2018-2019 1.sınıf iş günü takvimi ve çalışma programı

2018-2019 1.sınıf iş günü takvimi ve çalışma programı dosyası 02-02-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2018-2019 1.sınıf iş günü takvimi ve çalışma programı
Kategori 1. Sınıf Almanca
Gönderen deepblue_0620
Eklenme Tarihi 02-02-2018
Boyut 9.16 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2012 – 2013 ÖĞRETİM YILI

İŞ GÜNÜ TAKVİMİ

 

GÜNLER

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

OCAK

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

 3 10 17 24

 4 11 18 25

 5 12 19 26

 6 13 20 27

     7  14   21 28

1 8 15                22 29

2 9 16                23 30

1 8 15 22  29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 

5 12 19 26 

6 13 20 27 

7 14 21   28

  5 12 19 26

  6 13 20 27

  7                 14 21 28

 1 8 15               22  29

 2 9 16               23  30

 3 10 17 24

 4 11 18 25

 3 10 17               24  31

 4 11 18 25

 5 12 19 26

 6 13 20 27

 7 14                21  28

1 8 15                22  29

2 9 16                23  30

 7 14 21  28

1 8 15 22  29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 

5 12 19 26 

6 13 20 27 

İŞ GÜNÜ

10

20

22

21

18

 

 

GÜNLER

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

  4 11               18 25

  5                 12 19 26

  6 13               20 27

  7 14               21 28

 1 8 15  22

 2 9 16  23

 3 10 17 24

 4 11 18 25

 5 12 19 26

 6 13 20 27

 7 14 21 28

1 8                 15 22 29

2 9 16               23 30

3 10 17               24 31

1 8 15 22  29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 

4 11 18 25 

5 12 19 26 

6 13 20 27 

7 14                21 28 

 6 13 20 27

     7  14  21  28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17                24  31

4 11 18 25

5 12 19 26

                   3  10 17 24

 4   11 18 25

 5   12 19 26

 6   13 20 27

                   7  14 21 28

1                 8  15 22 29

2   9  16 23  30

İŞ GÜNÜ

14

21

20

21

10

 

 

RESMÎ TATİL GÜNLERİ

Cumhuriyet Bayramı…………………………………………29 Ekim Pazartesi

Kurban Bayramı………………………………  24, 25, 26, 27 Kasım   Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi

Yılbaşı…………………………………………………………….1 Ocak Salı

Yarıyıl Tatili……………………………………...…28 Ocak, 10 Şubat Pazartesi, ………………Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…………….. …23, 24 Nisan Salı, Çarşamba

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı…......19,  20 Mayıs Pazar, Pazartesi

2012 - 2013 ÖĞRETİM YILI

YILLIK GENEL ÇALIŞMA PROGRAMI

 

AYLAR

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

DÜŞÜNCELER

EYLÜL

1. Seminer çalışmalarının tamamlanması

2. Tebliğler Dergisi’nin ve resmî yazıların okunması

3. Okulun ve sınıfın, eğitim ve öğretime hazırlanması

4. Zümre öğretmenler toplantısının yapılması

5. Ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının yapılması

6. İlköğretim haftasının kutlanması

 

EKİM

1. Hay­van­la­rı ko­ru­ma gü­­nün kut­lan­ma­

2. ­nıf­ta­ki araç ve ge­reç­le­rin dü­zen­len­me­si

3. Ve­li top­lan­­­nın ya­pıl­ma­

4. Öğrenci kulüplerinin oluşturulması

5. Gra­fik­le­rin dü­zen­len­me­si

6. Cum­huriyet Bay­ramı’nın kut­lan­ması

7. Kızılay haf­tasının kut­lan­ması

 

 

KASIM

1. Sınıf kitaplığına yeni kitapların sağlanması

2. Atatürk haftasının kutlanması

3. Atatürk köşesinin yeniden düzenlenmesi

4. Öğrenci kulüpleri etkinliklerinin değerlendirilmesi

5. Afet Eğitimi hazırlık gününün kutlanması

6. Öğretmenler Günü’nün kutlanması

7. Öğrenci gözlem dosyalarının doldurulması

 

 

ARALIK

1. Okul Ai­le Bir­li­ği top­lan­­­na ka­­lınma­

2. Öğ­ren­ci göz­lem dos­ya­la­rın­da­ki ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si

3. Tu­tum, ya­­rım ve Türk mal­la­rı haf­ta­­nın kut­lan­ma­

4. Ve­li top­lan­­­nın ya­pıl­ma­

5. Üni­te kö­şe­si­nin, mev­sim şe­ri­di­nin kont­rol edi­lip ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si

 

 

OCAK

1. Yeni yıl kutlama etkinliklerinin yapılması

2. Enerji tasarrufu haftasının kutlanması

3. Not cetveli ve karnelerin hazırlanması

4. Birinci dönemin eğitim öğretim açısından değerlendirilmesi

5. Karnelerin dağıtılması

6. Karnelerin toplanıp idareye teslimi

 

 

 


AYLAR

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

DÜŞÜNCELER

ŞUBAT

1. ­­fın kont­rol edi­lip ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si

2. Öğ­ren­ci ge­li­şim­le­riy­le il­gi­li göz­lem so­nuç­la­­nın dos­ya­la­ra iş­len­me­si

3. Ve­li top­lan­­­nın ya­pıl­ma­

4. Gra­fik­le­rin ye­ni­den dü­zen­le­ne­rek gün­cel­leş­ti­ril­mesi

 

 

MART

1. Oku­lun bah­çe­si­ne ve çev­re­si­ne di­ki­le­cek fi­dan­la­rın sağ­lan­ma­

2. Or­man haf­ta­­nın kut­lan­ma­

3. Çev­re­de ya­­lan ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­­na sı­nıf­ça ka­­lın­ma­

4. Züm­re öğ­ret­men­ler top­lan­­­nın ya­­la­rak ça­lış­ma­la­­nın de­ğer­len­diril­mesi

 

 

NİSAN

1. Tu­rizm haf­ta­­nın kut­lan­ma­

2. 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı kut­la­ma et­kin­lik­le­ri­nin be­lir­le­nip ha­zır­lık ça­lış­ma­la­­nın ya­pıl­ma­

3. 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı’nın kut­lan­ma­

4. Dün­ya ki­tap gü­nü ve kü­tüp­ha­ne­ler haf­ta­­nın kut­lan­ma­

5. Öğ­re­nci ku­lüp­leri et­kin­lik­lerinin değer­len­dirilip ek­sik­lik­lerin gideril­mesi

 

 

MAYIS

1. Tra­fik ve ilk yardım haf­ta­­nın kut­lan­ma­

2. Öğ­ren­ci göz­lem dos­ya­la­­nın dol­du­rul­ma­

3. Ve­li top­lan­­­nın ya­pıl­ma­

4. Engelliler haftasıyla ilgili etkinliklerin yapılması

5. Öğrenci kulüpleri ça­lış­ma­la­­nın de­ğer­len­di­ril­me­si

6. 19 Ma­yıs Ata­türk’ü An­ma ve Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı’nın kut­lan­ma­

7. Züm­re öğ­ret­men­ler top­lan­­­nın ya­pıl­ması

 

 

HAZİRAN

1. Çev­re ko­ru­ma haf­ta­­nın kut­lan­ma­

2. Not cet­vel­le­ri­nin ve kar­ne­le­rin dol­du­rul­ma­

3. Öğ­ren­ci göz­lem dos­ya­la­­nın iş­le­nip ida­re­ye ve­ril­me­si

4. Kar­ne­le­rin da­ğı­tıl­ma­

5. ­nıf geç­me def­te­ri­nin dol­du­ru­lup ida­re­ye ve­ril­me­si

6. Yıl so­nu ça­lış­ma­la­­nın ya­pıl­ma­

 

 

....... / ....... / ............

 

SINIF ÖĞRETMENİ                                                      OKUL MÜDÜRÜ