir. Öğretmen, öğrencilerinde araştırma ruhu ve duygusunu ve bilimsel düşünce tarzını geliştirmek için onları cesaretlendirir ve uygulamalarda evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ve bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini sağlar. Öğrenciler, akranları ile birlikte bir bilgiyi araştırıp sorgularken etkili iletişim ve iş birliği gerçekleştirecektir.

 

Öğrencilerden beklenen proje tasarlama, model ve ürün oluşturma, ürünü tanıtma vb. performansların mümkün olduğu kadar sınıf içinde ve öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecektir. Etkinliklerin okul atmosferi içerisinde akranları ile birlikte yapılması beklenmektedir.

 

Öğrenme süreci; keşfetme, sorgulama, argüman oluşturma ve ürün tasarlamayı kapsamaktadır. Ayrıca öğrencilerin kendilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade ederek iletişim ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesine imkân tanıyan fırsatların öğrencilere sunulması beklenmektedir. Öğrencilerin fikirlerini rahatça ifade edebilmeleri, düşüncelerini farklı gerekçelerle destekleyebilmeleri ve arkadaşlarının iddialarını çürütmek amacıyla karşıt argümanlar geliştirebilmeleri için bilimsel olgulara yönelik yarar-zarar ilişkisini tartışabilecekleri ortamlar sağlanacaktır. Öğrencilerinin geçerli verilere dayalı oluşturdukları iddiaları haklı gerekçelerle sundukları tartışmalarda yönlendirici ve rehber rolü üstlenilecektir.

 

 1. Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

 

5. ve 6. ve 7. sınıf Bilim uygulamaları yıllık planları müfredatında yazılan kazanımlar dikkate alınarak yapılacaktır. Değerlendirme sınavlarında bu kazanımlardan sorulmasına dikkat edilecektir. Her dönemde 2 adet yazılı yapılacaktır.

 

 1. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı temel alınarak “Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)” hazırlanacak ve uygulanacaktır. BEP’te yer alan kazanımlar belirlenirken bireylerin akademik, zihinsel, sosyal ve bedensel özellikleri ile bireysel farklılığı dikkate alınarak gerekli uyarlamalar yapılacak, başarının değerlendirilmesinde bireylerin BEP’i dikkate alınacaktır.

 

 

 1. Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

 

Yenilenen Öğretim programlarının yerel imkânları ve bireysel özellikleri dikkate alması, son derece esnek yapıya sahip olması, ölçme ve değerlendirmede, yöntem ve araç seçiminde ekonomikliği, kullanışlılığı ve pratikliği beraberinde getirmektedir. Projeler öğrencinin yapmakta, öğretmenin ise takip etmekte ve değerlendirmekte zorlanacağı güçlükte olmamasına. Şartlara göre pratik ve ekonomik çalışmalar yapılacaktır.

 

Projelerde araştırma gerekiyorsa araştırmanın maddi olarak öğrenciye yük getirecek, öğrencinin ulaşmakta zorlanacağı kaynaklardan verilmemesine ve görevin öğrenci seviyesinin üzerinde olmamasına özen gösterilecektir. Bu çalışmalarda öğrencinin kendi çabası ile ulaşabileceği kaynaklara yönlendirilmesi esas alınacaktır.

 

Velilerin gerekli kaynak ve materyallere ulaşma, yol gösterme vb. konularında öğrencilere yardımları dışında, görevi yapmak gibi katkılarının olmamasına dikkat edilecektir. Velilerin veya başkalarının yaptıkları çalışmalarla öğrenci projesi değerlendirilmeyecektir. Öğretmen, öğrencilerin çalışmalarını gerçekleştirdiği süreci gözlemlenecek ve anında geri bildirim verilecektir.

 

Projeler, öğrencilerin kendini tanımasına ve keşfetmesine yardımcı olan, bilimsel süreç becerilerini kazandıran ve geliştiren, öğrencinin ilgi alanına giren konulardan tercih edilen ve bundan dolayı istediği ders ya da derslerden seçilen çalışmalar olacaktır.

 

Öğrenciler; Öğretmenin uygun göreceği bir konuda ya da öğrencinin ilgi duyduğu bir konuda proje çalışması yapabilir. Öğrenci projesini hangi dönemde verir ise proje o dönemde değerlendirilecektir. Bir dönemde bir dersten 2 den fazla proje verilmeyecektir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder. Projeyi teslimden sonra en geç 10 iş günü içerisinde değerlendirilecektir. Projeler değerlendirildikten sonra öğrenciye verilecektir. Projeyi öğrencinin öğretim yılı sonuna kadar saklaması öğrenciye bildirilecektir. Projenin yıl sonuna kadar saklanması öğrencinin sorumluluğunda olacaktır.

 

Projeler çeşitli kaynaklardan çalışılarak temin edilecektir. Kaynakça projelerde yer almalıdır. Bilgisayar çıktısı proje kabul edilmeyecektir. Projeler kurşun kalemle yazılmayacaktır. Mürekkepli kalemle yazılması istenecektir. Projelerin temiz, düzenli ve zamanında teslim edilmesi sağlanacaktır. Çok güzel hazırlanmış projeler sergilenecektir. Sergileme sonucunda öğrencinin uygun görmesi halinde okul sergi panosunda kalması sağlanacaktır.

 

Proje değerlendirme formu hazırlanıp bu forma göre değerlendirme yapılacaktır. Proje değerlendirme ölçeğine süreç, zamanlama ve kaynakça bölümü eklenecektir. Ölçekler projenin özelliğine göre öğretmen tarafından geliştirilecektir. Proje değerlendirmede esas alınacak ölçütler ve yönergesi başlangıçta öğrencilere yazılı olarak bildirilecek. Proje konusu imza karşılığı öğrencilere teslim edilecektir. Proje değerlendirme ölçeği 1 yıl saklanacak. Projenin ve değerlendirilen ölçeğin saklanma sorumluluğu öğrencide olacaktır. Öğretim yılı sonunda Proje Değerlendirme Ölçeği öğretmen tarafından okul idaresine teslim edilecektir.

 

 “ Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilecektir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Bu nedenle projeyi zamanında teslim etmeyen ve yazılıya girmeyen öğrenci okul idaresine öğretmen tarafından bildirilecek. Bu konuda gerekli ön çalışmalar öğretmen tarafından zamanında yapılmalıdır.

 

Projeler salt not vermek için kullanılmayacak, amacın sadece değerlendirme değil öğrencilere beceri kazandırma da olduğu unutulmayacaktır. Bu sebeple çalışmalarda zamanında ve etkili geri bildirime ağırlık verilecektir.

 

 1. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

 

Proje konuları yukarı yazıldığından dolayı buraya tekrar yazılmayacaktır.

 

 1. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

 

Derslerin işlenişinde yapılandırıcı yaklaşım modeli olan 5 e modeli esas alınacaktır. Bu modele göre;

 

 • Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma
 • Keşif Yapma (Gözlem-İnceleme, Buluş-Keşif, Sorgulama-Araştırma, Hipotez-Test Etme,  Problem  Çözme, Model Oluşturma, Oyun Oynama)
 • Açıklama
 • Genişletme
 • Değerlendirme

 

Derslerin işlenişinde kullanılacak etkinlik örnekleri şunlardır.

 

 • Gözlemleyelim, inceleyelim.
 • Bulalım, keşfedelim.
 • Sorgulayalım, araştıralım.
 • Hipotezi test edelim.
 • Problem çözelim.
 • Model oluşturalım.
 • Oyun oynayalım.

 

 

Hipotezi Test Edelim etkinliğinde ise aşağıda yazılı olan işlem basamakları kullanılacaktır.

 

 1. Araştırma sorusu sorulacak.
 2. Hipotez kurulacak.
 3. Değişkenler belirlenecek.
 4. Deney tasarlanacak.
 5. Tahminlerde bulunulacak.
 6. Veriler toplanıp kayd edilecek.
 7. Elde edilen verilerden grafik çizilecek.
 8. Sonuç çıkarılacak.
 9. Sonucun hipotez ile ilgili bağlantısı kurulacak.

 

Derslerin işlenişinde aşağıda belirtilen öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

 

 • Buluş yolu ile öğretim yöntemi.
 • Bilimsel yöntem süreci(Az yukarıda Hipotezi test edelim etkinlik yöntemindeki basamaklarda olduğu gibi)
 • Araştırma ve incelemeye dayalı Fen Bilimleri dersi öğretimi yapılacak.
 • Deneye dayalı ders öğretimi yaklaşımı kullanılacak.
 • Gözleme dayalı fen öğretimi yaklaşımı kullanılacak.
 • İş birlikli öğrenme modeli ile fen öğretimi yapılacak.
 • Eğitsel oyunlara dayalı fen öğretimi yapılacak.
 • Gerektikçe bilgisayar destekli fen öğretimi yapılacak.

 

 

 1. Öğrenci başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,

 

Her dönemde 2 yazılı yapılacaktır. Ders sayısı 2 olan derslerde, dönemde 2 yazılı yapılacaktır. Sorular açık, anlaşılır olacak. Verilecek cevaplar sınırlandırılacak. Bilinen bir kaynaktan olduğu gibi alınmayacak. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı üçü geçmeyecek Sınavların süresi bir ders saatini aşmayacaktır.

 

Yapılacak sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilecek, soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilecektir. Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanacak ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanacak. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilecek.

 

Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılacaktır. En geç 10 işgünü içinde öğrencilere sonuçlar bildirilip e-okul sistemine işlenecektir. Yazılılar 1 yıl saklanacaktır. Yazılılarda hiç kavranamayan konular üzerinde tekrar yapılacaktır.

 

Yönetmelikte; “ Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.”denilmektedir. Bu nedenle projeyi zamanında teslim etmeyen ve yazılıya girmeyen öğrenci okul idaresine öğretmen tarafından bildirilmelidir.

 

Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınacaktır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilecektir.

 

Geçerli özrü olmadan öğretmenler tarafından yapılan sınavlar ile merkezî sistemle yapılan ortak sınava katılmayan veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınacaktır.

 

Sonuçlar; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilecek. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılacak ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanacaktır.

 

Yazılılarda; Çoktan seçmeli test, Doğru-yanlış soruları, Doğru çıkışı bulma,  Eşleştirme soruları, Boşluk doldurma, kavram haritası, açık uçlu, yarı açık uçlu, Çizim, Şekil üzerinde gösterme, Grafik vb çeşitlerde sorular sorulacaktır.

 

Her dönemde en az 1 ders içi etkinlik puanı verilecektir. Ders içi etkinlik puanı verilirken hangi kriterlere göre puan verilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirme ölçütü öğretmen tarafından geliştirilecektir. Bu değerlendirme kriterlerine ilişkin ölçütler form ya da liste şeklinde olabilecektir.

 

Ders içi etkinlik puanlarının mutlaka açıklanabilir, ölçülebilir olmasına özen gösterilecektir.

 

Yönetmelikte, “Ders etkinliklerine katılım: Öğrencilerin, sınıf veya okul içinde yaptıkları; eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma yapma gibi bilişsel, duyuşsal, psikometri alanındaki becerilerini kullanmasını ve geliştirmesini sağlayan, performansını değerlendirmeye yönelik çalışmalardır.” Denildiğinden bu özellikler dikkate alınarak açıklanabilir özellikte olacak şekilde değerlendirmeler olmalıdır.

 

“Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.” Denildiğinden mutlaka kazanımlara göre değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır. Kazanım haricindeki değerlendirmelere başvurulmayacaktır.

 

Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanacak ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilecektir.

 

Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir.

 

Yazılı tarihleri aşağıda belirtilen tablodaki zaman aralığında yapılacaktır.

 

 Her dersten 5’e kadar ders içi etkinlik notu verilecektir. En az 1 Adet Proje verilip değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.

 

Yazılı Haftaları

Fen Bilimleri Dersleri Yazılı Tarihleri

1. Dönem

2. Dönem

1. Yazılı

2. Yazılı

1. Yazılı

2. Yazılı

Kasım 1. Hafta

Ocak 1. Hafta

Mart  3. Hafta

Mayıs 3. Hafta

 

 

 

 

Bilim Uygulamaları Dersi Yazılı Tarihleri

1. Dönem

2. Dönem

1. Yazılı

2. Yazılı

1. Yazılı

2. Yazılı

Kasım 1. Hafta

Ocak 1. Hafta

Mart  3. Hafta

Mayıs 3. Hafta

 

 

 1. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

 

 • Her dersin özelliğine göre farklı yöntem ve teknikler kullanılacak.
 • Derslerde araç gereç kullanılacak.
 • Araç  gereçler derse başlamadan önce hazır hale getirilecek.
 • Başarısız, devamsız ya da bir sorunu olan öğrenci velisi ile görüşmeler yapılacak.
 • Öğrencinin derse devamı mutlaka sağlanacak. Okulda olmadığı günlerde işlenen derslerden eksiği olanların mutlaka bu eksiği tamamlamaları sağlanacak.
 • Derslerin işlenişinde demokratik, özgür ve tartışılabilen güler yüzlü bir eğitim ortamı sağlanacak.
 • Okul ile ilgili olabilecek sorunlarda okul idâresi ile görüşmeler yapılacak.
 • Problemi olan ya da olmayan her öğrencinin öğretmenle görüşmesi sağlanacak.
 • Başarısız öğrencilere derslerde daha fazla söz hakkı tanınacak gerektiğinde tahtaya kaldırılacak.
 • Hiç kavranamayan konular tekrar işlenecek.
 • Başarıyı artırmak için fen bilimleri dersinin öğrenciye sevdirilmesi için çalışılacak.
 • Derslerde yaşayarak ve gözlemleyerek, öğrenciye gerektiğinde not tutturma, araştırma, beyin fırtınası, gibi teknikler de kullanılacak.
 • Aileler ile işbirliğine gidilecek okul, aile, öğrenci işbirliği oluşturulacak.
 • Yazılı yoklamalardan sonra mutlaka yazılı değerlendirilmesi yapılmaya çalışılacak hangi öğrencinin hangi konudan başarısız olduğu tespit edilecektir.
 • Öğrenci merkezli ders işlenecek, öğrencilere daha fazla söz hakkı verilecek. Hiçbir öğrenci sınıfta göz ardı edilmeyecektir.
 • Fen bilimleri dersi deney, inceleme ve gözlem ağırlıklı işlenecek.
 • Ders araçları (Bilgisayar tahta, tepegöz  vb.) daha fazla kullanılacak.
 • Öğrencilere gerektiğinde verimli ders çalışma yöntemleri anlatılacak.
 • Başarısızlık nedenleri anketi yapılacak ve değerlendirilecek.
 • Öğrenci problemleri öğrenci ile yüz yüze konuşulacak.
 • Velilerin ekonomik durumları ile ilgili çalışmalar yapılacak.

 

 1. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,

 

Kitap okuma hızını artırma konusunda, yazım ve yazım hatalarını düzeltmek için Türkçe öğretmeni işbirliği yapılacaktır.

Harita bilgisi ile ilgili konularda sosyal bilgiler öğretmeni ile işbirliği yapılacaktır.

Sayısal hesaplamalar konularında matematik öğretmeni ile işbirliği yapılacaktır.

Ses ve titreşim ile ilgili konularda müzik öğretmeni ile işbirliği yapılacaktır.

Hareket ve bedensel yapılacak çalışmalarla ilgili konularda beden eğitimi öğretmenleri ile işbirliği çalışması yapılacaktır.

Bunların dışında kalan konularda okul rehberlik servisinden yararlanılacaktır.

 

 1. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara  yansıtılması,

 

Derslerin işlenişinde  görsel materyallerden yeterince yararlanılacaktır.

Bilgisayar tahtalar için hazırlanmış Z Kitap formatındaki ders içeriklerinden  yeterince yararlanılacaktır.

Bilim ve teknolojideki gelişmeler takip edilecektir.

EBA eğitim içerikleri takip edilecek ve EBA dan yararlanılacaktır.

 

 1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

 

 Dersler mümkün olduğunca okul laboratuarında işlenilecek. Gereken dersler için deney yapılacaktır. Deney yapılırken öğrenci, öğretmen ve okul güvenliğine dikkat edilecektir. Şâyet tehlike oluşturabilecek bir deney var ise gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra yapılacaktır. Deneylerden sonra kullanılan deney araç gereçlerinin temizliği yapılacak. Alınan araç gereçler ilgili dolabına geri konacaktır. Deney malzeme odası, her zaman temiz ve düzenli olması sağlanacaktır. Deney araç ve gereçleri dolaplara sınıflandırılarak yerleştirilecek ve dolapların içinde hangi malzeme olduğu dolap üstüne yapıştırılacaktır.

 

 Laboratuar malzeme odasının kapısı kilitli bulundurulacaktır. Öğrencilerin tek başına malzeme odasına girmesine müsâde edilmeyecektir. Malzeme odasından alınması gereken deney araç ve gereçleri öğretmen tarafından alınıp geri yerine konacaktır. Bu iş için kesinlikle öğrenci görevlendirilmeyecektir. Alınan malzemeler görev bitiminde tekrar alındığı yere yani araç gereç odasına konulacaktır. Başka yerlerde kesinlikle deney araç gereci bulundurulmayacaktır.

 

 Laboratuarlar öğrencilerin dinlenme zamanlarında boşaltılacaktır. Böylece laboratuarda öğrencilerin koşarak tehlike oluşturabilecek durum oluşturmalarının önüne geçilecektir. Laboratuarda yemek vs. yenilmeyecektir. Gıda maddesi kırıntılarının kokusuna fâre vb. hayvanların gelmesinin önüne geçilecektir.

 

 Son ders saati bitiminde laboratuarda bulunan tabureler masa üstüne ters çevrilerek yerden kaldırılacaktır. Böylece laboratuarın temizliğine katkıda bulunulacaktır. Laboratuarın temizliğine ve havalandırılmasına dikkat edilecektir. Öğrencilerin masa üstüne yazı yazmaları veya kesici aletlerle kesmelerine ve zedelemelerine engel olunacaktır. Laboratuara kesici, delici, yanıcı ve lazer lambası vb eşyâların getirilmesine engel olunacaktır.

 

 1. Dilek, temenniler

 

Toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

 

 

 

Ramazan TAŞKÖMÜR  Tuğba Nur ELVERİŞLİ  Özgür EREZ  Gürol BÜYÜKYILDIRIM

Fen Bilimleri Öğr.  Fen Bilimleri Öğr.  Fen Bilimleri Öğr. Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burası : 1- Toplam : 17