11.sınıf türk edebiyatı 1.dönem tüm yazılı sınavları

11.sınıf türk edebiyatı 1.dönem tüm yazılı sınavları dosyası 15-03-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 11.sınıf türk edebiyatı 1.dönem tüm yazılı sınavları
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen burakburcu
Eklenme Tarihi 15-03-2018
Boyut 608.24 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2007 – 2008 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GELENDOST ÇOK PROGRAMLI LİSESİ       11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI  I. DÖNEM  I. YAZILI  SORULARI

 

 

 

I.Beyit:

 

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten

 

Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten

 

II. Beyit:

 

İdrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez

 

Zirâ bu terâzû bu kadar sıkleti çekmez

 

Müseddes:

 

Düşün ol zâtı kim emriyle zâtından ıyân olmuş

 

Vücûd-ı sermedîsinden zemîn ü âsmân olmuş

 

Düşün deryâyı, her bir katre mevc-i bî- kerân olmuş,

 

Hafâyâ-yı ilâhîdir ki yekdil, yekzabân olmuş.

 

            Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;

 

            Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hürrem…

 

 

 

1. Yukarıdaki manzumelerin temasını bulunuz.

 

2. İkinci beyti günümüz Türkçesi’ne çevirerek kullanılan edebi sanatları açıklatınız

 

3. Birinci beyitle müseddesin kafiyelerini bularak kafiye şemasını ve biçimini gösteriniz.

 

4. Manzumelerden hareketle Tanzimat Edebiyatı’nın şiir özellikleri hakkında en az 5 tane çıkarımda bulunuz.

 

5. Edebiyatımızda ilk özel gazete, ilk resmi gazete ve yarı resmi gazeteyi yazınız.

 

6. Ziya Paşa’nın…………….. eserine karşı Namık Kemal…………………… eserini yazmıştır.

 

     Cümlede boşlukları doldurunuz.

 

7. Tanzimat’ın I.Kuşak ile II.Kuşak yazar ve şairlerinin isimleriyle bu iki kuşak arasındaki farklardan 3’er tanesini yazınız.

 

8. Tanzimat edebiyatında ortaya çıkan yeni edebi türler nelerdir, bu türlerin gazete ile ilişkisini açıklayınız.

 

9. Edebiyatın sosyal ve siyasi hayatla ilişkisini örneklerle açıklayınız.

 

10. Divân edebiyatındaki klâsik kaside ile Tanzimat dönemi kasidesinin temel farklılığı hangi noktadadır ? Belirtiniz.

 

 

 

NOT BAREMİ: Her soru 10 puandır.                                                            Başarılar dilerim…

 

                                                                                                                        Özer ÇİLÇİK

 

                                                                                                                   T.Dili ve Edeb. Öğret.

11. SINIF   TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI  SORULARI

 

 

 

Vücüdun kim hamir-i mayesi hak-i vatandandır      

 

Ne gam rah-ı vatanda çak olursa  cevr ü mihnetten

 

 

 

Hakir olduysa  millet şanına noksan gelir sanma

 

Yere düşmekle cevher sakıt  olmaz kadr ü kıymetten

 

1-Yukarıdaki beyitlerde Tanzimat şiiriyle ilgili iki özellik belirleyiniz.

 

2-Şair, vatan yolunda ölmekten niçin çekinmiyor?

 

3-Divan edb kasidesi ile Tanzimat edb kasidesini karşılaştırarak benzerliklerden ikisini yazınız.

 

“Mademki bir toplumda yaşayan halk,bunca yasal görevle yükümlüdür,elbette sözle ve kalemle kendi vatanının çıkarları üzerine düşüncelerini bildirmeyi kazanılmış genel haklarından sayar.Eğer bu iddiayı doğrulayacak bir belge aranılacak olsa,bilgi gücüyle kafaları açılmış olan uygar milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeter.”Mukaddime-şinasi

 

4-Şinasi,hangi   gazeteleri, hangi iddiasına kanıt olarak gösteriyor?

 

5-Şinasi’nin “ilk”lerinden dördünü  yazınız.

 

“…ihtiyar kadın meseleyi halledebilmek için ciddiyetten uzaklaşarak ve büsbütün şaka tarzına dökerek,ağzından ziyade gözleriyle gülerek.”kandil gecesi bir kuşu azad edeceğim.

 

Hanım ,kendisine has soğuk bir tavırla.”ben halayığımı kimseye satmam,yolundaki reddi ihtiyar kadına dokunarak.

 

“Kızım ben de zulümden kaçarak bana sığınmış bir çocuğu kimseye vermem deyince Mustafa Efendi söze atılarak ”Eviniz hırsız yatağı mı”diye sordu.İhtiyar kadın sustu.

 

“Esirim değil mi?Öldürürüm de yine satmam der demez ihtiyar ayağa kalktı.”Sergüzeşt

 

 6-Yukarıdaki parçadan Tanzimat edebiyatı roman ve öyküsü ile ilgili iki özellik belirleyiniz

 

[ Bahçekapı'da, Hacı Bekir'in şekerci dükkânı karşısındaki hanın üst katındayız. Burada üç oda var. Bunlardan birinde yazarlar çalışıyor. Gazetenin sahibi Agâh Efendi, Şinasi, bir iki kişi daha... Bir başka odaya gazetenin basıldığı basit el tezgâhı yerleştirilmiş. Üçüncü odada mürettipler yazı dizip sayfa bağlıyor:

Hepsi yaşlı, "en genci altmışlık" zatlar... Asıl görevleri cami hatipliği, imamlık, medrese hocalığı. Kimisi devlet matbaası Matbaa-i Amire'den getirtilmiş, kimisi üç beş kuruş kazanabilmek için dizgiciliği öğreniyor. Dizgi harflerinin bulunduğu "hurufat kasalarısın önündeki "kürsü" denilen, minderli, çevresi yastıklarla donatılmış sedire oturmuşlar, harfleri birer birer önlerindeki kasalardan alıp ellerindeki "kumpas"a yerleştiriyorlar. Aradıklarını bulamayınca da yanlarındaki, az ötelerindeki arkadaşlarından istiyorlar:

"- Hasan Efendi, bir mim başı ver!"]

 

7-Yukarıdaki metinde dönemin anlayışını yansıtan ifadeleri bulup yazınız.

 

“Bahar gelir çiçek olur açılır

 

  Zaman zaman yağmur olur saçılır

 

  Ehl-i aşka mey görünür içilir

 

  Ne sen var ne ben var bir tane Gaffar

 

8-Dörtlüğün biçimsel özelliklerini(biçim,birim,uyak,şema,ölçü)tanıtınız.

 

9-Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise(D) yanlışsa(y)koyunuz.

 

a-“Belde”,A.H.Tarhan’ın  yazdığı ilk pastoral şiir örneğidir.

 

b-Namık Kemal,Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden şiirler çevirmiştir.

 

c-Defter-i Amal, Ziya Paşa’nın yazdığı ve dönemin sadrazamı Ali Paşa’yı eleştirdiği yapıtıdır.

 

d-Tanzimat edebiyatı birinci döneminde Türk şiiri içerik ve biçim yönünden değişime uğrar.

 

e-Şinasi’nin, atasözlerini derlediği yapıtı   Durub-ı Emsal-i Osmaniye’dir.

 

10-Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazınız.

 

a-Tanzimat Edebiyatı 2. döneminde ----------------------dolayı sanatçılar bireyci bir anlayıştadır.

 

b-Geothe,Voltaire,Puşkin------------------------------akımında yapıt verir.

 

c-A.H.Tarhan’ın karısının ölümü üzerine yazdığı mersiyenin adı----------------------

 

d-Sergüzeşt romanının teması-----------dır.Arka planda ise---------------------------------------işlenir.

 

 e-Şinasi,A.Vefik Paşa edebiyatımızda-------------------------------akımının temsilcisi sayılır.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Hülya  ÇAKAR

 

                                                                                                          Edebiyat Öğretmeni

            Ne gam pür-âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet

            Kaçar mı mert olan bir can için meydân-ı gayretten 

 

            Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhâ-yı hürriyet

            Çalış idraki kaldır muktedirsen âdemiyetten   (Namık Kemal- Hürriyet Kasidesi)

S.1-Yukarıdaki beyitleri açıklayınız. (10)

 

 

 

S.2-Yukarıdaki beyitlerden hareketle Namık Kemal’in fikir ve sanat anlayışı hakkında bilgi veriniz. (10 )

 

 

 

S.3-Divân edebiyatındaki klâsik kaside ile bu kasidenin temel farklılığı hangi noktadadır ? Belirtiniz. (5)

 

 

 

S.4-Romantizm akımının beş önemli özelliğini yazınız. (5)

 

 

 

 

 

MUKADDİME: (Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)

Mademki toplum içinde yaşayan halk bunca kanunla sorumludur, elbette yazarları kendi vatanının yararına dair fikirler sunmayı kazanılmış haklarından sayar. Eğer buna bir kanıt aranacak olursa eğitilmiş milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeterlidir.

           Bu durum devletçe de uygun görülmüştür  ki  Tanzimatın oluşumunda gazete çıkarılmasına izin verilmişti. Hatta  Müslüman olmayan azınlıkların çıkardığı gazeteler haklarının bile ötesindedir. Fakat asıl Osmanlı gazetelerinin bahsine gelince şimdiye kadar kimse özel gazete çıkarma ihtiyacı duymamıştır. Hele şükürler olsun ki bu durum sonunda gerçekleşti.

           Şimdi bu gazete ülke içerisinden ve dışarısından haberler verecek olmasından ötürü Tercüman-ı Ahval adı verilmesi uygun görüldü. Bu gazetenin çıkarılması gereği açık ve net bir şekilde ortadadır ki bu sebeple bu ihtiyaca cevap vermek üzere çıkarılacaktır.                  21.Ekim.1860 Tercüman-ı Ahval

 

S.5-Yukarıdaki metnin konusu nedir ? Belirtiniz. (5)

 

S.6-Yukarıdaki metinden çıkarılacak en kapsamlı yargı nedir ? (5)

 

S.7-Gazeteye bu ismin verilmesinin sebebi nedir ? Yazınız.(5)

 

S.8-Yenileşme döneminde

a) toplumu bilgilendirmek ve eğitmek için hangi yazı türleri kullanılmış;

b) Tanzimatla birlikte edebiyatımıza hangi yeni kavramlar girmiştir.

 

 

S.9-Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatıyla edebiyatımıza girmiş türlerden biri değildir?

     a) Makale                 b) Roman             c) Tiyatro            d) Öykü                    e) Gazel

 

S.10-Aşağıda verilen eserlerden hangisi Namık Kemal'in  değildir? (5)

 A) Tahrib-i Harabât  B) İntibah  C) Cezmi  D) Celâlettin Harzemşah  E) Harabât

 

S.11-Aşağıdakilerden hangisi, Şinasinin edebiyatımıza getirdiği yeniliklerden biri değildir? (5)

          a) İlk özel gazeteyi çıkarması  b) İlk makaleyi yazması c) İlk tiyatro yapıtını yazması  

          d) İlk noktalama işaretlerini kullanması   e) İlk romanı yazması 

 

S.12-Tanzimat Devri Türk Edebiyatının özellikleri göz önünde bulundurulursa, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (5)

   a) Tanzimat Devri Türk Edebiyatının Birinci Döneminde şiire, özgürlük, vatan, adalet gibi kavramlar girmiştir.

   b) Klasik Türk Edebiyatındaki bütün nazım şekilleri bırakılmıştır.

   c) Tanzimat Devri Türk Edebiyatının İkinci Döneminde şiirin konusu nazım şekilleri genişletilmiştir.

   d) Hikaye, roman, tiyatro türlerine, ilkin,Tanzimat Devri Türk Edebiyatında yerli örnekler verilmiştir.

   e) Tanzimat Devri Türk Edebiyatının romanı, genellikle romantizmin etkisindedir.

 

S.13-Batılılaşma Osmanlı toplumunda öteden beri süregelen  kültür ikiliğini daha da keskinleştirmiş değilmidir

Yukarıda vurgulanmak istenen ikilik, edebiyat alanında düşünülse bu, aşağıdakilerden hangisinde bütün yönleriyle görülebilir? (5)

 

 

A) Tekke edebiyatı - Halk edebiyatı       B) Tasavvufi Divan edebiyatı - Tasavvufi Halk   edebiyatı

 

C) Aydın zümre edebiyatı - Halk edebiyatı    D) Batı etkisinde Türk edebiyatı - İslami Türk   edebiyatı

 

E) Divan edebiyatı - Tekke edebiyatı

 

S.14-Aşağıdaki soruların doğru mu,  yanlış mı olduklarını yanlarındaki kutulara işaretleyiniz.

Osmanlıda Tanzimat döneminde çıkan ilk resmi gazete Tercüman-ı Ahvaldir. (       ) 

Tanzimat edebiyatı I. Dönem sanatçıları sanat, toplum içindir. görüşünü savunurlar. (       ) 

Edebiyatımızdaki ilk yarı resmi gazete Takvim-i Vakayidir.(      ) 

Tanzimat I. Dönem sanatçıları için öncelikli olan yarardır.(       ) 

Tanzimat edebiyatı makale, fıkra, roman, hikâye, tiyatro gibi edebi türleri de getirmiştir.(      )

2007-2008 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI  KONYA MUHİTTİN GÜZELKILINÇ LİSESİ  TÜRK EDEBİYATI DERSİ   11/K/İ/H/J/Y SINIFLARI I.DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARIDIR

                                                                                  (A)

 

1-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun  ve doğru şekilde  tamamlayınız(5+5+5+5=20 puan)

 

a-İlk Türkçe  gazete  ………………..tarihinde yayınlanan…………………………dir.

 

b-Türk Edebiyatı romanla ilk defa ………………………..’nın Fenelon’dan çevirdiği …………………….. tercümesiyle tanışmıştır.

 

c-I.Tanzimat  Dönemi sanatçıları……………………………….görüşünü savundular.

 

d-II:Dönem Tanzimat sanatçılarının romanlarında ……………….’in, şiirde ise …………..akımının tesiri  görülmüştür.

 

2-Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru ya da yanlış olduklarına karar veriniz.(5+5+5+5=20 puan)

 

a-Nâmık Kemâl “Harabat” isimli  divan şiiri antolojisinde “Şiir ve İnşâ” makalesindeki fikirlerinin tam tersini söyler.(D) (Y)

 

b-Nâmık Kemâl bütün edebiyat türlerinde eser vermiştir. (D)  (Y)

 

c-Şinasi ilk makaleyi yazan sanatçımızdır. (D) (Y)

 

d-Şinasi tercümelerini “Tercüme-i Manzume” isimli eserinde toplamıştır. (D) (Y)

 

3-Aşağıdaki terimler hakkında kısa ve açıklayıcı bilgiler veriniz. (5+5+5=15 puan)

 

a-Romantizm:

 

 

 

b-Pozitivizm:

 

 

 

c-Zafernâme:

 

 

 

            4-Tanzimat Fermanı ile Rönesans hareketlerini karşılaştırarak edebiyat ve sanata yansımalarında benzeyen ve farklı olan yönlerini maddeler halinde anlatınız.(15 puan)

 

            5-Ahmet Mithat Efendi’nin “Felâtun Beyle Râkım Efendi” isimli romanını olay örgüsünü dikkate alarak kısaca tanıtınız.(15 puan)

 

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten

 

Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten(N.Kemâl)

 

(Asrın değer yargılarının doğruluktan ve kurtuluş yolundan sapmış olduğunu görüp onurumuzla ve kendi isteğimizle hükûmet kapısından çekildik)

 

            6-a-Yukarıdaki beytin kafiye düzenini ve çeşitlerini bulunuz (5 puan)

 

                b-Yukarıdaki beyitte şair (değer yargıları-doğruluk hükumet kapısı ) kavramları ile neleri anlatmak istemiştir.Anlatınız.(10 puan)

 

                      ***        BAŞARI DİLEKLERİMLE…ORHAN AKKODžTDE ÖĞRT***

2006/2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11 FEN SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1 YAZILI YOKLAMASI

 

 

 

SORULAR

 

1.Tanzimat edebiyatının oluşumunu “Tanzimat, yenileşme, modernleşme ve Batılılaşma” 

 

    kavramlarından hareketle yazınız.

 

 

 

2.Terkib-i bend ve özellikleri hakkında bilgi veriniz.

 

 

 

3.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

 

    a.Tanzimat edebiyatı........ yılında .............  .............’nin ..........................................       

 

       gazetesini yayımlamasıyla başlar.

 

    b.İlk gazete............................, ilk yarı resmi gazete.......................... ilk özel gazete.........

 

    c.Türk edebiyatında yazılan çeviri roman...................................................................’ nın  

 

        .......................adlı çevirisi, ilk telif roman..............................................., Batılı  

 

        anlamda yazılan ilk romansa ...........................................’ in yazdığı .....................’tır.

 

     d.Noktalama işaretleri ilk kez...................... tarafından.............................................. adlı  

 

        tiyatro eserinde kullanılmıştır.

 

 

 

4.  A. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümleri arasında yer almaz?

 

       a.Teşbib           b.Girizgah       c.Gazel              d.Dua                  e.Fahriye

 

 

 

     B. Aşğıdaki eserlerden hangisi Ziya Paşa’ya ait değildir?

 

        a.Eş’ar-ı Ziya       b.Şiir ve İnşa                c.Harabat         d.Tahrib-i Harabat       e.Terci-i Bend

 

 

 

     C. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

         a. Şinasi-Durub-u Emsal-i Osmaniye                            b.A. Rasim- Vatan Yahut Silistre

 

         c. Namık Kemal- Cezmi                                  d. A.Hamit Tarhan-Kürsi-i İstiğrak

 

                                                   e.Musavat- Ali Suavi

 

 

 

     D.Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 

         a.Dilde sadeleşme tamamlanmıştır.                        b.Roman hikaye vb. türler alınmıştır.

 

         c.Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi önderleridir.     d.Gazetecilikle birlikte gelişmiştir.

 

                                             e.biçim çoğunlukla aynı kalıp içerik değişmiştir

 

 

 

5.Aşağıdaki bilgiler yanlışsa ( Y ) doğruysa ( D ) yazınız.Yanlış olanları düzeltiniz.

 

 

 

    a.Siyasi, felsefi, dini ve bilimsel konular edebi metnin konusu olabilir. (   )

 

    b.Edebi eserler yazıldıkları dönemin tarihi gerçeklerini yansıtmak zorundadır. (   )

 

    c.Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Fermanı’ nın ilanıyla başlar, 1. Meşrutiyet’in ilanıyla    

 

        sona erer. (   )

 

    d.1. dönem Tanzimatçılar “sanat için sanat” , 2. dönem Tanzimatçılar ise “toplum için 

 

         sanat” görüşünü benimsemişlerdir. (   )

 

    e.Tanzimat dönemi öğretici metinlerinde eski – yeni çatışması temada, dilde, ifade

 

       biçiminde varlığını hissettirir. (   )

 

 

 

Puanlama:1. soru 30, 2. ve 3.soru 20, 4.soru 14, 5. soru ise 16 puandır.Başarılar dilerim.

 

 

 

                                                                                                          Asım KOLUKISA

 

                                                                           Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

---

 

[ Bahçekapı'da, Hacı Bekir'in şekerci dükkânı karşısındaki hanın üst katındayız. Burada üç oda var. Bunlardan birinde yazarlar çalışıyor. Gazetenin sahibi Agâh Efendi, Şinasi, bir iki kişi daha... Bir başka odaya gazetenin basıldığı basit el tezgâhı yerleştirilmiş. Üçüncü odada mürettipler yazı dizip sayfa bağlıyor:

Hepsi yaşlı, "en genci altmışlık" zatlar... Asıl görevleri cami hatipliği, imamlık, medrese hocalığı. Kimisi devlet matbaası Matbaa-i Amire'den getirtilmiş, kimisi üç beş kuruş kazanabilmek için dizgiciliği öğreniyor. Dizgi harflerinin bulunduğu "hurufat kasalarısın önündeki "kürsü" denilen, minderli, çevresi yastıklarla donatılmış sedire oturmuşlar, harfleri birer birer önlerindeki kasalardan alıp ellerindeki "kumpas"a yerleştiriyorlar. Aradıklarını bulamayınca da yanlarındaki, az ötelerindeki arkadaşlarından istiyorlar:

"- Hasan Efendi, bir mim başı ver!"

Dizilen satırlar sütunlara, sütunlar sayfalara dönüşüyor. Sayfalar bağlanıyor, düzeltisi yapıldıktan sonra yandaki odaya götürülüp el tezgâhına yerleştiriliyor ve gazete basılıyor.

Gazetenin tek satıcısı, Tömbekici Hasan Ağa... Merdiven başından gazeteyi alıp bitişikteki ya da pek yakındaki tütüncü dükkânına götürüyor. Ve isteyenlere, tezgâh altından çıkarıp vererek parasını alıyor. Henüz gazete satıcısı, gazete dağıtıcısı yok... Bir süre sonra "müvezzi" denilen dağıtıcılar ortaya çıkacak, ama bunlar da koltuklarının altındaki gazeteyi sessiz sedasız satacaklar. Bu gizliliğin ya da sessizliğin nedeni, bağnaz suhte (softa, medrese öğrencisi) korkusu... Bir de lobutlu, usturalı, kamalı dolaşan bağnaz hocalardan korku... İşin uçunda kıyasıya dayak yemek, hatta kimvurduya gitmek var... ]

 

 1. Yukarıdaki metinde dönemin zihniyetini yansıtan ifadeleri bulup yazınız.
 2. Tanzimat döneminde ve sonrasında onlarca gazete çıkarılmasının sebeplerini yazınız.
 3. Tercüman-ı Ahval mukaddimesinin önemi nedir?
 4. Şinasi’nin Türk edebiyatı için önemini anlatınız.
 5. Namık Kemal’in ‘Hürriyet Kasidesi’ adlı şiirinde Edebiyatımıza kazandırdığı yeni imgeler nelerdir?
 6. “Atatürk’e göre çağdaşlaşma bizim için Batı’yı körü körüne taklit, körü körüne bir uyum değildir” cümlesinde anlatılmak isteneni yorumlayınız.
 7.  Tanzimat Dönemi öğretici metinlerin özelliklerini yazınız.
 8. Aşağıdaki boşlıkları uygun sözcüklerle doldurunuz.

………………………………………, …………………………………………….. ve …………………………………… Tanzimat Edebiyatının öncüleridir.

 

 

ADI:

SOYADI:

SINIFI:

NUMARASI:

SİLİFKE ANADOLU LİSESİ 11.SINIFLAR

TÜRK EDEBİYATI DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI

 

 

ALDIĞI NOT:

 

 

             NOT BAREMİ: 1ve 4. soru 20 puan; diğerleri 10’ar puandır.

BAŞARILAR DİLERİM

Ertan Cura

CEVAPLAR

 

 

 

        ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ TÜRK EDEBİYATI 11.  SINIF 3 B SINAV SORULARIDIR

 

 

 

1-Servet - i Fünun'da düzyazı için aşağıdakiler­den hangisi söylenemez?

A) Halkı bilgilendirmek, aydınlatmak gibi bir amacı yoktur.

B) Diğer dönemlere oranla tiyatroya daha çok değer verilir.

C) Türkçe yetersiz bulunur, Osmanlıca'dan bol bol yararlanılır.

D) Arapça, Farsça eski - yeni sözcükler kullanılır.

E) Yeni kavramları karşılamak için yeni tamlama­lar türetilir.

2-. Recaizade Mahmut Ekrem’in aşağıdaki yapıtlarından hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır ?

A) Afife Anjelik B) Atala C) Vuslat     D) Nijat Ekrem     E) Çok Bilen Çok Yanılır

3-Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret için söylenemez?

A) Yönetimi, düzeni eliştirdiği

B) Kurtuluşu Batı bilim, tekniğinde bulduğu

C) Haksızlığa, tarihsel yanlışlık ve tutuculuğa karşı çıktığı

D) Baskılara, tek elden yönetime boyun eğdiği

E) 1901'den sonra toplumsal şiirler yazdığı

4-'Namık Kemal'in aşağıdaki eserlerinden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Akif Bey  B)  Vaveyla

C) Vatan Mersiyesi  D)  Vatan Şarkısı

E) Hürriyet Kasidesi

5-Servet - i Fünun'da düzyazıyla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?

A) Yepyeni ad ve sıfat tamlamaları oluşturulur.

B) Halkın anlayabileceği açık, yalın bir dil benim­senir.

C) Çokça sıfat, ortaç öbeği kullanılır.

D) Fransızca'dan alınan sözcükler Türkçeleştirilir.

E) Yan cümlecik, eylemsilerle zenginleştirilmiş uzun cümleler kullanılır.

6-'Şinasi' için aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A) Halkın anlayacağı bir dille yazmayı savunduğu

B) Sonuna kadar beyit birimine bağlı kaldığı

C) Kısa yalın düşünce cümlesini geliştirdiği

D) Bağlaçları attığı, noktalamayı kullandığı

E) Duygu cümlesi yerine düşünce cümlesini ger­çekleştirdiğ

7 Halit Ziya Uşaklıgil'in hangi eseri türü yönün­den diğerlerinden farklıdır?

A) Aşk - ı Memnu B)  Mai ve Siyah

C) Kırık Hayatlar D)  Kırk yıl

                               E) Nedime

8--“Arka arkaya yayımladığı ve hep ölüm teması etrafında toplanan bir seri oluşturur. ölüm karşısında duyulan ıstırapla ölüm ve diğer metafizik problemler hakkındaki düşünceler, bu eserlerde biri birini kovalayan dalgalar halindedir. Sanatçı kontrolü altındaki düşünceleriyle dönemin şiirinde serbest düşünüşe yine en çok yaklaşandır.” Sözü edilen sanatçımızkimdir?
A)Makber-Ölü-Hacle-Abdülhak-Hamit
B)NejatEkrem-Zemzeme,Tefekkür--RecaizadeEkrem
C)Terci-i-Bent-Terkib-i-Bend,Zafername-ZiyaPaşa
D)Münacat,Arz-ı-Muhabbet-Şinasi
E)Durub- Emsal-i Osmaniye-Şinasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-Yazarı yaşadığı sanat dönemiyle birlikte veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru de­ğildir?

A) Hüseyin Cahit Yalçın - Servet - i Fünun

B) Ahmet Haşim - Fecr - i Ati

C) Mehmet Emin Yurdakul - Milli Edebiyat

D) Abdülhak Hamit - Servet - i Fünün

E) Recaizade Ekrem - Tanzimat İkinci Dönem

10-Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in eserle­rinden biri değildir?

A) Nesr - i Sulh 

B) Rübab - ı Şikeste

C) Haluk'un Defteri 

D) Rubab'ın Cevabı

E) Tarih - i Kadim

11-Aşağıdakilerden hangisi 'Tanzimat nesri'nin özelliklerinden biri değildir?

A) Bu dönemde süslü Divan cümlesi yerine, dü­şünce cümlesi geçer.

B) Özentiye, süslülüğe karşı çıkılır; yeni düzyazı türleri kullanılır.

C) Öğretmek amaçlanır; cümle özleşir, kısalır.

D) Seci, hemen hemen hiç kullanılmaz; bağlaçlar atılır.

E) Dilde yalınlık, anlatımda açıklık amaçlanılır ve başarılır.

12-Tanzimat edebiyatında aşağıdaki 'ikileme'ler­den hangisi görülmez?

A) Eski dil - Sade dil

B) Eski - Yeni düzyazı türleri

C) Yeni - Eski nazım biçimleri

D) Hece - Aruz ölçüsü

E) Romanda Doğulu - Batılı yaşam biçimleri

13-'Namık Kemal'in eserleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İntibah, ilk edebi roman, Cezmi milli ve tarihi bir romandır.

B) Tahrib - i Harabat, Ziya Paşa'nın Harabat'ına yönelik sert bir eleştiridir.

C) Vatan yahut Silistre'de, Avrupa'da bulunduğu yıllarda duyduğu yurt özlemini dile getirir.

D) Mukaddime - i Celal'de roman türünü inceler, Doğu - Batı edebiyatlarını karşılaştırır.

E) Zavallı Çocuk'ta görücü usulüyle evlenmeyi yerer.

14-"Tarih ve dili ile kaynaklarına dek götürmek ister. Kafaca Batılı, duygu ve davranışlarıyla Doğulu'dur. Dilinde yerel özellikler görülür. Moliere çevirileri, uyarlamaları Türk tiyatro tarihi için çok önemlidir. Bursa'da bir tiyatro yaptırmış, halkı tiyatroya yö­neltmeye çalışmıştır. Uyarlamalarında halkın de­ğer­lerini gözetir."

 Yukarıda sözü edilen 'Tanzimat yazarı' aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Ahmet Cevdet Paşa 

B) Ahmet Vefik Paşa

C) Recaizade Ekrem

D) Şinasi

E)      Namık Kemal

 

 

 

 

 

 

15-. Aşağıdakilerden hangisi Recaizde Mahmut Ekrem'in özelliklerinden biri değildir?
A) Muallim Naci ile ciddi tartışmalara girmiştir.
B) Kafiyenin kulağa göre olmasını ister.
C) Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir.
D) Devrin genç nesillerine edebiyatı öğretmiştir.
E) Sanatın toplumu eğiten bir araç olduğunu savunur.

16 - Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in yapıtlarındın biri değildir    A) Harabat   B) Cezmi    B) Akif Bey   D) Zavallı Çocuk   E) Gülnihal

17-Aşağıdakilerden hangisindeki sanatçıların tümü Tanzimat’ın Il. döneminde eser vermiştir?
A) Abdülhak Hamit — Şinasi — Nabizade Nazım
B)Recaizade M.Ekrem-Muallim Naci-Nabizade Nazım
C) Samipaşazade Sezai-Nabizde Nazım-Ziya Paşa
D) Namık Kemal — Şinasi — Ziya Paşa
E) Ahmet Mithat — Recaizade M. Ekrem — Namık Kemal
18. “Divan edebiyatını halka kapalı dili, sanat anlayışı, akıl dışı, soyut estetiği, mübalağalı hayal dünyası nedeni ile eleştirilir. Sanatın topluma yararlı olduğu oranda değer kazanacağına inanır. Bu nedenle yurt sorunlarını sonuna kadar savunan şair, romancı tiyatro yazarı, gazeteci, makale yazardı.
Parçada sözü edilen edebiyatçımız kimdir?
A) Şinasi           B Namık Kemal
C) Ziya Paşa    D) Ziya Gökalp  E) A. Vefik Paşa

19-Aşağıdakilerden hangileri 'parnasizm'i benimse­yen önemli iki Türk şairdir?

A) Cenap Şahabettin - Ahmet Haşim

B) Tevfik Fikret - Yahya Kemal

C) Yusuf Ziya Ortaç - Orhan Seyfi Orhan

D) Cevdet Kudret - Sabri Esat Siyavuşgil

E) Cahit Sıtkı Tarancı - Orhan Veli

20-'Romantiz'in etkisi, aşağıdaki sanatçıların hangisinde görülmez?

A) Namık Kemal            B)  Ahmet Mithat

C) Şinasi             D)  Recaizade Ekrem

 1.                                  E)    Adbülhak Hamit

21-Aşağıdakilerden hangisi 'romantizm'le 'kla­sizmin' ortak özelliklerinden biri olabilir?

A) Dil ve anlatım özellikleri

B) Kahramanların seçimi, sıradanlığı

C) Yazarın eserin dışında kalması

D) Olaylar karşısındaki nesnellik

E) Kişisel psikolojiye öncelik verilmesi

22-Aşağıdakilerden hangisi 'romantizm' ve 're­alizm'de, kimi aykırılıklara karşın, belli oranda birliktelik gösterir?

A) Konunun ulusal kaynaklardan, tarihten, çağ­daş edebiyattan alınışı

B) Kişinin çevresiyle birlikte değerlendirilmesi

C) Yazarın eserde görünmesi, kişi ve olayları yönlendirmesi

D) Nesnelliğin yöntemsel ilke edinilmesi

E) Lirik, epik şiirin önemsenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle Ziya Pa­şa'nın eserlerinden oluşmuştur?

A) Zafername, Terkib - i bent, Terci - i Bent, Me­raki

B) Zafername, Harabat, Rüya, Defter - i Amal

C) Harabat, Rüya, Eşar - ı Ziya, Sergüzeşt

D) Yeniçeriler, Terkib - i bent, Terci - i bent, Rüya

E) Rüya, Zemzeme, Zafername, Eşar - ı Ziya

24-Aşağıdakilerden hangisinin 'Tanzimat romanı'­nın bir özelliği olduğu söylenemez?

A) Çevre betimlemeleri abartısız, gerçekçidir.

B) Roman ve öykülerde olaylar abartılarak verilir.

C) Yazar iyileri tutar, olayın akışına karışır.

D) Rastlantıya çok yer verildiğinden gerçekçilik duygusu zedelenir.

25--Halit Ziya Uşaklıgil'in hangi eseri türü yönün­den diğerlerinden farklıdır?

A) Aşk - ı Memnu B)  Mai ve Siyah

C) Kırık Hayatlar D)  Kırk yıl

E) Nedime

Soru

A

B

C

D

E

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

                                                             www.edebiyatogretmeni.net

 

 

 

 

 

 

1. Tiyatro eğlence yeri değil, büyüklerin mektebidir. ” cümlesinden anladıklarınızı tiyatronun işlevini göz önünde bulundurarak  kısaca açıklayınız?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                                                                                                   (20 P)

2. Aşağıdaki tiyatro terimlerini açıklayınız?

 Jest:

 Mimik:

Dekor:

 Kulis:

 Replik:

                                                                                                                                                                  (25 P)

                                                                              CİMRİ

        (Özet)

 Cimri piyesi, karısı ölen ve tekrar evlenmek isteyen Harpagon ile kızı Elise ve oğlu Cleante arasındaki ilişkileri anlatmaktadır.

Elise’i bir nehir kazasında kurtaran ve ona aşık olan Valere, uşak olarak eve yerleşir. Bir kazada ailesini kaybeden Valere parasızdır, bundan dolayı zengin; fakat cimri olan Harpagonun gözüne girmeye çalışır. Claente ve kız kardeşi, babalarının cimriliği sebebiyle evlenmelerine engel olmasından korkmaktadırlar. Harpagon, kızını yaşlı ve zengin bir adamla, oğlunu da zengin bir dulla evlendirmek istemektedir.

Parasını bahçeye gömen Harpagon, parasının çalınacağından korkmakta ve herkesten şüphelenmektedir.

 

 3.  Moiere’nin Cimri piyesinde seyirciye ya da okuyucuya vermek istediği mesaj ne olabilir?                                                                                                                                          

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                    (15 P)

4. Seyirciyi tiyatro açısından değerlendiriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             (20 P)                                                                                                                                                 

5. Komedi ve Trajediyi işledikleri konular bakımından karşılaştırınız.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             (20 P)

BAŞARILAR DİLERİM.

                                                                                     Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

                                                     Aziz ERDOĞAN

 

 

 •                 Süre bir ders saatidir. Notlandırmada ifadelerin düzgünlüğü, yazım ve noktalamaya dikkat edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. “Tiyatro eğlence yeri değil, büyüklerin mektebidir. ” cümlesinden anladıklarınızı tiyatronun işlevini göz önünde bulundurarak  kısaca açıklayınız?

Tiyatronun diğer türlerden farklı bir işlevi de eğitici olmasıdır. Tiyatroda amaç güldürmekten çok düşündürmektir. Seyirci neyin iyi, neyin kötü bir davranış olduğunu görerek öğrenir. İnsanları eğitme yönünün bulunduğu tiyatroya halk mektebi de denilebilir. Yetişkin insanlar tiyatro aracılığıyla eğitilebilir. (Yorum)                                         (20 P)

2. Aşağıdaki tiyatro terimlerini açıklayınız?

Jest: Tiyatro sahnesinde, sanatçıların bütün el, kol, ayak ve beden hareketleri.

 Mimik: Bir duygu ve düşüncenin kaş, göz, ağız ve yüz hareketleriyle anlatılması.

 Dekor:Tiyatroda sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyanın genel adı.                                                                              (5+5+5+5+5  puan)                                                                   

 Kulis: Tiyatro sahnesinin arkasında bulunan kısım, sahne arkası.

Replik: Sahne oyunlarında konuşanların birbirine söyledikleri sözlerden her biri.    (25 P)

3.  Moiere’nin Cimri piyesinde seyirciye ya da okuyucuya vermek istediği mesaj ne olabilir?                                                                                                                                          

  Paragözlü olup çocuklarınızın geleceğini riske atmayınız. Para her şey değildir. Aşırı para sevgisi insanı rahatsız eder.                                                                                                            (15 P)                                                                                                                                                                        

4. Seyirciyi tiyatro açısından değerlendiriniz.

Seyircisiz bir tiyatro düşünülemez. Seyirci tiyatronun bir öğesidir. Tiyatro eseri seyirci için sahnelenir. (yorum)                                                                                                 (20 P)                                                                                                                                                 

5. Komedi ve Trajediyi işledikleri konular bakımından karşılaştırınız.

Trajedi konusunu tarihten ve mitolojiden, komedi günlük yaşamdan alır.                (20 P)

 

1. “Tiyatro,iğne deliğinden dünyayı seyrettiren bir edebi türdür. ” cümlesinden anladıklarınızı tiyatronun işlevini göz önünde bulundurarak  kısaca açıklayınız.

Cevap: Tiyatro ayrıntıları ortaya koyan, ayrıntılarla topluma ders veren bir türdür. Ufacık bir meseleyi enine boyuna tahlil ederek etkili bir biçimde ortaya koyar. Bir oyunda size ve topluma ait birçok ayrıntıyı görebilirsiniz. (yorum)                                                 (20 P)

2. Aşağıdaki tiyatro terimlerini açıklayınız?

Suflör: Tiyatroda, kuliste durarak, oyunculara sözlerinin fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.

 Muhavere: Tiyatro kahramanlarının konuşmaları.

Kanto: Tanzimat döneminde, tiyatro sahnesinde azınlık aktrislerince başlatılan oyunlu neşeli  şarkılar.

 Aktör: Erkek tiyatro sanatçısı.      (5+5+5+5+5  puan)

Fuaye: Tiyatro salonlarında Perde aralarında oyuncuların ve seyircilerin dinlenmesi için ayrılan yer.                                                                                                      (25 P)

 3.  Moiere, Cimri piyesinde insanların hangi davranışını eleştirmektedir.                                                                                                                                          

Paragözlü olup çocuklarınızın geleceğini riske atmalarını, aşırı para sevgisinin yanlışlığını, evlilik kurumunun yanlışlıkları eleştirmektedir.                                                   (15 P)

4. Tiyatro’nun üslubu hakkında bilgi veriniz.

Her tiyatronun kendine özgü bir uslubu vardır. Yazar eserini kendi duyuş, düşünüş ve anlatış özelliklerine göre oluşturur. Yazarın kişiliği kullandığı dilin yapısı, anlatılmak istenen konu, eserini yazıldığı zaman, üslubun oluşmasında etkili olan öğelerdir.   (20 P)                                                                                                                                                 

5. Komedi ve Trajediyi  kahramanları  bakımından karşılaştırınız.

Trajedinin kahramanları, olağanüstü varlıklar veya soylulardır; komedinin kahramanları halk kesiminden kimselerdir.                                                                                   (20 P)

BAŞARILAR DİLERİM.

                                                                                     Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

                              Aziz ERDOĞAN

 

 

 •                 Süre bir ders saatidir. Notlandırmada ifadelerin düzgünlüğü, yazım ve noktalamaya dikkat edilecektir.

 

 

 

ÇANAKKALE AVUKAT İBRAHİM MUTLU LİSESİ

2006 – 2007 ÖĞRETİM YILI, 11 TM SINIFI, TÜRK EDEBİYATI TARİHİ DERSİ, 1. DÖNEM 1. YAZILI DEĞERLENDİRME

 

Adı Soyad       :                    Tarih :

Sınıf – Numara:                     Aldığı Not :

SORULAR

 1. Aşağıdaki bilgileri değerlendirerek, doğru ise D’ yi, yanlış ise Y’ yi işaretleyiniz
  1. Seyahatnameler, tezkireler, hatıralar edebiyat tarihi için olduğu kadar tarih için de önemli kaynaklardır.                                                                                                                 D / Y
  2. “Hayat Ağacı” miti Uygur destanlarında görülür.     D / Y
  3. Sagu ve koşuklar hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmıştır.    D / Y
  4. Destanlar toplumu etkileyen bir çekirdek olay etrafında oluşur.    D / Y
  5. Köktürk Yazıtları ve Uygur metinlerinde Köktürk Alfabesi kullanılmıştır.   D / Y
  6. Köktürk Yazıtları, dini içerikli metinlerdir.      D / Y
  7. Divanü Lügati’t Türk Türkçenin bilinen ilk dil bilgisi kitabıdır.    D / Y
  8. Atabetü’l Hakayık’ ta Hakaniye lehçesinin özellikleri görülür.    D / Y
  9. Kutadgu Bilig Türk edebiyatında “siyasetname” türünün ilk örneğidir.  D / Y
  10. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında anlatım çok sanatlıdır.    D / Y

 

 1. “Tasavvufta; duygu ve düşüncelerin anlatımında bazı simgeler kullanılmıştır.” Buna göre aşağıdaki sözcükler, hangi kavramları karşılar? Karşılarına yazınız.
  1. maşûka:…………………………………………………………………………………………
  2. sakî: …………………………………………………………………………………………….
  3. sarhoş: …………………………………………………………………………………………
  4. meclis: …………………………………………………………………………………………
  5. şarap: …………………………………………………………………………………………

 

 1. Türklerin bugüne kadar kullandıkları alfabeleri tarihi sırasına göre yazınız.
  1. ………………………………………
  2. ………………………………………
  3. ……………………………………..
  4. ……………………………………..
  5. …………………………………….

 

 1. İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünlerimizden olan “koşuk, sav, sagu” İslamiyet sonrası (Divan veya halk edebiyatımızda) edebiyatımızda nazım biçimi olarak hangi adları almışlardır? Yazınız.
  1. koşuk:……………………………………………………………………………………………
  2. sav: ……………………………………………………………………………………………..
  3. sagu: ……………………………………………………………………………………..…….

 

 1. Aşağıdaki yazar(şair) – eser eşleştirmelerini yapınız

 

a. Hacı Bektaşî Veli  (  ) Cemşit u Hurşit

b. Şeyhî   (  ) Rübab – ı Şikeste

c. Fuzulî   (  ) Araba Sevdası

d. Namık Kemâl  (  ) Hayrabad

e. Nabî    (  ) Durub – ı Emsal – i Osmaniye

f. Ali Şîr Nevaî   (  ) Makalat

g. Şinasi   (  ) Mecalisün Nefais

h. Recaîzâde Mahmut Ekrem (  ) Celalettin Harzemşah

ı. Tevfik Fikret   (  ) Harnâme

i. Ahmedî   (  ) Beng ü Bade

 

6. Türkçenin “yapı” ve “kaynak” bakımından dünya dilleri arasındaki yerini yazınız.

 1. Kaynak Bakımından: …………………………………………………………………..
 2. Yapı Bakımından: ……………………………………………………………………..

 

 

 

7. Aşağıdaki kavram – tanım eşleştirmelerini yapınız

 

KAVRAM        TANIM

 

a. Vahdet – i Vücûd   (  ) Nefis mertebelerini tamamlayıp kemâle ulaşmış kişi.

b. İnsan – ı Kâmil   (  ) Varlık tektir. Bu tek varlık, mutlak varlık olan Allah’ tır.

c. Fenâfillâh   (  ) Allah dışındaki her şey yani kesret(çokluk) âlemi.

d. Mâsiva    (  ) Nefsin arzularından geçip, varlığını Allah için görmektir.

e. Ayan- Sabite (  ) Görülen, bilinen bütün varlıkların Allah’ ın yansıması olarak    kabul edilmesi.

 

8. Köktürk Yazıtları kaç tanedir ve bunları kimler yazmıştır? Yazılış tarihlerini belirterek, haklarında kısaca bilgi veriniz.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

9. . Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız

 1. 1069 yılında …………….. lehçesiyle yazılan ……………………………………. adlı eser Karahanlı hükümdarı ……………………………….  ‘ a sunulmuştur.
 2. Divan – Hikmet ……………………………… tarafından kaleme alınmıştır. Eser ……………. şiirinin başlangıcı kabul edilir.
 3. İslamî dönem Türk edebiyatının ilk yazılı eseri ………………………………… ‘ dir.
 4. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla ……………………………….. tarafından yazılan eserin adı …………………………………………………’ tür.
 5. Karahanlılar ………………….. alfabesini kullanmışlar ve …………………..konuşmuşlardır.
 6. Köktürk Yazıtları ………………….. yüzyılda, ………………….. devleti zamanında yazılmıştır.
 7. Köktürk ( Orhon) Yazıtları’ nın bulunduğu ülke …………………………. ‘ dır.
 8. “Sığır” denilen sürek avları sırasında söylenen, konusu daha çok doğa, aşk, savaş ve yiğitlik olan İslamiyet öncesi sözlü edebiyat dönemi ürünlerimize …………………. adı verilir.
 9. İliada, Odysseia ……………… milletine ait, oluşumu bakımından …………………………….. destanlardandır.
 10. İskenderle Türkler arasındaki savaşı ve Türk hakanı Şu’ nun kahramanlıklarını anlatan ……………….. destanı, İslamiyet öncesi ………………………… Türklerine ait destanlardandır.

 

 

10. “Türk” adının geçtiği ilk yazılı belge ve Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri olan Köktürk Yazıtları’ nı ilk kez hangi Türkologlar okumuştur? Bu kişilerin adlarını yazınız.

 

NOT: Her yanıt, on( 10 ) puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

BAŞARILAR DİLERİM!

SEVİM NEŞE KALOĞLU

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

 

 

1

 

Öğrencinin;

 

2006–2007 ÖĞRETİM YILI

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Numarası

:........................

YOZGAT-ÇEKEREK

 

Adı

:..........................

İMAM HATİP LİSESİ

Soyadı

:........................

11-A   EDEBİ  METİNLER

Sınıfı        

:........................

1. DÖNEM  2. YAZILI  SORULARIDIR


 

Aşağıdaki noktalı terleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

S-1)  Bir oyuncunun yerine oynayabilecek başka bir oyuncuya   ………………… denir.

 

S-2)  İnsanın gülünç ve aksak yönlerini anlatan komediye   …………………..……………. denir.

 

S-3)  Hatırat (Anı) türü edebiyatımıza   ………………………. dönemiyle girmiştir.

 

S-4)  “Muharrir Şair Edip”,   ……………………………………’in anı türündeki eserlerinden biridir.

 

S-5)  “Tohum ve Toprak” adlı eser, ……………………………………..’ya aittir.

 

S-6)  Turan Oflazoğlu trajedilerinin konularını daha çok ……………………ten alır.

 

S-7)  …………………..……………., ulusal Türk tiyatrosuna ilk adımı atan tiyatro yazarımzıdır.

 

S-8)  ………………………………………….., Namık Kemal’in ilk tiyatro yapıtı ve aynı zamanda dram türünde yazılmış ilk oyundur.

 

S-9)  ……………………………...’a  Hayal-i zıl (gölge hayali) da denilmektedir.

 

S-10)  Müzikli tiyatrodaki en tanınmış yapıt Cemal-Ekrem Reşit Rey kardeşlerin  ……………………….…. adlı yapıtıdır.

 

S-11) Batılı tiyatro tekniğine uygun olarak yazılmış ilk tiyatro yapıtımızın adı nedir?

A) Keşanlı Ali Destanı       B) Telemak        C) Zor Nikah

D) Vatan Yahut Silistre     E) Şair Evlenmesi

 

S-12) Çeşitli hareketlere ve taklide dayanan, oyuncusu tek olan geleneksel Türk tiyatrosunun adı nedir?

A) karagöz            B) orta oyunu          C) komedya

D) meddahlık        E)Gölge oyunu

 

S-13) Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?

A) Üç birlik kuralına (zaman, olay ve yer birliği) uyulur.

B) Gündelik yaşam ve komiklikler sahnede yansıtılır.

C) İzleyicilerde acıma duygusunun uyanması amaçlanır.

D) Dil ve anlatım kusursuz, olgun ve sanatlıdır.

E) Konular tarihten ve mitolojiden seçilir.

 

 

S-14) Aşağıdakilerden hangisi tiyatro ile ilgili bir terim değildir?

A) menkıbe   B) dublör    C) senaryo    D) replik   E) tirat

 

S-15) “……………, gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmeli?

A) trajedi    B) operet    C) dram    D) komedi    E) opera

 

S-16) Başlıca kişileri “Pişekâr” ve “Kavuklu” olan geleneksel Türk tiyatrosu hangisidir?

A) meddahlık        B) dram           C) orta oyunu

D) karagöz            E) müzikli tiyatro

 

S-17) Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden değildir?

A) Karakterler her tabakadan olabilir.

B) Acıklı ve gülünç olaylar yaşamda olduğu gibi vardır.

C) Konular tarihten veya günlük yaşamdan alınabilir.

D) Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.

E) Üç birlik kuralına uyulur.

 

S-18) “Türk edebiyatındaki yeniliğin öncüsüdür ve ilklerin adamıdır.Çünkü Avrupa’yı ilk tanıyan odur.Şair Evlenmesi, Durub-ı Emsali Osmaniye(ilk atasözleri kitabı) en önemli eserlerindendir.Noktalama işaretlerini de ilk defa kullanan odur.”özellikleri verilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Paşa               B) Ahmet Mithat    C) Namık Kemal

D) Şemsettin Sami      E)İbrahim Şinasi

 

S-19) Aşağıdaki eserlerden hangisi William Shakespeare’ye (Vilyım Şekspir) ait değildir?

A) Venedik Taciri           B) Poetika        C) Othello

D) Yanlışlıklar Komedisi       E)Hamlet

 

S-20) “Necati Cumalı, bu oyunda çocuk yaştan itibaren köy sorunlarıyla iç içe yaşamış, bu sorunlardan kurtulmak isterken hapse düşen bir gencin dramını anlatmıştır.”

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edilen yapıttır?

A) Vur Emri           B) Tohum ve Toprak         C) Kurban

D) Kahvede Şenlik Var       E) Keşanlı Ali Destanı

 

 

Not: Süre 1 ders saatidir. Her soru 5 puandır.

 

 

Ramazan ERDOĞAN

         Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Öğrencinin;

 

2006–2007 ÖĞRETİM YILI

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Numarası

:........................

YOZGAT-ÇEKEREK

 

Adı

:..........................

İMAM HATİP LİSESİ

Soyadı

:........................

11-A   EDEBİ  METİNLER

Sınıfı        

:........................

1. DÖNEM  2. YAZILI  CEVAPLARI


 

Aşağıdaki noktalı terleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

S-1)  Bir oyuncunun yerine oynayabilecek başka bir oyuncuya   dublör denir.

 

S-2)  İnsanın gülünç ve aksak yönlerini anlatan komediye  karakter komedisi denir.

 

S-3)  Hatırat (Anı) türü edebiyatımıza   Tanzimat dönemiyle girmiştir.

 

S-4)  “Muharrir Şair Edip”,   Ahmet Rasim’in anı türündeki eserlerinden biridir.

 

S-5)  “Tohum ve Toprak” adlı eser, Orhan Asena’ya aittir.

 

S-6)  Turan Oflazoğlu trajedilerinin konularını daha çok tarihten alır.

 

S-7)  Musahipzade Celâl, ulusal Türk tiyatrosuna ilk adımı atan tiyatro yazarımzıdır.

 

S-8)  Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal’in ilk tiyatro yapıtı ve aynı zamanda dram türünde yazılmış ilk oyundur.

 

S-9)  Karagöz ve Hacivat’a  Hayal-i zıl (gölge hayali) da denilmektedir.

 

S-10)  Müzikli tiyatrodaki en tanınmış yapıt Cemal-Ekrem Reşit Rey kardeşlerin  Lüküs Hayat adlı yapıtıdır.

 

S-11) Batılı tiyatro tekniğine uygun olarak yazılmış ilk tiyatro yapıtımızın adı nedir?

A) Keşanlı Ali Destanı       B) Telemak        C) Zor Nikah

D) Vatan Yahut Silistre     E) Şair Evlenmesi

 

S-12) Çeşitli hareketlere ve taklide dayanan, oyuncusu tek olan geleneksel Türk tiyatrosunun adı nedir?

A) karagöz            B) orta oyunu          C) komedya

D) meddahlık        E)Gölge oyunu

 

S-13) Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?

A) Üç birlik kuralına (zaman, olay ve yer birliği) uyulur.

B) Gündelik yaşam ve komiklikler sahnede yansıtılır.

C) İzleyicilerde acıma duygusunun uyanması amaçlanır.

D) Dil ve anlatım kusursuz, olgun ve sanatlıdır.

E) Konular tarihten ve mitolojiden seçilir.

 

 

S-14) Aşağıdakilerden hangisi tiyatro ile ilgili bir terim değildir?

A) menkıbe   B) dublör    C) senaryo    D) replik   E) tirat

 

S-15) “……………, gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmeli?

A) trajedi    B) operet    C) dram    D) komedi    E) opera

 

S-16) Başlıca kişileri “Pişekâr” ve “Kavuklu” olan geleneksel Türk tiyatrosu hangisidir?

A) meddahlık        B) dram           C) orta oyunu

D) karagöz            E) müzikli tiyatro

 

S-17) Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden değildir?

A) Karakterler her tabakadan olabilir.

B) Acıklı ve gülünç olaylar yaşamda olduğu gibi vardır.

C) Konular tarihten veya günlük yaşamdan alınabilir.

D) Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.

E) Üç birlik kuralına uyulur.

 

S-18) “Türk edebiyatındaki yeniliğin öncüsüdür ve ilklerin adamıdır.Çünkü Avrupa’yı ilk tanıyan odur.Şair Evlenmesi, Durub-ı Emsali Osmaniye(ilk atasözleri kitabı) en önemli eserlerindendir.Noktalama işaretlerini de ilk defa kullanan odur.”özellikleri verilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Paşa               B) Ahmet Mithat    C) Namık Kemal

D) Şemsettin Sami      E)İbrahim Şinasi

 

S-19) Aşağıdaki eserlerden hangisi William Shakespeare’ye (Vilyım Şekspir) ait değildir?

A) Venedik Taciri           B) Poetika        C) Othello

D) Yanlışlıklar Komedisi       E)Hamlet

 

S-20) “Necati Cumalı, bu oyunda çocuk yaştan itibaren köy sorunlarıyla iç içe yaşamış, bu sorunlardan kurtulmak isterken hapse düşen bir gencin dramını anlatmıştır.”

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edilen yapıttır?

A) Vur Emri           B) Tohum ve Toprak         C) Kurban

D) Kahvede Şenlik Var       E) Keşanlı Ali Destanı

 

 

Not: Süre 1 ders saatidir. Her soru 5 puandır.

 

 

Ramazan ERDOĞAN

         Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

 

 

www.edebiyatogretmeni.net

 

2006 – 2007  ÖĞRETİM  YILI   LİSE 3.  SINIF  1.DÖNEM  2.   YAZILI  SORULARI ( 11TM/A)

  ADI SOYADI                                                                     

 

1- Aşağıdaki şiir kitaplarından hangisi Behçet Necatigil’e ait değildir?

A)Evler  B)Yaz Dönemi  C)Çevre D)Dar Çağ                             E)Bir Ömür Böyle Geçti

 

2- “Yazar, romanında, medreselerin iç yüzünü çok iyi bilen ve medreselerin kapatılarak yerine yeni okulların açılması gerektiğine inanan Şahin’in medreselilerle savaşımını anlatmaktadır. Yazara göre ilim ve nur denilen şey sisli bir ışığa benzer. Bu ışığın hemen sonrasında yine gece vardır.”

Verilen metinde hangi romandan bahsedilmektedir?

A) Dudaktan Kalbe     B) Gizli El        C) Yaprak Dökümü  D) Çalıkuşu      E) Yeşil Gec

e

 

3- Aşağıdakilerden hangisi, son dönem Türk Edebiyatında, hiçbir harekete katılmayıp kendilerine özgü şiirlerini geliştiren şairlerden biri değildir?

A) İsmet Özel      B) Attilâ İlhan  C) Turgut Uyar       

D) Arif Nihat Asya          E) Ahmet Muhip Dıranas

 

4- “Şiirde her türlü kurala, belirli kalıplara karşı çıkmışlardır.Şiirde ölçü ve kafiyeye, dörtlüğe karşı çıktılar. Kuralsızlığı kural edindiler.Şairaneliği, mecazlı söyleyişi, sanatları kabul etmediler.Süslü, sanatlı dile karşı çıkıp sade bir dil kullandılar.Günlük hayattaki konular onların başlıca konularıdır. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu’dan oluşur.”

   Yukarıda açıklaması verilen özellikler kimlere aittir?

   A) İkinci Yeniler       B) Garipçiler       C) Beş Hececiler      D)Yedi Meşaleciler     E) Maviciler

 

5- “1921 yılında Dergâh dergisinde çıkan şiiriyle edebiyat dünyasına girdi. Avrupai şiir anlayışından âşık tarzı söyleyişe yönelmiştir.İçten ve duyurucu memleket şiirleriyle tanınan şair, koşma türünü rediften kurtarıp yenileştirdiği gibi hece ölçüsüne de yeni olanaklar sağladı. Halk bilimi ve halk edebiyatı konularında ciddi araştırmalar yapmıştır. Sivas’ta çalıştığı sırada Âşık Veysel’i keşfedip kamuoyuna tanıttı Cumhuriyet Dönemi şairlerinin halk şiiri zevkini tatmasında onun önemli payı vardır. Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Şiirleri eserlerinden bazılarıdır.”

     Yukarıda bazı özellikleri verilen şairimiz kimdir?

    A) Fazıl Hüsnü Dağlarca        B) Necip Fazıl  Kısakürek       C) Zeki Ömer Defne

    D) Ahmet Kutsi Tecer            E) Ahmet Muhip Dıranas

 

6-Eserlerinde ölüm korkusu ,yaşama sevinci ve   

          gençliğini   yeniden yaşama isteğini sıkça işler 

         Şiirlerinin bir kısmını   “Ömrümde Sükut

       ,Düşten    Güzel “ adlı kitaplarda   toplamıştır 

        Bu  sanatçımız    kimdir?

    A ) Ahmet Hamdi Tanpınar.     

    B ) Cahit Sıtkı Tarancı.            

    C ) Behçet Necatigil.

    D ) Necip Fazıl Kısakürek.

         E ) Ziya Osman Saba

7- Aşağıdakilerden hangisi hecenin beş şairinden biri değildir?

   A) Yusuf Ziya Ortaç         B) Orhan Seyfi Orhon     

 C) Enis Behiç Koryürek

   D) Ziya Osman Saba         E) Halit Fahri Ozansoy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 . Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya

         Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya.

        Yukarıdaki dizelerin öğe sıralanması   

         hangisinde   doğru verilmiştir?

 1. Özne – yüklem –belirtili nesne –zarf tümleci.
 2. Zarf tümleci – yüklem – zarf tümleci – dolaylı tümleç.
 3. Zarf tümleci – dolaylı tümleç – yüklem – özne.
 4. Zarf tümleci – yüklem – özne – zarf tümleci – dolaylı tümleç.
 5. Yüklem – dolaylı tümleç – özne – zarf tümleci.

 

     17-. “Limanda sıra bekleyen gemilerin arasında
İnsanlar hayat mücadelesinde;
Adamlar, kadınlar, çocuklar;
Ellerinde yemek çıkınları
Rejiye giden kızlar.”
Yukarıdaki dizelerin hangisi tamlama
içermemektedir?
AA)1  B)2            C)3     D)4                 E)5
                                                                                                                                

18-Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, grubun tamlananıdır?
A) Bizim ülkemiz ağaçları, denizleri ve diğer doğa güzellikleriyle bir cennettir.
B) Ağabeyimin saçları dökülüyor.
C) Mavis, sobanın kenarında mışıl mışıl uyuyor.
D) Hayat her zaman toz pembe değildir.
E) Hırkanın kolları sıraya sürtünmekten aşınmış.
                                                                                                         19-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı bildiren sözcük tamlayan görevinde    değildir?
A) Ne kazan kaldı ne kepçe, kırk yıl oldu, kaynatırım kaynamaz.
B) Tabloyu üç yıllık bir sürede tamamlayabildi.
C) “İki kere iki dört eder.” diyorlar, acaba beş etmez mi?
D) Bir ün sonra gelip iki hafta kalacağım.
E) Annem bu hafta pazardan tam yedi karpuz almış.      

20-. Ad tamlamalarında zamirler de tamlayan olur.
Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
A) Okulun bahçesinde bir kalabalık toplandı.
B) Önümüzdeki yıl kalkınma yılımız olacak. 0) Yolun kenarında yaşlı bir adam bekliyordu.
D) Küreselleşmenin olumsuz getirisi sezilmeye başlandı.
E) Onun annesi, lisede öğretmenlik yapıyormuş.

21-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad eylem grubu vardır?
A) Gençlik aklına eseni yapmak istiyor.
B) İyilik yap, iyilik bul.
C) Bilgiyi, bilgisizden öğrenemeyiz.
D) Kişilik, çıkarların çarpıştığı yerde ortaya
çıkar.
E) Tilkilik yapma! Sıraya gir.
22- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad eylem grubuyla edat grubu birlikte kullanılmıştır?
A) Yarın, geçmişimizin ve içinde bulunduğumuz anın bir özetidir.
B) Bugün, günüm uçakların piste inişini seyretmekle geçti.
C) Onu mutfakta bulup ona ağabeyimin sınavı kazandığını müjdeledim.
D) Kuzu kızartmaya gideceğiz ama bugün mü yarın mı bilmem.                                                                                     E) Yemen’den nüfus kütüklerini kimbilir ne zaman getirtebileceğiz.
 

www.edebiyatogretmeni.net

 

 

8- .    Aşağıdaki    belirlemelerden  hangisi yanlıştır ?

           A )  Garipçiler  şiirde  şekil  unsurlarına  karşı 

                 çıkmışlardır .

            B )  Peyami  Safa  edebiyatımızda  psikolojik 

                 tahlillerin  ağır  bastığı  romanlarıyla 

                 tanılmıştır.

           C ) Fazıl  Hüsnü  Dağlarca,  şiirde  sürekli 

                   yenilikten    yanadır.

           D )  Memduh  Şevket  Esendal  edebiyatımızda

                olay   anlatan  öyküleri  ile  ün   kazanmıştır.

           E ) “Yaban”  romanında  halkla  aydın 

                   arasındaki    kopukluk  anlatılır.

 

 9-- “ “Ağaç” ve “Büyük Doğu” dergilerini yayımlamıştır.

Şiirlerinde insanın evrendeki yerini madde ve ruh meselelerini insanın iç dünyasına ait çeşitli yönleri, gizli duyguları işlemiştir. “His” ve “fikir”i şiiri oluşturan iki unsur olarak kabul eder. Şiirlerinde sağlam bir dil ve üslûp ile kuvvetli lirizm, başarılı bir teknik hemen göze çarpar. Şiirleri “Çile” adlı kitapta toplanmıştır. Roman ve tiyatro türünde  de eserleri vardır.”

     Yukarıda edebî kişiliği verilen edebiyatçımız kimdir?

A) Necip Fazıl Kısakürek       B) Falih Rıfkı Atay      C) Ahmet Hamdi Tanpınar      D) Ahmet Haşim     E) Namık Kemal

 

 

10- Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış bir sıfat kullanılmıştır?

A) Siyah çantasını, not defterini masada bırakmış.       B) Gevrekleri, fırından çıkartıp hemen yiyelim.

C) Müdür, üç beş öğrenciyi tören için görevlendirdi. D) Toplantının sonunda şaşırtıcı açıklamalar yaptı.

E) Anadolu, yiğit insanların beşiğidir.

 

11- Aşağıdakilerin hangisinde belirtili ad tamlaması dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır?

A) Okulun kitaplında yangın çıkmış.         

B) Bir ağaçta gül de biter, diken de.       

C) Deprem bölgesindeki bir okulu ziyaret ettik.

D) İşçiler marketin duvarını yıkmışlar. 

 E) Bolu Dağı’na dün gece kar yağmış.

 

12-.Aşağıdaki   yazar – eser eşlemelerinden

           hangisi    yanlıştır?

   A )  Faruk  Nafiz  Çamlıbel – Han  Duvarları. .

   B ) Peyami Safa – Sözde Kızlar

 C )  M. Şevket  Esendal – Ayaşlı  ve  Kiracıları

   D ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu -Çalıkuşu

             E ) Orhan Veli –Vazgeçemediğim

13-Yedi  Meşalecilerin  en  belirgin  özelliği 

          aşağıdakilerden     hangisidir?                                 

 1. Anlatımda düş gücünü kurma
 2. Canlılık, içtenlik ve daima yenilik
 3. His, sezgi ve düşünce bileşimini sağlama
 4. Ulusal kaynaklardan yaralanma

           E)Özgün ses özelliğiyle şiir yazma                                                                               14-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde unvan grubu yoktur.
A) Mustafa Kemal Paşa cumhuriyeti bize armağan etti.
B)Ali Kaptan erkenden işe başladı.
C) Doktor Aylin Hanım, hastalarını özenle muayene eder.
D) Ormanların en kurnaz hayvanı tilkidir.
E) Yalçın Efendi, kapıdan girip çıkanlara dikkat eder.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ
eylem grubu vardır?
A) Yeşim, test sorularını cevaplayabildi.
B) Kitabını bulamayınca çok üzüldü.
C) Veremli hasta bir odada dinleniyor.
D) Küçük, sevimli bir kedisi var.
E) Yine uzun ve yorucu bir gün geçirdim

 

 

 

23-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlama grubu vardır?
A) Yalnızlıktan korkarım oldum olası.
B) Odunluktan biraz odun getir.
C) Bu gidişle gözlük kullanması gerekecek.
D) Yeni bir kitaplık almalıyım.
E) Küllük ve çöp kutusu yine dolmuş, bu sigarayı bırakmalı.
                                                                                                                        24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat grubu yüklem görevindedir?
A) Her kitap, bize az ya da çok bir şeyler verir.
B) İyi gün dostu olanlar kötü günlerde ortadan kaybolurlar.
C) Kötü dost şemsiye gibidir, yağışlı havalarda insanın yanında olmaz.
D) Helal süt emmiş kimselerde kötü huylar bulunmaz.
E) Yazın çok çalışan çiftçi, kışın daha rahat eder.

ADI SOYADI:

SINIF                                

NO:

CEVAPLAR

1

 

 

14

 

 

2

 

 

15

 

 

3

 

 

16

 

 

4

 

 

17

 

 

5

 

 

18

 

 

6

 

 

19

 

 

7

 

 

20

 

 

8

 

 

21

 

 

9

 

 

22

 

 

10

 

 

23

 

 

11

 

 

24

 

 

12

 

 

25

 

 

13

 

 

 

 

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hanisinde tekrar grubu vardır?
A) İhtiyarcık, bastonuna dayanmış ağır ağır     gidiyordu.
B) Büyükçe bir valizi rahatça taşıyor.                                                                 C) Azıcık bekleyip gitti.
D) Yavrucağa bisiklete binmeyi bir türlü öğretemedi.
E) Uzunca, pek uzun olmayan nesnelerin boyunu ifade etmekte kullanılır.

 

 

 

 

AVUKAT İBRAHİM MUTLU LİSESİ

2006 – 2007 ÖĞRETİM YILI, TÜRK EDEBİYATI TARİHİ DERSİ, 11 TM SINIFI, I.DÖNEM, II. YAZILI DEĞERLENDİRME SORULARI

 

Ad – Soyad:                                                                                      Tarih:

Numara:                                                                                            Aldığı Not:

 

SORULAR

 1. “Eserde, toplum hayatındaki bozuklukları düzeltecek, insanı mutlu edecek yollar vardır. Bu yolları, devrin hükümdarına öğütler halinde göstermektedir. Didaktik bir eserdir. Mesnevi şeklinde, 6645 beyit olarak yazılmıştır. Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’ a sunulmuştur. Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.”

Yukarıda bahsedilen geçiş dönemi eserinin ve yazarının adını yazınız.

Eser Adı: …………………………………

Yazar Adı: ……………………………………………..

 

 1. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcükle tamamlayınız
  1. İslamiyet öncesi, Türk toplumunda yapılan av törenlerine ……………. adı verilirdi.
  2. İskender ile Türkler arasındaki savaşları anlatan, Saka Türklerine ait olan destanın adı ……… destanıdır.
  3. Türklerin Kutsal Taşı Çinlilere vermeleri üzerine, Tanrı tarafından cezalandırılmalarını, kuraklığın başlamasıyla da göç etmelerini anlatan …………….. destanı, Uygur Türklerine aittir.
  4. Şehir meydanlarında ya da kendileri için hazırlanan yerlerde Pişekar, Kavuklu, Zenne gibi sabit tiplerle oynanan, güldürü amaçlı, metinsiz, suflörsüz oynanan geleneksel Türk tiyatrosu oyunun adı ………………… ‘ dur.
  5. Orhon Yazıtları……………  türünün özellikleri görülür.

 

 1. Aşağıdaki eserlerin edebiyat türlerini  karşılarına yazınız.

                                                                                                                                 Türü

 a. Eşek Arıları(Aristophanes )                                                                    …………………..

 b. Siyah İnciler ( Mehmet Rauf )        ……….…………..

 c. Erenlerin Bağından ( Yakup Kadri )       ……..…………….

 d. Kıssadan Hisse (Ahmet Mithat )      ……….…………..

 e. Ayaşlı ve Kiracıları ( Memduh Şevket Esendal )    ……….…………..

 

 1. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcükle tamamlayınız
  1. Dize sonlarındaki ses benzerliklerine ……………………… denir.
  2. Halk şiirinde genellikle …………….. uyak kullanılmıştır.
  3. Aruz ölçüsü, ……………… edebiyatının ürünüdür.
  4. Divan şiirinde, düzyazılarda görülen uyaklara ………………… denir.
  5. Halk şiirinde genellikle ……………. ölçüsü kullanılmıştır.

 

 1. Aşağıda bazı sanatçılar verilmiştir. Bunların hangi nazım biçimlerini ya da türlerini başarıyla kullandıklarını boşluklara yazınız

a. Süleyman Çelebi    ………………………

b. Nef’i     ………………………

c. Nedim    ……………………….

d. Baki     ………………………

e. Kadı Burhanettin   ………………………

 

 1. Aşağıdaki dizelerde benzetmeleri bulunuz. Benzeyen ve kendisine benzetilen ögeleri ilgili kısma yazınız.
  1. Ne hoştur kırlarda yazın uyumak

Bulutlar ufukta beyaz bir yumak

 

Benzeyen                                                Kendisine Benzetilen 

………………..                    ……………………..

 1. Fırtınalar koparken git de seyret denizi

Gökleri bir dev gibi doldurur iniltisi

Benzeyen                                                Kendisine Benzetilen 

………………..                     …………………….. 

 1. Aşağıdaki eserlerin sanatçılarını karşılarına yazınız

a. Su Kasidesi   ………………..……..

b. Hayriyye   ……………….……..

c. Mecalis’ün Nefais  ………………..…….

d. Siham-ı Kaza  ………………...……

e. Cihannüma   ………………..……

 

 1. Aşağıda Tanzimat edebiyatına ilişkin yargılar verilmiştir. Bunlardan doğru olanı ( D ), yanlış olanı ( Y ) ile belirtiniz

a. İlk dönem Tanzimat sanatçıları edebiyatı halkın eğitiminin bir aracı olarak görmüşlerdir.(   )

b. Tanzimat döneminde sade bir dille yazmak amaçlanmış, ancak tam başarı sağlanamamıştır.                                                                                                                                 (   )

c. Tanzimat edebiyatı, Divan edebiyatını her yönüyle dışlamıştır.      (   )

d. Tanzimat şiirinde genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır.       (   )

e. Roman, öykü, makale, tiyatro türleri ilk kez Tanzimat edebiyatında görülür.                    (   )

f. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde dil iyice sadeleşmiştir.     (   )

g. Muallim Naci, Tanzimat döneminde yaşayıp Divan şiirini savunmuş bir sanatçıdır.         (   )

h. Tanzimat edebiyatının hemen her türde eser veren sanatçısı Ahmet Mithat’ tır.              (   )

ı. Tanzimat şiirinde konu bütünlüğü yoktur.                                                                           (   )

i. Tanzimat romanında köy gerçeğine eğilen ilk roman Küçük Paşa’ dır.                              (   )

 

 1. Edebiyatımıza ait “ilk” leri aşağıdaki boşluklara sanatçılarıyla birlikte yazınız

Eser          Sanatçısı      

 a. İlk roman denemesi                           …………………..      ………….…………. 

 b. İlk çeviri roman               ………………..                   ……………………..

 c. İlk köy romanı   ………………..                    …………………….

 d. İlk edebi roman   …………………                   ……………………..

 e. İlk psikolojik roman   …………………                   ……………………..

 

 1. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcükle tamamlayınız
  1. Namık Kemal, görüşlerindeki tutarsızlıklar yüzünden ……………. ………. ‘ yı eleştirmiş, bu amaçla …………………………….. adlı bir de kitap yazmıştır.
  2. Tanzimat edebiyatı, ilk özel gazete olan ……………………….’ ın çıkışıyla başlar.
  3. “Şiir ve İnşa” adlı makalesinde …..….. …………. halk şiirini yüceltir.
  4. Tanzimat şairlerinden ……..…. …….. ve …………...….. …………… hece ölçüsüyle de şiir yazmışlardır.
  5. Abdülhak Hamit, tiyatrolarını oynamak için değil, ………………….. için yazmıştır.

 

 

Her sorunun doğru yanıtı on (10 ) puan değerindedir.

 BAŞARILAR!

    SEVİM NESE KALOGLU

                                                                                           TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

 

 

www.edebiyatogretmeni.net

1

 

İĞDİR LİSESİ

2006/2007 ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI TARİHİ DERSİ 11/B SINIFI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI SORULARI

 

1- Balıkesir’e bağlı Gönen’de doğdu. Milli edebiyatımızda realist hikaye türünün en büyük temsilcisi olan ………………………., Türk dilinin konuşma dili sadeliğine kavuşması için büyük çaba harcamıştır.

2- Milli Edebiyat Akımının başlamasına öncülük eden, Türkçülük akımının ilk şiiri diye bilinen şiir nedir ve hangi olay üzerine yazılmıştır?

3-Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmesini yapınız.

     Ziya Gökalp                                Beyaz Lale

     Mehmet Emin Yurdakul              Gönül Hanım

     Ömer Seyfettin                           Turan’a Doğru

     A.Hikmet Müftüoğlu                    Türkçülüğün Esasları

     Y.Kadri Karaosmanoğlu              Kiralık Konak

4- Milli Edebiyat Akımı nasıl başlamıştır? Açıklayınız.

5- Nev-Yunanilik adlı anlayışla hangi şairler eser vermiştir?

6- “Sanat şahsi ve muhteremdir.” Felsefesi hangi edebiyat akımına aittir?

7- Sarf-ı Türki, Kamus-u Türki eserleri hangi yazarlara aittir?

8-……………………..“Sokağı edebiyata sokan yazar” olarak bilinir. Halk için roman geleneğindendir.Romanları gözleme dayanır. Gulyabani, Metres, Mürebbiye bazı eserleridir.

9- Halit Ziya Uşaklıgil’in beş eserini yazınız.

10- “Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar

       Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.” Beytini açıklayınız. Şairini söyleyiniz.

 

                                                HER SORU 10 PUANDIR.

                      Başarılar

         İLKER BALÇIK

                 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

www.edebiyatogretmeni.net         www.okuldersleri.com          www.ogretmenlerforumu.com

 

 

2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇORLU İHL 11. SINIF TDE DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI  B GRUBU SORULARIDIR..

 

ADI SOYADI:

SINIFI NO     :

  SORULAR

 1. “Nezaket bir alışkanlık işidir.” cümlesindeki kelime grubu aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?
  1. Bile bile yapılan şeylerin hepsi nezaketin dışında kalır.
  2. Aklına geleni yapan, nezaketsiz bir adamdır.
  3. Bir dalkavuk nezaketi vardır ki, güzel değildir.
  4. Düşünerek yapılan iyi muamele de nezaket değildir.
  5. Nezaketsizlik daima beceriksizliktir.
 2. “Tasvir ve tahlilde gözlem ve tecrübenin önemi çok fazladır.” cümlesinde isim tamlamasının tamlayanı hangi kelime grubudur?
  1. Bağlama grubu
  2. Sıfat tamlaması
  3. Edat grubu
  4. Belirtisiz isim tamlaması
  5. Kısaltma grubu

 

 

 1. “Tasvir ve tahliller, ilgiyi sürekli canlı tutmak için kullanılırlar.” cümlesindeki edat grubunun isim kısmı aşağıdaki kelime gruplarından hangisidir?
  1. Bağlama grubu
  2. İsim fiil grubu
  3. Zarf fiil grubu
  4. Sıfat fiil grubu
  5. Birleşik fiil
 2. “Faruk Nafiz şiire aruzla başlamıştır” cümlesinin öznesi aşağıdaki kelime gruplarından hangisidir?
  1. Unvan grubu
  2. Unvan sıfatı
  3. Birleşik isim
  4. Fiil grubu
  5. Vasıta grubu
 3. “İyi insan, iyi vatandaş toplumun üzerinde titrediği değerleri sahiplenen ve bunlara uyum sağlayan bir kişidir” cümlesinde kaç tane sıfat fiil grubu vardır?
  1. II
  2. III
  3. IV
  4. V
  5. VI

6) Aşağıdakilerden hangisinde zarf fiil grubu yoktur?

a) Cevdet Ankara’dan gelince derhal Paşa’nın huzuruna çıktı.

b) Bihter kahkahalarla gülerek Efruz Beye baktı.

c) Ev halkı durumunu farkına varmadan bir yolunu bulup onunla konuşmalıydı.

d) Sabah kararlaştırdıkları yere gelmeyip işinin başına döndü.

e) Geziye başından itibaren katılmadığına pişman olmuştu.

7) “Kendisiyle kahvenin kapanması konusunda konuşsam şunları söyleyeceğini tahmin ediyorum.” cümlesinin yüklemi aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ile yapı bakımından aynıdır?

a) Çoluk çocuk evde ensemde boza pişiriyor.

b) Şurada beni tanıyan bir iki dost etrafımı alıyorlar.

c) Bu kahveler de kapanırsa buralarda gece hayatı namına kalan tek ışık da sönmüş olacaktır.

d) Genç kadın odadakilere hizmet ediyordu.

e) Avuçlarındaki kınayı, sahanları sofraya koyarken görebiliyordum.

8) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde aitlik grubu vardır?

a) İslamî devrin Türk tarihindeki yerini, ancak o devri tanımak suretiyle anlayabiliriz.

b) Bizim Ereğli’nin kayısıları Malatya’nınkilere benzemez.

c) Ne yazık ki evdeki hesap, çarşıya uymadı.

d) Karşıki komşunun çocukları ile birlikte oyuna dalmışlardı.

e) Şimdiye kadar elindekileri harcayarak ayakta durabilmişti.

 

9)  “Derhal benden bahsediliyormuş gibi kulak kabarttım.” cümlesinin yüklemi olan birleşik fiil çeşidi aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?

 1. Bir beyaz martı gibi çırpınır durur.
 2. Siyah saçlarını iki kalın örgü ile arkasına salıvermişti.
 3. Grip salgını pek çok kişiyi yatağa düşürdü.
 4. Kar geceden beri devam ediyordu.

e) Ova, beyaz yağışın altında sonsuzluğunu unutup gitmişti.

 1. Belirtili isim tamlamasının unsurları, şiir dilinde yer değiştirebilir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde buna örnek vardır?
  1. Artık demir almak günü gelmişse zamandan.
  2. Hakkıdır Hakk’a tapan, milletimin istiklal
  3. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.
  4. Bu dil bizim ruhumuz, aşkımız, canımızdır.
  5. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı.
 2. Aşağıdakilerden hangisi 1940 sonrası ortaya çıkan topluluklardan değildir?
  1. Garipçiler
  2. Toplumcu Gerçekçiler
  3. Varoluşçular
  4. Fecr-i Ati
  5. Köy gerçeklerini dile getirenler
 3. Şiirde ölçü, kafiye, redif, söz sanatları, şairane söyleyiş gibi öğelere karşı olan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Orhan Veli Kanık
  2. Necip Fazıl Kısakürek
  3. Ahmet Muhip Dranas
  4. Fazıl Hüsnü Dağlarca
  5. Arif Nihat Asya
 4. Barış, özgürlük, insan sevgisi, gelecek inancı gibi toplumsal temalarla birlikte; bunalım, yalnızlık, aşk, umutsuzluk gibi bireysel temaları da işleyen “Toplumsal Gerçekçi” şairimiz hangisidir?
  1. Melih Cevdet Anday
  2. Oktay Rıfat Horozcu
  3. Mehmet Akif Ersoy
  4. Ahmet Kutsi Tecer
  5. Attila İlhan
 5. Sait Faik Abasıyanık için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  1. Hikâyelerini genellikle Adana ve İstanbul’daki izlenim ve olaylardan seçmiştir.
  2. Olay hikâyeciliğini benimsemiştir.
  3. Hikâyelerinde söylemek istediğini, seçtiği olaylar aracılığıyla sunarak olayın çözümünü okuyucuya bırakır.
  4. Çehov ve Maupassant’dan etkilenmekle birlikte kendi çizgisini geliştiren bir öykücüdür. Eserlerinde olaydan çok hayattan alınan kesitler vardır.
  5. Soylu insanları, yüksek karakterli kişileri abartıya kaçarak ve ağır bir dille anlatır.
 6. Kahramanı, annesiyle birlikte yaşayan ve bacağındaki kemik hastalığı yüzünden acılar çeken 15 yaşındaki bir çocuk olan psikolojik roman aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Biz İnsanlar
  2. 72. Koğuş
  3. 9. Hariciye Koğuşu
  4. Hür Şehrin İnsanları
  5. Gençliğim Eyvah
 7. Ahmet Hamdi Tanpınar’a ait olan roman üçlüsü aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Ekmek Kavgası, Önce Ekmek, İşsiz
  2. Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler, Huzur.
  3. Sözde Kızlar, Fatih Harbiye, Yalnızız
  4. Çalıkuşu, Zehra, Araba Sevdası.
  5. Yorgun Savaşçı, Devlet Ana, Kurt Kanunu
 8. Kemal Tahir’in Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarını anlattığı romanı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Kurt Kanunu
  2. Yol Ayrımı
  3. Esir Şehrin İnsanları
  4. Yorgun Savaşçı
  5. Devlet Ana
 9. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu insanının Kuvayı Milliye ile Hilâfet arasındaki bocalamasını, içimizdeki ve dışımızdaki düşmanlarla amansız savaşını anlatan roman aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Küçük Ağa
  2. Devlet Ana
  3. Yorgun Savaşçı
  4. Bozkurtlar Diriliyor
  5. Yılanı Öldürseler
 10. Romanlarında yer olarak Çukurova, Toroslar ve Anadolu’nun kırsal yörelerini seçip köy romanlarına alışılmışın dışında bir bakış açısı getiren romancımız aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Orhan Kemal
  2. Kemal Tahir
  3. Yahya Kemal
  4. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  5. Yaşar Kemal
 11. Hangisi günümüz tiyatro yazarlarından değildir?
  1. Refik Erduran
  2. Recep Bilginer
  3. Turan Oflazoğlu
  4. Abdülhak Hamit Tarhan
  5. Necati Cumalı

 

Her soru 5 puan değerindedir. Başarılar.

İhsan Senan   Edebiyat Öğretmeni

 

 

1

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

 

www.edebiyatogretmeni.net

1

 

2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇORLU İHL LİSE 3. SINIF TDE DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI CEVAP ANAHTARIDIR

  CEVAPLAR

A grubu    B grubu

1

C

2

A

3

B

4

C

5

B

6

E

7

D

8

A

9

C

10

B

11

D

12

A

13

E

14

D

15

C

16

B

17

E

18

A

19

E

20

D

  

1

D

 2

A

3

E

4

D

5

C

6

B

7

E

8

A

9

E

10

D

11

C

12

A

13

B

14

C

15

B

16

E

17

D

18

A

19

C

20

B

 

 

 

 

 

 

 

2006/2007 ÖĞRETİM YILI ŞEHİT TAMER ÖZDEMİR ÇOK PROGRAMLI LİSESİ

11/TM SINIFI EDEBÎ METİNLER  I. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAVI

B                  B                  B

.       S1-Karagöz’ün bölümlerini yazarak, “hacivat” kavramını açıklayınız.(10puan)

        S2- “diksiyon” ,  “reji”  ve  “adaptasyon” kavramlarını tanımlayınız. (3+3+4puan)

        S3- Gelenekli Türk Tiyatrosu’nun ilk örnekleri sayılan törenleri ve bu törenlerin oyuncularına verilen adı yazınız.(5+5puan)

 

“ Hacivat- Vay Karagöz’üm benim iki gözüm merhaba.

   Karagöz-Hoş geldin suda pişmiş bal kabağı (tokat)

   Hacivat-Aman Karagöz’üm beni gelir gelmez darp etmenizin esbabımucibesi)...”

   Karagöz-Bizim bekçinin ne poturu var ne de cübbesi (tokat)

   Hacivat- Yazıklar olsun sana Karagöz.Adam olamamışsın,Haşa huzurdan şu dünyaya eşek gelmişsin,eşek gidiyorsun.

   Karagöz-Ona Yarabbi şükür.

 

    S4- Yukarıdaki alıntı , Karagöz’ün hangi bölümüne aittir? Nedenini belirterek yazınız.(5+5puan)

    S5- Özdemir Nutku’nun iki incelemesinin adını yazınız.(5+5puan)                       

    C6-“Cimri” adlı tiyatro oyununun yazarını ve oyunun hangi tür tiyatro eseri sayıldığını yazınız.(5+5puan)

    S7- Karagöz oyunundaki  Frenk,Rum ……………………………………… karakterdir.(10)

    S8- Karagöz türünün en önemli kaynağı “………” ………………   …………………… ‘in eseridir.(10)

    S9Orta oyununda dekor olarak kullanılan paravana  ……..……………………… denir.

    S10- Karagöz , orta oyunundaki ……..………………………   ‘ nun  karşılığıdır.

 

 

                                                                                                                                       12/10/2006

                                                        OĞUZ AKIN

             Başarılar Dilerim....                   T.D. ve Ed. Öğrt.

 

CEVAPLAR

 

 www.edebiyatogretmeni.net

 

2006– 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

NUSAYBİN LİSESİ  11. SINIFLAR EDEBİ METİNLER DERSİ

                                                                          1. DÖNEM  2. SINAVI                                                                 A

 

                 ADI:                              SOYADI:                             NO:                     SINIFI:  11  S C             

1) Oyuncunun, konuya bağlı ama metne bağlı kalmadan içinden geldiği gibi konuşmasına  ……..………………………  denir.

        2) Erkek tiyatro oyuncusuna ……..………………………  denir.

       3) Bir oyunda bir kişinin kendi kendine yaptığı konuşmaya  ……..………………………  denir.

4) Türk edebiyatında batılı ilk tiyatro ……..……………………… döneminde yazılmıştır

5) Sahnede gösterilenleri gerçek yaşamla özdeşleştirmeyi amaçlayan tiyatro  ……..……………………… ……..……………………… .

6) Trajedi türünün Fransa’da  en önemli iki temsilcisi ……..……………………… ve ……..………………………  ‘dir.

7) ………………….……ve………………………… nazımla yazılan piyeslerdir.

8) Türk Edebiyatında komedinin ilk örneği Şinasi’nin ……..……………………… ‘dir.

9) Rus Edebiyatından ……..……………………… komedi türünde eserler yazmıştır.

10) Dramlarda üç birlik kuralına uyma zorunluluğu ……..……………………… .

11 Orta oyununda oyuna gelen ilk kişi ……..……………………… ’dır.

12 Gelenekli Türk Tiyatrolarından sadece ……..……………………… ,  tek kişilik bir oyundur.

13) Orta oyununda dekor olarak kullanılan paravana  ……..……………………… denir.

14) Karagöz , orta oyunundaki ……..………………………   ‘ nun  karşılığıdır.

15) Karagöz oyunundaki  ……..……………………… ,bezirgan,sarraf  karakterdir.

16) Karagöz oyununa Şeyh Küşteri’den ötürü ………….…..……………………… adı da verilmektedir.

17) ……..………………………  orta oyunundaki kadın karakterdir.

18) Karagöz oyunundaki  eğitimli kişi ……..……………………… ’tır.

19)Meddah;……..……………………………………………………………………………………… sanatçılara denir.

20) Dramlarda kişiler toplumun her kesiminden ……..……………………… .

Her sorunun  doğru cevabı 5 puandır.

 

                                                                  BAŞARILAR DİLERİM……                                                                                                                                                                                                    

                    BAYRAM CAMBAZ 

 

 

 

                     Türk Dili ve Edb. Öğretmeni                       

 

 

2006– 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

NUSAYBİN LİSESİ  11. SINIFLAR EDEBİ METİNLER DERSİ

                                                                1. DÖNEM  2. SINAVI                                                            B

 

                          ADI:                              SOYADI:                             NO:                     SINIFI:  11  S C             

 

 

  1)  Genellikle bir nükteyle son bulan,az kişili ve yalın,şakacı bir içeriği olan oyuna  ……………………………… denir.

  2)  Orta oyununda oyunun oynandığı yuvarlak ya da oval ofise ……………………………… denir.

3) Tiyatroda kişi bedensel ,ruhsal ve toplumsal yönleriyle ele alınırsa karakter , en sivri en belirgin yönleriyle ele alınırsa ……………………………… olur.

4) Bir oyuncunun yerine oynayabilecek başka bir oyuncuya ……………………………… denir.

5) Klasik komedide konu …………………………………………………………………………..……………… alınır.

6) Karagöz oyununda  başlangıç ve bitiş bölümleri dışında  ………………………………  ve ……………………………… bölümleri de vardır.

7) İnsanın gülünç ve aksak yönlerini anlatan komediye  ……………………………… denir.

8) ……………………………………………………………………………………………………………………………… dram denir.

9) Karagöz oyunundaki  Çelebi ……………………………………… karakterdir.

10) Dram türünün önemli örneği “ Hamlet ” …………………………………………….…… ‘in eseridir.

11) ……………………………… ve ………………………………  meddahın en önemli iki arcıdır.

12) Gelenekli Türk Tiyatrosunun 3 türü ………………………………  , ………………………………  ve ……………………………… .

13) ………………………………………………………………………………………………………………… orta oyunu denir.

14) Sözün şarkıyla anlatıldığı tiyatro ……………………………………………… .

15) Orta oyununda yazılı metin olmadığı için oyun tamamen ………………………………  a dayanır.

16) Hacivat ,orta oyunundaki ………………………………………  karşılığıdır.

17) Orta oyunundaki komik rolü …………………………………………  üstlenir.

18) Tasvir, ………………………………………………………………………………………………………… verilen addır.

19) Karagöz oyunundaki  saf ,temiz ruhlu,eğitim görmemiş karakter………………………………..

20) Töre komedisi toplumun ………………….……………………… yönlerini gösterir.

HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 5 PUANDIR

              BAŞARILAR DİLERİM……                                                                                                                                                                                                    

                             BAYRAM CAMBAZ 

                                                                                                                                                     Türk Dili ve Edb. Öğretmeni                       

 

2006– 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

NUSAYBİN LİSESİ  11. SINIFLAR EDEBİ METİNLER DERSİ

1. DÖNEM  2. SINAVI

 

                 ADI:                              SOYADI:                             NO:                     SINIFI:  11  S C              A

CEVAP ANAHTARI

1) Oyuncunun, konuya bağlı ama metne bağlı kalmadan içinden geldiği gibi konuşmasına doğaçlama denir.

        2) Erkek tiyatro oyuncusuna aktör denir.

       3) Bir oyunda bir kişinin kendi kendine yaptığı konuşmaya  monolog denir.

4) Türk edebiyatında batılı ilk tiyatro Tanzimat Edebiyatı döneminde yazılmıştır

5) Sahnede gösterilenleri gerçek yaşamla özdeşleştirmeyi amaçlayan tiyatro  benzetmeci tiyatrodur.

6) Trajedi türünün Fransa’da  en önemli iki temsilcisi Racin ve Corneille ‘dir.

7) Trajedi ve komedi nazımla yazılan piyeslerdir.

8) Türk Edebiyatında komedinin ilk örneği Şinasi’nin Şair Evlenmesi ‘dir.

9) Rus Edebiyatından Gogol komedi türünde eserler yazmıştır.

10) Dramlarda üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.

11 Orta oyununda oyuna gelen ilk kişi Pişekar’dır.

12 Gelenekli Türk Tiyatrolarından sadece meddah tek kişilik bir oyundur.

13) Orta oyununda dekor olarak kullanılan paravana  yeni dünya denir.

14) Karagöz , orta oyunundaki Kavuklu    ‘ nun  karşılığıdır.

15) Karagöz oyunundaki  Yahudi ,bezirgan,sarraf  karakterdir.

16) Karagöz oyununa Şeyh Küşteri’den ötürü Küşteri Meydanı adı da verilmektedir.

17) Zenne orta oyunundaki kadın karakterdir.

18) Karagöz oyunundaki  eğitimli kişi Hacivat’tır.

19)Meddah taklitler yapıp hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçılara denir.

20) Dramlarda kişiler toplumun her kesiminden alınabilir.

 

Her sorunun  doğru cevabı 5 puandır.

 

 

                                                                                BAŞARILAR DİLERİM……                                                                                                                                                                                                    

                                      BAYRAM CAMBAZ               

                                                                                                                                                            Türk Dili ve Edb. Öğretmeni                       

2006– 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

NUSAYBİN LİSESİ  11. SINIFLAR EDEBİ METİNLER DERSİ

1. DÖNEM  2. SINAVI

 

ADI:                              SOYADI:                             NO:                     SINIFI:  11  S C             

 

 

1)  Genellikle bir nükteyle son bulan,az kişili ve yalın,şakacı bir içeriği olan oyuna skeç denir.

2)  Orta oyununda oyunun oynandığı yuvarlak ya da oval ofise palanga denir.

3) Tiyatroda kişi bedensel ,ruhsal ve toplumsal yönleriyle ele alınırsa karakter , en sivri en belirgin yönleriyle ele alınırsa tip olur.

4) Bir oyuncunun yerine oynayabilecek başka bir oyuncuya dublör denir.

5) Klasik komedide konu çağdaş toplumdan ve günlük yaşamdan alınır.

6) Karagöz oyununda  başlangıç ve bitiş bölümleri dışında  muhavere ve fasıl bölümleri de vardır.

7) İnsanın gülünç ve aksak yönlerini anlatan komediye  karakter komedisi denir.

8) Acıklı olayları kimi kez güldürerek aktaran piyeslere dram denir.

9) Karagöz oyunundaki  Çelebi genç ,mirasyedi karakterdir.

10) Dram türünün önemli örneği “ Hamlet ” William Shakespeare ‘in eseridir.

11) Baston ve mendil meddahın en önemli iki arcıdır.

12) Gelenekli Türk Tiyatrosunun 3 türü Meddah , Karagöz ve Orta oyunudur.

13) Bir meydanda seyirci ile çevrelenmiş alanda oynanan  oyuna orta oyunu denir.

14) Sözün şarkıyla anlatıldığı tiyatro müzikli tiyatrodur.

 15) Orta oyununda yazılı metin olmadığı için oyun tamamen tuluat  a dayanır.

16) Hacivat ,orta oyunundaki Pişekar’ın karşılığıdır.

17) Orta oyunundaki komik rolü Kavuklu üstlenir.

18) Tasvir, Karagöz oyunundaki deriden kesilen birtakım şekillere  verilen addır.

19) Karagöz oyunundaki  saf ,temiz ruhlu,eğitim görmemiş karakter Karagöz ‘dür.

20) Töre komedisi toplumun gülünç ve aksak yönlerini gösterir.

 

              BAŞARILAR DİLERİM……                                                                                                                                    BAYRAM CAMBAZ                         www.edebiyatogretmeni.net                                                                                           Türk Dili ve Edb. Öğretmeni                       

 

 

Adı:                                              www.edebiyatogretmeni.net                                                                                                      16/01/2007

Soyadı:

No:

           2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı  11 TM Sınıfı GKY Dersi 1.Dönem 2.Test Sorularıdır.

Gökte kızıl bir güneş. Yerde kızgın sıcaklığın bir nabız gibi atarak çatladığı mera. Şurada burada birkaç hurma ağacı var. Çobanlar, altında dinleniyorlar. Sürüleri geviş getiriyor. Çıngıraklar susmuş, mera ıssız ve sessiz. Etrafta sonsuz bir altın çöl ve onu örten kızıl güneşli, parlak, mavi bir kubbe. Bu muhteşem sıcaklık, insanı, hayvanı ve çölün bütün zerrelerini yakıyor.

1. Parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Örnekleme

B) Açıklama
C) Tanımlama

D) Betimleme 

E)Tartışma


2. Bir olayın kişi,yer ve zaman öğeleri kullanılarak anlatılmasına dayalı plan türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ayrıntılı plan

B)Duygu ağırlıklı plan
C) Kompozisyon planı

D)Hareket(olay)ağırlıklı plan

E)Düşüne(Fikir)ağırlıklı plan


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Şemsiyesini kaybettiğini eve dönünce anladı.

B)Trafik cezasının af edilmesini bekliyormuş.
C) Bize,şiirlerinden söz etmek istediğini söyledi

D) Arkadaşımız bu cezayı hak etmemişti.

E)Gün geçtikçe sağlığının düzeldiğini hissediyordu.


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti gereksiz kullanılmıştır?
A) Bir yazar:“Kitap bizi avuttuğu gibi yüceltir de”diyor.

B)ir çiftçi söz aldı: “Bize ne yapacağımızı söyle”dedi.
C) “Bize yapacak bir iş kalmadı.”demektir.

D) “Bu havada yola çıkılmaz.”deyip durdu.

E)Çocuk merakla sordu: “Nedir o elindeki?”


5. Sokrates hapse götürülürken karısı(  ) “Seni haksız yere götürüyorlar( )”diye ağlayıp söylenince karısına( ) “Haklı yere götürseler daha mı iyiydi( )”demiş.

 

  Bu cümlede parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A)(.),(:),(.),(?)
B) (:),(,),(.),(!)
C) (,),(:),(;),(?)

D) (;),(.),(,),(;)

E) (:),(.),(:),(?)


6.Aşağıdakilerden hangisi okumada dikkat edilecek noktalardan değildir?
A) Fişleme
B) İktibas
C) Hazırlık safhası
D) Kaynak gösterme

E) Özet çıkarma


7. Yüz-el-kol hareketlerine ne denir?
A) diksiyon

B) jest ve mimik
C) tiyatro

D) vurgulama

E)Replik

 

8. Okuma ve konuşmada seslerin birbirine bitişikmiş gibi okunmasına ne ad verilir?
A) Ulama

B) tonlama
C) gevşeme

D) vurgu

E)Birikim


9. “…Onu görenler ağaçtan koparılmış bir dal zannederdi…” Yazının türü nedir?
A) inceleme

B) biyografi
C) anı

D) fiziki portre

E)Eleştiri

 

 

 

 

 

 

 

10Bir ülkede kullanılan lehçe ya da ağızlardan en gelişmiş olanının yaygınlaşarak,herkes tarafından kullanılır duruma gelmesiyle oluşan dil türüne ne ad verilir?
A) Bilim dili

B) Ortak dili
C) Ana dili

D) Konuşma dili

E) Eğitim dili


11. “İmdat, yangın var!” cümlede hangi anlam vardır?
A) korku

B) acıma
C) sevinç

D) heyecan

E)Üzülme


12. Aşağıdakilerden hangisi bir metni oluşturmada izlememiz gereken aşamalardan değildir?

A)Amaç

B)Konu

C)Düşünceyi geliştirme yolları

D)Tür

E)Malzeme

 

13. Hangi kelime doğru yazılmıştır?
A) nerde

B) alüminyum
C) yalnış

D) herkez

E) dinazor


14. Dilekçede üst makama nasıl hitap ederiz?
A) Emrederim.

B) Arz ederim.
C) Rica ederim.

D) İstirham ederim.

E)Arz ve Rica Ederim


15.Aşağıdaki seçeneklerle bir grup oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır?

A)Mekan

B)Kişiler

C)Olay

D)Anlatım

E)Zaman


16. Aşağıdakilerden hangisi dinlemeyle ilgili özelliklerden biri değildir?

A)Dikkati canlı tutma

B)Not alma

C)Değerlendirme

D)Konunun ana fikrini yakalama

E)Ortam hazırlama
 

17. Aşağıdaki konuşma türlerinden hangisi hazırlıklı konuşmalar grubuna girer?

A)Telefon konuşmaları

B)Konferans

C)Tanıştırma

D)Selamlaşmalar

E)Tebrik konuşmaları

18. “Bizi affetmenizi istiyoruz.” Nasıl bir konuşmadan alınmıştır?
A) Özür dileme

B) Adres sorma
C) Hazırlıklı konuşma

D) Teşekkür

E)Telefon etme


19. “Sevgili dedeciğim( )” Bu hitaptan sonra hangi noktalama işareti konmalıdır?
A) Virgül

B) Nokta
C) Noktalı Virgül

D) Soru işareti

E)Ünlem


20. Ses, söz, vurgu, anlam, tonlama, heyecan ve durakların hakkını vererek konuşmaya ne denir?
A) Jest ve mimik

B) Diksiyon
C) Doğru konuşma

D) Söyleme kusuru

E)Tirat

 

                                                                                                                                               Oğuz AKIN

                                                                                                                                         T.D.E Öğretmeni

  Adı Soyadı :                www.edebiyatogretmeni.net                                Aldığı Not :

  2006-2007 11 FEN T.D.EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILISI  SORULARI

                  I                                                                                  II                                                                                                                                           

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?                         Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!                                                                                                        

Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?                       Her yıl biraz daha benimsediğim.

Ya gözler altındaki mor halkalar?                         Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

Neden böyle düşman görünürsünüz,                     Nerden çıktı bu cenaze?Ölen kim?

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?                          Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

 

S-1-Aynaların “dost bilinmesi” ve “düşman görünmesi” ile ne anlatılmak istenmektedir?

S-2-İkinci beşlikte niçin sonbahar motifi kullanılıyor?Burada hangi doğal olgu anlatılmaktadır?

S-3-İkinci beşliğin şekil özelliklerini gösteriniz.

 

     sevmek kimi zaman rezilce korkuludur/insan bir akşam vakti ansızın yorulur

       tutsak ustura ağzında yaşamaktan /kimi zaman ellerini kırar tutkusu”

S-4-“tutsak ustura ağzında yaşamaktan yorulmak” ne demektir?

S-5-Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız.

Sisler Bulvarı,      Yalnızız,      Ömrümde Sükut,      Lüzumsuz Adam,       Fatih Harbiye

          DİL BİLGİSİ SORULARI (Bu soruları üstünde yanıtlayınız.)

S.6) Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz?(Gizli özneleri göstermeyiniz?)

a)Çirkindi dar vakitlerde sevgiyi söylemek                 b ) Gün ışığındaki hissemizden vazgeçtik mecburen

 

c)Emeklilik zamanı, gelecek yılın kasım ayındaydı.    d)Sarmış beni Mecnun diye zincir gibi,dağlar

 

          e)Beklediği büyük inkılap olmuştu.                   f) Benim geldiğimi duydu, dün benimle hiç ilgilenmedi.

 

g) Söylenmemiş aşkın güzelliğidir kâğıtlarda yarım bırakılan şiirler

 

 

S.7) Aşağıdaki cümlelerdeki sözcük gruplarını bularak çeşitleriyle gösteriniz?

“Bize verdiği sözden ve plânlarından yan çizdi. Ağzı sıkı olan insanlara her zaman saygıyla bakmışımdır.Sınav başladığında  dışarı çıkma izni verilmiyor. Afyon Belediye Başkanı harıl harıl arı gibi çalışıyor.

S.8) Aşağıdaki cümlelerdeki özneleri bularak özne çeşitlerini  parantezlere yazınız?

a) Masmavi kıyılar görenleri kendisine hayran bırakıyor.    (                                  )     

b) Para muhtar aracılığıyla ödendi. (                                            -                                                )

c) Çocuklar ,o mini mini yavrular, 23 Nisan töreninde harikaydılar.     (                               ) 

 

PUANLAMA:6.soru 20, 7.soru 14, 8.soru 16 ,diğerleri 10’ar puandır.                  -BAŞARILAR-

                                                       -YANITLAR-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006-2007 11 FEN T.D.EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILISI  YANIT ANAHTARI         

1-İnsanlar yaşlandıkça, yüzlerindeki o tazelik kaybolur.Yılların sıkıntılarıyla ortaya çıkan izlerden,saçlara düşen aklardan kaçmak kurtulmak isterler.Bu gerçeği olduğu gibi gösteren aynalardır.Gençken dostturlar, yaşlıyken  düşman...

 

2-Sonbahar yaşlılığın ,ölümün ve hüznün mevsimidir.Şair bu duygulara uygun olarak sonbahar motifini kullanmayı uygun buluyor.Bu dizelerde ölüm gerçeği anlatılıyor.

 

3-----------------------------------------sonbahar     a                  

       -- ------------------------benimsediğim     b

  ----------------------------------------kuşlar      a                                                                                  -------------------------------------------kim        b

    ------------------------------------tarumar       a

 

a: ar           tam kafiye              b: im      tam kafiye               11’li hece ölçüsü 

 

4-Şair,özgürlüğün olmadığı bir yerde, zor şartlarda yaşanan hayata insanın bazen katlanamadığını,insanın mücadele azmini yitirdiğini söylüyor.       10

 

C.5-Sisler Bulvarı:Attila İlhan ,   Yalnızız,Fatih Harbiye:Peyami Safa  , Ömrümde Sükut:Cahit Sıtkı   , Lüzumsuz Adam:Sait Faik           5 x 2 = 10

C.6)

a)Çirkindi dar vakitlerde sevgiyi söylemek                 b ) Gün ışığındaki hissemizden   vazgeçtik   mecburen

       Y                                 Ö                                                             D.T                                Y              Z.T

c)Emeklilik zamanı, gelecek yılın kasım ayındaydı.    d)Sarmış   beni   Mecnun diye    zincir gibi,  dağlar

             Ö                                  Y                                         Y          N         Z.T                  Z.T            Ö

          e)Beklediği büyük inkılap   olmuştu.                   f)Benim geldiğimi duydu, dün  benimle   hiç   ilgilenmedi.

                  Ö                               Y                                    B.Lİ N           Y      Z.T    E.T      Z.T          Y

g) Söylenmemiş aşkın güzelliğidir     kâğıtlarda yarım bırakılan şiirler      20 x 1 =20

                 Y                                                         Ö

C.7) “Geçen yıl: S.T.   Geçen yıl verdiği :S.F.G         Geçen yıl verdiği söz:S.T. sözden ve plânlarından :Bağlama G.  yan çizdi:Deyim g.. Ağzı sıkı :DEYİM G:  ağzı sıkı olan:S:F:G  ağzı sıkı olan insanlar : S.T.

her zaman : S:T: saygıyla :EDAT G: .Sınav başladığında:BAĞ F: G:  dışarı çıkma:İS:F:G:  dışarı çıkma izni :İ:T:. Afyon Belediye Başkanı:Z:İ:T: harıl harıl:İKİLEME.   arı gibi :EDAT GRUBU

                                14x 1 = 14  ( 2 TANE OPSİYONLU)

C.8) Aşağıdaki cümlelerdeki özneleri bularak özne çeşitlerini  parantezlere yazınız?

a) Masmavi kıyılar görenleri kendisine hayran bırakıyor.    (          gerçek özne            )     

b)Para    muhtar aracılığıyla ödendi. (    para: sözde özne          muhtar: örtülü özne)

c) Çocuklar ,o mini mini yavrular, 23 Nisan töreninde harikaydılar.     (  açıklamalı özne       ) 

 

     4 X  4 =16

PUANLAMA:6.soru 20, 7.soru 14, 8.soru 16 ,diğerleri 10’ar puandır.                  

2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇORLU İHL 11. SINIF TDE DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI  A GRUBU SORULARIDIR..

ADI SOYADI:

SINIF, NO     :

SORULAR

 1. Aşağıdakilerden hangisi 1940 sonrası ortaya çıkan topluluklardan değildir?
  1. Garipçiler
  2. Toplumcu Gerçekçiler
  3. Varoluşçular
  4. Fecr-i Ati
  5. Köy gerçeklerini dile getirenler
 1. Şiirde ölçü, kafiye, redif, söz sanatları, şairane söyleyiş gibi öğelere karşı olan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Orhan Veli Kanık
  2. Necip Fazıl Kısakürek
  3. Ahmet Muhip Dranas
  4. Fazıl Hüsnü Dağlarca
  5. Arif Nihat Asya
 2. Barış, özgürlük, insan sevgisi, gelecek inancı gibi toplumsal temalarla birlikte; bunalım, yalnızlık, aşk, umutsuzluk gibi bireysel temaları da işleyen “Toplumsal Gerçekçi” şairimiz hangisidir?
  1. Melih Cevdet Anday
  2. Oktay Rıfat Horozcu
  3. Mehmet Akif Ersoy
  4. Ahmet Kutsi Tecer
  5. Attila İlhan
 3. Sait Faik Abasıyanık için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  1. Hikâyelerini genellikle Adana ve İstanbul’daki izlenim ve olaylardan seçmiştir.
  2. Olay hikâyeciliğini benimsemiştir.
  3. Hikâyelerinde söylemek istediğini, seçtiği olaylar aracılığıyla sunarak olayın çözümünü okuyucuya bırakır.
  4. Çehov ve Maupassant’dan etkilenmekle birlikte kendi çizgisini geliştiren bir öykücüdür. Eserlerinde olaydan çok hayattan alınan kesitler vardır.
  5. Soylu insanları, yüksek karakterli kişileri abartıya kaçarak ve ağır bir dille anlatır.
 4. Kahramanı, annesiyle birlikte yaşayan ve bacağındaki kemik hastalığı yüzünden acılar çeken 15 yaşındaki bir çocuk olan psikolojik roman aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Biz İnsanlar
  2. 72. Koğuş
  3. 9. Hariciye Koğuşu
  4. Hür Şehrin İnsanları
  5. Gençliğim Eyvah
 5. Ahmet Hamdi Tanpınar’a ait olan roman üçlüsü aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Ekmek Kavgası, Önce Ekmek, İşsiz
  2. Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler, Huzur.
  3. Sözde Kızlar, Fatih Harbiye, Yalnızız
  4. Çalıkuşu, Zehra, Araba Sevdası.
  5. Yorgun Savaşçı, Devlet Ana, Kurt Kanunu
 6. Kemal Tahir’in Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarını anlattığı romanı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Kurt Kanunu
  2. Yol Ayrımı
  3. Esir Şehrin İnsanları
  4. Yorgun Savaşçı
  5. Devlet Ana
 7. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu insanının Kuvayı Milliye ile Hilâfet arasındaki bocalamasını, içimizdeki ve dışımızdaki düşmanlarla amansız savaşını anlatan roman aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Küçük Ağa
  2. Devlet Ana
  3. Yorgun Savaşçı
  4. Bozkurtlar Diriliyor
  5. Yılanı Öldürseler
 8. Romanlarında yer olarak Çukurova, Toroslar ve Anadolu’nun kırsal yörelerini seçip köy romanlarına alışılmışın dışında bir bakış açısı getiren romancımız aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Orhan Kemal
  2. Kemal Tahir
  3. Yahya Kemal
  4. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  5. Yaşar Kemal
 9. Hangisi günümüz tiyatro yazarlarından değildir?
  1. Refik Erduran
  2. Recep Bilginer
  3. Turan Oflazoğlu
  4. Abdülhak Hamit Tarhan
  5. Necati Cumalı
 10. “Nezaket bir alışkanlık işidir.” cümlesindeki kelime grubu aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?
  1. Bile bile yapılan şeylerin hepsi nezaketin dışında kalır.
  2. Aklına geleni yapan, nezaketsiz bir adamdır.
  3. Bir dalkavuk nezaketi vardır ki, güzel değildir.
  4. Düşünerek yapılan iyi muamele de nezaket değildir.
  5. Nezaketsizlik daima beceriksizliktir.
 11. “Tasvir ve tahlilde gözlem ve tecrübenin önemi çok fazladır.” cümlesinde isim tamlamasının tamlayanı hangi kelime grubudur?
  1. Bağlama grubu
  2. Sıfat tamlaması
  3. Edat grubu
  4. Belirtisiz isim tamlaması
  5. Kısaltma grubu

 

 

 1. “Tasvir ve tahliller, ilgiyi sürekli canlı tutmak için kullanılırlar.” cümlesindeki edat grubunun isim kısmı aşağıdaki kelime gruplarından hangisidir?
  1. Bağlama grubu
  2. İsim fiil grubu
  3. Zarf fiil grubu
  4. Sıfat fiil grubu
  5. Birleşik fiil
 2. “Faruk Nafiz şiire aruzla başlamıştır” cümlesinin öznesi aşağıdaki kelime gruplarından hangisidir?
  1. Unvan grubu
  2. Unvan sıfatı
  3. Birleşik isim
  4. Fiil grubu
  5. Vasıta grubu
 3. “İyi insan, iyi vatandaş toplumun üzerinde titrediği değerleri sahiplenen ve bunlara uyum sağlayan bir kişidir” cümlesinde kaç tane sıfat fiil grubu vardır?
  1. II
  2. III
  3. IV
  4. V
  5. VI

16) Aşağıdakilerden hangisinde zarf fiil grubu yoktur?

a) Cevdet Ankara’dan gelince derhal Paşa’nın huzuruna çıktı.

b) Bihter kahkahalarla gülerek Efruz Beye baktı.

c) Ev halkı durumunu farkına varmadan bir yolunu bulup onunla konuşmalıydı.

d) Sabah kararlaştırdıkları yere gelmeyip işinin başına döndü.

e) Geziye başından itibaren katılmadığına pişman olmuştu.

17) “Kendisiyle kahvenin kapanması konusunda konuşsam şunları söyleyeceğini tahmin ediyorum.” cümlesinin yüklemi aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ile yapı bakımından aynıdır?

a) Çoluk çocuk evde ensemde boza pişiriyor.

b) Şurada beni tanıyan bir iki dost etrafımı alıyorlar.

c) Bu kahveler de kapanırsa buralarda gece hayatı namına kalan tek ışık da sönmüş olacaktır.

d) Genç kadın odadakilere hizmet ediyordu.

e) Avuçlarındaki kınayı, sahanları sofraya koyarken görebiliyordum.

18) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde aitlik grubu vardır?

a) İslamî devrin Türk tarihindeki yerini, ancak o devri tanımak suretiyle anlayabiliriz.

b) Bizim Ereğli’nin kayısıları Malatya’nınkilere benzemez.

c) Ne yazık ki evdeki hesap, çarşıya uymadı.

d) Karşıki komşunun çocukları ile birlikte oyuna dalmışlardı.

e) Şimdiye kadar elindekileri harcayarak ayakta durabilmişti.

 

19) “Derhal benden bahsediliyormuş gibi kulak kabarttım.” cümlesinin yüklemi olan birleşik fiil çeşidi aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?

 1. Bir beyaz martı gibi çırpınır durur.
 2. Siyah saçlarını iki kalın örgü ile arkasına salıvermişti.
 3. Grip salgını pek çok kişiyi yatağa düşürdü.
 4. Kar geceden beri devam ediyordu.
 5. Ova, beyaz yağışın altında sonsuzluğunu unutup gitmişti.

20) Belirtili isim tamlamasının unsurları, şiir dilinde yer değiştirebilir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde buna örnek vardır?

 1. Artık demir almak günü gelmişse zamandan.
 2. Hakkıdır Hakk’a tapan, milletimin istiklal
 3. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.
 4. Bu dil bizim ruhumuz, aşkımız, canımızdır.
 5. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı.

 

Her soru 5 puan değerindedir. Başarılar.

 

1

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

 

 

İhsan Senan

Edebiyat Öğretmeni

 

www.edebiyatogretmeni.net

1

 

2006–2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DARICA NEŞET YALÇIN LİSESİ, 11TMA SINIFI, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ, I.DÖNEM, II. YAZILI

 

-A-

 

I. EDEBİYAT BÖLÜMÜ

 

 1. Aşağıdaki benti kısaca açıklayınız.

“ sevmek kimi zaman rezilce korkuludur

insan bir akşamüstü ansızın yorulur

tutsak ustura ağzında yaşamaktan

kimi zaman ellerini kırar tutkusu

birkaç hayat çıkarır yaşamasından

hangi kapıyı çalsa kimi zaman

arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aşağıda adı verilen sanatçıların en önemli özellikleri hakkında bilgi veriniz. (10P)

Cahit Sıtkı Tarancı:

 

 

Sait Faik Abasıyanık:

 

 

 

 1. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun bir şekilde doldurunuz. (10P)

 

 1. Son dönem Türk Edebiyatı içinde oluşan topluluklar, ……………….., …………………….., ve …………….. dir.
 2. Arif Nihat Asya, eserlerinde genellikle ……………………………………… konularını işlemiştir.
 3. Orhan Veli Kanık, ……………………………………… ve …………………………….. ile “Garip Akımı”nı kurar.
 4. Sanatçılar, Anadolu’yu eserlerinde ……………………………………. dönemiyle anlatmaya başlarlar.
 5. Reşat Nuri Güntekin’in eserlerinden bazıları, ……………….., ……………………., ………………… dir.

 

 1. Aşağıda çoktan seçmeli şekilde verilen soruları cevaplayınız. (20P)

 


 1. Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den değildir?
 1. Faruk Nafiz Çamlıbel
 2. Necip Fazıl Kısakürek
 3. Orhan Seyfi Orhon
 4. Enis Behiç Koryürek
 5. Yusuf Ziya Ortaç

 

 1. “Türk hikâyeciliğinde önemli bir yeri vardır. Çehov tarzı hikâyeleriyle tanınır. İyi bir eğitim alamamış, “alaylı” olarak yetişmiştir. Çeşitli devlet görevlerinde bulunmuştur. “Ayaşlı ve Kiracıları” adlı romanıyla ödül almıştır.”

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Refik Halit Karay
 2. Sait Faik Abasıyanık
 3. Memduh Şevket Esendal
 4. Reşat Nuri Güntekin
 5. Ahmet Kutsi Tecer

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli’nin özelliklerinden değildir?
 1. Şiirlerinde ölçü ve uyağı benimsemez.
 2. Eserlerinde iç ahenk vardır.
 3. Deniz, özgürlük, yaşama sevinci gibi konuları işler.
 4. II. Yeni Akımının kurucusudur.
 5. Kısa ve yalın bir anlatımı vardır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi son dönem Türk Edebiyatı şairlerinden değildir?
 1. Orhan Veli Kanık
 2. Attila İlhan
 3. Ahmet Muhip Dıranas
 4. Arif Nihat Asya
 5. Kemal Tahir

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya aittir?
 1. Üç Şehitler Destanı
 2. Çile
 3. Han Duvarları
 4. Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor
 5. Kızılcık Dalları

 

 

 

 

 

 

II. DİL BİLGİSİ BÖLÜMÜ


 1. Aşağıda çoktan seçmeli şekilde olan soruları cevaplayınız.
  1. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisini oluşturan sözcükler anlamsızdır?
 1. Onu buraya gelmesi için güç bela ikna edebildik.
 2. Buraya eciş bücüş yapılar arasından geçerek geldik.
 3. Çevrendekilere karşı kaba saba davranışlardan vazgeçmelisin.
 4. Eve geldikten sonra bir de yorgun argın pazara gittik.
 5. Bu evi borç harç yaptırdıklarını söylemişti.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil kullanılmıştır?
 1. Kuşların uçuşlarını, uzaklara süzülüşlerini seyretmek insana büyük bir mutluluk veriyor.
 2. Bu kuşların bütün gün çırpınmalarını, ötüşlerini zevkle izliyorum.
 3. Zavallı kuşlar, soğuk kış günlerinde çitlembiklerin arasına girerek yaşam mücadelesi veriyor.
 4. Yağmur hızlandıkça, ıslanan yavru kuşların daldan dala uçuşmalarına tanık oluyoruz.
 5. Çocuklar taşlar fırlatarak kuş sürülerinin bağrışmalarına ortak oluyorlar.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir eylemsi vardır?
 1. Bir imza için çalmadık kapı bırakmamış.
 2. Bahçe kurumuş otlardan temizlendi.
 3. Ansızın bastıran yağmur trafiği aksattı.
 4. Artık bu konuda söylenecek bir şey kalmadı.
 5. Onunla görüşmek en son isteğimdi.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi yoktur?
 1. Bağlama tutkusu küçük yaşlarda başlamış.
 2. Saz çalmak onun için vazgeçilmez bir ihtiyaçtı.
 3. Anadolu kentlerinin çoğunu gezdiğini söylüyor.
 4. Geleneğe bağlı kalması onu bugünlere getirdi.
 5. Konserin bitmesiyle gençler, sanatçının çevresinde toplandı.

 

 1. “Türkçede kimi birleşik eylemler, ad soylu bir sözcükle yardımcı eylemlerden oluşur.” Bu tanımın dışında kalan birleşik eylem aşağıdakilerin hangisinde vardır?
 1. Bize başımız her sıkıştığında yardım ederdi.
 2. En küçük şeylerle bile mutlu olurdu.
 3. İş olacağına varır, her şeyi dert etme.
 4. Ne zaman ona ihtiyacımız olsa ortalıktan kaybolurdu.
 5. Düşündüklerimizi yapabilmemize şartlar elvermiyordu.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde süreklilik anlamı yoktur?
 1. Giden geminin ardından bakakaldı.
 2. Adam ortalıkta kalakaldı.
 3. Şimdilik bunları okuyadur.
 4. Bu konuyla ilgili soruları çözebilirim.
 5. Bu kitaplar yıllardır okunagelmiş.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kurallı birleşik eylem kullanılmamıştır?
 1. İki saatte Üsküdar’a bile varamayız.
 2. Bu işi ancak yarına bitirebilirim.
 3. Sen gidedur, ben sana yetişirim.
 4. Bu ödev için ben sana yardım ederdim.
 5. Aynı durumda ben de olabilirdim.

 

 1.   Saka kuşunun sesi karşı balkondan duyuluyordu.” Cümlesindeki isim tamlamasının benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?
 1. Akşama kadar oturma odasından dışarıyı seyretti.
 2. Çiçeklerin kokusu bütün odaya yayılmıştı.
 3. Yolculuğun sonuna doğru bir mola daha vereceğimiz söylendi.
 4. Kitap sayfalarını çevirdikçe yaşadığı çocukluk günlerini hatırlıyordu.
 5. Yaz mevsiminin güzelliklerini burada, şu an yaşıyoruz.

 

 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?
 1. Bir gün çırpacak özgürlüğün kanatlarını milletim.
 2. Ben de çıktım bu sonsuz yolculuğa her insan gibi.
 3. Yelken açtık mavi denizlerin eşsiz cazibesine.
 4. Her çeşidini barındırıyor ülkem bütün güzelliklerin.
 5. Yavaşça kapandı yalnızlık çilesiyle dolu gözleri.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır?
 1. Bu kitabı amcası hediye etmiş ona.
 2. Başkalarına yardım etmekten mutluluk duyan bir insandı.
 3. Evdeki eski eşyaları evin bodrum katına yerleştirmiş.
 4. Anladığım kadarıyla o bu işe olumlu bakmıyor.
 5. O bir gün bile olsa işe geç kalmazdı.

Başarılar dilerim

SERPİL EKER

2006–2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DARICA NEŞET YALÇIN LİSESİ, 11TMA SINIFI, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ, I.DÖNEM, II. YAZILI

 

-B-

 

I. EDEBİYAT BÖLÜMÜ

 

 1. Aşağıdaki bendi kısaca açıklayınız. (10p)

“belki haziranda mavi benekli çocuksun

ah seni bilmiyor kimse bilmiyor

bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden

belki yeşilköyde uçağa biniyorsun

bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor

belki körsün kırılmışsın telaş içindesin

kötü rüzgar saçlarını götürüyor”

 

 

 

 

 

 

 

 

B.    Aşağıda adı verilen sanatçıların en önemli özellikleri hakkında bilgi veriniz. (10P)

Sait Faik Abasıyanık:

 

 

Attila İlhan:

 

 

 1. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun bir şekilde doldurunuz. (10P)

 

 1. Son dönem Türk Edebiyatı erlerinde genellikle …………………………………………………………………. konuları işlenmiştir.
 2. Fazıl Hüsnü Dağlarca, felsefi şiirlerindeki ana tema ……………………………………………………………….dir.
 3. II. Yeni Akımının en belirgin özelliği ……………………………………………………………………dır.
 4. Anadolu’yu eserlerinde ilk işleyen şairlerden biri …………………………………………………………….dir.
 5. Ahmet Muhip Dıranas’ın en bilinen şiiri …………………………………………………….. dır.

 

 1. Aşağıda çoktan seçmeli şekilde verilen soruları cevaplayınız. (20P)

 


 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı topluluklarından değildir?
 1. Garipçiler
 2. II. Yeniler
 3. Maviciler
 4. Yedi Meşaleciler
 5. Milli Edebiyatçılar

 

 1. “Edebiyat hayatına “Fecr-i Ati ile başlamıştır. Mizah dergilerinde “Kirpi” takma adıyla yazılar yazmıştır. Milli mücadeleyi desteklemediği için sürgüne gönderilmiştir. Sürgün yıllarında “Memleket Hikayeleri” ve “Gurbet Hikayeleri” eserlerini yazmıştır.”

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Memduh Şevket Esendal
 2. Refik Halit Karay
 3. Faruk Nafiz Çamlıbel
 4. Necip Fazıl Kısakürek
 5. Reşat Nuri Güntekin

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi son dönem Türk Edebiyatı yazarlarından değildir?
 1. Orhan Kemal
 2. Fakir Baykurt
 3. Haldun Taner
 4. Faruk Nafiz Çamlıbel
 5. Peyami Safa

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin’e ait değildir?
 1. Yeşil Gece
 2. Acımak
 3. Çocuk ve Allah
 4. Yaprak Dökümü
 5. Damga

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli’nin özelliklerinden değildir?
 1. Şiirlerinde ölçü ve uyağı benimsemez.
 2. Eserlerinde iç ahenk vardır.
 3. Deniz, özgürlük, yaşama sevinci gibi konuları işler.
 4. II. Yeni Akımının kurucusudur.
 5. Kısa ve yalın bir anlatımı vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DİL BİLGİSİ BÖLÜMÜ

 


E.  Aşağıda çoktan seçmeli şekilde verilen soruları cevaplayınız.

 

 

 1. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisini farklı bir yolla oluşmuştur?
 1. Ağaçların dallarında minik minik kuşlar vardı.
 2. Zavallı kadın soğuk moğuk dinlemeden buraya kadar gelmiş.
 3. Birkaç günden beri kitap mitap okumadığını söylüyor.
 4. Bir daha ona şaka maka yapmayacağını söylüyor.
 5. Ben sizin masanızdan silgi milgi almadım.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil  kullanılmıştır?
 1. Devrinin sanat özelliklerini yansıtan bu eser, bulunup satın alınması zor bir eser.
 2. Kitap üzerinde çalışırken aslında İstanbul’u hiç bilmediğimin farkına vardım.
 3. Gezenlere huzur veren, kitapları rahatça inceleme kolaylığı sağlayan sıcak bir mekândı burası.
 4. Kendi deyimiyle hobi niyetine başladığı bu işi, şimdi ekmek parası için yapıyor.
 5. Tarihi eserlerimiz hayratça kullanılmalarına rağmen hala dimdik ayakta duruyor.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil  vardır?
 1. Bu tepenin zirvesinden bakınca bütün şehir görünür.
 2. Eski evlerini satıp bizim siteden bir ev aldılar.
 3. Şu ana kadar katılmadığı bir toplantı olmadı.
 4. İnsanoğlu yaşlandıkça çocuklaşıyor sanki.
 5. Kırgınlıkları bir yana bırakarak yeni dostluklara adım atmalıyız.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi yoktur?
 1. Bağlama tutkusu küçük yaşlarda başlamış.
 2. Saz çalmak onun için vazgeçilmez bir ihtiyaçtı.
 3. Anadolu kentlerinin çoğunu gezdiğini söylüyor.
 4. Geleneğe bağlı kalması onu bugünlere getirdi.
 5. Konserin bitmesiyle gençler, sanatçının çevresinde toplandı.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir birleşik eylem vardır?

 

 1. Bu akşam size gelebilir miyiz?
 2. Böyle bir şey yaptığına hala inanamıyorum.
 3. Hiç kimseye sormadan giriverdik içeri.
 4. Biz gelene kadar sen kitap okuyadur.
 5. Yarın akşama kadar bütün işleri hallederiz.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işin çabucak yapıldığı bildirilmektedir?
 1. O ödevi şimdi bitirdik.
 2. Odayı biraz sonra terk ediyoruz.
 3. Asırlık problemleri çözeceğiz.
 4. Her gün okuldan eve arabayla gider.
 5. Bir kamyon eşyayı bir saatte taşıyıverdi.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kurallı birleşik eylem kullanılmamıştır?
 1. Birkaç gün içinde buradan ayrılamam.
 2. Benden izin almadan hiçbir yere gidemezler.
 3. Giderken şunları da çöpe atıver.
 4. Siz yazadurun, ben şimdi gelirim.
 5. Buraya gelmekle gerçekten çok iyi ettin.

 

 1. “Ufkun sonsuz güzelliği, seyredenleri büyülüyordu.” cümlesindeki isim tamlamasının benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?
 1. Akşama kadar oturma odasından dışarıyı seyretti.
 2. Çiçeklerin güzel kokusu bütün odaya yayılmıştı.
 3. Yolculuğun sonuna doğru bir mola daha vereceğimiz söylendi.
 4. Kitap sayfalarını çevirdikçe yaşadığı çocukluk günlerini hatırlıyordu.

E.    Yaz mevsiminin güzelliklerini burada, şu an yaşıyoruz.

 

 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?
 1. Bir gün çırpacak özgürlüğün kanatlarını milletim.
 2. Ben de çıktım bu sonsuz yolculuğa her insan gibi.
 3. Yelken açtık mavi denizlerin eşsiz cazibesine.
 4. Her çeşidini barındırıyor ülkem bütün güzelliklerin.
 5. Yavaşça kapandı yalnızlık çilesiyle dolu gözleri.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır?
 1. Anadolu’da el sanatlarının birçok çeşidini görmek mümkündür.
 2. Şu ana kadar birçok şiiri ödüle layık görüldü.
 3. Gittikçe kirlenen hava, insan sağlığını etkiliyor.
 4. Gölün kenarındaki ağaçların kesilmesine köy halkı karşı çıktı.
 5. İşlerin bu kadar ağır gitmesine bir anlam veremiyorum.

 


www.edebiyatogretmeni.net

Başarılar dilerim

SERPİL EKER

 

 

1)“Tanzimat Edebiyatı’nın kurucusu olarak kabul edilir. Şiir, tercüme, fabl, tiyatro, makale gibi türlerin ilk örneklerini vermiştir. Edebiyatımızda daha çok gazetecilik yönüyle tanınır.”

Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?

A) Namık Kemal

B) Ziya Paşa

C) Abdülhak Hamit Tarhan

D) İbrahim Şinasi

E) Nabizade Nazım

 

2)“Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir” ve “şiir ahlaka hizmet etmek zorunda değildir.” düşüncesinde olan sanatçı daha çok aşk ve doğa konularını işler. Eski edebiyat taraftarlarıyla olan tartışmalarıyla ünlüdür. “Sanat için sanat” anlayışına bağlıdır. Servet-i Fünun hareketine önderlik etmiştir.”

Yukarıda tanıtılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi

B) Namık Kemal

C) Ziya Paşa

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Ahmet Mithat

 

3)Şinasi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır.

B) Tanzimat edebiyatının öncüsü olarak kabul edilir.

C) Noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımızdır.

D) Moliere’den tiyatro tercümeleri yapmıştır.

E) Dilin süs ve özentiden kurtulup sadeleşmesi için çalışmıştır

 

 

 

4)Aşağıdaki yazarlardan hangisi tiyatro türünde eser vermemiştir?

A) Muallim Naci

B) Şinasi

C) Namık Kemal

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Ahmet Mithat

 

5)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat nesrinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Hikâye ve romanlarda konular günlük hayattan ve tarihten alınmıştır.

B) Makale, hikâye, roman … gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.

C) Dilde sadeleşme istenilen düzeyde olmamış, yabancı söz ve tamlamalar kullanılmaya devam edilmiştir.

D) Yapıtlar genel olarak duygusal ve acıklı konular üzerine kurulmuştur.

E) Tanzimat romancılarının ve öykücülerinin tamamı halka seslenmeyi temel almışlardır.

 

6) (I) Tanzimat Edebiyatında tiyatro faydalı bir eğlence olarak görülür. (II) Birinci kuşakta sosyal fayda prensibi benimsenir. (III) Tiyatro okunmak için değil sahnelenmek için yazılır. (IV) Tiyatro eserlerinde romantizm etkisi görülür. (V) Dram türü ön plandadır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I B) II C) III     D) IV                          E)V

 

 

 

 

7)  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi eseri değildir?

A) Aşk-ı Memnu C) Zehra

B) Araba Sevdası D) Cezmi

E) Taaşşuk-ı Talat ü Fitnat

 

 

8)Abdülhak Hamit’in tiyatrolarının sahneye konulmayışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Ağır bir dil kullanılması

B) Konularının hayali olması

C) Olayların değişik ülkelerde geçmesi

D) Oyunların sahne tekniğine uygun olmaması

E) Oyunlarının gereğinden fazla uzun olması.

 

 

 

 

 

9)   I-1860’ta Agâh Efendi ve Şinasi’nin çıkardığı Tanzimat Edebiyatının başlangıcı sayılan ilk özel gazete

II-1831’de Saray’ın çıkardığı ilk Türkçe resmi gazete

Yukarıda özellikleri belirtilen gazeteler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval.

B) Takvim-i Vekayi, Tasvir-i Efkar

C)  Tercüman-ı Ahval, Hürriyet

D) Hürriyet, Takvim-i Vekayi

E) Tercüman-ı Ahval, Takvim-i Vekayi

 

 

 

 

 

10)Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında yazılan ilk yerli romandır?

A) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

B) Müsameretname

C) Telemak

D) İntibah

E) Karabibik

 

 

 

 

11)Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat sanatçıları ile Servet-i Fünun sanatçılarının ortak özelliğidir?

A) Şiir dilini, konuşma diline yaklaştırmaya çalışma

B)Dilde sadeleşme çabası içinde olma

C) Batılı edebiyat akımlarından etkilenme

D) Toplumsal konulara ağırlık verme

E) Şiirde bütün güzelliğini bırakıp, parça güzelliğine önem verme

 

 

 

 

 

12)Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünuncuların şiir özelliklerinden biri değildir?

A) “Göze göre uyak” anlayışını benimseme

B) Aruz ölçüsünü, Türkçenin yapısına uydurma.

C) “Sone, terza-rima ve serbest müstezat” gibi nazım biçimlerini benimseme.

D) Parnasizmin etkisinde kalma.

E) Politik ve toplumsal konulardan uzaklaşma.

 

 

 

 

13)Servet-i Fünun Dergisi 1901 yılında, ………. tarafından yazılan ……….. adlı makaleden dolayı kapatılınca, topluluk dağılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Namık Kemal-Lisan-ı Osmani

B) Ziya Paşa-Şiir ve İnşa

C) Hüseyin Cahit-Edebiyat ve Hukuk

D) Halit Ziya- Sanata Dair

E) Tevfik Fikret –Rubab-ı Şikeste

 

 

 

 

14)Servet-i Fünun topluluğunun kurulmasına öncülük eden Tanzimat şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recaizade M.Ekrem

B) Namık Kemal

C) Ziya Paşa

D) Ahmet Mithat

E) Abdülhak Hamit

 

 

 

 

 

15)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatındaki ilklere örnek gösterilemez.

A)İntibah

B)Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat 

C)Şair Evlenmesi

D)Takvim-i Vakayi

E)Duhter-i Hindu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)Aşağıdaki Tanzimat edebiyatı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Sanatçıların çoğu Fransız edebiyatını ve bu edebi­yatın sanatçılarını örnek almıştır.
 2. Bu dönemdeki kimi yapıtlarda klasik, kimi yapıtlarda ro­mantik özellikler görülür.
 3. Şiirde, Divan edebiyatında olduğu gibi aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 4. Halk için yazma düşüncesi sanata egemen olmaya o dönemde başlamıştır.

E) Günlük hayatla ilgili her türlü olay, duygu ve düşünceşiire konu olmaktan çıkarılmıştır.

17) Tanzimat edebiyatı 1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazete­sinin çıkmasıyla başlar. (II) Tanzimat sanatçıları Divan edebi­yatı geleneklerinin bir bölümünü bırakarak Batı kültürüne yö­nelmişlerdir. (III) Batı ölçütlerinde başarılı ilk roman ve öyküler bu dönemde yazılmıştır. (IV) Nabizade Nazım, "Karabibik" ad­lı yapıtında köy gerçeğine yaklaşmıştır. (V) Bu dönemde klasi-sizm, romantizm akımlarından eserler çevrilmiştir. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)  l. B) II.         C) III.       D) IV.         E) V.

 

 

 

 

 

 

 

1-

A

B

C

D

E

2-

A

B

C

D

E

3-

A

B

C

D

E

4-

A

B

C

D

E

5-

A

B

C

D

E

6-

A

B

C

D

E

7-

A

B

C

D

E

8-

A

B

C

D

E

9-

A

B

C

D

E

10-

A

B

C

D

E

11-

A

B

C

D

E

12-

A

B

C

D

E

13-

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

15-

A

B

C

D

E

16-

A

B

C

D

E

17-

A

B

C

D

E

18-

A

B

C

D

E

19-

A

B

C

D

E

20-

A

B

C

D

E

18)Aşağıdaki eserlerden hangisi R.Mahmut Ekrem’e ait değildir?

A)Araba Sevdası

B)Çok Bilen Çok Yanılır

C)Atala

D)Zemzeme

E)Zoraki Tabip

 

 

 

 

 

 

 

19)Aşağıdakilerden hangisi Sevet-i Fünun tiyatrosunun en başarılı temsilcisi olarak kabul edilir.

A)Cenap Şahabettin

B)tevfik Fikret

C)Halit Ziya

D)Hüseyin Suat

E)Namık Kemal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20)Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Dönemi sanatçısı değildir?

A)R. Mahmut Ekrem

B)Halit Ziya

C)Tevfik Fikret

D)Cenap şahabettin

E)Hüseyin Suat

 

 

 

 

1)Servet-i Fünun Dergisi 1901 yılında, ………. tarafından yazılan ……….. adlı makaleden dolayı kapatılınca, topluluk dağılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Namık Kemal-Lisan-ı Osmani

B) Ziya Paşa-Şiir ve İnşa

C) Hüseyin Cahit-Edebiyat ve Hukuk

D) Halit Ziya- Sanata Dair

E) Tevfik Fikret –Rubab-ı Şikeste

 

 

 

 

2)Servet-i Fünun topluluğunun kurulmasına öncülük eden Tanzimat şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recaizade M.Ekrem

B) Namık Kemal

C) Ziya Paşa

D) Ahmet Mithat

E) Abdülhak Hamit

 

 

 

 

 

3)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatındaki ilklere örnek gösterilemez.

A)İntibah

B)Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat 

C)Şair Evlenmesi

D)Takvim-i Vakayi

E)Duhter-i Hindu

 

 

 

 

 

 

 

 

4)Aşağıdaki Tanzimat edebiyatı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Sanatçıların çoğu Fransız edebiyatını ve bu edebi­yatın sanatçılarını örnek almıştır.
 2. Bu dönemdeki kimi yapıtlarda klasik, kimi yapıtlarda ro­mantik özellikler görülür.
 3. Şiirde, Divan edebiyatında olduğu gibi aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 4. Halk için yazma düşüncesi sanata egemen olmaya o dönemde başlamıştır.

E) Günlük hayatla ilgili her türlü olay, duygu ve düşünceşiire konu olmaktan çıkarılmıştır.

5) Tanzimat edebiyatı 1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazete­sinin çıkmasıyla başlar. (II) Tanzimat sanatçıları Divan edebi­yatı geleneklerinin bir bölümünü bırakarak Batı kültürüne yö­nelmişlerdir. (III) Batı ölçütlerinde başarılı ilk roman ve öyküler bu dönemde yazılmıştır. (IV) Nabizade Nazım, "Karabibik" ad­lı yapıtında köy gerçeğine yaklaşmıştır. (V) Bu dönemde klasi-sizm, romantizm akımlarından eserler çevrilmiştir. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)  l. B) II.         C) III.       D) IV.         E) V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)Aşağıdaki eserlerden hangisi R.Mahmut Ekrem’e ait değildir?

A)Araba Sevdası

B)Çok Bilen Çok Yanılır

C)Atala

D)Zemzeme

E)Zoraki Tabip

7)Aşağıdakilerden hangisi Sevet-i Fünun tiyatrosunun en başarılı temsilcisi olarak kabul edilir.

A)Cenap Şahabettin

B)tevfik Fikret

C)Halit Ziya

D)Hüseyin Suat

E)Namık Kemal

 

8)Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Dönemi sanatçısı değildir?

A)R. Mahmut Ekrem

B)Halit Ziya

C)Tevfik Fikret

D)Cenap şahabettin

E)Hüseyin Suat

 

9)“Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir” ve “şiir ahlaka hizmet etmek zorunda değildir.” düşüncesinde olan sanatçı daha çok aşk ve doğa konularını işler. Eski edebiyat taraftarlarıyla olan tartışmalarıyla ünlüdür. “Sanat için sanat” anlayışına bağlıdır. Servet-i Fünun hareketine önderlik etmiştir.”

Yukarıda tanıtılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi

B) Namık Kemal

C) Ziya Paşa

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Ahmet Mithat

 

 

 

 

 

10)Şinasi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır.

B) Tanzimat edebiyatının öncüsü olarak kabul edilir.

C) Noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımızdır.

D) Moliere’den tiyatro tercümeleri yapmıştır.

E) Dilin süs ve özentiden kurtulup sadeleşmesi için çalışmıştır

 

11)“Tanzimat Edebiyatı’nın kurucusu olarak kabul edilir. Şiir, tercüme, fabl, tiyatro, makale gibi türlerin ilk örneklerini vermiştir. Edebiyatımızda daha çok gazetecilik yönüyle tanınır.”

Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?

A) Namık Kemal

B) Ziya Paşa

C) Abdülhak Hamit Tarhan

D) İbrahim Şinasi

E) Nabizade Nazım

 

12)Aşağıdaki yazarlardan hangisi tiyatro türünde eser vermemiştir?

A) Muallim Naci

B) Şinasi

C) Namık Kemal

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Ahmet Mithat

 

 

 

 

13)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat nesrinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Hikâye ve romanlarda konular günlük hayattan ve tarihten alınmıştır.

B) Makale, hikâye, roman … gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.

C) Dilde sadeleşme istenilen düzeyde olmamış, yabancı söz ve tamlamalar kullanılmaya devam edilmiştir.

D) Yapıtlar genel olarak duygusal ve acıklı konular üzerine kurulmuştur.

E) Tanzimat romancılarının ve öykücülerinin tamamı halka seslenmeyi temel almışlardır.

 

14) (I) Tanzimat Edebiyatında tiyatro faydalı bir eğlence olarak görülür. (II) Birinci kuşakta sosyal fayda prensibi benimsenir. (III) Tiyatro okunmak için değil sahnelenmek için yazılır. (IV) Tiyatro eserlerinde romantizm etkisi görülür. (V) Dram türü ön plandadır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I B) II C) III     D) IV      E)V

 

 

 

 

15)  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi eseri değildir?

A) Aşk-ı Memnu          C) Zehra