2011 2012 1.sınıf yıl sonu zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı

2011 2012 1.sınıf yıl sonu zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı dosyası 14-01-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2011 2012 1.sınıf yıl sonu zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen başaran1967
Eklenme Tarihi 14-01-2018
Boyut 20.54 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

       2011 / 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GÜRSU HAMDİ ÇALIŞ İLKÖĞRETİM OKULU YIL SONU

 1. SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Karar no:   3        

Karar tarihi:  …../…./2012

Saat :             12:00

Katılanlar:         Sebahhatin AKYOL (Müdür Yardımcısı),Ahmet ATASAYAR (1/A Sınıf Öğretmeni ),   Celal BALIKÇI  ( 1 /B Sınıf Öğretmeni ) ,Gürsel DURMUŞ  (1/C Sınıf Öğretmeni )                                               

 

 

 

 

                                                            GÜNDEM MADDELERİ

 

01) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. maddesinin okunması,

02) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

* Öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının değerlendirilmesi, aksamalar varsa gerekli sebeplerinin tespit edilmesi,

03) 1. ve 2. dönem başındaki zümre toplantılarında, uygulanmak üzere tutanaklara yazılan kararların maddeler halinde tek, tek ele alınması ve aksaklıkların giderilmesi için gelecek yıl alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi,

04) 1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması,

05) 2. dönem dersteki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, bu %’lerin 1. dönem sonuçları ile karşılaştırılarak, başarıdaki artma ve eksilmelerin belirlenmesi, ortak sınav sonuçlarının değerlendirilip, rapor hâlinde idareye sunulması,

* Bu sonuçlar ile, hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp- ulaşılamadığının tespiti,

* Varsa- başarıdaki düşme sebeplerinin araştırılarak, telafisi için ileriye dönük tavsiyelerin kararlaştırılması,

06) Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespit edilmesi,

* Bitirilemeyen konuların adları ve gecikme nedenlerinin kaydedilmesi suretiyle ‘Ders Kesimi Raporu’nun hazırlanması ve idareye teslimi,

07) Elde olmayan mazeretler nedeniyle işlenemeyen ders konularının, gerçekleştirilemeyen kazanımların gelecek yılda nasıl telafi edilmesinin uygun olacağına dair düşünülen tedbirlerin kararlaştırılması,

08) Bir yıllık çalışma neticesinde elde edilen tecrübeler sonucu, gelecek yıla dönük olarak alınması uygun görülen genel ve özel tedbirlerin neler olması gerektiği hususunun karara bağlanması,

09) Bir yıllık uygulama neticesinde elde edilen tecrübeler ve gelecek yıla yönelik alınması uygun görülen tedbirler doğrultusunda, gelecek yıla hazırlık olmak üzere, idareden ve velilerden istenecek yardım ve desteklerin kararlaştırılması,

10) Öğretmenlerin mahalli hizmet içi eğitimleri için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,

11) Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’ gündemine alınması istenen sorunların çözümünün değerlendirilmesi ve gelecek yıllara dönük isteklerin tespiti,

12) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak tedbirlerin kararlaştırılması,

13) Öğretim yılı değerlendirme raporunun (içinde ders programları, ilgili mevzuat, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyi değerlendirilir) hazırlanıp okul yönetimine sunulması ( İY. 95/ g ),

14) Dilek, temenniler ve kapanış.

 

  

 

 

 

                                           GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

ALINAN KARARLAR

 

  1. Okul Müdür Yardımcısı Sebahattin AKYOL ve 1/A sınıf öğretmeni Ahmet ATASAYAR’ın, 1/B sınıf öğretmeni Celal BALIKÇI’ nın, 1/C sınıf öğretmeni Gürsel DURMUŞ’un yukarıda belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunduğu görüldü. Zümre başkanı Sebahattin AKYOL, ikinci dönemin hayırlı olması dileğinde bulunarak toplantıyı açtı ve yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. maddesini okudu ve ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Madde 95 — Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda branş öğretmenlerinden oluşur.

Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

(Değişik üçüncü fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Bu toplantılarda, öğretim programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçları, laboratuar, kütüphane, spor salonu, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planlı bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans görevi konuları belirlenir. Dersin özelliğine göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanarak ortak bir anlayış oluşturulur.

Bu toplantılarda, programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, lâboratuar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden plânlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır.

Zümre öğretmenler kurulunda:

a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.

b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları   

 aranır.

c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve

alınacak önlemler kararlaştırılır.

d) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.

e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.

f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları 

hazırlanır.

g) (Ek: 2.5.2006/26156 RG) Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar.

ğ) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur.

 

  1. Sınıf Öğretmeni Ahmet ATASAYAR, mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin, yeni gelen, emir ve tebliğlerin incelendiğini, öğretim yılı iş takvimi ve yıllık çalışma programının aksatılmadığını, çalışmaların zamanında yapıldığını ifade etti.

 

3- 1ve 2.Dönem; ünitelendirilmiş yıllık plana yazılan ders içi, disiplin ve ara disiplin kazanımları ile etkinliklerin gerçekleştirilmesinde önemli ölçüde aksaklık olmadığı, zaman zaman meydana gelen küçük aksamaların çözüldüğü ve öğrenci ve çevre düzeyine indirgendiğini, Ahmet ATASAYAR belirtti.

 

        * 1.dönem ve 2.dönem; plana alınan ders ve Atatürkçülük konularının yıllık plan dahilinde                                       işlendiği fakat 1.Dönem  okuma-yazmaya ağırlık verilmesinden dolayı işlenemeyen bazı konuların  2.dönem işlenerek telafi edildiği,Celal BALIKÇI tarafından ifade edildi.

        *  1.Dönem; ünite, tema konu sıralamasında yapılan yer değişiklerinin yararlı olduğu ve 2.dönemde   de bu sıralamaya uyulduğu ifade edildi.

 

        * Sınıf Öğretmeni Celal BALIKÇI, 1ve 2.Dönem; etkinliklerde kullanılması kararlaştırılan kaynak, araç-gereçlerin (projeksiyon, geometrik şekiller, CD, Slaytlar, ve materyaller) temin edildiği ve derslerde kullanıldığını belirtti. Bütün ders araç-gereçlerinin etkin bir şekilde kullanıldığını ifade etti.

 

        * Sınıf Öğretmeni Ahmet ATASAYAR, 1.Dönem; idareden ve velilerden istenen desteklerin kısmen gerçekleştiğini söyledi. Bunun da nedeni olarak; velilerin okula karşı duyarsız kalmaları, öğrencilerle yeterli derecede ilgilenmemeleri gösterildi. Ama 2.dönemde veli-öğretmen işbirliği,velilerin dersleri izlemeleri noktasında istenen hedefin yakalandığını bununla beraber sayıları azda olsa ilgisiz bazı velilerin olduğunu ifade etti.Bu konudaki çalışmaların gelecek yılda aynı gayretle devam edeceği ifade edildi.

 

          * Kılık kıyafet,temizlik ve öğrencilerin okula devamı konusunda önemli bir sorun yaşanmadığı ifade edildi.

       4-Sınıf Öğretmeni Gürsel DURMUŞ, 1. Ve 2.dönem; kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılan etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında kullanılan yöntemlerin, (Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Görsel Okuma) ve tekniklerin (Gösteri, Soru-Yanıt, Eğitsel Oyunlar, Grup Çalışması) isabetli olduğunu belirtti.

 

         5- Sınıf Öğretmeni Celal BALIKÇI, 1.Dönem; ders için hedeflenen sınıf başarının % 90 olarak belirlendiği fakat çevre şartları taşımalı öğrenciler, velilerin ilgisizliği gibi nedenlerden dolayı gerçekleştirilmediği fakat 2.dönem okuma-yazma çalışmalarının tekrar edilmesi, konu tekrarı, öğrencilerle tek tek ilgilenilmesi, velilerle sık sık görüşülmesi gibi önlemlerle hedeflenen % 90’nın üzerinde bir başarıya ulaşıldığını belirtti.

 

       6- Ders konularının eksiksiz bir şekilde ve zamanında bitirildiği ifade edildi.

 

7- Sınıf Öğretmeni Celal BALIKÇI, elde olmayan nedenlerden dolayı işlenmeyen konu ve kazanımların olmadığını,yıl boyunca eğitim-öğretim faaliyetlerinin ciddi bir aksamaya uğramadan yürütüldüğünü ifade etti.

 

       8-Sınıf Öğretmeni Ahmet ATASAYAR, çocukların(gözlem,araştırma.anlama.yorumlama,geniş görüşlü olma v.b) becerilerinin gelişmesi için,hikaye tamamlama,hikaye yazma,5n1k çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.Bu yıl 1.Sınıf olması hasebiyle okuma-yazma ağırlıklı geçtiği,gelecek yıl bu çalışmalara ağırlık verilmesi ortak görüş olarak ifade edildi.

 

       9-Okul yönetimi ve veli ilgisinin, öğrenci başarısında hayati öneme sahip olduğu çok açık bir şekilde ortada olduğu, genel olarak okul yönetiminin eldeki imkanlar dahilinde desteklerinin alındığı velilerde ise işbirliği ve ilginin büyük oranda sağlandığı, ilgisiz veya ilgisi yeterli olmayan velilerin sürece dahil edilmesi için her türlü çabanın gösterildiği,gelecek yılda bu çabaların aynı ciddiyetle gösterileceği ifade edildi

 

      10-Bu dönemde,öğretmenlerin ,herhangi bir alanda hizmetiçi eğitim almadıkları belirtildi.

 

      11-Okul Müdür Yardımcısı Sebahattin AKYOL 1.ve 2.dönem; Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne taşınan sorunların olmadığını belirtti.

 

      12-Sınıflardaki tahta ,masa,sıra.dolap ve perdelerin gözden geçirlip eksiklerin giderileceği,projeksiyon cihazlarının ise önümüzdeki eğitim-öğretim yılının başında bakımının yapılacağı belirtildi.

 

     13- Okul Müdür Yardımcısı Sebahattin AKYOL 2012-2013  Eğitim ve Öğretim Yılının sağlıklı,başarılı ve daha verimli geçmesi dileğiyle toplantıya katılan diğer zümre öğretmenlerine başarı ve iyi çalışmalar temennisiyle sona erdirildi.

 

 

 

 

 

 

            Ahmet ATASAYAR                         Celal BALIKÇI                              Gürsel DURMUŞ                              

            1/A Sınıf Öğretmeni                        1/B Sınıf Öğretmeni                        1/C Sınıf Öğretmeni                      

 

 

 

 

 

Sebahattin AKYOL

Okul Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

                                                                                                                      …../…../2012

 

 

                                                                                                                     Fahrettin GÜNDÜZ

                          Okul Müdürü