2018-2019 2.sınıf matematik yıllık planı (Ada Yayınları)

2018-2019 2.sınıf matematik yıllık planı (Ada Yayınları) dosyası 01-01-2018 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 2.sınıf matematik yıllık planı (Ada Yayınları)
Kategori 2. Sınıf Matematik
Gönderen osmanKARAKIŞ
Eklenme Tarihi 01-01-2018
Boyut 44.03 K
İndirme 2

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2016-2017  

                                                       KONAK 80.YIL EŞREFPAŞA İLKOKUL 2.SINIFLAR MATEMTİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

1. ÜNİTE

EYLÜL                                        EYLÜL

3.

5

SAYILAR

Doğal Sayılar

 

1. Deste ve dŸzineyi šrneklerle aõklar.

 

 

 

2. Nesne sayõsõ 100’den az olan bir okluğu, onluk ve birlik gruplara ayõrarak bunlara karşõlõk gelen sayõyõ yazar ve okur.

 

E: DESTE YAPALIM d,kit s.13

E: D†ZİNE YAPALIMd.kit.s.14

E:ONLUK BİRLİK OLUŞTURALIM d.kit.s.16

 

 

 

TŸrke dersi ÒYazmaÓ šğrenme alanõ Yazma Kurallarõnõ Uygulama (Kazanõm 5)

 

Neler Biliyorum?

 

Neler …ğrendik?

[!] Deste ve dŸzinedeki nesnelerin eş šzellikli olmasõ gerektiğine dikkat ekilir.

 

4

 

 

5

 

SAYILAR

Doğal Sayılar

3. 100’den kŸŸk doğal sayõlarõn basamaklarõnõ adlandõrõr, basamaklardaki rakamlarõn basamak değerlerini belirtir.

 

E: BASAMAK DEGERİ BULALIM d.kit.s.19

 

 

 

Neler …ğrendik?

 

EKİM

1.

5

SAYILAR

Doğal Sayılar

4. 100 iinde ikişer ve beşer, 40 iinde dšrder, 30 iinde Ÿer ileriye ve geriye doğru sayar.

5. Sayõ šrŸntŸleri oluşturur.

 

E: SAYALIM-YAZALIM d.kit.s.22

E: GERİYE DOĞRU SAYALIMd.kit.s.24

E:…R†NT† OLUŞTURLIM d.kit.s.26

 

 

Neler Biliyorum?

 

Neler …ğrendik?

[!] İleriye ve geriye doğru ikişer, Ÿer, dšrder ve beşer saymalarda, ilgili sayõlarõn katlarõndan başlatõlõr. [!] …rŸntŸde kullanõlan sayõlar bu sõnõftaki sayõ sõnõrlõlõklarõ iinde olmalõdõr.

[!] …rŸntŸ oluşturmada ve tamamlamada yŸzlŸk tablodan yararlanõlõr.

[!] …rŸntŸyŸ tamamlamada en fazla iki sayõ buldurulur.

EKİM                                  EKİM

2.

5

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Toplama İşlemi

 

 

 

 

1. Toplamlarõ 100’e kadar olan doğal sayõlarõn eldesiz toplama işlemini yapar.

E:TOPLAYALIM BULALIM

d.kit.s.28

 

 

[!] Toplama işlemi onluk taban bloklarõ, sayma ubuklarõ vb. materyallerle modellenir ve işlem aõklatõlõr.

[!] İki basamaklõ doğal sayõlar toplatõlõrken šzŸmlemeden de yararlanõlõr.

[!] En fazla Ÿ doğal sayõnõn eldesiz toplandõğõ işlemler yaptõrõlõr.

[!] Toplama işleminde toplananlarõn yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamõn değişmeyeceği vurgulanõr.

3.

 

 

5

 

 

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 100’den kŸŸk ve onluk bozmayõ gerektirmeyen iki doğal sayõnõn farkõnõ bulur.

 

E: ‚IKARIP BULALIM d.kit.s.31

 

 

 

 

 

 

 

Neler …ğrendik?

 

 

SÜRE

 

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

1.ÜNİTE

EKİM

4.

 

 

2

 

 

 

ÖLÇME

Uzunlukları Ölçme

 

 

1. Standart olmayan farklõ uzunluk šlme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu šler.

 

 

 

E:…L‚ELİM BULALIM d.kit.s.34

 

 

 

Neler …ğrendik?

 

 

 

EKİM                                                            EKİM

4.

1

ÖLÇME

Zamanı Ölçme

1. Tam ve yarõm saatleri okur, saati tam ve yarõm saate ayarlar.

 

 

 

 

 

E: SAAT KA‚?d.kit.s.36

 

 

 

 

 

Neler …ğrendik?

[!] Yarõm saatlerde akrebin, iki sayõnõn tam ortasõnda olmasõna dikkat ettirilir.

[!] Yarõm saatlerin buuk olarak da ifade edildiği vurgulanõr.

 

 

 

4.

2

GEOMETRİ

Örüntü ve Süslemeler

DEĞERLENDİRME

1.ÜNİTE BİTER(28.10.2016)(30DERS)

 

1.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeleri belirleyerek tamamlar.

E …R†NT†Y† TAMAMLAYALIM d.kit.s.38

ÜNİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ d.kit.s.40

 

Neler …ğrendik?

1. †nite Değerlendirme Sorularõ

 

[!] Verilen veya oluşturulan šrŸntŸlerdeki ilişkiler aõklatõlõr.

[!] En ok dšrt šgeden oluşan tekrarlõ šrŸntŸler kullanõlõr.

 

 

2.ÜNİTE

KASIM

1.

 

5

 

 

 

 

SAYILAR

Doğal Sayılar

 

6. 100’den kŸŸk iki doğal sayõyõ karşõlaştõrarak aralarõndaki ilişkiyi belirtir.

7. 100’den kŸŸk en ok dšrt doğal sayõyõ bŸyŸkten kŸŸğe veya kŸŸkten bŸyŸğe doğru sõralar.

E.HANGİSİ BÜYÜK? D.kit.s.45

E:1.ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİKö. kılavuz kit.s.64

E:DOĞAL SAYILARI KARŞILAŞTIRMA çal.kit.s.32

 

Neler …ğrendik?

 

[!] ÒBŸyŸkÓ, ÒkŸŸkÓ ve ÒeşitÓ sembolleri kullanõlmadan karşõlaştõrma yaptõrõlõr [!] Basamak değerinin modellenebildiği materyaller kullanõlõr.

[!] † doğal sayõnõn toplandõğõ ve ÒeldeninÓ iki onluk olduğu işlemler de yaptõrõlõr.

 

 

[!] ÒBŸyŸkÓ, ÒkŸŸkÓ ve ÒeşitÓ sembolleri kullanõlmadan karşõlaştõrma yaptõrõlõr.

 

 

[!] Onluk bozmanõn anlamõ vurgulanõrken šzŸmlemeden de yararlanõlõr.

 

2

5

SAYILAR

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

2. Eldeli toplama işlemini yapar, toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle aõklar.

 

 

 

 

E:ELDEYİ G…STERELİM D.KİT.S.49

E:DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ .kit.s.34

E:ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİKš. kõlavuz kit.s.70

 

 

Neler …ğrendik?

 

[!] Basamak değerinin modellenebildiği materyaller kullanõlõr.

[!] † doğal sayõnõn toplandõğõ ve ÒeldeninÓ iki onluk olduğu işlemler de yaptõrõlõr.

 

 

 

  E: Ders Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan etkinlikler

 

SÜRE

 

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

2. ÜNİTE

KASIM

3 ve 4

 

6

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Çıkarma İşlemi

 

.

2. Onluk bozmayõ gerektiren iki doğal sayõnõn farkõnõ bulur, onluk bozmanõn ne anlama geldiğini modellerle aõklar.

 

 

E:ONLUK BOZRAK ÇIKARALIM d.kit.s.53

E:DOĞAL SAYILRLA ÇIKARMA İŞLEMİ Ç.K.S37

E:ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK Ö.Kılavuz Kıt.S.74

 

Doğal Sayõlar

 

 

 

Neler Biliyorum?

 

Neler …ğrendik?

 

 

!Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır.

ARALIK                                                    KASIM

4 ve 5.

 

 

 

 

1.

 

 

10

 

4

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Çarpma İşlemi

 

Kesirler

 

1. İki sayõyõ arpmanõn ne anlama geldiğini modellerle aõklar.

2. Toplamlarõ 20’ye kadar ve toplananlarõ aynõ olan toplama işlemlerini, arpma işlemine dšnŸştŸrerek arpma işlemini yapar 1.

 

1.BŸtŸn, yarõm ve eyrek arasõndaki ilişkiyi aõklar.

 

 

E:SONUCU BULALIMd.kit.s.57

E:ÇARPMA İŞLEMİ YAPALIM d.kit.s.59

E:DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ ç.kit.s.40

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK ö.kılavuz.kit.s.77ve79

E:YARIM VE ÇEYREĞİ OLUŞTURLIM D.KİT S.62

E:KESİRLER ç.k.s.43

E:ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK Ö.K.kit.s.61

 

Doğal Sayõlar

 

 

 

Neler Biliyorum?

 

Neler …ğrendik?

 

 

[!] Ò‚arpanÓ ve ҍarpõmÓ kelimeleri ile ÒxÓ (arpõ) işaretinin arpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak Òka taneÓ, Òka kereÓ ifadelerinin arpma işlemiyle ilişkisi belirtilir.

[!] BŸtŸnler eş paralara ayrõlabilecek nitelikte setirilir.

[!] Pay, payda ve kesir izgisi terimleri vurgulanmaz.

1...

 

 

3

 

 

 

GEOMETRİ

Simetri

Örüntü ve Süslemeler

 

1. Bir şeklin iki eş paraya ayrõlõp ayrõlamayacağõnõ belirler uygun şekilleri iki eş paraya ayõrõr.

2. Bir šrŸntŸdeki ilişkiyi kullanarak farklõ malzemelerle aynõ ilişkiye sahip yeni šrŸntŸler oluşturur

 

E:EŞ PARÇALARI BULALIM d.k.s.64

E:SİMETRİ.ç.k.s45

E:ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK ö.KILAVUZ.KİT.S.83

E:YENİ ÖRÜNTÜ OLUŞTURALIM D.K 66

E:ÖRÜNTÜ OLUŞTURALIM Ç.K.46

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK Ö.K.K S.84

 

 

 

TŸrke dersi ÒGšrsel Okuma ve GšrselSunuÓ šğrenme alanõ Gšrsel Okuma (Kazanõm 2)

 

 

 

Neler …ğrendik?

 

 

 

2..ve 3.

7

 

 

 

 

 

ÖLÇME

Uzunlukları Ölçme

 

 

Paralarımız

 

 

 

2,ÜNİTE BİTER 23.12.2016

40 DERS

.

2. Standart uzunluk šlme aralarõnõ belirterek gerekliliğini aõklar.

3. Uzunluklarõ metre ve santimetre birimleriyle šler.

6. Standart olan veya olmayan uzunluk šlme birimleriyle sayõ doğrusu modelleri oluşturur.

1. Paralarõmõzõ tanõr.

 

E:ETKİNLİK NEDEN FARKLI ÇIKTI?DK.68

E:UZUNLUKLARI ÖLÇME ÇK.47

E:ÖLÇELİM BULALIM DK.70

E:ALIŞTIRMALAR ÇK.48

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK Ö.K.K. 89

E.CETVEL YAPALIM DK.72

E:ALIŞTIRMALAR ÇK50

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK ÖKK91

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danõşma (Kazanõm 5)

Doğal Sayõlrd Top.Işl.

Doğal Sayõlarda ‚õk.İşl.

Doğal Sayõlarla ‚arpma İşlemi

Hayat B.dersi ‘’Benim Eşsiz Yuvam’’(Kazanım B.2.34)

Neler …ğrendik?

 

[!] Standart uzunluk šlme aralarõndan metre, mezura, cetvel, şerit metre vb. aralar šlme etkinlikleri sõrasõnda kullandõrõlõr.

[!] Metre ve santimetre birimleriyle šlŸlebilecek uzunluklar setirilir.

[!] …lmeler ifade edilirken birim kullanõmõna dikkat ekilir (3 metre 15 santimetre vb.).

[!] Metre ve santimetre iin kõsaltma kullanõlmaz.

[!] Yapõlan šlmeler, 1 metre

25 santimetre şeklinde ifade ettirilir.

[!] Kendi yaptõğõ cetveli numaralandõrõrken cetvelin sõfõr ile başladõğõna dikkat ettirilir.

 

[!] K‰ğõt ve maden” paralarõmõzõn tŸmŸ tanõtõlõr.

[!] Alõşveriş fişi veya faturasõndaki değerler bu sõnõf sõnõrlõlõklarõnda olmalõdõr.

 

 

SÜRE

 

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

3. ÜNİTE

ARALIK

4.ve5.

 

 

 

 

3

 

SAYILAR

Doğal Sayılar

 

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

8. Sõra bildiren sayõlarõ sšzlŸ ve yazõlõ olarak kullanõr.

3. İki doğal sayõnõn toplandõğõ işlemde verilmeyen toplananõ belirler.

E:SIRAMIZI BULALIM DK81

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK Ö.K.K.104

SIRA BİLDİREN SAYILAR CK58

E:TOPLANANI BULALIM DK83

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK ÖKK 106

E:TOPLAMA İŞLEMİNDE VERİLMEYEN TOPLANANI BULMA CK59

 

Doğal Sayõlarla Toplama İşlemi

Türkçe Dersi Yazma öğrenme alanı Yazma Kuralları Uygulama (Kaznım 5)

Spor Kültürü ve Olimpik eğitim (Kazanım 18)

Neler Biliyorum?

 

 

 

 

 

[!] …ğrencilerin farklõ stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri aõklamalarõ sağlanõr

OCAK                                                                ARALIK

5.

3

 

 

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Çıkarma İşlemi

 

5. Doğal sayõlarla yapõlan bir õkarma işleminde verilmeyen eksileni veya õkanõ belirler.

 

E:VERİLMEYENİ BULALIM DK85

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK ÖKK109

E:ÇIKARMAİŞLEMİNDE VERİLMEYENİ BULMA CK60

 

 

Neler …ğrendik?

 

Çarpma işlemi yaptırılırken ritmik sayma ve modellerden yararlanılır.

1ve 2.

 

 

10

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Çarpma İşlemi

 

3. 10’a kadar olan doğal sayõlarõ 2, 3, 4 ve 5 sayõlarõyla arpar.

4. ‚arpma işleminde Ò1Ó ve Ò0Óõn etkisini aõklar.

E:DOĞAL SAYILARLA ‚ARPMA İŞLEMİ DK.88

Zenginleştirici etkinlik111

E:DOĞAL SAYILARLA ‚ARPMA İŞLEMİ CK61

 

 

Neler …ğrendik?

 

 

3.

5

 

 

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Bölme İşlemi

 

 

1. Kalansõz olarak gruplandõrõlabilen en ok 20 nesneyi, birerli, ikişerli, Ÿerli, dšrderli ve beşerli gruplandõrarak grup sayõsõnõ belirtir.

 

E:GRUP SAYISINI BULALIM DK95

DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ CK64

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK119

Doğal Sayõlarla ‚õkarma İşlemi

 

 

 

Neler Biliyorum?

 

Neler …ğrendik?

[!] Bšlmenin, gruptaki nesne sayõsõnõ bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanõlõr ve gŸnlŸk hayattaki šrneklerden oluşan problemlerden yararlanõlõr.

 

 

 

 

 

1.DÖNEM BİTER.20.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

                                                                               4. ÜNİTE

ŞUBAT

2.VE 3.

 

 

7

 

GEOMETRİ

Geometrik Cisimler ve

Şekiller

1. KŸp ve prizma modellerinde yŸzleri, kšşeleri ve ayrõtlarõ gšsterir.

2. Silindir, koni ve kŸre modellerinde yŸzleri gšsterir.

E:AYRIT YÜZ VE KÖŞELERİ BULALIM DK97

E:GEOMETRİK CİSİMLER CK66

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK Ö.K.K 123

E:YÜZLERİNİ ÇİZELİM DK101

 

Neler Biliyorum?

 

Neler …ğrendik?

[!] Geometrik cisimlerdeki ÒayrõtÓ kavramõ ile geometrik şekillerdeki ÒkenarÓ kavramõ vurgulanõr.

[!] Prizmalarõn šzel isimleri šn plana õkarõlmaz.

Silindir ,koni ve kürede ayrıt bulunmadığı vurgulanır.

Karesel dikdörtgensel üçgensel ve daire isimlendirilirken tanım yapılmaz.

3.

 

3

ÖLÇME

Sıvıları Ölçme

 

 

 

 

1. Standart olmayan sõvõ šlme birimlerini kullanarak sõvõlarõn miktarõnõ šler.

 

 

 

E:SIVILARI …L‚ELİM DK103

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK ….K.K.128,129

SIVILARI …L‚ME CK69

 

 

 

 

Neler …ğrendik?

 

[!] …lŸlen sõvõnõn miktarõna uygun olarak standart olmayan šlme birimlerinden bardak, kaşõk, fincan, sŸrahi vb. mutfak aralarõ šlme etkinlikleri sõrasõnda kullandõrõlõr.

4.

2

 

2

 

1

ÖLÇME

Tartma

Zamanı Ölçme

 

 

 

3.ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

 

 

24.02.2017 3.ÜNİTE BİTER 35 ders

1. Kilogramõn kullanõldõğõ yerleri belirtir.

2. Saat-gŸn, hafta-gŸn, ay-gŸn, mevsim-ay, yõl-hafta ve yõl-ay arasõndaki ilişkileri aõklar.

 

E:KG LA HANGİSİ SATILIR?DK106

E:KG MIN KULLANILDIĞI YERLER CK71

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK Ö.K.K.131

E:AYLARI ÖĞRENELİM DK108

E:ZAMANI ÖLÇME CK72

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK133

 

Hayat Bilgisi dersi ÒBenim Eşsiz YuvamÓ temasõ (Kazanõm B.2.11)

Hayat Bilgisi dersi ÒDŸn, BugŸn, YarõnÓ temasõ (Kazanõm C.2.15

Neler Biliyorum?

 

Neler …ğrendik?

[!] KŸtle ve ağõrlõk terimleri kullanõlmaz.

 

[!] Saat-hafta, gŸn-yõl vb. dolaylõ ilişkilere girilmez.

 

MART

27/28

.02

2017

 

 

2

 

 

 

 

 

SAYILAR

Doğal Sayılar

 

 

 

 

 

9. İki basamaklõ doğal sayõlarõn hangi onluğa daha yakõn olduğunu belirler.

 

 

 

 

E:EN YAKIN ONLUK DK115

E:EN YAKIN ONLUĞU BULMA CK78

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK Ö.K.K.143

 

Uzunluklarõ …lme

Uzamsal İlişkiler

Neler Biliyorum?

 

Neler …ğrendik?

 

 

 

[!] Model olarak cetvel kullandõrõlõr.

[!] 5’in ve 10’un katõ olmayan, 95’ten kŸŸk sayõlar setirilir.

1.

ve

2.

 

 

8

 

 

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Toplama İşlemi

 

4. Toplamlarõ 100’Ÿ gemeyen, 10 ve 10’un katõ olan doğal sayõlarõn toplamõnõ zihinden bulur.

5. Toplamlarõ 50’yi gemeyen iki doğal sayõyõ zihinden toplar.

6. Toplamõ 100’e kadar olan iki doğal sayõnõn toplamõnõ tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşõlaştõrõr.

7. Doğal sayõlarla toplama işlemini gerektiren problemleri šzer ve kurar

 

E:ZİHİNDEN TOPLAYALIM DK117

E:ZİHİNDEN TOPLAMA İŞLEMİ Ç KİTABİ 79

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK Ö.K.K.145

E:ZİHİNDEN BULALIM DK119

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK Ö.K.K.147

E:TOPLAMI TAHMİN EDEREK BULALIM DK121

E:TOPLAMI TAHMİN ETMECK81

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK Ö.K.K.149

Türkçe Dersi Yazma Öğrenme Alanı yazma Kurallarını Uygulama (kazanım6)

Neler Biliyorum?

 

Neler …ğrendik?

 

 

[!] Zihinden toplama işlemleri yaptõrõlõrken değişik stratejiler geliştirmelerine fõrsat verilir.

[!] Tahminin doğru veya yanlõş değerlendirilmesi yerine sonuca yakõnlõğõ ve amaca uygunluğu dikkate alõnarak değerlendirme yapõlmalõdõr.

[!] Toplamanõn farklõ anlamlarõnõ ieren problemler setirilir.

[!] Toplamõ en ok iki basamaklõ olan doğal sayõlarla, en ok iki işlem gerektiren problemler šzdŸrŸlŸr.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayõ gerektiren problemler de šzdŸrŸlŸr ve kurdurulur.

SÜRE

 

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

4. ÜNİTE

MART

3.ve

4.

 

 

10

 

 

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Çıkarma İşlemi

3. 100’den kŸŸk ve 10’un katõ olan iki doğal sayõnõn farkõnõ zihinden bulur.

4. 100’e kadar olan doğal sayõlarla yapõlan õkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşõlaştõrõr.

 6. Doğal sayõlarla toplama ve õkarma işlemlerini gerektiren problemleri šzer ve kurar.

E:ZİHİNDEN ÇIKARALIM DK26

E:ZİHİNDEN ÇIKARMA İŞLEMİCK83

E:TAHMİN EDEREK BULALIMDK128

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK Ö.K.K.155

E:FARKI TAHMİN ETME CK84

E:ÇIKARMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER ÇK85

TŸrke dersi ÒYazmaÓ šğrenme alanõ Kendini Yazõlõ Olarak İfade Etme (Kazanõm 1)

 

Neler Biliyorum?

 

Neler …ğrendik?

[!] …ğrencilerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalõdõr.

[!] En ok iki basamaklõ doğal sayõlarla, en ok iki õkarma işlemini ve toplama işlemini gerektiren problemler šzdŸrŸlŸr.

[!] Problemlerdeki veriler ve işlem sonularõ bu sõnõftaki sayõ sõnõrlõlõklarõ ierisinde olmalõdõr.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayõ gerektiren problemler de šzdŸrŸlŸr ve kurdurulur.

                                     NİSAN                                                                                                 MART

5.

5.

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Çarpma İşlemi

5.Çarpma işleminde çrpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir.

6.Çarpımı 100ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar.

E:SONUÇ DEĞİŞİR Mİ?DK133

E:ÇARPMA İŞLEMİNDE YER DEĞİŞTİRME CK86

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK Ö.K.K159

E:ZİHİNDEN ÇARPALIMDK135

E:ZİHİNDEN ÇARPMA İŞLEMİÇK87 ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK Ö.K.K160

 

 

Neler Biliyorum?

 

Neler …ğrendik?

.

[!]Çarpma işlemleri en çok 5 e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır.

[!]Bilye kullanımında gerekli güvenlik önlemlerini alınız.

4.ÜNİTE

1.

5

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Bölme İşlemi

 

2. En ok 20 nesneyi kalansõz olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştõrarak her gruptaki nesne sayõsõnõ belirtir.

E:GRUPTAKİ NESNE SAYISINI BULALIMDK137

E:DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ ÇK88

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK Ö.K.K164

 

Doğal Sayõlarla ‚õkarma İşlemi

 

 

 

Neler …ğrendik?

 

[!] Bšlmenin, gruptaki nesne sayõsõnõ bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanõlõr ve gŸnlŸk hayattaki šrneklerden oluşan problemlerden yararlanõlõr

2.

2

3

ÖLÇME

Uzunlukları Ölçme

 

Tartma

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ünite biter.

14.04.2017

35 ders saati.

 

 

4. Uzunluklarõ metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini šlme sonucuyla karşõlaştõrõr.

2. Kilogramla ilgili problemleri šzer ve kurar.

 

 

 

 

E:TAHMİN EDİP…L‚ELİM DK140

UZUNLUKLARI TAHMİN ETME ‚K90

 

KG LA İLGİLİ PROBLEMLER DK142

E:KG LA İLGİLİ PROBLEMLER ‚K91

 

 

 

 

TŸrke dersi ÒGšrsel Okuma ve GšrselSunuÓ šğrenme alanõ Gšrsel Okuma (Kazanõm 1)

Neler …ğrendik?

 

[!]Problemler bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içerisinde düzenlenir.

[!] Tahmininde referans seilen uzunluk biriminin šnemi vurgulanõr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*E: Ders Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan etkinlikler

 

SÜRE

 

 

AYLAR

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME ALANI  /

ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

5. ÜNİTE

MAYIS                                                                                            MAYIS                      NİSAN

3.4. VE

1.

8

 

7

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Çarpma İşlemi

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla

Bölme İşlemi

7. Biri arpma işlemi olmak Ÿzere en ok iki işlemi gerektiren problemleri šzer ve kurar.

 

3. Eksileni 20’yi gemeyen ve õkanlarõ aynõ olan ardõşõk õkarma işlemini, bšlme işlemine dšnŸştŸrerek bšlme işlemini yapar

E:ÇARPMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ PROBLEMLERÇK96

 

E:SONUCU BULALIM DK151

E:DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ ÇK97

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİKÖKK181

TŸrke dersi ÒYazmaÓ šğrenme alanõ Kendini Yazõlõ Olarak İfade Etme (Kazanõm 1)

 

Neler …ğrendik?

 

[!] Problemler en ok iki adõmda šzŸlecek şekilde kurgulanõr.

[!] Bir basamaklõ doğal sayõlar ile 2, 3, 4, 5 sayõlarõ kullandõrõlarak arpma işlemleri yaptõrõlõr.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayõ gerektiren problemler de šzdŸrŸlŸr ve kurdurulur.

2.ve 3.

6

 

 

 

GEOMETRİ

Geometrik Cisimler ve

Şekiller

4.Karesel dikdšrtgensel Ÿgensel bšlgelerin ve dairenin sõnõrlarõnõn Isimlerini belirtir.

5. Karenin, dikdšrtgenin, Ÿgenin kšşe ve kenarlarõnõ gšsterir.

6. Kare, dikdšrtgen, Ÿgen ve ember modelleri oluşturur.

E:ŞEKİLLERİ İSİMLENDİRELİM DK155

E:GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER ÇK99

E:KÖŞE VE KENARLARI GÖSTERELİM DK157

E:MODEL OLUŞTURALIM DK159

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKNLK.185,

Hayat Bilgisi dersi Okul HeyecanõmÓ temasõ (Kazanõm A.2.4)

 

Neler …ğrendik?

 

 

[!] Her bir kenarõn ularõnõn birleşimi ile kšşelerin belirlendiği vurgulanõr.

[!] Kare, dikdšrtgen, Ÿgen ve ember Isimlendirilirken tanõmlarõ verilmez.ve  izimleri yaptõrõlmaz.

 

3.

 

 

2

 

 

 

GEOMETRİ

Simetri

 

 

2. Simetriyi, modelleri ile aõklar.

 

 

E:SİMETRİ OLUŞTURALIM DK161

E:SİMETRİ ‚K.102

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİKLER 190

 

 

 

TŸrke dersi ÒGšrsel Okuma ve Gšrsel SunuÓ šğrenme alanõ Gšrsel Okuma (Kazanõm 2)

 

 

 

 

6. ÜNİTE

4. VE 5.

 

5

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME

Uzunlukları Ölçme

 

 

ÖLÇME

Zamanı Ölçme

 

 

 

5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri šzer ve kurar

 

3. Zaman šlme birimleriyle ilgili problemleri šzer ve kurar.

 

 

E:UZUNLUKLARI …L‚ME İLE İLGİLİ PROB.‚K103

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKN.…KK.193

 

E:ZAMANI …L‚ME İLE İLGİLİ PROB.‚K104

 

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKN.…KK195

 

TŸrke dersi ÒYazmaÓ šğrenme alanõ Kendini Yazõlõ Olarak İfade Etme (Kazanõm 1)

 

Sağlık Kültürü Kazanım 27

 

Neler …ğrendik?

 

[!] Problemlerde alõşõlan sayõlar ve işlemler bu sõnõfõn sõnõrlõlõklarõ iinde aldõrõlõr.[!] Problemlerde alõşõlan sayõlar ve işlemler bu sõnõfõn sõnõrlõlõklarõ iinde aldõrõlõr.

 

 

 

HAZİRAN

1.ve 2.

 

5

 

 

VERİ

Nesne Grafiği

 

 

 

 

1. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur.

2. Nesne grafiğini yorumlar.

 

 

 

 

 

E:GRAFİK OLUŞTURALIM DK167

E:NESNE GRAFİĞİ ‚K105

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKNLK ….K.K.199

 

 

 

 

 

 

TŸrke dersi ÒGšrsel Okuma ve Gšrsel SunuÓ šğrenme alanõ Gšrsel Okuma (Kazanõm 2)

Rehberlik ve Psikolojik Danõşma (Kazanõm 13)

TŸrke dersi ÒGšrsel Okuma ve Gšrsel SunuÓ šğrenme alanõ Gšrsel Okuma (Kazanõm 2)

 

Neler …ğrendik?

 

[!]Problemler šğrencilerin okul Iindeki veya dõşõndki yaşantõsõndan olabilir.

[!]Baslangõta hangi veri toplama yollarõnõn kullanõlduõğõ šnerilebilir.

 

[!] Grafikler, hem yatay hem de dikey olarak yaptõrõlõr.

[!] Oluşturulan grafiğe başlõk yazdõrõlõr.

[!] …ğrencilerin nesneleri aynõ hizaya koymalarõnõ kolaylaştõracak grafik izelgeleri kullandõrõlõr.

[!] Grafikte nesnenin kendisi yerine temsilci nesneler (fasulye, mandal vb.) de kullanõlabilir.

 

2.

3

Tablo

 

 

 

5.ÜNİTE BİTER

09.06.2017

38DERS

1. Veriyi tablo şeklinde dŸzenler.

E:TABLO OLUŞTURALIM DK172

E:TABLO 109

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK Ö.K.K.201

 

TŸrke dersi ÒGšrsel Okuma ve Gšrsel SunuÓ šğrenme alanõ Gšrsel Okuma (Kazanõm 2)

 

 

[!] Tabloya başlõk yazdõrõlõr.

 

 

1