2018-2019 ilkokul 2.sınıf yıllık çalışma planı

2018-2019 ilkokul 2.sınıf yıllık çalışma planı dosyası 16-01-2018 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 ilkokul 2.sınıf yıllık çalışma planı
Kategori 2. Sınıf Almanca
Gönderen hannev
Eklenme Tarihi 16-01-2018
Boyut 8.39 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

                         2012- 2013 ÖĞRETİM YILI ……………………………………….İLKOKULU

                                                                       2.SINIFLARwww.

                                                  YILLIK  ÇALIŞMA  PROGRAMI

AYLAR

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

DÜŞÜNCELER

EYLÜL

1. Seminer çalışmalarının tamamlanması

2. Tebliğler Dergisi’nin ve resmî yazıların okunması

3. Okulun ve sınıfın, eğitim ve öğretime hazırlanması

4. Zümre öğretmenler toplantısının yapılması

5. Ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının yapılması

6. İlköğretim haftasının kutlanması

 

EKİM

1. Hay­van­la­rı ko­ru­ma gü­­nün kut­lan­ma­

2. ­nıf­ta­ki araç ve ge­reç­le­rin dü­zen­len­me­si

3. Ve­li top­lan­­­nın ya­pıl­ma­

4. Öğrenci kulüplerinin oluşturulması

5. Gra­fik­le­rin dü­zen­len­me­si

6. Cum­huriyet Bay­ramı’nın kut­lan­ması

7. Kızılay haf­tasının kut­lan­ması

 

 

KASIM

1. Sınıf kitaplığına yeni kitapların sağlanması

2. Atatürk haftasının kutlanması

3. Atatürk köşesinin yeniden düzenlenmesi

4. Öğrenci kulüpleri etkinliklerinin değerlendirilmesi

5. Afet Eğitimi hazırlık gününün kutlanması

6. Öğretmenler Günü’nün kutlanması

7. Öğrenci gözlem dosyalarının doldurulması

 

 

ARALIK

1. Okul Ai­le Bir­li­ği top­lan­­­na ka­­lınma­

2. Öğ­ren­ci göz­lem dos­ya­la­rın­da­ki ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si

3. Tu­tum, ya­­rım ve Türk mal­la­rı haf­ta­­nın kut­lan­ma­

4. Ve­li top­lan­­­nın ya­pıl­ma­

5. Üni­te kö­şe­si­nin, mev­sim şe­ri­di­nin kont­rol edi­lip ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si

 

 

OCAK

1. Yeni yıl kutlama etkinliklerinin yapılması

2. Enerji tasarrufu haftasının kutlanması

3. Not cetveli ve karnelerin hazırlanması

4. Karnelerin dağıtılması

5. Karnelerin toplanıp idareye teslimi

 

 

AYLAR

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

DÜŞÜNCELER

ŞUBAT

1. ­­fın kont­rol edi­lip ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si

2. Ve­li top­lan­­­nın ya­pıl­ma­

 

 

MART

1. Oku­lun bah­çe­si­ne ve çev­re­si­ne di­ki­le­cek fi­dan­la­rın sağ­lan­ma­

2. Or­man haf­ta­­nın kut­lan­ma­

3. Çev­re­de ya­­lan ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­­na sı­nıf­ça ka­­lın­ma­

4. Züm­re öğ­ret­men­ler top­lan­­­nın ya­­la­rak ça­lış­ma­la­­nın de­ğer­len­diril­mesi

 

 

NİSAN

1. Tu­rizm haf­ta­­nın kut­lan­ma­

2. 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı kut­la­ma et­kin­lik­le­ri­nin be­lir­le­nip ha­zır­lık ça­lış­ma­la­­nın ya­pıl­ma­

3. 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı’nın kut­lan­ma­

4. Dün­ya ki­tap gü­nü ve kü­tüp­ha­ne­ler haf­ta­­nın kut­lan­ma­

5. Öğ­re­nci ku­lüp­leri et­kin­lik­lerinin değer­len­dirilip ek­sik­lik­lerin gideril­mesi

 

 

MAYIS

1. Tra­fik ve ilk yardım haf­ta­­nın kut­lan­ma­

2. Öğ­ren­ci göz­lem dos­ya­la­­nın dol­du­rul­ma­

3. Ve­li top­lan­­­nın ya­pıl­ma­

4. Engelliler haftasıyla ilgili etkinliklerin yapılması

5. Öğrenci kulüpleri ça­lış­ma­la­­nın de­ğer­len­di­ril­me­si

6. 19 Ma­yıs Ata­türk’ü An­ma ve Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı’nın kut­lan­ma­

7. Züm­re öğ­ret­men­ler top­lan­­­nın ya­pıl­ması

 

 

HAZİRAN

1. Çev­re ko­ru­ma haf­ta­­nın kut­lan­ma­

2. Not cet­vel­le­ri­nin ve kar­ne­le­rin dol­du­rul­ma­

3. Öğ­ren­ci göz­lem dos­ya­la­­nın iş­le­nip ida­re­ye ve­ril­me­si

4. Kar­ne­le­rin da­ğı­tıl­ma­

5. ­nıf geç­me def­te­ri­nin dol­du­ru­lup ida­re­ye ve­ril­me­si

6. Yıl so­nu ça­ş­ma­la­­nın ya­pıl­ma­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            12/ 09/ 2012

                               Uygundur

                         Cevdet HALAÇ

                           Okul Müdürü