2017-2018 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

2017-2018 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 1. Yazılı Soruları dosyası 11-07-2019 tarihinde İlköğretim-8 kategorisinin.
Açıklama 2017-2018 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
Kategori 8. Sınıf Tarih
Gönderen reyhanmizrak
Eklenme Tarihi 11-07-2019
Boyut 991 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

2017/2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  CUMHURİYET ORTAOKULU

8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

              1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI              

 

ADI & SOYADI

NO

SINIFI

TARİH

SÜRE

PUANI

 

 

 

8/C

 

 

 

 

 1. Aşağıdaki sorulardan uygun olanı işaretleyiniz(5x16=80)

 

1.)     1. Mustafa Kemal’in bitirdiği ilk okuldur.

2. Askeri eğitim aldığı ilk okuldur

3. Selanik dışında bitirdiği ilk okuldur.

Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü kurumlar sıralamasında hangisi doğrudur?

    Selanik  Askeri     Rüştiyesi

Şemsi Efendi Okulu

Manastır

Askeri İdadisi

A)

 

1

 

2

 

3

B)

 

2

 

1

 

3

C)

 

2

 

3

 

1

D)

 

3

 

1

 

2

  

2.)

 

 

 

Serhat öğretmenin Mustafa Kemal hakkında ver­miş olduğu bilgiler onun hangi özelliklere sahip olduğunu gösterir?

 1. Açık sözlü - Vatansever
 2. Önder - İleri görüşlü
 3. Alçak gönüllü - Vatansever
 4. Çağdaş - Barış yanlısı

 

3.)   1- Kurtuluş Savaşı

2- Çanakkale Savaşı

3- Trablusgarp Savaşı

Mustafa Kemal’in görev aldığı savaşlar kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. 1 - 2 - 3
 2. 3 - 1 - 2
 3. 3 - 2 - 1
 4. 2 - 3 - 1

4.) İtilaf Devletleri’nin, Çanakkale Cephesi’ni

açmaktaki amaçlarından biri de Rusya’ya

yardım etmekti.

Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin

bu amacına ulaşamadığının kanıtı olabilir?

 

A) ABD’nin savaşa girmesi

B) Çanakkale Zaferi’nin kazanılması

C) Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması

D) İttifak Devletleri’nin I. Dünya Savaşı’nı

kaybetmesi

 

5.) 1. Hürriyet ve itilaf

      2. Vatan ve Hürriyet

      3. Teali İslam

Mustafa Kemal verilenlerden hangilerinin

kuruluşunda yer almıştır?

 

A) Yalnız 1. B) Yalnız 2.   C) 1. ve 2.    D) 2. ve 3.

 

6.)  1. Millî Mücadele'yi fiilen başlatma

       2. İşgal devletlerinin isteklerini yerine  getirme

        3. İstanbul Hükümeti ile dostluk ilişkilerini

geliştirme

Mustafa Kemal yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesini sağlamıştır?

 

 A) Yalnız 1.               B) Yalnız 3.

 C) 1. ve 2.                 D) 2. ve 3.

 

7.)  "Damat Ferit Paşa, hükûmetten çekilince yerine Ali Rıza Paşa Hükûmeti kurulmuştur. Ali Rıza Paşa, Millî Mücadele'ye ılımlı bakmaktadır. Bu hükûmet döneminde Temsil Heyetiyle .................?.............................gerçekleşmiştir."

Yukarıda verilen bilgide "....?...." olan yere

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sivas Kongresi

B) Amasya Görüşmesi

C) Erzurum Kongresi

D) Havza Genelgesi

 

8.) Milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi hangi gelişme ile belirlenmiştir?

 

A) Havza Genelgesi     B) Sivas Kongresi
C) Erzurum Kongresi   D) Amasya Genelgesi

 

9.)     Mebusan Meclisinin açılması

 

         Misakımillî kararlarının alınması

 

         İstanbul'un resmen işgali

 

                             ?

Neden - sonuç zincirini devam ettirebilmek için (?) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Amasya Görüşmeleri

B) Sivas Kongresi

C) TBMM'nin açılması

D) Havza Genelgesi

 

10.)  Sivas Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisiyle ulusal birlik ve beraberliği sağlamak ve kurtuluş savaşını tek elden yürütmek amaçlanmış­tır?

 

A) Manda ve himayenin reddedilmesi.

B) Erzurum’da alınan kararların kabul edilmesi.

C) Milli Cemiyetlerin birleştirilmesi.

D) Mebusan Meclisi’nin toplanmasının ifade edilmesi.

 

11) Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerin özellik­lerinden biri değildir?

A) Kendi bölgelerini savunmak için kurulmuşlardır.

B) Başlangıçta aralarında iletişim bulunmamaktadır.

C) Sivas Kongresi’nde birleştirilmişlerdir.

D) İstanbul Hükümeti’nin desteğiyle kurulmuşlar

 

12) Batı Cephesi’nde düzenli ordunun kazandığı ilk ba­şarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. İnönü Muharebesi

B) II. İnönü Muharebesi

C) Kütahya-Eskişehir Savaşları

D) Sakarya Savaşı

 

13) TBMM tarafından Kurtuluş Savaşı’nda işgallere kar­şı direnişlerinden dolayı; Antep’e “Gazi”, Maraş’a “Kahraman”, Urfa’ya “Şanlı” ünvanları verilmiştir.

Bu illere ünvanların verilmiş olması;

1- Ekonomik çıkar elde edilmek istenmesi

2- İllerin birbirlerine komşu olmaları

3- Verdikleri mücadelenin bütün ülke tarafından taktir edilmesi

durumlarından hangileriyle açıklanabilir?

 1. Yalnız 1
 2. Yalnız 2
 3. Yalnız 3
 4. 1 ve 2

 

14)

1- Amasya Görüşmeleri

2- Erzurum Kongresi

3- Havza Genelgesi

4- Amasya Genelgesi

Yukarıda verilenlerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş­tir?

 1. 3 - 2 - 3 - 1
 2. 2 - 3 - 4 - 1
 3. 3 - 4 - 2 - 1
 4. 4 - 2 - 1 - 3

 

15) Mustafa Kemal’in askerlik görevleriyle ilgili aşağı­dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı rütbesiyle me­zun olmuştur.

B) İlk görev yeri Trablusgarp’tır.

C) Sofya Ataşemiliterliği görevinde bulunmuştur.

D)Suriye Cephesi’nde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı yaptı

 

16) İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine

Mustafa Kemal ve arkadaşları Trablusgarp’a gizli

yollardan giderek halkı direnişe geçirmişlerdir.

Bu durum Mustafa Kemal’in hangi özelliğini

göstermektedir?

A) İnkılapçılığını     B) İdealistliğini

C) Teşkilatçılığını   D) İleri görüşlülüğünü

 

B) Aşağıdaki boşluklara uygun olan kelimeleri yazınız.(2x10=20 Puan)

 

1-Mustafa’nın Kemal adını aldığı okul…………………………………..dir

2-Mustafa Kemal, Harp Akademisini

……………………..rütbesiyle bitirdi

3-İzmir’in işgali sonrası ilk kurşunu…………..……………..atmıştır

4-Mustafa Kemal Paşa’nın sivil olarak ilk katıldığı kongre……………………………

5-Temsil Kurulu, ilk defa yürütme yetkisini (hükümet görevi) kullanarak …………………. Batı Cephesi Komutanlığı’na atadı

6-……………….TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşmadır.

7-………………….. Maraş’ta Fransızlara karşı savaşan Kuvay-ı Milliye Komutanıdır.

8-Mustafa Kemal Askeri  lise öğrenimini……………………….yapmıştır

9.-Doğu Cephesinde ……………………………. Ordulara komutanlık etmiştir.

10-13 Kasım 1918’de İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, İtilaf Devletleri donanmasını görünce “…………………………………………” demiştir.

             BAŞARILAR

           SERHAT SEVGİN/

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

*Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin, kazanan siz olacaksınız*