4. Sınıf Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi Müfredatı 2018-2019

4. Sınıf Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi Müfredatı 2018-2019 dosyası 28-04-2019 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama 4. Sınıf Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi Müfredatı 2018-2019
Kategori 4. Sınıf Matematik
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 28-04-2019
Boyut 308.41 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy) 


T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMI

(İlkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar)

ANKARA - 2018
 

İÇİNDEKİLER

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETİM PROGRAMLARI ..............................................................................................................................4

ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AMAÇLARI...................................................................................................................................................4

ÖĞRETİM PROGRAMLARININ PERSPEKTİFİ................................................................................................................................................5

DEĞERLERİMİZ..........................................................................................................................................................................................5

YETKİNLİKLER..................................................................................................................................................................................5

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI.........................................................................................7

BİREYSEL GELİŞİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI…..................................................................................................................................7

SONUÇ ...................................................................................................................................................................................................................8

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN ÖZEL AMAÇLARI........................................................................9

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN ALANA ÖZGÜ BECERİLERİ.......................................................9

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ...10

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN YAPISI ..........................................................................................12

1.  SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI ......................................................................................................................................................14

2.  SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI ......................................................................................................................................................17

3.  SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI ......................................................................................................................................................20

4.  SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI ......................................................................................................................................................23


 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir bireyi tanımlamaktadır. Bu nitelik dokusuna sahip bireylerin yetişmesine hizmet edecek öğretim programları salt bilgi aktaran bir yapıdan ziyade bireysel farklılıkları dikkate alan, değer ve beceri kazandırma hedefli, sade ve anlaşılır bir yapıda hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bir taraftan farklı konu ve sınıf düzeylerinde sarmal bir yaklaşımla tekrar eden kazanımlara ve açıklamalara, diğer taraftan bütünsel ve bir kerede kazandırılması hedeflenen öğrenme çıktılarına yer verilmiştir. Her iki gruptaki kazanım ve açıklamalar da ilgili disiplinin yetkin, güncel, geçerli ve eğitim öğretim sürecinde hayatla ilişkileri kurulabilecek niteliktedir. Bu kazanımlar ve sınırlarını belirleyen açıklamaları, sınıflar ve eğitim kademeleri düzeyinde değerler, beceriler ve yetkinlikler perspektifinde bütünlük sağlayan bir bakış açısıyla yalın bir içeriğe işaret etmektedir. Böylelikle üst bilişsel becerilerin kullanımına yönlendiren, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, sağlam ve önceki öğrenmelerle ilişkilendirilmiş, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla değerler, beceriler ve yetkinlikler çevresinde bütünleşmiş bir öğretim programları toplamı oluşturulmuştur.

 ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AMAÇLARI

Öğretim programları, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde ifade edilen “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları” ile “Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri” esas alınarak hazırlanmıştır.

Eğitim ve öğretim programlarıyla sürdürülen tüm çalışmalar; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde birbirini tamamlayıcı bir şekilde aşağıdaki amaçlara ulaşmaya yöneliktir:

1.     Okul öncesi eğitimi tamamlayan öğrencilerin bireysel gelişim süreçleri göz önünde bulundurularak bedensel, zihinsel ve duygusal alanlarda sağlıklı şekilde gelişimlerini desteklemek

2.     İlkokulu tamamlayan öğrencilerin gelişim düzeyine ve kendi bireyselliğine uygun olarak ahlaki bütünlük ve öz farkındalık çerçevesinde, öz güven ve öz disipline sahip, gündelik hayatta ihtiyaç duyacağı temel düzeyde sözel, sayısal ve bilimsel akıl yürütme ile sosyal becerileri ve estetik duyarlılığı kazanmış, bunları etkin bir şekilde kullanarak sağlıklı hayat yönelimli bireyler olmalarını sağlamak

3.     Ortaokulu tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle millî ve manevi değerleri benimsemiş, haklarını kullanan ve sorumluluklarını yerine getiren, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış bireyler olmalarını sağlamak

4.     Liseyi tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda ve ortaokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle, millî ve manevi değerleri benimseyip hayat tarzına dönüştürmüş, üretken ve aktif vatandaşlar olarak yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe, yükseköğretime ve hayata hazır bireyler olmalarını sağlamak

ÖĞRETİM PROGRAMLARININ PERSPEKTİFİ

Eğitim sistemimizin temel amacı değerlerimiz ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir. Bilgi, beceri ve davranışlar öğretim programlarıyla kazandırılmaya çalışılırken değerlerimiz ve yetkinlikler bu bilgi, beceri ve davranışların arasındaki bütünlüğü kuran bağlantı ve ufuk işlevi görmektedir. Değerlerimiz toplumumuzun millî ve manevi kaynaklarından damıtılarak dünden bugüne ulaşmış ve yarınlarımıza aktaracağımız öz mirasımızdır. Yetkinlikler ise bu mirasın hayata ve insanlık ailesine katılmasını ve katkı vermesini sağlayan eylemsel bütünlüklerimizdir. Bu yönüyle değerlerimiz ve yetkinlikler birbirinden ayrılmaz bir şekilde teori-pratik bütünlüğündeki asli parçamızı oluşturur. Güncellik içinde öğrenme öğretme süreçleriyle kazandırmaya çalıştığımız bilgi, beceri ve davranışlar ise bizi biz yapan değerlerimizin ve yetkinliklerin günün şartları içinde görünürlük kazanma araç ve platformlarıdır; günün şartları içinde değişiklik gösterebilir yapısıyla arızîdir ve bu sebeple de sürekli gözden geçirmelerle güncellenir, yenilenir.

DEĞERLERİMİZ

Değerlerimiz öğretim programlarının perspektifini oluşturan ilkeler toplamıdır. Kökleri geleneklerimiz ve dünümüz içinde, gövdesi ve dalları bu köklerden beslenerek bugünümüze ve yarınlarımıza uzanmaktadır. Temel insani özelliklerimizi oluşturan değerlerimiz, hayatımızın rutin akışında ve karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmada eyleme geçmemizi sağlayan kudretin ve gücün kaynağıdır.

Bir toplumun geleceğinin, değerlerini benimsemiş ve bu değerleri sahip olduğu yetkinliklerle ete kemiğe büründüren insanlarına bağlı olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Bundan dolayı eğitim sistemimiz her bir üyesine uygun ahlaki kararlar alma ve bunları davranışlarında sergileme yeterliliğini kazandırma amacıyla hareket eder. Eğitim sistemi sadece akademik açıdan başarılı, belirlenmiş bazı bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir yapı değildir. Temel değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek asli görevidir; yeni neslin değerlerini, alışkanlıklarını ve davranışlarını etkileyebilmelidir. Eğitim sistemi değerleri kazandırma amacı çerçevesindeki işlevini, öğretim programlarını da kapsayan eğitim programıyla yerine getirir. “Eğitim programı”; öğretim programları, öğrenme öğretme ortamları, eğitim araç gereçleri, ders dışı etkinlikler, mevzuat gibi eğitim sisteminin tüm unsurları göz önünde bulundurularak oluşturulur. Öğretim programlarında bu anlayışla değerlerimiz, ayrı bir program veya öğrenme alanı, ünite, konu vb. olarak görülmemiştir. Tam aksine bütün eğitim sürecinin nihai gayesi ve ruhu olan değerlerimiz, öğretim programlarının her birinde ve her bir biriminde yer almıştır.

Öğretim programlarında yer alan “kök değerler” şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik. Bu değerler, öğrenme öğretme sürecinde hem kendi başlarına, hem ilişkili olduğu alt değerlerle ve hem de öteki kök değerlerle birlikte ele alınarak hayat bulacaktır.

YETKİNLİKLER

Eğitim sistemimiz yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip karakterde bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenmiştir. TYÇ sekiz anahtar yetkinlik belirlemekte ve aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:

1)     Anadilde iletişim: Kavram, düşünce, görüş, duygu ve olguları hem sözlü hem de yazılı olarak ifade etme ve yorumlama (dinleme, konuşma, okuma ve yazma); eğitim ve öğretim, iş yeri, ev ve eğlence gibi her türlü sosyal ve kültürel bağlamda uygun ve yaratıcı bir şekilde dilsel etkileşimde bulunmaktır.

2)     Yabancı dillerde iletişim: Çoğunlukla ana dilde iletişimin temel beceri boyutlarını paylaşmakta olup duygu, düşünce, kavram, olgu ve görüşleri hem sözlü hem de yazılı olarak kişinin istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim, öğretim, iş yeri, ev ve eğlence gibi uygun bir dizi sosyal ve kültürel bağlamda anlama, ifade etme ve yorumlama becerisine dayalıdır. Yabancı dillerde iletişim, aracılık etme ve kültürlerarası anlayış becerilerini de gerektirmek tedir. Bireyin yeterlilik seviyesi, bireyin sosyal ve kültürel geçmişi, çevresi, ihtiyaçları ve ilgilerine bağlı olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma boyutları ile farklı diller arasında değişkenlik gösterecektir.

3)     Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler: Matematiksel yetkinlik, günlük hayatta karşılaşılan bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme tarzını geliştirme ve uygulamadır. Sağlam bir aritmetik becerisi üzerine inşa edilen süreç, faaliyet ve bilgiye vurgu yapılmaktadır. Matematiksel yetkinlik, düşünme (mantıksal ve uzamsal düşünme) ve sunmanın (formüller, modeller, kurgular, grafikler ve tablolar) matematiksel modlarını farklı derecelerde kullanma beceri ve isteğini içermektedir.

Bilimde yetkinlik, soruları tanımlamak ve kanıta dayalı sonuçlar üretmek amacıyla doğal dünyanın açıklanmasına yönelik bilgi varlığına ve metodolojiden yararlanma beceri ve arzusuna atıfta bulunmaktadır. Teknolojide yetkinlik, algılanan insan istek ve ihtiyaçlarını karşılama bağlamında bilgi ve metodolojinin uygulanması olarak görülmektedir. Bilim ve teknolojide yetkinlik, insan etkinliklerinden kaynaklanan değişimleri ve her bireyin vatandaş olarak sorumluluklarını kavrama gücünü kapsamaktadır.

4)     Dijital yetkinlik: İş, günlük hayat ve iletişim için bilgi iletişim teknolojilerinin güvenli ve eleştirel şekilde kullanılmasını kapsar. Söz konusu yetkinlik, bilgiye erişim ve bilginin değerlendirilmesi, saklanması, üretimi, sunulması ve alışverişi için bilgisayarların kullanılması ayrıca internet aracılığıyla ortak ağlara katılım sağlanması ve iletişim kurulması gibi temel beceriler yoluyla desteklenmektedir.

5)     Öğrenmeyi öğrenme: Bireyin kendi öğrenme eylemini etkili zaman ve bilgi yönetimini de kapsayacak şekilde bireysel olarak veya grup hâlinde düzenleyebilmesi için öğrenmenin peşine düşme ve bu konuda ısrarcı olma yetkinliğidir. Bu yetkinlik, bireyin var olan imkânları tanıyarak öğrenme ihtiyaç ve süreçlerinin farkında olmasını ve başarılı bir öğrenme eylemi için zorluklarla başa çıkma yeteneğini kapsamaktadır. Yeni bilgi ve beceriler kazanmak, işlemek ve kendine uyarlamak kadar rehberlik desteği aramak ve bundan yararlanmak anlamına da gelir. Öğrenmeyi öğrenme, bilgi ve becerilerin ev, iş yeri, eğitim ve öğretim ortamı gibi çeşitli bağlamlarda kullanılması ve uygulanması için önceki öğrenme ve hayat tecrübelerine dayanılması yönünde öğrenenleri harekete geçirir.

6)     Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler: Bu yetkinlikler kişisel, kişilerarası ve kültürlerarası yetkinlikleri içermekte; bireylerin farklılaşan toplum ve çalışma hayatına etkili ve yapıcı biçimde katılmalarına imkân tanıyacak; gerektiğinde çatışmaları çözecek özelliklerle donatılmasını sağlayan tüm davranış biçimlerini kapsar. Vatandaşlıkla ilgili yetkinlik ise bireyleri, toplumsal ve siyasal kavram ve yapılara ilişkin bilgiye, demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni hayata tam olarak katılmaları için donatmaktadır.

7)     İnisiyatif alma ve girişimcilik: Bireyin düşüncelerini eyleme dönüştürme becerisini ifade eder. Yaratıcılık, yenilik ve risk almanın yanında hedeflere ulaşmak için planlama yapma ve proje yönetme yeteneğini de içerir. Bu yetkinlik, herkesi sadece evde ve toplumda değil işlerine ait bağlam ve şartların farkında olabilmeleri ve iş fırsatlarını yakalayabilmeleri için aynı zamanda iş hayatında desteklemekte; toplumsal ve ticari etkinliklere girişen veya katkıda bulunan kişilerin ihtiyaç duydukları daha özgün bilgi ve beceriler için de bir temel teşkil etmektedir. Etik değerlerin farkında olma ve iyi yönetişimi desteklemeyi de kapsar.

8)     Kültürel farkındalık ve ifade: Müzik, sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatlar dâhil olmak üzere çeşitli kitle iletişim araçları kullanılarak görüş, deneyim ve duyguların yaratıcı bir şekilde ifade edilmesinin öneminin takdiridir.

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI

Hiçbir insan bir başkasının birebir aynısı değildir. Bu sebeple öğretim programlarının ve buna bağlı olarak ölçme ve değerlendirme sürecinin “herkese uygun”, “herkes için geçerli ve standart olması” insanın doğasına terstir. Bu sebeple ölçme ve değerlendirme sürecinde azami çeşitlilik ve esneklik anlayışıyla hareket edilmesi şarttır. Öğretim programları bu açıdan bir yol göstericidir. Öğretim programlarından ölçme değerlendirmeye ait bütün unsurları içermesini beklemek gerçekçi bir beklenti olarak değerlendirilemez. Eğitimde çeşitlilik; birey, eğitim düzeyi, ders içeriği, sosyal ortam, okul imkânları vb. iç ve dış dinamiklerden ciddi şekilde etkilendiği için, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının etkililiğini sağlamada öncelik öğretim programlarından değil öğretmen ve eğitim uygulayıcılarından beklenir. Bu noktada özgünlük ve yaratıcılık öğretmenlerden temel beklentidir.

Bu bakış açısından hareketle öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yön veren ilkeleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

1.     Ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğretim programının tüm bileşenleri ile azami uyum sağlamalı, kazanım ve açıklamaların sınırları esas alınmalıdır.

2.     Öğretim programı, ölçme sürecinde kullanılabilecek ölçme araç ve yöntemleri açısından uygulayıcılara kesin sınırlar çizmez, sadece yol gösterir. Ancak tercih edilen ölçme ve değerlendirme araç ve yönteminde, gereken teknik ve akademik standartlara uyulmalıdır.

3.     Eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamaları eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve eğitim süreci boyunca yapılır. Ölçme sonuçları tek başına değil izlenen süreçlerle birlikte bütünlük içinde ele alınır.

4.     Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrencileri kapsayan, bütün öğrenciler için genel geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek uygun değildir. Öğrencinin akademik gelişimi tek bir yöntemle veya teknikle ölçülüp değerlendirilmez.

5.     Eğitim sadece “bilme (düşünce)” için değil, “hissetme (duygu)” ve “yapma (eylem)” için de verilir; dolayısıyla sadece bilişsel ölçümler yeterli kabul edilemez.

6.     Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir.

7.     Bireylerin ölçme ve değerlendirmeye konu olan ilgi, tutum, değer ve başarı gibi özellikleri zamanla değişebilir. Bu sebeple söz konusu özellikleri tek bir zamanda ölçmek yerine süreç içindeki değişimleri dikkate alan ölçümler kullanmak esastır.

BİREYSEL GELİŞİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Öğretim programlarının geliştirilmesi sürecinde insanın çok yönlü gelişimsel özelliklerine dair mevcut bilimsel bilgi ve birikim dikkate alınarak bütün bileşenler arasında ahengi dikkate alan harmonik bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu bağlamda bazı temel gelişim ilkelerine değinmek yerinde olacaktır.

Öğretim programları, insan gelişiminin belirli bir dönemde sonlanmadığı ve gelişimin hayat boyu sürdüğü ilkesi ile hazırlanmıştır. Bu sebeple öğretim programlarında, her yaş döneminde bireylerin gelişim özelliklerini dikkate alarak destekleyici önlemler alınması önerilmektedir.

Gelişim, hayat boyu sürse de tek ve bir örnek yapıda değildir. Evreler hâlinde ilerler ve her evrede bireylerin gelişim özellikleri farklıdır. Evreler de başlangıç ve bitişleri açısından homojen değildir. Bu sebeple programlar olabildiğince bunu göz önünde bulunduran bir hassasiyetle yapılandırılmıştır. Programların amaçlarını ve kazanımlarını gerçekleştirme sürecinde gerekli uyarlamaların öğretmen tarafından yapılması beklenir.

Gelişim dönemleri ardışık ve değişmeyen bir sıra izler. Her evrede olup bitenler takip eden evreleri etkiler.

Öte yandan bu ardışıklık belirli yönelimlerle karakterize edilir: basitten karmaşığa, genelden özele ve somuttan

soyuta doğru gelişim gibi. Program geliştirme sürecinde söz konusu yönelimler hem bir alandaki yeterliliği

oluşturan kazanım ve becerilerin ön şart ve ardıllığı noktasında dikkate alınmış hem de sınıflar düzeyinde derslerin dağılımlarında ve birbirleriyle ilişkilerinde göz önünde bulundurulmuştur.

Öğretim programlarında insan gelişiminin bir bütün olduğu ilkesi ile hareket edilmiştir. İnsanın farklı gelişim alanlarındaki özellikleri birbirleri ile etkileşim hâlindedir. Söz gelimi dil gelişimi düşünce gelişimini etkiler ve düşünce gelişiminden etkilenir. Bu sebeple öğretmenlerden, öğrencinin edindiği bir kazanımın, gelişimde başka bir alanı da etkileyeceğini dikkate alması beklenir.

Öğretim programları bireysel farklılıklara ilişkin hassasiyetler göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır. Kalıtımsal, çevresel ve kültürel faktörlerden kaynaklanan bireysel farklılıklar ilgi, ihtiyaç ve yönlenme açısından da kendini belli eder. Öte yandan bu durum bireylerarası ve bireyin kendi içindeki farklılıkları da kapsar. Bireyler hem başkalarından farklılık gösterir hem de kendi içindeki özellikleri ile farklıdır. Örneğin bir bireyin soyut düşünme yeteneği güçlü iken aynı bireyin resim yeteneği zayıf olabilir.

Gelişim hayat boyu sürmekle birlikte bu gelişimin hızı evrelere göre değişkendir. Hızın yüksek olduğu zamanlar gelişim açısından riskli ve kritik zamanlardır. Bu sebeple öğretmenlerin gelişim hızının yüksek olduğu zamanlarda öğrencinin durumuna daha duyarlı davranması beklenir. Söz gelimi ergenlik dönemi kimlik edinimi için kritik dönemdir ve eğitim bu dönemde kimlik edinimini destekleyici sosyal etkileşimleri artırır ve yönetir.

SONUÇ

Elimizdeki programları güncelleme sürecinde hangi işlemlerden ve aşamalardan geçtiğimiz üzerine bilgi vermek de yerinde olacaktır. Bu bağlamda:

       Farklı ülkelerin son yıllarda benzer gerekçelerle yenilenip güncellenen öğretim programları incelenmiş,

       yurt içinde ve yurt dışında eğitim öğretim ve programlar üzerine yapılan akademik çalışmalar taranmış,

       başta Anayasamız olmak üzere ilgili mevzuat, kalkınma planları, hükûmet programları, şûra kararları, siyasi partilerin programları, sivil toplum kuruluşları ve sivil araştırma kurumları tarafından hazırlanan raporlar vb. dokümanlar analiz edilmiş,

       Millî Eğitim Bakanlığı programlar ve öğretim materyalleri daire başkanlıkları tarafından geliştirilen anketler aracılığıyla öğretmen ve yöneticilerin programlar ve haftalık ders çizelgelerine yönelik görüşleri toplanmış,

       illerden gelen her bir branşla ilgili zümre raporları incelenmiş,

       branşlara yönelik açık uçlu sorulardan oluşan ve elektronik ortamda erişime açılan anket verileri derlenmiş, • eğitim fakültelerimizin branşlar ölçeğinde hazırladıkları raporlar incelenmiş,

bütün görüş, öneri, eleştiri ve beklentiler, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden uzman personel, öğretmenve akademisyenlerden oluşan çalışma gruplarınca değerlendirilmiştir. Yapılan tespitler doğrultusunda öğretim programlarımız gözden geçirilip güncellenmiş ve yenilenmiştir. Programların uygulanmasına 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla topyekûn geçilecek ve sonrasında yapılacak izleme değerlendirme sonuçlarına göre yine gerekli güncellemeler yapılacaktır. Böylelikle programlarımızın gelişmelerle ve bilimsel, sosyal, teknolojik vb. ihtiyaçlarla koşutluğunun sürekliliği sağlanmış olacaktır.

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN ÖZEL AMAÇLARI

Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin amacı, öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte bunlarla ilişkili hayat becerilerini ve değerleri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır. 

Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersini alarak ilkokuldan mezun olan öğrencilerin, ders amacı doğrultusunda aşağıdaki amaçlara ulaşmaları beklenmektedir:

1.     Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili ve öz güvenle kullanır. 

2.     Hareket becerileri ile ilgili kavramları kullanır. 

3.     Oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerini kullanır. 

4.     Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinlik kavramlarıyla ilkelerini açıklar ve bunları uygular. 

5.     Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinliklere istekle düzenli olarak katılır.

6.     Oyun ve fiziki etkinlik dersinde, kültürel birikimimiz ve değerlerimizle ilgili aşağıdaki amaçlara ulaşılır:

a.  Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunlar ile dansları tanır ve uygular.

b.  Bayram, kutlama ve törenlere  isteyerek katılır.

7.     Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerilerini ge-

liştirir.

8.     Oyun ve fiziki etkinliklerde iletişim becerileri, iş birliği, adil oyun (fair play), sosyal sorumluluk,  liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı özelliklerini geliştirir.

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN ALANA ÖZGÜ BECERİLERİ

Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler aşağıda sunulmuştur.

    Dayanıklılık

    Çabukluk

    Esneklik

    Hareketlilik

    Koordinasyon

    Kuvvet

    Ritim

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN UYGULANMASINDA DİKKAT  

EDİLECEK HUSUSLAR

Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı uygulamasında öğretmenler aşağıda belirtilen hususları dikkate almalıdırlar:

1.     Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin temel ilkeleri, öğrencilerin oyun ve fiziki etkinliklerle ilgili gelişim özellikleri dikkate alınarak okula özgü uyarlamalar yapılır.

2.     Öğrenme-öğretme yaklaşımları ve stratejileri belirleirken diğer derslerle ve gündelik hayatla ilişkilendirmeye özen gösterilir.

3.     Paydaş rol ve sorumlulukları, yapılabilecek iş birlikleri dikkate alınır.

4.     Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin dayandığı temel ilkeler çerçevesinde tüm öğrenme-öğretme süreci yönlendirilmelidir. Bu ilkeler aşağıda sunulmuştur:

  Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi oyun yoluyla öğrenme temellidir.

  Öğrencilerin gelişimi bir bütün olarak ele alınmıştır.

  Öğrenci merkezli ortamlarda, öğrencilerin kendi öğrenmelerini yapılandırmalarına imkân verir.

  Süreç ağırlıklıdır.

  Gelişimsel ve sarmal bir yapıdadır.

  Esnek bir yapıdadır.

  Temalar/konular istenilen kazanımlara ulaşmada sadece bir araçtır.

  Öğrencilerin eğitiminde çevresi ve diğer kişilerle deneyimleri önemlidir.

  Öğrenme-öğretme ortamlarında bireysel, eşli ve grupla çalışmalar (etkinlikler) dengeli bir şekilde sunulur.

  Yenilikçi, eleştirel ve yansıtıcı düşünme ön plandadır.

  Evrensel ve toplumsal değerlere yer verilmiştir.

  Centilmence oyun ve mücadele anlayışı geliştirme önemsenmiştir.

  Öğretmene özgürlük tanınmış, kendi özgürlüğünü katmasına fırsatlar sunulmuştur.

  Tüm öğrencilerin katılımı önemlidir.

  Çevreye ve doğaya duyarlılık önemlidir. 

  Eğlenerek öğrenme ortamı sunar.

  Değerlendirme süreci çok yönlüdür.

  Aktif ve sağlıklı hayat alışkanlığı kazandırır.

5.     İlkokul öğrencilerinin gelişim özellikleri, Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı kazanımlarının hazırlanmasında temel yol göstericidir. Öğrencilerde, bireysel farklılıklardan dolayı bir önceki veya bir sonraki sınıf düzeyindeki gelişim özelliklerinin görülebileceği unutulmamalı, bu özellikler bir bütünlük içerisinde değerlendirilmelidir.

6.     Bu Program’daki çıktılara ulaşmak için öğretmenler, öğrencilerin bireysel özellikleri ile sosyal ve fiziksel çevrelerinin özellikleri doğrultusunda uyarlamalar yapmalıdırlar. Örneğin öğretmenler etkinlik seçimi ve uygulamalarında okul çevresinin sosyal, kültürel durumu, veli beklentileri ve hassasiyetleri dikkate alınarak modern danslar yerine halk danslarına yer verebilirler. Bu amaçla eğitim öğretim yılı başında öğretmenlerin Şekil 1’de belirtilen her bir boyutu gözden geçirerek düzenlemeler yapmaları önerilir.

Şekil 1. Okula özgü düzenlemelerde incelenmesi gereken temel unsurlar

7.     Öğretmenler öğrencilerin dersin kazanımlarına ulaşmaları için en uygun model (doğrudan, bireyselleştirilmiş, iş birliğine dayanan, akran, araştırma, taktik oyun, kişisel ve sosyal sorumluluk modelleri), strateji (sunuş, buluş, araştırma/inceleme vb.) ve yöntemleri/stilleri (komut, alıştırma, eşli çalışma, kendini denetleme, katılım, yönlendirilmiş buluş, problem çözme, öğrencinin tasarımı, öğrencinin başlatması, kendi kendine öğrenme) kullanmalıdırlar. Sadece geleneksel öğreten merkezli öğretime dayanan yaklaşımların kullanımı, bu Öğretim Programı’nın çıktılarına ulaşmak için yeterli olmayacaktır. Öğrenen merkezli öğretim yaklaşımlarından mutlaka yararlanılmalıdır.

8.     Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı’nın genel çıktılarına ulaşmak için diğer derslerle ve hayatla ilişkilendirme yapılması önemlidir. Öğretmenler Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı’nı uygularken ilkokulda yer alan Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri ve Müzik derslerindeki konularla ilişkilendirme yapmalıdır. 

Bu Öğretim Program’ındaki öğrenme çıktılarına ve kazanımlara ulaşmak için öğrenci deneyimlerinin hayatla ilişkilendirilmesi gerekir. Öğrenciler, dersteki çalışmalarını ders dışındaki zamanlarında uygun fiziksel etkinliklere ve sporlara katılarak pekiştirmelidirler. Bu sebeple öğrencilerin kendi yaşantı çevrelerindeki fiziksel etkinlik ve spor imkânlarını tanımaları, bunları etkili bir şekilde kullanmaları konusunda öğretmenler, rehber ve destekleyici olmalıdır.

9.     Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı hedeflerine ulaşabilmek için kişisel (öğrenciler, öğretmenler, veliler, okul yöneticileri, antrenörler vb.) ve kurumsal paydaşların (okul, il spor müdürlükleri, spor federasyonları, kulüpler, belediyeler, il sağlık müdürlükleri vb.) iş birliği içinde olması önemlidir. Bu iş birliğinin sağlanmasında, okul yönetimi ile sınıf öğretmenleri yönlendirici olmalıdırlar. Okulun, özellikle kurumlarla/spor kulüpleri ile bir iş birliği planı olmalıdır. Bunun yanında öğretmenler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği okullarda kurulan iş  sağlığı ve güvenliği kurulları ile iş birliği yapmalıdırlar.

10.   Veliler sürecin niteliği, bu niteliği artıracak yol ve yöntemler konusunda bilgilendirilmelidirler. Onlardan, Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı hedefleri doğrultusunda çocuklarının düzenli olarak fiziksel etkinlik yapacağı fırsatlar oluşturmaları istenmelidir. Bunun önemi açıklanmalıdır. Öğrencilerin okul içinde, dışında katılacakları fiziksel etkinlik ve sporlarda antrenörler ve liderler, sınıf öğretmenleri ile iş birliği yaparak öğrenciler için katılımı, eğlenmeyi, sağlık ve zindelik yararı elde etmeyi destekleyen programlar sunmalıdırlar.

11.   Öğrencilerin özel gereksinimleri olduğu durumlarda, ders uygulamalarında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Özel gereksinimler; öğrenme güçlüğü çekme, sağlık sorunu, çeşitli engellilikler vb. sebeplerden olabileceği gibi özel niteliklere sahip olma, öğrenme hedeflerine önceden/akranlarından daha erken ulaşmış olma gibi nedenlerden de doğabilir.

Öğretmenler öğrencilerin özel gereksinimlerini belirledikten sonra gerekiyorsa ilgili kişi ve kuruluşlardan da yardım alarak bu öğrencilerin Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi uygulamalarına katılmalarını sağlamalıdırlar. Sağlık sorunu olanlar için veliler ve aile hekimleriyle iş birliği yaparak öğrencilerin özel gereksinimlerine uygun, sağlıklarını destekleyecek yöntemler, araç ve gereçlerle derse katılımlarının sağlanması buna örnek verilebilir.

12.   Bu Öğretim Programı’nın amaçlarına ulaşması için, öğretmenlere ve öğrencilere yardımcı olması amacıyla hazırlanan “Fiziksel Etkinlik Kartları (FEK)” kullanılmalıdır.

FEK sarı ve mor kart gruplarından oluşmaktadır. Sarı kart grubunda “Öğretmen Kartı”, “Temel Hareket Becerileri Kartları”, “Temel Hareket Kavramları Kartı”, “Birleştirilmiş Hareket Kartları”, “Sağlık Anlayışı Kartları”, “Spor Engel Tanımaz Kartı” ve “Fiziksel Etkinlik ve Beslenme Piramidi Kartı” vardır. Mor kart grubunda ise “Öğretmen Kartları”, “File ve Raket Oyunları”, “Hücum Oyunları”, “Vurma ve Yakalama Oyunları”, “Etkin Katılım”, “Sağlık Anlayışı” ve “Spor Engel Tanımaz” kartları vardır. Bu Öğretim Programı’nın kazanım açıklamalarında ilgili FEK’lere  yönlendirmeler yapılmıştır.

Bunun yanında öğretmenler, derslerinde ele aldıkları kazanım ve konuya uygun olarak “Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı” ve çeşitli kaynak kitaplardan da yararlanmalıdırlar. Bu kaynakların seçiminde ve kullanımında, 1-4. sınıf öğrencilerinin yaş ve gelişim özelliklerine uygunluğuna önem verilmelidir. Ayrıca ders amaçlarına uygun oyun ve fiziki etkinliklerle ilgili dergi, gazete vb. kaynaklardan da yeri geldiğinde yararlanılmalıdır.

Eğitimde video, video kamera, projeksiyon cihazı, fotoğraf makinesi, bilgisayar ve adımsayar gibi teknolojilerden yararlanılmalıdır. İnternet kaynakları, öğretmen tarafından incelenerek uygun olanlar öğrencilerin kullanımı için önerilebilir. Özellikle Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi, Türkiye Millî Paralimpik Komitesi, TÜBİTAK gibi kurumların İnternet sitelerindeki bilgilerin kullanımına önem verilmelidir.

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN YAPISI

Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi, ilkokul 1-4. sınıflarda okuyan öğrencilerin oyun oynamalarına, fiziki etkinliklere katılmalarına ve bu süreçlerde bedensel, zihinsel, kişisel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak tüm eğitim süreçlerini içerir. Bu eğitim sürecinde öğrencilerin yaş düzeyi, hazırbulunuşlukları, ilgileri, beklentileri, yöresel özellikler gibi etkenlerin dikkate alınması öngörülür. Ders, öğrencilerin yaşına ve fiziksel özelliklerine uygun olarak etkinliklere katılacağı ve oyun oynayacağı şekilde planlanır. 

Bu doğrultuda Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi, ilkokul 1-4. sınıflar düzeyindeki öğrencilerin gelişim ihtiyaçları ve eğitim öncelikleri göz önüne alınarak “Hareket Yetkinliği” ve “Aktif ve Sağlıklı Hayat” olmak üzere iki temel öğrenme ve gelişim alanı üzerine tasarlanmıştır (Tablo 1). İki öğrenme alanını dokuz adet öğrenme çıktısı desteklemektedir. Sarmal bir yapıda olan sınıf düzeylerine özgü kazanımlar, Program çıktılarından yola çıkılarak oluşturulmuştur.   

Program’ın yapısındaki önemli unsurlardan birisi Program amaçlarına ulaşmada öğretmenlere ve öğrencilere yol gösterici olması beklenen “Fiziksel Etkinlik Kartları (FEK)” dır. Ders kazanımları ile ilişkilendirilen Fiziksel Etkinlik Kartları, oyunlaştırılmış hareket becerileri ve oyunları görsel destekli olarak sunmaktadır. 

Program amaç ve çıktılarından yola çıkılarak sınıf düzeylerine göre belirlenmiş kazanımlar ve sınıf düzeyine göre öğrenme alanı/alt öğrenme alanı/kazanım dağılımları aşağıda sunulmuştur.

Öğrenme Alanı

Alt Öğrenme Alanı

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

1. Hareket Yetkinliği

Hareket becerileri

5

9

8

5

Hareket kavramları ve ilkeleri

4

3

1

3

Hareket stratejileri ve taktikleri

2

1

2

2

2. Aktif ve Sağlıklı Hayat

Düzenli fiziksel etkinlik

2

2

2

2

Fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri

8

10

13

9

Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz

3

3

3

4

Toplam

 

24

28

29

25

 

Tablo 1. Öğrenme alanları ve sınıf düzeylerine göre kazanım dağılımları

1.  SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

1.1.  HAREKET YETKİNLİĞİ ÖĞRENME ALANI

1.1.1.  Hareket Becerileri

O.1.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini yapar.

“Yer Değiştirme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 8. kartlar) etkinlikler kullanılabilir.

O.1.1.1.2. Dengeleme hareketlerini yapar.

“Dengeleme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı  9-17 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir.

O.1.1.1.3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

“Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 18-19-20-21 ve 25. kartlar) etkinlikler kullanılabilir.

O.1.1.1.4. İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.

“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.1.1.1.5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

“Adımlar” ve  “Yer Değiştirmeler - Dönüşler” FEK’lerindeki (mor 1-2. kartlar) etkinlikler kullanılabileceği gibi geleneksel halk danslarına da yer verilebilir.

1.1.2.  Hareket Kavramları ve İlkeleri

O.1.1.2.1. Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.

“Yer Değiştirme Hareketleri” (sarı 1-8 arasındaki kartlar) ve “Dengeleme Hareketleri” (sarı, 9-17 arasındaki kartlar) FEK’lerindeki etkinliklerden yararlanılabilir.

O.1.1.2.2. Kişisel ve genel alanını fark eder.

“Yer Değiştirme Hareketleri” (sarı 1-8 arasındaki kartlar) ve “Dengeleme Hareketleri” (sarı, 9-17 arasındaki kartlar) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.

O.1.1.2.3. Verilen bir dizi hareketi, temel hareket beceri gruplarından uygun olanla ilişkilendirir.

“Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve “Nesne Kontrolü Gerektiren” hareketlerle ilgili tüm FEK’lerden (sarı kartlar) yararlanılmalıdır.

O.1.1.2.4. Oyunu belirlenen kurallara göre oynar.

“Birleştirilmiş Hareketler” (sarı 27-33. kartlar)  grubundaki basit kurallı oyunlardan yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

1.1.3.  Hareket Stratejileri ve Taktikleri

O.1.1.3.1. Temel hareketleri yaparken dengesini sağlamak için stratejiler geliştirir.

“Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve “Nesne Kontrolü” gerektiren hareketlerle ilgili tüm FEK’lerden (sarı kartlar) yararlanılabilir.

O.1.1.3.2. Oyunda kullanılan basit stratejileri tanımlar.

“Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve “Nesne Kontrolü Gerektiren” hareketlerle ilgili tüm FEK’lerden (sarı kartlar) yararlanılabilir.  

1.2. AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT ÖĞRENME ALANI

1.2.1.  Düzenli Fiziksel Etkinlik

O.1.2.1.1. Oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

Tüm sarı FEK’lerdeki fiziki etkinlikler ve önceki kazanımlarda önerilen oyunlara düzenli katılımları sağlanmalıdır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.1.2.1.2. Sınıf dışında oyunlar oynar.

Sınıf dışında (okul bahçesi vb.) gerçekleştirilen tüm etkinliklerden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

1.2.2.  Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

O.1.2.2.1. Sağlık ile oyun ve fiziki etkinlikler arasındaki ilişkiyi açıklar.

Tüm sarı FEK’lerdeki “Sağlık Anlayışı” bölümlerinden yararlanılabilir. “Sağlık Anlayışı I ve II” FEK’leri öncelikli olarak kullanılmalıdır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.1.2.2.2. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.

“Sağlık Anlayışı I ve II” sarı FEK’lerinden yararlanılmalıdır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.1.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak ve güvenliği için dikkat etmesi gereken unsurları söyler.

“Sağlık Anlayışı I ve II” sarı FEK’lerinden yararlanılabilir.

O.1.2.2.4. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.

“Beslenme Piramidi” FEK’inden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır. 

O.1.2.2.5. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler. 

Tüm sarı FEK’lerdeki “Sağlık Anlayışı” bölümlerinden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.1.2.2.6. Güvenli alanlarda oynar.

Tüm sarı FEK’lerdeki “Güvenlik” bölümlerinden yararlanılmalıdır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.1.2.2.7. Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

“Biz Bir Takımız”, “Eşini Yönlendir”(mor 2. kart) FEK’lerdeki etkinlikler öncelikli olarak kullanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.1.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel güç ve becerilerin farklı olabileceğini açıklar. 

Tüm sarı FEK’lerdeki “Çeşitlendirme” bölümlerinden yararlanılabilir. Ayrıca “Spor Engel Tanımaz” FEK’i kullanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

1.2.3.  Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

O.1.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

“Adımlar”, “Yer Değiştirmeler - Dönüşler”, “Grup Dansları” (mor 1-2-3. kartlar) ve “Kültürümü Tanıyorum” (mor 1. kart) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.1.2.3.2. Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

“Kültürümü Tanıyorum” (mor 1. kart) FEK’lerindeki etkinlikleri kullanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.1.2.3.3. Geleneksel çocuk oyunlarını oynar.

Geleneksel çocuk oyunlarımızdan yararlanılmalıdır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

2.  SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

2.1.  HAREKET YETKİNLİĞİ ÖĞRENME ALANI

2.1.1.  Hareket Becerileri

O.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar.

“Yer Değiştirme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 3-8 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Koşma kartı ile (3. kart) başlanarak sıra olmaksızın diğer FEK’lerdeki etkinlikler yeri geldiğinde kullanılabilir.

O.2.1.1.2. Yer değiştirme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.

“Yer Değiştirme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 3-8 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Galop– kayma kartı (6.kart) ile uygulamalara başlanıp diğer FEK’lerdeki etkinlikler yeri geldiğinde kullanılmalıdır.

O.2.1.1.3. Dengeleme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar.

“Dengeleme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 9-17 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Dengeleme hareketleri kart grubundan ağırlık aktarımı (12. kart) ve statik-dinamik (15. kart) denge kartlarıyla uygulanmaya başlanmalı ve diğer FEK’lerdeki etkinlikler yeri geldiğinde kullanılmalıdır.

O.2.1.1.4. Dengeleme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.

“Dengeleme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 9-17 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Eğilme (9. kart), başlama–durma (14. kart) ve statik-dinamik denge (15.  kart) kartlarıyla etkinliklere başlanabilir.

Sıra olmadan diğer FEK’lerdeki etkinlikler yeri geldiğinde kullanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.2.1.1.5. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri artan bir doğrulukla yapar.

“Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 18-26 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Atma-tutma (19. kart) ve yakalama (20. kart) etkinlikleri ile başlanabilir. Diğer FEK’lerden yeri geldiğinde yararlanılmalıdır.

O.2.1.1.6. Nesne kontrolü gereken hareketleri alan, efor farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.

“Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 18-26 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Yakalama (20. kart),  ayakla vurma (21. kart), raketle vurma (25. kart) etkinliklerine öncelik verilmelidir.

O.2.1.1.7. İki ve daha fazla hareket becerisini birleştirerek artan doğrulukla uygular.

“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Kuyruk yakalama/top toplama oyunu (27. kart), hedef oyunları (29. kart) ve atma-vurma oyunlarından (30. kart) öncelikle yararlanılmalıdır.

O.2.1.1.8. Verilen ritim ve müziğe uygun hareket eder.

“Adımlar”, “Yer Değiştirmeler - Dönüşler” ve “Grup Dansları” FEK’lerindeki (mor 1, 2 ve 3. kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Adımlar kartına (1. kart) öncelikle yer verilmeli ve dans kartlarındaki etkinlikler çeşitli ekipmanlarla yapılmalıdır.

O.2.1.1.9. Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini içeren basit kurallı oyunlar oynar.

“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27 ve 33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

2.1.2.  Hareket Kavramları ve İlkeleri

O.2.1.2.1. Temel hareket becerilerini uygularken hareketin tekniğine ait özellikleri söyler.

Tüm sarı FEK’lerin “Öğrenme Anahtarı” bölümlerinden yararlanılmalıdır.

O.2.1.2.2. Vücut bölümlerinin hareketlerini açıklar.

“Yer Değiştirme Hareketleri” yürüme  (sarı 2. kart) ve yuvarlanma (sarı 7. kart) FEK’lerinden öncelikli olarak yararlanılmalıdır.

O.2.1.2.3. Efor kavramına göre vücudunun nasıl hareket edeceğini açıklar.

“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Bayrak yarışı oyunları ve hedef oyunları (28-29. kartlar) FEK’leri “efor” kavramının içeriğini yansıtmaktadır.

2.1.3.  Hareket Stratejileri ve Taktikleri

O.2.1.3.1. Oyunda basit stratejileri ve taktikleri kullanır.

“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerinin (sarı 27-33. kartlar) çeşitlendirme bölümlerinden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

2.2. AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT ÖĞRENME ALANI

2.2.1.  Düzenli Fiziksel Etkinlik

O.2.2.1.1. Çevresindeki imkânları kullanarak oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

Tüm sarı FEK’lerdeki fiziki etkinlikler ve önceki kazanımlarda önerilen oyunlardan yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.2.2.1.2. Fiziksel uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.

“Birleştirilmiş Hareketler” (sarı 27-33 arasındaki kartlar) FEK’lerinden yararlanılabilir. Bayrak yarışı oyunları, hedef oyunları (28-29. kartlar) FEK’leri fiziksel uygunluğu destekleyen içeriği yansıtmaktadır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

 

2.2.2.  Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

O.2.2.2.1. Sağlıklı olmak için oyun ve fiziki etkinliklere neden katılması gerektiğini açıklar.

“Sağlık Anlayışı I ve II” sarı FEK’lerden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.2.2.2.2. Fiziksel uygunluğu oluşturan kavramları açıklar.

“Fiziksel Etkinlik Piramidi” FEK’inden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.2.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinlikler ile fiziksel uygunluk kavramları arasında ilişki kurar.

O.2.2.2.4. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak için dikkat etmesi gereken unsurları açıklar.

“Sağlık Anlayışı I ve II” sarı FEK’lerinden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.2.2.2.5. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken kendisi için güvenlik riski oluşturan unsurları açıklar.

Tüm sarı FEK’lerin “Güvenlik ve Ekipman” bölümlerinden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.2.2.2.6. Oyun ve fiziki etkinliklerde güvenlik riski oluşturmayan davranışlar sergiler.

Tüm sarı FEK’lerin “Güvenlik ve Ekipman” bölümlerinden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.2.2.2.7. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendisi ve başkaları arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklar.

Tüm sarı FEK’lerdeki fiziki etkinliklerden yararlanılabilir.

O.2.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara karşı duyarlılık gösterir.

Tüm sarı FEK’lerdeki “Çeşitlendirme” bölümlerinden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.2.2.2.9. Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliğine dayalı davranışlar gösterir. 

“Etkin Katılım-Açık Alan Oyunları” (mor kart grubu) FEK’lerden yararlanılabilir. “Iş Birliği Yapalım” (1. kart) etkinliği öncelikli olarak kullanılmalıdır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.2.2.2.10. Doğada oyun ve fiziki etkinliklere katılırken çevreye duyarlılık gösterir.

Doğada (okul bahçesi vb.) gerçekleştirilen tüm etkinliklerden yararlanılmalıdır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

2.2.3. Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

O.2.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenlere istekle katılır.

Tüm sarı FEK’lerdeki fiziki etkinlikler ve önceki kazanımlarda önerilen oyunlardan yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.2.2.3.2. Kültürümüze ait basit ritimli dans adımlarını yapar.

“Kültürümüzü Tanıyorum” (mor halk dansları 1-3. kartlar) FEK’leri kullanılabilir. “Kafkas Halk Dansı” (1.kart) kartı ile başlanmalıdır. Kol ve bacak koordinasyonu algılama öncelikli olmalıdır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.2.2.3.3. Geleneksel çocuk oyunlarını oynar.

“Etkin Katılım-Geleneksel Çocuk Oyunları”  (mor) FEK’lerinden yararlanılabilir. “Yedi Kale (Kule)” (1.kart) FEK’i öncelikle uygulanmalıdır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

3.  SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

3.1.  HAREKET YETKİNLİĞİ ÖĞRENME ALANI

3.1.1.  Hareket Becerileri

O.3.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan çeviklikle yapar.

 “Yer Değiştirme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 3-8 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Uygulamada öncelik koşma (3. kart) ve atlama-sıçrama (4. kart) FEK’lerinde olmalı, daha sonra sıra olmadan diğer kartlardaki etkinlikler yeri geldiğinde kullanılmalıdır.

O.3.1.1.2. Yer değiştirme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak artan bir doğrulukla yapar.

“Yer Değiştirme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 3-8 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Vücut farkındalığı atlama-sıçrama (4. kart) kartı; alan farkındalığı ve ilişkiler için adım al-sek (5. kart) kartı ile başlanmalıdır. Sıra olmadan diğer FEK’lerdeki etkinlikler yeri geldiğinde kullanılmalıdır.

O.3.1.1.3. Çeşitli nesnelerin üzerinde dengeleme hareketlerini yapar. 

“Dengeleme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 13-16. kartlar) etkinlikler kullanılmalıdır.

O.3.1.1.4. Dengeleme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak artan bir doğrulukla yapar.

“Dengeleme Hareketleri “ FEK’lerindeki (sarı 9-17 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Atlama-konma (13. kart), dönme-salınım (11. kart) FEK’lerine öncelik verilmelidir. Sıra olmadan diğer kartlardaki etkinlikler yeri geldiğinde kullanılabilir.

O.3.1.1.5. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri geliştirir.

“Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 18-26 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılmalıdır. Ayakla vurma (21. kart), top sürme (24. kart), raketle vurma (25. kart) FEK’lerine öncelik verilmelidir.

O.3.1.1.6. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri alan, efor farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak artan bir doğrulukla yapar.

“Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 18-26 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Top sürme (24. kart) ve raketle vurma (25. kart) FEK’lerine öncelik verilmelidir.

O.3.1.1.7. Seçtiği müziğe uygun koreografi oluşturur.

“Adımlar”, “Yer Değiştirmeler - Dönüşler” ve “Grup Dansları” FEK’lerindeki (mor 1-3 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Koreografi oluşturmada yönlendirici olan 3. karta öncelik verilmelidir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.3.1.1.8. Basit kurallı oyunları artan bir doğrulukla oynar.

“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Bayrak yarışı oyunları (28. kart), hedef oyunları (29. kart) ve yuvarlama tutma (31. kart) oyunlarına öncelik verilmelidir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

3.1.2.  Hareket Kavramları ve İlkeleri

O.3.1.2.1. Oyun ve fiziki etkinliklerde arkadaşının performansını gözlemleyerek geri bildirim verir.

Tüm sarı FEK’lerin “Öğrenme Anahtarı” ve “Değerlendirme ve İyileştirme”  bölümlerinden yararlanılabilir. Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

3.1.3.  Hareket Stratejileri ve Taktikleri

O.3.1.3.1. Oyun ve fiziki etkinliklerde kullanılabilecek basit stratejileri ve taktikleri açıklar.

“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Bayrak yarışı (28. kart) ve atma-vurma (30. kart) oyunlarına öncelik verilmelidir.

O.3.1.3.2. Oyun ve fiziki etkinliklerde basit stratejileri ve taktikleri uygular.

“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Atma-vurma (30.kart) ve hareketli hedef vurma  (33. kart) oyunlarına öncelik verilmelidir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

3.2. AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT ÖĞRENME ALANI

3.2.1.  Düzenli Fiziksel Etkinlik

O.3.2.1.1. Seçtiği oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

Tüm FEK’lerden yararlanılmalıdır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.3.2.1.2. Fiziksel uygunluğunu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

Tüm FEK’lerden yararlanılmalıdır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

3.2.2.  Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

O.3.2.2.1. Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğu geliştiren ilkeleri açıklar.

Tüm sarı FEK’lerin “Sağlık Anlayışı” bölümlerinden ve “Fiziksel Etkinlik Piramidi” kartından yararlanılabilir.

O.3.2.2.2. Oyun ve fiziki etkinlikler öncesinde, sırasında ve sonrasında beslenmenin nasıl olması gerektiğini açıklar.

Sağlıklı beslenme ve obeziteye farkındalık oluşturmak için “Beslenme Piramidi” FEK’inden yararlanılabilir.

O.3.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinliklerde dikkat edilmesi gereken hijyen ilkelerini nedenleriyle açıklar.

Tüm sarı FEK’lerin “Sağlık Anlayışı” bölümlerinden yararlanılmalıdır.

O.3.2.2.4. Oyun ve fiziki etkinliklerde uygun kıyafet kullanmanın önemini açıklar.

Tüm sarı FEK’lerin “Sağlık Anlayışı” bölümlerinden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.3.2.2.5. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendisi ve arkadaşları için güvenlik riski oluşturan unsurları nedenleriyle açıklar.

Tüm sarı FEK’lerin “Güvenlik ve Ekipman” bölümlerinden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.3.2.2.6. Oyun ve fiziki etkinliklere katılımda sağlığını koruma davranışları sergiler.

Tüm sarı FEK’lerin “Sağlık Anlayışı” bölümlerinden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.3.2.2.7. Oyun ve fiziki etkinliklerde güvenliği için sorumluluk alır.

Tüm sarı FEK’lerin “Güvenlik ve Ekipman” bölümlerinden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.3.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde öz güvenle hareket eder.

Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.

O.3.2.2.9. Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara saygı gösterir.

Tüm sarı FEK’lerden yararlanılabilir. Hareketli hedef vurma oyunu (33. kart), atma-tutma (19. kart), yuvarlama (22. kart), raketle vurma (25. kart) ve dönme-salınım (11. kart) kartlarındaki etkinliklere öncelik verilmelidir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.3.2.2.10. Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliği becerileri geliştirir.

“Etkin Katılım-Açık Alan Oyunları” FEK’lerinden (mor) yararlanılabilir. İş birliği yapalım (1. kart), problemi çözdüm (3. kart) kartlarına öncelik verilmelidir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.3.2.2.11. Oyun ve fiziki etkinliklerde başarıyı tebrik eder.

Tüm FEK’lerdeki oyunlardan yararlanılabilir.

             Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

 

O.3.2.2.12. Oyunlarda karşılaştığı problemlere çözümler önerir.

“Etkin Katılım-Açık Alan Oyunları” FEK’lerinden (mor) yararlanılabilir. “Problemi Çözdüm” (3. kart) etkinliğine öncelik verilmelidir.

             Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

 

O.3.2.2.13. Aktif ve sağlıklı hayat davranışı geliştirmek için çeşitli teknolojileri kullanır.

Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

 

3.2.3.  Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

O.3.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenler için hazırlık yapar.

“Kültürümü Tanıyorum” FEK’lerinden (mor) yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.3.2.3.2. Basit ritimli yöresel halk dansları yapar.

“Kültürümü Tanıyorum” FEK’lerinden (mor 1.2.3. kartlar) yararlanılabilir.

O.3.2.3.3. Seçtiği geleneksel çocuk oyunlarını arkadaşlarına oynatır.

“Etkin Katılım-Geleneksel Çocuk Oyunları” FEK’lerindeki (mor) etkinlikler kullanılabilir.  “Yedi Kale (Kule)” (1. kart) ve “Ayakkabı Saklamak” (3. kart) etkinliklerine öncelik verilmelidir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

4.  SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

4.1.  HAREKET YETKİNLİĞİ ÖĞRENME ALANI

4.1.1.  Hareket Becerileri

O.4.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar.

“Yer Değiştirme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 3-8 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir.

O.4.1.1.2. Oyunlarda dengeleme gerektiren hareketleri etkili kullanır.

“Dengeleme Hareketleri” (sarı 9-17 arasındaki kartlar) ve “Birleştirilmiş Hareketler” (sarı 27-33 arasındaki kartlar) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.

O.4.1.1.3. Oyunlarda nesne kontrolü gerektiren hareketleri etkili kullanır.

“Nesne Kontrolü Hareketleri”(sarı 18-26 arasındaki kartlar) ve “Birleştirilmiş Hareketler” (sarı 27-33 arasındaki kartlar) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.

O.4.1.1.4. Özgün, danslar yapar.

“Adımlar”, “Yer Değiştirmeler - Dönüşler” ve “Grup Dansları” (mor 1-3 arasındaki kartlar) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır. 

O.4.1.1.5. Kurallı takım oyunları oynar.

“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

4.1.2.  Hareket Kavramları ve İlkeleri

O.4.1.2.1. Hareket becerileri ile ilgili kavramları yerinde kullanır.

Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.

O.4.1.2.2. Oynadığı oyunların içindeki hareket becerilerini tanımlar.

Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.

O.4.1.2.3. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendisinin ve arkadaşlarının performanslarını değerlendirir.

Tüm  FEK’lerin “Öğrenme Anahtarı” bölümlerinden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

 

4.1.3.  Hareket Stratejileri ve Taktikleri

O.4.1.3.1. Çeşitli stratejileri ve taktikleri kullanarak oyunlar tasarlar.

“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinliklerden yararlanılabilir.

O.4.1.3.2. Çeşitli stratejileri ve taktikleri kullanarak tasarladığı oyunları arkadaşlarıyla oynar.

Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır. 

4.2. AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT ÖĞRENME ALANI

4.2.1.  Düzenli Fiziksel Etkinlik

O.4.2.1.1. Okul dışında oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

“Etkin Katılım-Açık Alan Oyunları” FEK’lerinden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır. 

O.4.2.1.2. Fiziksel uygunluğunu geliştirmek için hazırladığı programları uygular.

“O.4.2.2.1.” kazanımında öğrenciler tarafından hazırlanan programlar uygulatılmalıdır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

4.2.2.  Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

O.4.2.2.1. Fiziksel uygunluğunu geliştirecek uygun programlar tasarlar.

Öğrencilere fiziksel uygunluklarını geliştirecek orta ve yüksek şiddetli fiziki etkinlik için haftalık etkinlik sıklığı, şiddeti, süresi ve etkinlik tipinin ele alındığı basit programlar hazırlatılmalıdır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.4.2.2.2. Sağlığını korumak için günlük ve haftalık beslenme listesi hazırlar.

“Beslenme Piramidi” sarı FEK’inden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.4.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinliklere uygun spor kıyafetiyle katılır. 

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.4.2.2.4. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendinin ve başkalarının güvenliğiyle ilgili sorumluluk alır.

Tüm FEK’lerin “Güvenlik ve Ekipman” bölümlerinden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır. 

O.4.2.2.5. Oyun ve fiziki etkinliklerde zamanını etkili kullanır.

Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.4.2.2.6. Oyun ve fiziki etkinliklerde çevreye duyarlılık gösterir.

“Açık Alan Oyunları” (mor 2) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.4.2.2.7. Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliği yapar.

“Açık Alan Oyunları”, “İş Birliği Yapalım” (mor 1. kart) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır. 

O.4.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde adil oyun anlayışı sergiler.

Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.4.2.2.9. Oyun ve fiziki etkinliklerde karşılaştığı problemleri çözer.

“Açık Alan Oyunları”, “Yönümüzü Bulalım (Oryantiring)” (mor 2. kart), “Problemi Çözdüm” (mor 3. kart) ve “Uçan Disk” (mor 4. kart) FEK’leri kullanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

4.2.3.  Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

O.4.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenlerde sorumluluk alır.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.4.2.3.2. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait halk danslarını yapar.

“Kültürümü Tanıyorum” FEK’lerindeki etkinliklerden yararlanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.4.2.3.3. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait çocuk oyunlarını oynar.

“Geleneksel Çocuk Oyunları” (mor) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.

Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

O.4.2.3.4. Uluslararası müsabakalarda başarılı olmuş Türk sporcularını araştırır.

               Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.