2018-2019 ortaokul 5.sınıf günlük planları

2018-2019 ortaokul 5.sınıf günlük planları dosyası 18-02-2018 tarihinde İlköğretim-5 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 ortaokul 5.sınıf günlük planları
Kategori 5. Sınıf İngilizce
Gönderen kenan34
Eklenme Tarihi 18-02-2018
Boyut 276.09 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2013 ÖĞRETİM YILI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

DERS PLANLARINA GÖRE

 

5. SINIF

DERS PLANLARI

 

17 Eylül 2012 – 14 Haziran 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2013 ÖĞRETİM YILI

 

1. ÜNİTE

 

(17 Eylül-19 Ekim)

 

 

DERS PLANLARI

 

(25 İş Günü)

 

 


­LÜM I

Ders

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sınıf

5

Öğrenme Alanı

İnanç

Ünite

Allah İnancı

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 1. İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur. 2. Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını kavrar. 3. Allah’ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Bilimsellik, çalışkanlık, sevgi, güvenirlik, sorumluluk.

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, görüşme, grup tartışması, anlatım, gösteri, rol oynama.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, ansiklopediler, öykü kitapları.

Etkinlik Örnekleri : Öğrencilerden varlıkları gruplandırmaları ve gruplandırılan varlıklar içerisinde insanın diğerlerinden farklı olan özelliklerini bulmaları istenerek derse başlanması. Nasrettin Hoca’nın “Halim Ne Olurdu?” adlı fıkrasının okutturulması. Okunan fıkradan hareketle öğrencilerle evrendeki düzen hakkında konuşulması. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan evrenin düzeniyle ilgili resimlerin öğrencilere incelettirilip resimlerde gördüklerinin anlattırılması. “Evrende bir düzenin olduğunu hangi örneklerle açıklayabilirsiniz?” sorusuyla derse dikkatin  çekilmesi. Evrendeki düzenin çeşitli örneklerle açıklanması. Bu düzenin, eşi ve benzeri bulunmayan, tek yaratıcı olan Allah tarafından sağlandığının, her şeyi Allah’ın yarattığının anlatılması. Evrende birden çok yaratıcı olsaydı çeşitli düzensizlikler olacağının belirtilmesi. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili yazıların okunup edinilen bilgilerin paylaşılması. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yöntemiyle özetlenerek defterlere yazdırılması. Bizleri, annemizi, babamızı, kardeşlerimizi ve tüm insanları Allah’ın yarattığının resimlerden de yararlanılarak anlatılması. Allah’ın eşi ve benzerinin olmadığının açıklanması. Evrendeki tüm varlıkların Allah’ın eserinin olduğunun vurgulanması. Ders kitabı ile yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili yazıların okunup sözlü ve yazılı olarak anlattırılması. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Tartışma, açık uçlu sorular, gözlem formu, çalışma yaprakları ve kavram haritaları kullanılarak değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

www.

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

5

Süre

40 da­ki­ka + 40 dakika

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Özelleşmiş Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Kendini tanıma, kişisel gelişimini izleme

 

­LÜM II

Kazanım : 1.1. Çeviklik koordinasyon denge ve esnekliğin bir arada kullanılması gerektiği durumlarda vücut yönetim becerilerini artan bir doğrulukta sergiler. 1.2. Kenidne özgü ritmik hareketler sergiler.

Öğretim Yöntemleri : Gösterip yaptırma, uygulama, bireysel çalışmalar

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Jimnastik sırası, tekerlekli patenler, merdiven, ip

Ders Alanı : Spor salonu

Güvenlik Önlemleri   

Hareketler sırasında düşme ve çarpışmalara karşı öğrencilerin uyarılması.

Öğrenme Öğretme Süreci : Spor kıyafetlerini giyen öğrencilerin etkinlik alanında sıra olması. Isınma hareketleri ile derse başlanması. Özelleşmiş hareketlerden geri dönme etkinlikleri, jimnastik denge aletinde etkinlikler, merdiven etkinlikleri ve tekerlekli paten ile yapılan etkinliklerin gösterilip yaptırılması. Temel ritim ve yaratıcı ritimlerin müzik eşliğinde gösterilmesi. Dersin sonunda üçerli gruplarda ip üzerinden atlama ve basmayı gerektiren oyunun oynatılması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrencilerin öz değerlendirme yapmaları sağlanır.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Sağluk Kültürü ve Olimpik Eğitim : 8. Spor aracılığıyla bedeninde esneklik, hız, dayanıklılık ve kuvvet geliştirir.

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

5

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Araştırma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Sanat alanları

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, araştırma, uygulama yaparak ve yaşayarak öğrenme

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Çeşitli boyalar, resim kâğıdı veya edfteri, maniler

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Öğrencilerin bildikleri, duydukları maniler anlattırılarak sınıfça paylaşmalarının sağlanması. Her öğrencinin sevdiği maniyi renkli çalışmalarla ifade etmelerinin sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Yapılan çalışmalradan öğrecnilerle seçilenlerin sınıf panosuna asılması.           2. Eksikliklerin tespit edilerek giderme çalışmaları yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


PART I

Lesson

ENG­LISH

Class

5

Subject

Gre­etings people

Suggested Time

40 mi­nu­tes + 40 minutes

 

PART II

Aim : Te­ac­hing gre­etings

Vo­ca­bu­lary : Go­od mor­ning / af­ter­no­on/ eve­ning / night

Te­ac­hing-Le­ar­ning Met­hod and Tech­ni­qu­es : Ec­lec­tic met­hod, de­monst­ra­ti­on, re­pe­ti­ti­on

Ma­te­ri­al : Pic­tu­res in the co­ur­se­bo­ok

Te­ac­hing and Le­ar­ning Ac­ti­vi­ti­es [Ta­king at­ten­ti­on, mo­ti­va­ti­on, re­vi­ewing, pre­sen­ta­ti­on, in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, sum­mary] : 

 1. Gre­et the class sa­ying “Go­od mor­ning” (OR “Go­od af­ter­no­on”)

 2. Int­ro­du­ce yo­ur­self “I’m ..................... ...................... .”

 3. Ask the stu­dents to gre­et you back one by one.

  When each stu­dent gre­ets the te­ac­her, the te­ac­her gre­ets the class aga­in sa­ying.

  “Go­od mor­ning. I’m .................... ..................... .”

  And asks the class to gre­et back al­to­get­her.

  “Go­od mor­ning, Mr (or Miss/Mrs) ...................... .”

 4. Te­ach stu­dents go­od mor­ning, go­od af­ter­no­on, go­od eve­ning, go­od night by using pic­tu­res.

 5. Wri­te the phra­ses on the bo­ard whi­le re­ading them alo­ud. Stu­dents re­pe­at af­ter you.

 6. Cor­rect any pro­nun­ci­ati­on mis­ta­ke.

 

PART III

Eva­lu­ati­on [Eva­lu­ati­on of in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on of gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on ac­ti­vi­ti­es for slo­wer and fas­ter le­ar­ning stu­dents] : Te­ac­her asks so­me eva­lu­ati­on qu­es­ti­ons to stu­dents to check if they ha­ve any prob­lems with the new sub­ject.

Revision of the les­son with ot­her les­sons : Tur­kish

 

PART IV

 

 

Comments on the implementation of the plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

             Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

TRAFİK GÜVENLİĞİ

Sınıf

5

Tema

Yaya Teması

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 1. Yaya iken karşılaşabileceği trafik işaret ve levhalarını tanır ve korur.

Tema Kav­ram­la­rı : Kontrolsüz demir yolu geçidi, bisiklet giremez, telefon ve hastane trafik işaretleri.

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, araştırma, beyin fırtınası, anlatım, soru-yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, uygulama.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ ve Kay­nak­lar : Trafik işaret ve levhaları, bilgisayar, İnternet, yardımcı kitaplar, trafik konulu filmler.

Etkinlik Örnekleri : Temanın adının (Yaya Teması) tahtaya yazılması. 4. sınıfta öğrenilen yaya kavramıyla ilgili bilgilerin tekrarlanması ile derse başlanması. Öğretmen tarafından hazırlanan trafik işaretleri ve levhalarla ilgili bilgilerin karışık olarak verildiği bir çalışma kağıdının öğrencilere dağıtılması. Öğrencilere bu çalışma kâğıdı üzerinde eşleştirme etkinliklerinin yaptırılması. Tahtaya asılacak trafik işaret ve levhalarının anlamlarının açıklanması. Etkinlik sırasında kontrolsüz demir yolu geçidi, bisiklet giremez, telefon ve hastane trafik işaretlerinin anlamları üzerinde durulması. Trafik işaretlerine zarar verilmemesi gerektiğinin vurgulanması. Oluşturulacak platformda trafik işaret ve levhalarına uyma çalışmalarının yapılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Etkinlik sonrasında öğrencilerin trafik işaret ve levhalarının anlamlarının öğrenilip öğrenilmediğinin kontrol listeleri ile değerlendirilmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


 PART I

Lesson

 ENG­LISH

Class

5

Subject

 As­king so­me­one’s na­me and ans­we­ring

Suggested Time

 40 mi­nu­tes

 

PART II

Aim : As­king so­me­one’s na­me and ans­we­ring

Vo­ca­bu­lary : What’s yo­ur na­me? / My na­me is .............. .

Te­ac­hing-Le­ar­ning Met­hod and Tech­ni­qu­es : Ec­lec­tic met­hod, pa­ir work

Ma­te­ri­al : The bo­ard

Te­ac­hing and Le­ar­ning Ac­ti­vi­ti­es [Ta­king at­ten­ti­on, mo­ti­va­ti­on, re­vi­ewing, pre­sen­ta­ti­on, in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, sum­mary] :

 1. Wri­te the fol­lo­wing di­alo­gue on the bo­ard.

  Stu­dent A : What’s yo­ur na­me?

  Stu­dent B : My na­me is ....................... .

  Stu­dent B : What’s yo­ur na­me?

  Stu­dent A : My na­me is ..................... .

  Stu­dent B : Ni­ce to me­et you. ..................... .

  Stu­dent A : Ni­ce to me­et you. ..................... .

 Re­ad the di­alo­gue with the help of one of the stu­dents using yo­ur na­mes for the blanks.

 Af­ter the examp­le di­alo­gue, ask stu­dents to work in pa­irs to prac­ti­se the di­alo­gue.

 2. Era­se the di­alo­gue on the bo­ard and en­co­ura­ge the stu­dents to re­mem­ber the who­le di­alo­gue in pa­irs.

 3. Cor­rect any pro­nun­ci­ati­on mis­ta­kes.

 

PART III

Eva­lu­ati­on [Eva­lu­ati­on of in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on of gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on ac­ti­vi­ti­es for slo­wer and fas­ter le­ar­ning stu­dents] : Te­ac­her asks so­me eva­lu­ati­on qu­es­ti­ons to stu­dents to check if they ha­ve any prob­lems with the new sub­ject.

Revision of the les­son with ot­her les­sons : Tur­kish

 

PART IV

 

 

Comments on the implementation of the plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

             Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

MÜZİK

Sınıf

5

Öğrenme Alanı

Dinleme, Söyleme, Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 1. İstiklâl Marşı’nı anlamına uygun söylemeye özen gösterir.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, araştırma, inceleme, canlandırma, rol oynama, gösterip yaptırma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, CD ve CD çalar, müzik aletleri, televizyon, radyo.

Etkinlik Örnekleri : Okulun açılış ve kapanış törenlerinde neler yapıldığı sorularak derse başlanması. Bayrağımızın ve İstiklâl Marşı’mızın bağımsızlığımızın göstergesi olduğunun hatırlatılması. Her ülkenin bir millî marşı olduğunun açıklanması. Spor karşılaşmalarında kazanan ülkenin millî marşının çalındığı, bunun onur verici bir olay olduğunun belirtilmesi. İstiklâl Marşı’nın Türk milleti için taşıdığı önem ve anlamı üzerinde durulması. İstiklâl Marşı’nı doğru söyleyebilmeye yönelik çalışmalar yapılması (Öğretmen tarafından söylenmesi, kaset ve CD’den dinleme, birlikte, grup grup ve solo olarak söyleme çalışmalarının yapılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma ve gözlem ölçekleri kullanılarak değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­

 


­LÜM I

Ders

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sınıf

5

Öğrenme Alanı

İnanç

Ünite

Allah İnancı

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 1. İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur. 2. Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını kavrar. 3. Allah’ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Bilimsellik, çalışkanlık, sevgi, güvenirlik, sorumluluk.

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, görüşme, grup tartışması, anlatım, gösteri, rol oynama.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, ansiklopediler, öykü kitapları.

Etkinlik Örnekleri : Öğrencilerden varlıkları gruplandırmaları ve gruplandırılan varlıklar içerisinde insanın diğerlerinden farklı olan özelliklerini bulmaları istenerek derse başlanması. Nasrettin Hoca’nın “Halim Ne Olurdu?” adlı fıkrasının okutturulması. Okunan fıkradan hareketle öğrencilerle evrendeki düzen hakkında konuşulması. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan evrenin düzeniyle ilgili resimlerin öğrencilere incelettirilip resimlerde gördüklerinin anlattırılması. “Evrende bir düzenin olduğunu hangi örneklerle açıklayabilirsiniz?” sorusuyla derse dikkatin  çekilmesi. Evrendeki düzenin çeşitli örneklerle açıklanması. Bu düzenin, eşi ve benzeri bulunmayan, tek yaratıcı olan Allah tarafından sağlandığının, her şeyi Allah’ın yarattığının anlatılması. Evrende birden çok yaratıcı olsaydı çeşitli düzensizlikler olacağının belirtilmesi. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili yazıların okunup edinilen bilgilerin paylaşılması. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yöntemiyle özetlenerek defterlere yazdırılması. Bizleri, annemizi, babamızı, kardeşlerimizi ve tüm insanları Allah’ın yarattığının resimlerden de yararlanılarak anlatılması. Allah’ın eşi ve benzerinin olmadığının açıklanması. Evrendeki tüm varlıkların Allah’ın eserinin olduğunun vurgulanması. Ders kitabı ile yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili yazıların okunup sözlü ve yazılı olarak anlattırılması. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Tartışma, açık uçlu sorular, gözlem formu, çalışma yaprakları ve kavram haritaları kullanılarak değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sınıf

5

Öğrenme Alanı

İnanç

Ünite

Allah İnancı

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 4. Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını kavrar. 5. Allah’ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her an bizimler beraber olduğunun bilincine varır. 6. Allah’ın her şeye gücünün yettiğine evrenden örnekler verir.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Bilimsellik, çalışkanlık, sevgi, güvenirlik, sorumluluk.

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Görüşme, grup tartışması, soru-yanıt, anlatım, gösteri, rol oynama.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, ansiklopediler, öykü kitapları.

Etkinlik Örnekleri : Allah’ın sıfatlarını içeren birer ayet mealinin tahtaya yansıtılması. Bunlar üzerinde öğrenciler konuşturularak derse başlanması. Allah’ın yaratıcı, yaşatıcı, gözetici olduğu ve onunla iletişimin aracısız olarak dua ve ibadet yoluyla gerçekleştirilebileceğinin vurgulanması. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili kısa bir öykünün okutulup anlatılması. Allah’ın her şeyi işittiğinin, bilip gördüğünün, her şeye gücünün yettiğinin açıklanması. Bireyin ve toplumun huzuru için kötü davranışlardan kaçınılması gerektiğinin vurgulanması. Dinin de insanların huzurlu ve mutlu yaşamasını amaçladığının açıklanması. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili yazıların okunup sözlü ve yazılı olarak anlattırılması. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olması, Allah’ın sıfatları, Allah’ın insana verdiği seçme hürriyeti ve insanın sorumluluğu ile sınırlandırılarak bu çerçevede insanın Allah’a güveni ve çalışması vb. üzerinde durulması. Öğrencilere Allah inancıyla ilgili konular verilirken çocuklarda batıl inançların oluşmasının önüne geçilmesi. Allah’ın sıfat ve isimleri tanıtılırken öğrencilerin deneyimlerinin kullanılması. Çocuğun dikkatinin çevresine yönlendirilmesi.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Tartışma, açık uçlu sorular, gözlem formu, çalışma yaprakları, yazılı sunumu kullanılarak değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

5

Süre

40 da­ki­ka + 40 dakika

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Özelleşmiş Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, eğlenme, bireysel çalışma

 

­LÜM II

Kazanım : 1.3. Farklı figürlerin/hareket serilerini ardışık olarak yer aldığı ritmik hareketleri akıcı şekilde sergiler.

Öğretim Yöntemleri : Gösterip yaptırma, gözlem, canlandırma, bireysel çalışma

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Spor giysileri, CD ve CD çalar

Ders Alanı : Spor salonu

Güvenlik Önlemleri   

 

Öğrenme Öğretme Süreci : Öğrencilerin etkinlik alanında spor giysilerini giyip sıra olması. Isınma hareketlerinin yapılması. Öğrencilere küçük bir masal anlatılıp, bu masalı yer değiştirme hareketleri, dengeleme ve nesne kullanma gereken hareketlerle anlatmalarının (doğaçlama) sağlanması. Aynı hareketlerin seçilecek müzik eşliğinde yaptırılması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

5

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, karar verme, görsel okuma, bilgi teknolojilerini kullanma

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 2. Nokta etkisi yaratan varlıklara çevresinden örnekler göstererek, nokta, benek lekelerle rengi kompozisyonlar yapar.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Nokta, benek lekeler

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, gösterip yaptırma, uygulama, yaparak öğrenme

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Çeşitli boyalar, resim kâğıdı, renkli kalemler, nesne ve figürler

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Yapılacak etkinliler hakkında açıklama yapılması, malzemelerin hazırlatılması. Öğrencilere, parmaklarını çeşitli boyalara batırarak resim kâğıtları üzerine istedikleri gibi parmak baskısı yaptırılması. Oluşan iri benekler, renkli kalemlerle çeşitli nesne ve figürlere benzettirilmesi. Örneğin etrafında çıkan kollara ahtapota, örümceğe; baş, kuyruk, bacaklar ilave edilerek çeşitli kuşlara ya da çaydanlık, masa gibi nesnelere dönüştürülmesinin sağlanması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Öz değerlendirme formlarının öğrencilere doldutturulması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


 PART I

Lesson

 ENG­LISH

Class

5

Subject

 Int­ro­du­cing so­me­one

Suggested Time

 40 mi­nu­tes + 40 minutes

 

PART II

Aim : Te­ac­hing how to int­ro­du­ce so­me­one

Vo­ca­bu­lary : He is ...... . / She is ...... .

Te­ac­hing-Le­ar­ning Met­hod and Tech­ni­qu­es : Ec­lec­tic met­hod, de­monst­ra­ti­on, qu­es­ti­on and ans­wer, pa­ir work

Ma­te­ri­al : Pho­tos of the fa­mi­li­es of stu­dents, pho­tos of the fa­mily of the te­ac­her

Te­ac­hing and Le­ar­ning Ac­ti­vi­ti­es [Ta­king at­ten­ti­on, mo­ti­va­ti­on, re­vi­ewing, pre­sen­ta­ti­on, in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, sum­mary] :   

 1. Ask the stu­dents to bring the­ir fa­mily pho­tos be­fo­re­hand to prac­ti­se the struc­tu­res

  “He’s ................... ................. .”, “She is ..................... ................... .”

 2. Show so­me fa­mily pho­tos of yo­urs to yo­ur stu­dents. Ma­ke examp­le sen­ten­ces using

  “He is ..................... ................... .”

  “She is ..................... .................. .”

  Po­int out when to use he, when to use she.

 3. En­co­ura­ge stu­dents to show the­ir fa­mily pho­tos and ma­ke sen­ten­ces using

  “He is ..................... ................... .”

  “She is ..................... ........................ .”

 4. Gi­ve the qu­es­ti­on “What’s his/her na­me?”

 5. Stu­dents work in pa­irs to use the qu­es­ti­on and ans­wer by using pho­tos of the­ir fa­mi­li­es.

 

PART III

Eva­lu­ati­on [Eva­lu­ati­on of in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on of gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on ac­ti­vi­ti­es for slo­wer and fas­ter le­ar­ning stu­dents] : Te­ac­her asks so­me eva­lu­ati­on qu­es­ti­ons to stu­dents to check if they ha­ve any prob­lems with the new sub­ject.

Revision of the les­son with ot­her les­sons : Tur­kish

 

PART IV

 

 

Comments on the implementation of the plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

             Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

TRAFİK GÜVENLİĞİ

Sınıf

5

Tema

Yaya Teması

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 1. Yaya iken karşılaşabileceği trafik işaret ve levhalarını tanır ve korur.

Tema Kav­ram­la­rı : Kontrolsüz demir yolu geçidi, bisiklet giremez, telefon ve hastane trafik işaretleri.

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, araştırma, beyin fırtınası, anlatım, soru-yanıt, canlandırma, bireysel ve grup çalışması, uygulama.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ ve Kay­nak­lar : Trafik işaret ve levhaları, bilgisayar, İnternet, yardımcı kitaplar, trafik konulu filmler.

Etkinlik Örnekleri : Temanın adının (Yaya Teması) tahtaya yazılması. 4. sınıfta öğrenilen yaya kavramıyla ilgili bilgilerin tekrarlanması ile derse başlanması. Öğretmen tarafından hazırlanan trafik işaretleri ve levhalarla ilgili bilgilerin karışık olarak verildiği bir çalışma kağıdının öğrencilere dağıtılması. Öğrencilere bu çalışma kâğıdı üzerinde eşleştirme etkinliklerinin yaptırılması. Tahtaya asılacak trafik işaret ve levhalarının anlamlarının açıklanması. Etkinlik sırasında kontrolsüz demir yolu geçidi, bisiklet giremez, telefon ve hastane trafik işaretlerinin anlamları üzerinde durulması. Trafik işaretlerine zarar verilmemesi gerektiğinin vurgulanması. Oluşturulacak platformda trafik işaret ve levhalarına uyma çalışmalarının yapılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Etkinlik sonrasında öğrencilerin trafik işaret ve levhalarının anlamlarının öğrenilip öğrenilmediğinin kontrol listeleri ile değerlendirilmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


 PART I

Lesson

 ENG­LISH

Class

5

Subject

Countries an Flags

Suggested Time

 40 mi­nu­tes

 

PART II

Aim : Teaching Countries

Vo­ca­bu­lary : Countries

Te­ac­hing-Le­ar­ning Met­hod and Tech­ni­qu­es : Ec­lec­tic met­hod, re­pe­ti­ti­on, qu­es­ti­on and ans­wer, pa­ir work

Ma­te­ri­al : Flags, the board

Te­ac­hing and Le­ar­ning Ac­ti­vi­ti­es [Ta­king at­ten­ti­on, mo­ti­va­ti­on, re­vi­ewing, pre­sen­ta­ti­on, in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, sum­mary] :

 1. Take flags of differect countries to class.

 2. Show each flay and say the name of the country

 3. Make a list of countries and nationalities on the board.

  4. Show the flags one by one and ask students to say the countries and nationalities.

 

PART III

Eva­lu­ati­on [Eva­lu­ati­on of in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on of gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on ac­ti­vi­ti­es for slo­wer and fas­ter le­ar­ning stu­dents] : Te­ac­her asks so­me eva­lu­ati­on qu­es­ti­ons to stu­dents to check if they ha­ve any prob­lems with the new sub­ject.

Revision of the les­son with ot­her les­sons : Tur­kish

 

PART IV

 

 

Comments on the implementation of the plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

             Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

MÜZİK

Sınıf

5

Öğrenme Alanı

Dinleme, Söyleme, Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 1. İstiklâl Marşı’nı anlamına uygun söylemeye özen gösterir.

Üni­te Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, araştırma, inceleme, canlandırma, rol oynama, gösterip yaptırma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, CD ve CD çalar, müzik aletleri, televizyon, radyo.

Etkinlik Örnekleri : Okulun açılış ve kapanış törenlerinde neler yapıldığı sorularak derse başlanması. Bayrağımızın ve İstiklâl Marşı’mızın bağımsızlığımızın göstergesi olduğunun hatırlatılması. Her ülkenin bir millî marşı olduğunun açıklanması. Spor karşılaşmalarında kazanan ülkenin millî marşının çalındığı, bunun onur verici bir olay olduğunun belirtilmesi. İstiklâl Marşı’nın Türk milleti için taşıdığı önem ve anlamı üzerinde durulması. İstiklâl Marşı’nı doğru söyleyebilmeye yönelik çalışmalar yapılması (Öğretmen tarafından söylenmesi, kaset ve CD’den dinleme, birlikte, grup grup ve solo olarak söyleme çalışmalarının yapılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Canlandırma, sergileme, ritim tutma ve gözlem ölçekleri kullanılarak değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­

 


­LÜM I

Ders

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sınıf

5

Öğrenme Alanı

İnanç

Ünite

Allah İnancı

Süre

40 da­ki­ka

www.

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 4. Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını kavrar. 5. Allah’ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her an bizimler beraber olduğunun bilincine varır. 6. Allah’ın her şeye gücünün yettiğine evrenden örnekler verir.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Bilimsellik, çalışkanlık, sevgi, güvenirlik, sorumluluk.

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Görüşme, grup tartışması, soru-yanıt, anlatım, gösteri, rol oynama.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, ansiklopediler, öykü kitapları.

Etkinlik Örnekleri : Allah’ın sıfatlarını içeren birer ayet mealinin tahtaya yansıtılması. Bunlar üzerinde öğrenciler konuşturularak derse başlanması. Allah’ın yaratıcı, yaşatıcı, gözetici olduğu ve onunla iletişimin aracısız olarak dua ve ibadet yoluyla gerçekleştirilebileceğinin vurgulanması. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili kısa bir öykünün okutulup anlatılması. Allah’ın her şeyi işittiğinin, bilip gördüğünün, her şeye gücünün yettiğinin açıklanması. Bireyin ve toplumun huzuru için kötü davranışlardan kaçınılması gerektiğinin vurgulanması. Dinin de insanların huzurlu ve mutlu yaşamasını amaçladığının açıklanması. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili yazıların okunup sözlü ve yazılı olarak anlattırılması. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenmesi. İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olması, Allah’ın sıfatları, Allah’ın insana verdiği seçme hürriyeti ve insanın sorumluluğu ile sınırlandırılarak bu çerçevede insanın Allah’a güveni ve çalışması vb. üzerinde durulması. Öğrencilere Allah inancıyla ilgili konular verilirken çocuklarda batıl inançların oluşmasının önüne geçilmesi. Allah’ın sıfat ve isimleri tanıtılırken öğrencilerin deneyimlerinin kullanılması. Çocuğun dikkatinin çevresine yönlendirilmesi.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Tartışma, açık uçlu sorular, gözlem formu, çalışma yaprakları, yazılı sunumu kullanılarak değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sınıf

5

Öğrenme Alanı

İnanç

Ünite

Allah İnancı

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 7. Çalışmanın Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya istekli olur. 8. Allah inancının hayatımızdaki yerini ve önemini fark eder. 9. İhlas suresini ezbere okur ve anlamını söyler.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Bilimsellik, çalışkanlık, sevgi, güvenirlik ve sorumluluk.

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Görüşme, grup tartışması, soru-yanıt, anlatım, gösteri, rol oynama.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, ansiklopediler, öykü kitapları, eğitici filmler, slaytlar.

Etkinlik Örnekleri : Öğrencilerden Allah inancının ve Allah’ın sahip olduğu sıfatların birey davranışlarını nasıl etkilediği veya etkileyebileceği konusundaki fikirlerinin örneklendirilip derse başlanması. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan çalışmanın önemini vurgulayan resimlerin incelenip yorumlanması. Çalışıp başarmayla ilgili kısa bir öykünün anlatılması. “Günlük yaşamımızda sahip olmak istediklerimizi nasıl elde ederiz?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Çalışmanın öneminin anlattırılması. Başarılı öğrenciler olmak için neler yapmamız gerektiğinin konuşulması. Hangi alanda olursa olsun başarı kazanmak için önce çalışmak gerektiğinin vurgulanması. Alın teriyle çalışılmadan kazanılan şeylerin insanı mutlu etmeyeceğinin söylenmesi. Dinimizin de çalışmayı öğütlediğinin anlatılması. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili yazıların okunup edinilen bilgilerin sınıfta paylaşılması. Yapılan çalışmaların kısaca özetlenerek yazdırılması. Öğrencilerin araştırma, zaman, mekân ve kronolojiyi doğru algılama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirici çalışmalar yapılması. İhlas suresini ezbere okutma çalışması yapılıp anlamı üzerinde öğrencilerle konuşulması. Konuşulanların defterlerine kısaca yazdırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Kavram haritaları, çalışma yaprakları, gözlem formu kullanılarak değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

5

Süre

40 da­ki­ka + 40 dakika

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Özelleşmiş Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, iletişim, eğlenme, sorumluluk

 

­LÜM II

Kazanım : 1.4. Jimnastik serileri seçerek sunra.

Öğretim Yöntemleri : Gözlem, canlandırma, gösterip yaptırma

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Spor giysileri, jimnastik minderleri

Ders Alanı : Spor salonu

Güvenlik Önlemleri   

Düşme ve çarpmalara karşı öğrencilerin uyarılması.

Öğrenme Öğretme Süreci : Spor giysilerini giyen öğrencilerin etkinlik alanında ikişerli sıra olması. Isınma hareketlerinin yapılması. Jimnastik minderleri Alana yerleştirilip, düşmeye karşı önlemler alındıktan sonar öğrencilerin tek sıra gelip öne yuvarlanmasının sağlanması. Çömelik duruş, düz bank, düz cephe, kartal duruşu, engel oturuşu vb. hareketlerin gösterilip yaptırılması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

5

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, başladığı işi bitirme, estetik, bilinç kazanma

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 3. Nokta ve çizgi etkisi veren üç boyutlu malzemelerle özgün çalışmalar yapmaktan zevk alır.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Nokta ve çizgi etkisi

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, gösterip yaptırma, uygulama, yaparak öğrenme

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Kâse, fincan vb., naylon, kil, cetvel, çeşitli boyalar

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Yapılacak etkinliklerin açıklanması, malzemelerin hazırlatılması. Öğrencilere, küçük bir kâseyi çevirerek bir naylonla gergin bir şekilde kaplatılması. Kâsenin tabanının orta noktasından başlayarak kilden oluşturulan minik toplar ve düz kıvrımlı, spiral şekline getirilen kilden çubuklar, mümkün olduğunca boşluk bırakılmaksızın yerleştirilerek kâsenin dış kısmının kaplatılması. Topların ve çubukların aynı çapta olmasına (ortalama 1 cm) özen gösterilmesi. Daha sonar, bir cetvelin ince kenarıyla aşağıdan yukarıya doğru çekmeler yapılarak motiflerin tamamen birleşmesinin sağlatılması. Yaklaşık 15 dk sonrasında, kil ile kâsenin birbirinden ayrılması. Bu çalışmayı kâseye benzeyen başka bir nesne ile de yaptırılması. Bu çalışmaların çeşitli renklerle boyattırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Yapılan çalışmaların sergilenmesi. 2. Belirlenen davranış eksikliklerini giderici çalışmlaarın yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


 PART I

Lesson

ENG­LISH

Class

5

Subject

Regions

Suggested Time

 40 mi­nu­tes + 40 minutes

 

PART II

Aim : Teaching regions in Turkey

Vo­ca­bu­lary : Regions in Turkey

Te­ac­hing-Le­ar­ning Met­hod and Tech­ni­qu­es : Ec­lec­tic met­hod, re­pe­ti­ti­on, qu­es­ti­on and ans­wer

Ma­te­ri­al : The bo­ard, the map of Turkey

Te­ac­hing and Le­ar­ning Ac­ti­vi­ti­es [Ta­king at­ten­ti­on, mo­ti­va­ti­on, re­vi­ewing, pre­sen­ta­ti­on, in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, sum­mary] :

 1. Put the map of Turkey on the board.
 1. Show students the regions on the map.
 1. Make a list of regions on the board.
 1. Students copy the board.
 1. Read the names of the regions.
 1. Students repeat after you.
 1. Correct any pronunciation mistake.

 

PART III

Eva­lu­ati­on [Eva­lu­ati­on of in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on of gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on ac­ti­vi­ti­es for slo­wer and fas­ter le­ar­ning stu­dents] : Te­ac­her asks so­me eva­lu­ati­on qu­es­ti­ons to stu­dents to check if they ha­ve any prob­lems with the sub­ject.

Revision of the les­son with ot­her les­sons : Tur­kish

 

PART IV

 

 

Comments on the implementation of the plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

             Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

TRAFİK GÜVENLİĞİ

Sınıf

5

Tema

Yaya Teması

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 2. Yaya kaldırımında yürürken dikkat etmesi gereken kuralları uygular.

Tema Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

Etkinlik sırasında oluşabilecek kazalara karşı öğrencilerin uyarılması.

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, araştırma, beyin fırtınası, anlatım, soru-yanıt, canlandırma, mizansen oluşturma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ ve Kay­nak­lar : Yardımcı kitaplar, trafik konulu filmler, bilgisayar, İnternet, televizyon.

Etkinlik Örnekleri : Önceki derste öğrenilen trafik işaret ve levhaları üzerinde öğrencilerin konuşturularak derse başlanması. Öğrencilerin, okul çevresinde bulunan en yakın ve güvenli yaya kaldırımına götürülerek yaya kaldırımlı yollarda yürüme kurallarına uygun yürüyüşler yaptırılması. Uygulama sonunda kurallara niçin uyulması gerektiğinin açıklanması. Ayrıca okula dönerken öğretmen tarafından dağıtılan boş kartlara, kaldırımların yayaların, yolların ise taşıtların hakkı olduğunu belirten uyarıcı yazılar yazılarak bu kartların yaya kaldırımına park etmiş taşıtların ön camına konulması. Arkadaşlarıyla yürürken itişmemesi, konuşmaması, kaldırımın taşıt trafiğine uzak olan tarafından yürünmesi, kaldırımda bulunabilecek ağaç, çukur, levha vb. engellere dikkat edilmesi gerektiğinin açıklanması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Etkinlik sonrasında öğrencilerin yaptıkları yürüyüşlerle ilgili olarak gördükleri ve dikkat ettikleri noktalarda tartışmalarının sağlanması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


 PART I

Lesson

ENG­LISH

Class

5

Subject

Regions

Suggested Time

40 mi­nu­tes

 

PART II

Aim : Teaching regions

Vo­ca­bu­lary : Regions in Turkey

Te­ac­hing-Le­ar­ning Met­hod and Tech­ni­qu­es : Ec­lec­tic met­hod, repetition, question and answer

Ma­te­ri­al : The board, the map of Turkey

Te­ac­hing and Le­ar­ning Ac­ti­vi­ti­es [Ta­king at­ten­ti­on, mo­ti­va­ti­on, re­vi­ewing, pre­sen­ta­ti­on, in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, sum­mary] : 

 1. Show some cities on the map of Turkey and make serterces like:

“This is AnkaraAnkara is in the Centre of Turkey.”

“This is SamsunSamsun is in the north of Turkey.”

“This is ErzurumErzurum is in the east of Turkey.”

 1. Ask students to make sentences of their own:
 1. Write a few examples on the board.
 1. Students copy the board.

 

PART III

Eva­lu­ati­on [Eva­lu­ati­on of in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on of gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on ac­ti­vi­ti­es for slo­wer and fas­ter le­ar­ning stu­dents] : Te­ac­her asks so­me eva­lu­ati­on qu­es­ti­ons to stu­dents to check if they ha­ve any prob­lems with the new sub­ject.

Re­vision of the les­son with ot­her les­sons : Tur­kish

 

PART IV

 

 

Comments on the implementation of the plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

             Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

MÜZİK

Sınıf

5

Öğrenme Alanı

Dinleme, Söyleme, Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 2. Öğrendiği notalardan oluşan ezgileri doğru çalar. 3. Farklı ritmik yapıdaki ezgileri seslendirir.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Dizek, re-la aralığındaki sesler, ikilik, dörtlük, sekizlik nota, dörtlük sus.

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, araştırma, inceleme, canlandırma, rol oynama, gösterip yaptırma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitapları, müzik aletleri, CD ve CD çalar, defterler.

Etkinlik Örnekleri : Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili örnek çalışmaların incelenerek derse başlanması. Günlük hayatımızda müziğin yeri ve önemi üzeirnde tartışma açılması. “Öğrenilen seslerden oluşan ezgilerin hangi notalardan oluştuğunu merak ediyor musunuz?” sorusu ile derse dikkatin çekilmesi. Bu sınıf düzeyinde dizek üzerinde “re-la” aralığındaki seslerin verilmesi. Basit ölçü ve basit nota sürelerinden oluşan ezgileri öğrencilerin çalgıları ve kendi sesleriyle seslendirmelerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi. İkilik, dörtlük, sekizlik nota ile dörtlük sus değerini içeren ezgilerin öğrenciler tarafından canlandırılması. Sus değerlerinin kalıp üzerinde gösterilişinin incelenmesi. Bir notanın önüne konulan notanın, o notayı kendi değerinin yarısı kadar uzattığının açıklanması. Aksak ölçülerin (7/8 ve 9/8’lik) kulaktan, sezgisel olarak hissettirilmesine yönelik etkinlikler yapılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Bu etkinliğin canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme ve gözlem ölçekleri kullanılarak değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­

 


­LÜM I

Ders

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sınıf

5

Öğrenme Alanı

İnanç

Ünite

Allah İnancı

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 7. Çalışmanın Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya istekli olur. 8. Allah inancının hayatımızdaki yerini ve önemini fark eder. 9. İhlas suresini ezbere okur ve anlamını söyler.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Bilimsellik, çalışkanlık, sevgi, güvenirlik ve sorumluluk.

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Görüşme, grup tartışması, soru-yanıt, anlatım, gösteri, rol oynama.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, ansiklopediler, öykü kitapları, eğitici filmler, slaytlar.

Etkinlik Örnekleri : Öğrencilerden Allah inancının ve Allah’ın sahip olduğu sıfatların birey davranışlarını nasıl etkilediği veya etkileyebileceği konusundaki fikirlerinin örneklendirilip derse başlanması. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan çalışmanın önemini vurgulayan resimlerin incelenip yorumlanması. Çalışıp başarmayla ilgili kısa bir öykünün anlatılması. “Günlük yaşamımızda sahip olmak istediklerimizi nasıl elde ederiz?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Çalışmanın öneminin anlattırılması. Başarılı öğrenciler olmak için neler yapmamız gerektiğinin konuşulması. Hangi alanda olursa olsun başarı kazanmak için önce çalışmak gerektiğinin vurgulanması. Alın teriyle çalışılmadan kazanılan şeylerin insanı mutlu etmeyeceğinin söylenmesi. Dinimizin de çalışmayı öğütlediğinin anlatılması. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili yazıların okunup edinilen bilgilerin sınıfta paylaşılması. Yapılan çalışmaların kısaca özetlenerek yazdırılması. Öğrencilerin araştırma, zaman, mekân ve kronolojiyi doğru algılama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirici çalışmalar yapılması. İhlas suresini ezbere okutma çalışması yapılıp anlamı üzerinde öğrencilerle konuşulması. Konuşulanların defterlerine kısaca yazdırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Kavram haritaları, çalışma yaprakları, gözlem formu kullanılarak değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sınıf

5

Öğrenme Alanı

İnanç

Ünite

Allah İnancı

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 7. Çalışmanın Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya istekli olur. 8. Allah inancının hayatımızdaki yerini ve önemini fark eder. 9. İhlas suresini ezbere okur ve anlamını söyler.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Bilimsellik, çalışkanlık, sevgi, güvenirlik ve sorumluluk.

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Görüşme, grup tartışması, soru-yanıt, anlatım, gösteri, rol oynama.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, ansiklopediler, öykü kitapları, eğitici filmler, slaytlar.

Etkinlik Örnekleri : Öğrencilerden Allah inancının ve Allah’ın sahip olduğu sıfatların birey davranışlarını nasıl etkilediği veya etkileyebileceği konusundaki fikirlerinin örneklendirilip derse başlanması. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan çalışmanın önemini vurgulayan resimlerin incelenip yorumlanması. Çalışıp başarmayla ilgili kısa bir öykünün anlatılması. “Günlük yaşamımızda sahip olmak istediklerimizi nasıl elde ederiz?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Çalışmanın öneminin anlattırılması. Başarılı öğrenciler olmak için neler yapmamız gerektiğinin konuşulması. Hangi alanda olursa olsun başarı kazanmak için önce çalışmak gerektiğinin vurgulanması. Alın teriyle çalışılmadan kazanılan şeylerin insanı mutlu etmeyeceğinin söylenmesi. Dinimizin de çalışmayı öğütlediğinin anlatılması. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili yazıların okunup edinilen bilgilerin sınıfta paylaşılması. Yapılan çalışmaların kısaca özetlenerek yazdırılması. Öğrencilerin araştırma, zaman, mekân ve kronolojiyi doğru algılama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirici çalışmalar yapılması. İhlas suresini ezbere okutma çalışması yapılıp anlamı üzerinde öğrencilerle konuşulması. Konuşulanların defterlerine kısaca yazdırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Kavram haritaları, çalışma yaprakları, gözlem formu kullanılarak değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

5

Süre

40 da­ki­ka + 40 dakika

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Özelleşmiş Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

 

 

­LÜM II

Kazanım : 1.5. Özelleşmiş hareketleri uygularken karşılaştığı sorunlara çözümler üretir. 1.6. Bireysel ve eşli mücadele becerileri sergiler.

Öğretim Yöntemleri : Gösterip yaptırma, uygulama, rol oynama, beyin fırtınası

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Spor giysileri, denge tahtası, toplar, kurdelelar

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Düşmelere karşı öğrencilerin uyarılması

Öğrenme Öğretme Süreci : Öğrencilerin etkinlik alanında sıra olması. Isınma hareketleri yapılması. Özelleşmiş hareketlerin neler olduğu sorularak konuya dikkat çekilmesi. Özelleşmiş hareketleri yaparken hangi sorunlarla karşılaştıkları üzerinde öğrencilerin konuşturulması. Bu sorunlara nasıl çözüm bulunabileceği konusunda beyin fırtınası etkinliği yapılması. Bireysel ve eşli mücadele becerilerinden çizgide yapılan grup yarışlarının yapılması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Etkinliklere katılıp katılmadığının gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

5

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, başladığı işi bitirme, estetik, bilinç kazanma

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 3. Nokta v eçizgi etkisi veren üç boyutlu malzemelerle özgün çalışmalar yapmaktan zevk alır.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Nokta ve çizgi etkisi

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, gösterip yaptırma, uygulama, yaparak öğrenme

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Kâse, fincan vb., naylon, kil, cetvel, çeşitli boyalar

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Yapılacak etkinliklerin açıklanması, malzemelerin hazırlatılması. Öğrencilere, küçük bir kâseyi çevirerek bir naylonla gergin bir şekilde kaplatılması. Kâsenin tabanının orta noktasından başlayarak kilden oluşturulan minik toplar ve düz kıvrımlı, spiral şekline getirilen kilden çubuklar, mümkün olduğunca boşluk bırakılmaksızın yerleştirilerek kâsenin dış kısmının kaplatılması. Topların ve çubukların aynı çapta olmasına (ortalama 1 cm) özen gösterilmesi. Daha sonar, bir cetvelin ince kenarıyla aşağıdan yukarıya doğru çekmeler yapılarak motiflerin tamamen birleşmesinin sağlatılması. Yaklaşık 15 dk sonrasında, kil ile kâsenin birbirinden ayrılması. Bu çalışmayı kâseye benzeyen başka bir nesne ile de yaptırılamsı. Bu çalışmaların çeşitli renklerle boyattırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Yapılan çalışmaların sergilenmesi. 2. Belirlenen davranış eksikliklerini giderici çalışmlaarın yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


 PART I

Lesson

ENG­LISH

Class

5

Subject

Regions

Suggested Time

 40 mi­nu­tes + 40 minutes

 

PART II

Aim : Teaching regions

Vo­ca­bu­lary : Regions in Turkey

Te­ac­hing-Le­ar­ning Met­hod and Tech­ni­qu­es : Ec­lec­tic met­hod, repetition, question and answer.

Ma­te­ri­al : The board

Te­ac­hing and Le­ar­ning Ac­ti­vi­ti­es [Ta­king at­ten­ti­on, mo­ti­va­ti­on, re­vi­ewing, pre­sen­ta­ti­on, in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, sum­mary] : 

 1. Tell students where you live. Ask thern to tell you where they live.
 1. Write the question “Where do you live?” on the board.
 1. Ask the question to a few students and get the answers.
 1. Students work in pairs to practise the question and the answer.

 

PART III

Eva­lu­ati­on [Eva­lu­ati­on of in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on of gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on ac­ti­vi­ti­es for slo­wer and fas­ter le­ar­ning stu­dents] : Te­ac­her asks so­me eva­lu­ati­on qu­es­ti­ons to stu­dents to check if they ha­ve any prob­lems with the new sub­ject.

Re­vision of the les­son with ot­her les­sons : Tur­kish

 

PART IV

 

 

Comments on the implementation of the plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

             Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

TRAFİK GÜVENLİĞİ

Sınıf

5

Tema

Yaya Teması

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 2. Yaya kaldırımında yürürken dikkat etmesi gereken kuralları uygular.

Tema Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

Etkinlik sırasında oluşabilecek kazalara karşı öğrencilerin uyarılması.

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, araştırma, beyin fırtınası, anlatım, soru-yanıt, canlandırma, mizansen oluşturma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ ve Kay­nak­lar : Yardımcı kitaplar, trafik konulu filmler, bilgisayar, İnternet, televizyon.

Etkinlik Örnekleri : Önceki derste öğrenilen trafik işaret ve levhaları üzerinde öğrencilerin konuşturularak derse başlanması. Öğrencilerin, okul çevresinde bulunan en yakın ve güvenli yaya kaldırımına götürülerek yaya kaldırımlı yollarda yürüme kurallarına uygun yürüyüşler yaptırılması. Uygulama sonunda kurallara niçin uyulması gerektiğinin açıklanması. Ayrıca okula dönerken öğretmen tarafından dağıtılan boş kartlara, kaldırımların yayaların, yolların ise taşıtların hakkı olduğunu belirten uyarıcı yazılar yazılarak bu kartların yaya kaldırımına park etmiş taşıtların ön camına konulması. Arkadaşlarıyla yürürken itişmemesi, konuşmaması, kaldırımın taşıt trafiğine uzak olan tarafından yürünmesi, kaldırımda bulunabilecek ağaç, çukur, levha vb. engellere dikkat edilmesi gerektiğinin açıklanması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Etkinlik sonrasında öğrencilerin yaptıkları yürüyüşlerle ilgili olarak gördükleri ve dikkat ettikleri noktalarda tartışmalarının sağlanması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


 PART I

Lesson

ENG­LISH

Class

5

Subject

Regions

Suggested Time

40 mi­nu­tes

 

PART II

Aim : Asking where people live

Vo­ca­bu­lary : Regions, Continenrts

Te­ac­hing-Le­ar­ning Met­hod and Tech­ni­qu­es : Ec­lec­tic met­hod, repetition, question and answer

Ma­te­ri­al : The board

Te­ac­hing and Le­ar­ning Ac­ti­vi­ti­es [Ta­king at­ten­ti­on, mo­ti­va­ti­on, re­vi­ewing, pre­sen­ta­ti­on, in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, sum­mary] : 

 1. Show students pictures of some people from different regions and cities of Turkey. Make senterces:

He lives in the Black Sea Region

She lives in Adana.

 1. Show the pictures again. Ask students to make senterces about where they live.
 2. Show a picture. Ask the question: “Where does she/he live?” Give the answer. Do the some with other pictures.
 3. Show the pictures to the students one by one. Ask the questions. Get the answers.
 4. Write examples on the board.
 5. Students copy the board.

 

PART III

Eva­lu­ati­on [Eva­lu­ati­on of in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on of gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on ac­ti­vi­ti­es for slo­wer and fas­ter le­ar­ning stu­dents] : Te­ac­her asks so­me eva­lu­ati­on qu­es­ti­ons to stu­dents to check if they ha­ve any prob­lems with the new sub­ject.

Revision of the les­son with ot­her les­sons : Tur­kish

 

PART IV

 

 

Comments on the implementation of the plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

             Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

MÜZİK

Sınıf

5

Öğrenme Alanı

Dinleme, Söyleme, Çalma

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 4. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır. 5. Müzik çalışmalarını sergiler.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Belirli gün ve haftalar, müzik etkinliği.

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, araştırma, inceleme, canlandırma, rol oynama, gösterip yaptırma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, CD ve CD çalar, televizyon, radyo.

Etkinlik Örnekleri : Okullarda hangi belirli gün ve haftaların işlendiği konusunda öğrenciler konuşturularak derse başlanması. Belirli gün ve haftalarla ilgili sınıfta öğrenilen şarkılara (Örneğin ilköğretim haftasında okul şarkısı, Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhuriyet Marşı vb.) dikkatin çekilmesi. Öğrencilerin okullarında ve yakın çevrelerinde yapılan önemli günlerle ilgili müzik etkinliklerine dinleyici veya görevli olarak katılmalarına yönelik yönlendirmeler yapılması. Bu tür etkinliklerin bize daha sosyal bir kişilik kazandıracağının belirtilmesi. Öğrencilerin daha önce katıldıkları etkinliklerden edindikleri deneyim ve yaşantılara ilişkin gözlemlerini arkadaşlarıyla paylaşmalarının sağlanması. Öğrencilerin bireysel ve toplu olarak yaptıkları müzik çalışmlaarını sergileyebilecekleri ortamlar oluşturulması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Bu etkinliğin canlandırma, sergileme, görselleştirme ve gözlem ölçekleri kullanılarak değerlendirilmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si : Rehberlik ve Psikolojik Danışma : 4. Okuldaki sorumluluklarını bilir. Türkçe dersi : Görsel okuma, görsel sunu.

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­

 


­LÜM I

Ders

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sınıf

5

Öğrenme Alanı

İnanç

Ünite

Allah İnancı

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 7. Çalışmanın Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya istekli olur. 8. Allah inancının hayatımızdaki yerini ve önemini fark eder. 9. İhlas suresini ezbere okur ve anlamını söyler.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Bilimsellik, çalışkanlık, sevgi, güvenirlik ve sorumluluk.

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Görüşme, grup tartışması, soru-yanıt, anlatım, gösteri, rol oynama.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, ansiklopediler, öykü kitapları, eğitici filmler, slaytlar.

Etkinlik Örnekleri : Öğrencilerden Allah inancının ve Allah’ın sahip olduğu sıfatların birey davranışlarını nasıl etkilediği veya etkileyebileceği konusundaki fikirlerinin örneklendirilip derse başlanması. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan çalışmanın önemini vurgulayan resimlerin incelenip yorumlanması. Çalışıp başarmayla ilgili kısa bir öykünün anlatılması. “Günlük yaşamımızda sahip olmak istediklerimizi nasıl elde ederiz?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. Çalışmanın öneminin anlattırılması. Başarılı öğrenciler olmak için neler yapmamız gerektiğinin konuşulması. Hangi alanda olursa olsun başarı kazanmak için önce çalışmak gerektiğinin vurgulanması. Alın teriyle çalışılmadan kazanılan şeylerin insanı mutlu etmeyeceğinin söylenmesi. Dinimizin de çalışmayı öğütlediğinin anlatılması. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili yazıların okunup edinilen bilgilerin sınıfta paylaşılması. Yapılan çalışmaların kısaca özetlenerek yazdırılması. Öğrencilerin araştırma, zaman, mekân ve kronolojiyi doğru algılama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirici çalışmalar yapılması. İhlas suresini ezbere okutma çalışması yapılıp anlamı üzerinde öğrencilerle konuşulması. Konuşulanların defterlerine kısaca yazdırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Kavram haritaları, çalışma yaprakları, gözlem formu kullanılarak değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sınıf

5

Öğrenme Alanı

İbadet

Ünite

İbadet Konusunda Bilgilenelim

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 1. İbadetin anlamını kavrar. 2. İbadetle ilgili kavramları açıklar. 3. Niçin ibadet edildiğini gerekçelendirir.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Güvenirlik, sorumluluk, sevgi ve saygı, dayanışma, kardeşlik, doğruluk, bağımsızlık ve hoşgörü.

Güvenlik Önlemleri 

 

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, inceleme, araştırma, gözlem, bireysel ve birlikte çalışmalar, uygulama, canlandırma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ler ve Kay­nak­lar : Ders kitapları, yardımcı kitaplar, ansiklopediler, konuyla ilgili resimler, öykü kitapları.

Etkinlik Örnekleri : Öğrencilerden ibadet, farz, vacip, sünnet, dua, ameli salih kavramlarının anlamlarını tahmin etmelerinin istenmesi. Tahminden sonra bu kavramlar sözlükten bulunup tahminleri ile sözlük anlamları arasındaki farklara dikkat çekilerek derse başlanması. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili resimlerin incelenip yorumlanması. İbadetin önemiyle ilgili kısa bir öykünün anlatılması. “İbadet nedir?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. İbadet sözcüğünün anlamının örneklerle açıklanması. Dinimize göre ibadetin yalnızca Allah için yapıldığının vurgulanması. İslam dininde namaz, hac, oruç ve zekâtın başlıca ibadetlerden olduğunun anlatılması. Ayrıca bütün iyi davranışların da ibadet sayıldığının örneklerle açıklanması. Ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan konuyla ilgili yazıların okunup edinilen bilgilerin paylaşılması. İbadetlerle ilgili karşılıklı soruların sorulup yanıtlanması. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenerek kısaca yazdırılması. İbadetin yararlarıyla ilgili kısa bir öykünün anlatılması. “Niçin ibadet ediyoruz?” sorusuyla derse dikkatin çekilmesi. İbadeti, Allah’a olan sevgi ve saygımızı göstermek için yaptığımızın anlatılması. İbadetin yararlarının günlük yaşamımızdan örnekler verilerek açıklanması. Yapılan çalışmaların soru-yanıt yoluyla özetlenerek kısaca yazdırılması. Etkinlikler sonucunda inanç-ibadet ilişkisi ve ibadetlerdeki temel ilkelerin vurgulanması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Açık uçlu sorular, tartışma, kavram haritaları kullanılarak değerlendirme yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

BE­DEN EĞİ­­

Sınıf

5

Süre

40 da­ki­ka + 40 dakika

Öğrenme Alanı

Hareket Bilgi ve Becerileri

Alt Öğrenme Alanı

Özelleşmiş Hareket Bilgi ve Becerileri

Temel Beceriler

Etik davranma, duygu yönetimi, katılım, paylaşım.

 

­LÜM II

Kazanım : 1.7. Bireysel ve grupla, bir nesneyi kontrollü şekilde kullanarak artan bir doğrulukla oyun oynar.

Öğretim Yöntemleri : Gösterip yaptırma, uygulama, birlikte v ebireysel çalışmalar.

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Spor giysileri, toplar, mendiller, bayraklar

Ders Alanı : Okul bahçesi

Güvenlik Önlemleri   

Çarpışmalara karşı öğrecnilerin uyarılması.

Öğrenme Öğretme Süreci : Öğrencilerin etkinlik alanında sıra olması. Isınma hareketleri yapması. Bireysel ve grupla nesneleri kontrol etme şekilleri üzerinde öğrencilerin konuşturulması. Dersin ikinci yarısında sınıfın dörderli gruplara ayrılması. Dörderli iki grup arasında top paslaşması yapılması. Diğer üçüncü grubun bu paslaşmayı engellemeye çalışması. En çok pas yapabilen grubun alkışlanması. Mendil kapmaca ve bayrak yarışı oyunlarının oynanması.

 

­LÜM III

Değerlendirme : Nesne kontrollerinin gözlenmesi.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

GÖR­SEL SA­NAT­LAR

Sınıf

5

Süre

40 da­ki­ka

Temel Beceriler

Yaratıcı düşünme, başladığı işi bitirme, estetik, bilinç kazanma

Öğrenme Alanı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

 

­LÜM II

Ka­za­nım­la­r : 3. Nokta v eçizgi etkisi veren üç boyutlu malzemelerle özgün çalışmalar yapmaktan zevk alır.

Üni­te Kav­ram­la­rı : Nokta ve çizgi etkisi

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Anlatım, soru-yanıt, gösterip yaptırma, uygulama, yaparak öğrenme

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç, Ge­reç­ler ve Kaynaklar : Kâse, fincan vb., naylon, kil, cetvel, çeşitli boyalar

Öğ­ret­me-Öğ­ren­me Et­kin­lik­le­ri : Yapılacak etkinliklerin açıklanması, malzemelerin hazırlatılması. Öğrencilere, küçük bir kâseyi çevirerek bir naylonla gergin bir şekilde kaplatılması. Kâsenin tabanının orta noktasından başlayarak kilden oluşturulan minik toplar ve düz kıvrımlı, spiral şekline getirilen kilden çubuklar, mümkün olduğunca boşluk bırakılmaksızın yerleştirilerek kâsenin dış kısmının kaplatılması. Topların ve çubukların aynı çapta olmasına (ortalama 1 cm) özen gösterilmesi. Daha sonar, bir cetvelin ince kenarıyla aşağıdan yukarıya doğru çekmeler yapılarak motiflerin tamamen birleşmesinin sağlatılması. Yaklaşık 15 dk sonrasında, kil ile kâsenin birbirinden ayrılması. Bu çalışmayı kâseye benzeyen başka bir nesne ile de yaptırılamsı. Bu çalışmaların çeşitli renklerle boyattırılması.

 

­LÜM III

Ölç­me-De­ğer­len­dir­me : 1. Yapılan çalışmaların sergilenmesi. 2. Belirlenen davranış eksikliklerini giderici çalışmlaarın yapılması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni                     Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

            Okul Mü­­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2013 ÖĞRETİM YILI

 

2. ÜNİTE

 

(22 Ekim-23 Kasım)

 

 

DERS PLANLARI

 

(23 İş Günü)


 PART I

Les­son

ENG­LISH

Class

5

Sub­ject

Cities

Sug­ges­ted Ti­me

40 mi­nu­tes + 40 minutes

 

PART II

Aim : Decribing locations

Vo­ca­bu­lary : Capital Cities

Te­ac­hing-Le­ar­ning Met­hod and Tech­ni­qu­es : Ec­lec­tic met­hod, de­monst­ra­ti­on, question and answer, pair work.

Ma­te­ri­al : A map of the world.

Te­ac­hing and Le­ar­ning Ac­ti­vi­ti­es [Ta­king at­ten­ti­on, mo­ti­va­ti­on, re­vi­ewing, pre­sen­ta­ti­on, in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, sum­mary] :

 1. Choose 8 countries and show students their capital cities.
 2. Students repeat the names of countries and capital cities after the teacher.
 3. Make a list on the board. Students copy the board.
 4. Make an ewample sentence like:

“Rome is in Italy”

“London is in, England”, etc.

 1. Encourage students to make sentences using “in”
 2. Students write the sentences in their note books.

 

PART III

Eva­lu­ati­on [Eva­lu­ati­on of in­di­vi­du­al le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on of gro­up le­ar­ning ac­ti­vi­ti­es, eva­lu­ati­on ac­ti­vi­ti­es for slo­wer and fas­ter le­ar­ning stu­dents] : Te­ac­her asks so­me eva­lu­ati­on qu­es­ti­ons to stu­dents (sin­gu­lar and plu­ral ones).

Revision of the les­son with ot­her les­sons : Tur­kish

 

PART IV

 

Com­ments on the imp­le­men­ta­ti­on of the plan

 

 

 

www.

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

  Okul Mü­­


­LÜM I

Ders

TRAFİK GÜVENLİĞİ

Sınıf

5

Tema

Yaya Teması

Süre

40 da­ki­ka

 

­LÜM II

Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı : 2. Yaya kaldırımında yürürken dikkat etmesi gereken kuralları uygular.

Tema Kav­ram­la­rı :

Güvenlik Önlemleri 

Etkinlik sırasında oluşabilecek kazalara karşı öğrencilerin uyarılması.

Öğ­ret­me Öğ­ren­me Yön­tem ve Tek­nik­le­ri : Gözlem, araştırma, beyin fırtınası, anlatım, soru-yanıt, canlandırma, mizansen oluşturma.

Kul­la­­lan Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri-Araç-Ge­reç­ ve Kay­nak­lar : Yardımcı kitaplar, trafik konulu filmler, bilgisayar, İnternet, televizyon.

Etkinlik Örnekleri : Önceki derste öğrenilen trafik işaret ve levhaları üzerinde öğrencilerin konuşturularak derse başlanması. Öğrencilerin, okul çevresinde bulunan en yakın ve güvenli yaya kaldırımına götürülerek yaya kaldırımlı yollarda yürüme kurallarına uygun yürüyüşler yaptırılması. Uygulama sonunda kurallara niçin uyulması gerektiğinin açıklanması. Ayrıca okula dönerken öğretmen tarafından dağıtılan boş kartlara, kaldırımların, yayaların, yolların ise taşıtların hakkı olduğunu belirten uyarıcı yazılar yazılarak bu kartların yaya kaldırımına park etmiş taşıtların ön camına konulması. Arkadaşlarıyla yürürken itişmemesi, konuşmaması, kaldırımın taşıt trafiğine uzak olan tarafından yürünmesi, kaldırımda bulunabilecek ağaç, çukur, levha vb. engellere dikkat edilmesi gerektiğinin açıklanması.

 

­LÜM III

Ölç­me De­ğer­len­dir­me : Etkinlik sonrasında öğrencilerin yaptıkları yürüyüşlerle ilgili olarak gördükleri ve dikkat ettikleri noktalarda tartışmalarının sağlanması.

Der­sin Di­ğer Ders­ler­le İliş­ki­si :

 

­LÜM IV

 

 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders/Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Uy­gun­dur. .... / .... / ..........

 

 

 

  Okul Mü­­


 PART I

Les­son

ENG­LISH

Class

5

Sub­ject

Cities

Sug­ges­ted Ti­me

40 mi­nu­tes

 

PART II

Aim : Te­ac­hing prepositions of place

Vo­ca­bu­lary : Places, prepositions of place

Te­ac­hing-Le­ar­ning Met­hod and Tech­ni­qu­es : Ec­lec­tic met­hod, demonstration, question and answer, pair work.

Ma­te­ri­al : The board