11.sınıf seçmeli tarih 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları 2018-2019

11.sınıf seçmeli tarih 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları 2018-2019 dosyası 30-04-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 11.sınıf seçmeli tarih 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları 2018-2019
Kategori 1. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen dorukm
Eklenme Tarihi 30-04-2018
Boyut 16.43 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

11. Sınıf Seçmeli  Tarih Dersi 1. Dönem 2. ve Son Yazılı Soruları

1 – II. Mahmut’un “Uyruğumdaki Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri de havrada tanımak isterim.” Sözüyle nasıl bir uygulamadan yana olduğu söylenebilir?
A) İslamiyet temeline dayanan devlet düzenini değiştirme
B) Din kurallarına, kanunlardan daha çok önem verme
C) Azınlıklara özel haklar verme
D) Halk arasında din farkı gözetmeme
E) Halkını, din ve kültür yönünden birleştirme 

 2 – Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında “Ahi Teşkilatı” Anadolu’da büyük bir güçtü.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu kurumu anlatmaktadır?
A) Ticaretle uğraşanların kendi aralarında dayanışma için kurdukları teşkilattır.
B) Her iş kolunda Anadolu esnafının dayanışmasını sağlamak ve usta yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur.
C) Bizans’a karşı cihad yapmak isteyenlerin kuruduğu bir teşkilattır.
D) Osmanlı padişahlarının nüfuzlarını artırmak için kurulmuştur.
E) Devletin bütün eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmüşlerdir.

 3 – Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Anadolu’ya yapılmış olan en büyük göç olayının sebebidir?
A)  Yunan İsyanı
B) Cezayir’in Fransızlar tarafından işgali
C) Bulgar İsyanı
D) Rusların, Kırım ve Kafkasya’daki faaliyetleri
E) 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı

 4 –Osmanlı yönetim felsefesini açıklayan “hakkaniyet çemberi”nin asıl unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Servet
B) Devlet
C) Adalet
D) Hakimiyet
E) Mülk

 5 – Osmanlı toplum yapısına göre aşağıdaki meslek ve sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Kadıasker – Kalemiye
B) Vezir – Seyfiye
C) Nişancı – Kalemiye
D) Müderris – İlmiye
E) Şeyhülislam – İlmiye

 6 – Aşağıdakilerden hangisi ile Türkiye’de tam olarak “laik hukuk düzeni” ne geçilmiştir?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
B) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanunun kabulü
C) Saltanatın kaldırılması
D) Medeni Kanun’un kabulü
E) Soyadı Kanunu’nun kabulü

 7 – Osmanlı Devleti’nde sosyal alanda hizmet vermek amacıyla, pek çok vakıf kurulmuş, bu vakıflar eğitim, sağlık, bayındırlık ve imar alanında çalışmalar yapmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?
A) Toplumsal kalkınmada vakıfların önemli bir görev yaptığını
B) Osmanlı Devleti’nde bazı kesimlerin özel uygulamalarla korunduğunu
C) Sosyal yardımlaşmaya verilen önemi
D) Devlete ait işlerin bir kısmını vakıfların yerine getirdiğini
E) Halkta insancıl duyguların ön planda olduğunu

 8 – Osmanlılarda köylülerin büyük bir bölümü “Çifthane sistemi” ile devletin kendilerine tahsis ettiği raiyyet çiftliklerini işleten ailelerden oluşmaktaydı. 100-150 dönüm arasında tahsisi yapılan bu çiftlikler satılamaz, hibe olarak verilemez ve vakfedilemezdi. Fakat babadan oğula bir işletme olarak geçerdi.
İşlediği bu toprağa karşılık olarak köylünün devlete ödediği vergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avarız Vergisi
B) Cizye
C) Çiftbozan Vergisi
D) Adet-i Ağnam Vergisi
E) Çift Vergisi

 9 – İlk Türk mutasavvıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevlana
B) Yunus Emre
C) Ahmet Yesevi
D) Farabi
E) Yusuf Has Hacib

 10 – İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinin dinsel inanışlarında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Hristiyanlardan cizye ve haraç vergilerinin alınması
B) Mani ve Buda dinlerinin etkisinde kalınması
C) Mezarların başına Balbal denilen heykellerin dikilmesi
D) Ölülerin eşyalarıyla birlikte gömülmesi
E) Gök Tanrı inancı

 

11 – Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk topluluklarında halkı oluşturan alt birimlerden biri değildir?
A) Bodun
B) Urug
C) Oğus
D) İdikut
E) Boy

 12 – Türk töresinin bazı özellikleri şunlardır:
I. Adalet, iyilik değişmeyen hükümlerdi.
II. Hükümdar başta olmak üzere herkes töreye uymak zorundadır.
III. Günün ihtiyaçlarına göre kurultayın izni ile hakan tarafından törede değişiklikler yapılmıştır.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri törenin uyulmasında kanun üstünlüğünü gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 13 – 16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mebusan Meclisi’nin açılması
B) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
C) Misak –ı Milli Kararlarının kabul edilmesi
D) 1921 Anayasası’nın çıkarılması
E) TBMM’nin açılması

 

14 – I. Genç Osmanlılar
II. Hürriyet ve İtilaf Fırkası
III. İttihat ve Terakki Partisi
IV. Ahrar Partisi
Yukarıdakilerden hangileri, I. ve II. Meşrutiyet’in ilanında etkili olmuşlardır?
A) I ve II
 B) II ve III
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 15 – Tanzimat Fermanı’nın,
I. Vergiler herkesin gelirine göre toplanacak
II. Herkes mal ve mülküne sahip olacak, miras bırakabilecek
III. Mahkemeler açık olarak yapılacak
IV. Askerlik vatan görevi haline getirilecek
Maddelerinden hangileri halkın ekonomik durumlarında değişikliklere ortam hazırlamıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve IV
E) III ve IV

 16 – Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Batı etkisi görülmez?
A) Tanzimat Fermanı’nın ilanı
B) Kanunuesasi’nin kabulü
C) Islahat Fermanı’nın ilanı
D) Sened-i İttifak’ın imzalanması
E) I. Meşrutiyet’in ilanı

 17 – Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılardaki Eyalet Askerlerinden biri değildir?
A) Beşliler
B) Cebeciler
C)Müsellemler
D) Deliler
E) Azaplar

 18 – Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılara bağlı İmtiyazlı Hükümetler ’in özelliklerinden biri değildir?
A) Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetini kabul ederlerdi
B) İç işlerinde serbest, özel statülü birimlerdi
C) Vergi verirler ve gerektiğinde seferlere asker gönderirlerdi
D) Hicaz diğerlerinden farklı bir statüye sahipti. (Vergi ve asker göndermezdi.)
E) İdarecilerinin seçimine devlet karışmazdı

 19 – Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda, Divan-ı Hümayun üyesi olan Defterdarın görevlerinden birideğildir?
A) Hazine ile ilgili işlerde hüküm vermek
B) Rütbe ve dirlik verilecek kimseleri hükümdara teklif etmek
C) Padişahın yazmış olduğu ferman ve beratlara padişahın tuğrasını çekmek
D) Akçenin değerini korumak
E) Bütçeyi hazırlayarak padişaha sunmak

 

20 – Büyük Selçuklularda iktalar askeri ve sivil devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında verilirdi. İkta sahipleri ikta olarak verilen topraklarda oturur, memurlar aracılıyla vergileri toplardı. Bu vergilerin bir kısmıyla kendi geçimini sağlar, geri kalan kısmıyla da belli sayıda atlı asker beslerdi. Sefere çağrıldığı zaman askerleriyle birlikte sefere katılırdı.
Aşağıdakilerden hangisinin bu düzenlemeyle ortaya çıkan durumlardan biri olduğu savunulamaz?
A) Ordunun tümünün atlı askerlerden oluşması
B) Hazinenin askeri harcamanın büyük bölümünden kurtarılması
C) İktalardan elde edilen vergi gelirlerinin bir kısmının maaş karşılığı olması
D) Atlı askerlerin masrafının ikta gelirlerinden sağlanması
E) Toprakların ikta sahiplerinin mülkiyetinde sayılması      (2010 – LYS)

 21 – Türk devlet anlayışında yönetme yetkisi, kurucu hanedana özgü sayılmıştır. Bu nedenle başka bir hanedan saltanat mücadelesinde bulunamamıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşça büyük hanedan üyesinin tahta geçmesi
B) Hanedan üyelerinin illere vali olarak atanması
C) Yönetimin babadan oğula geçmesi
D) Hükümdarlığın hukuksal kaynağının tanrısal olduğuna inanılması
E) Hükümdar eşlerinin devlet yönetiminde söz sahibi olabilmesi  (2010 – LYS)

22 – İslamiyet’ten önceki Türklerde,
·  Taşınabilir sanat eserlerinin yapılması
·  12 Hayvanlı Türk Takvimi’nin kullanılması
·  Toplumda sosyal eşitlik ilkesinin benimsenmesi
·  Orduda onlu sistemin uygulanması
·  Ölülülerin değerli eşyalarıyla gömülmesi
Gibi gelişmelere bakarak Türklerin aşağıda verilen özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
A) Bilimsel çalışmaların yapıldığı
B) Toplumda sınıf farklılıklarının olduğu
C) Sosyal yaşantılarının yarı göçebe olduğu
D) Düzenli ve teşkilatlı orduların kurulduğu
E) Ölümden sonraki hayata inanıldığı

 23 – İlk Türk devletlerinde ordu yapısı ile ilgili bazı özellikler şunlardır:
Ücretli askerlik yoktur
Eli silah tutan her Türk askerdir
Temeli atlı ve hareketli birliklerden oluşmuştur
Onlu sisteme göre yapılandırılmıştır
Donanması yoktur
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?
A) Ordu – Millet anlayışı vardır
B) Coğrafi konum bazı askeri unsurları geliştirmemiştir
C) Disiplin ve emir komuta zinciri kurulmuştur
D) Çabuk hareket edebilme yeteneğine sahiptir
E) Paralı ordular kurulmuştur

 24 – Osmanlı Devleti’nde Enderun Mektebinin kurulmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?A) Teknik eleman yetiştirmek
B) Din adamı yetiştirmek
C) Devlet adamı yetiştirmek
D) Şehzade yetiştirmek
E) Türk kökenli yöneticiler yetiştirmek

 

25   İlk Türk – İslam devletlerinden olan Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklularda askeri işlerle ilgilenen divan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Arız
B) Divan-ı Saltanat
C) Divan-ı Tuğra
D) Divan-ı İstifa
E) Divan-ı İşraf

 

CEVAP ANAHTARI

1 – D

2 – B

3 – E

4 – C

5 – A

6 – D

7 – B

8 – E

9 – C

10 – A

11 – D

12 – B

13 – E

14 – C

15 – A

16 – D

17 – B

18 – E

19 – C

20 – A

21 – D

22 – B

23 – E

24 – C

25 – A