10.sınıf türk edebiyatı dersi 2.dönem 1.yazılısı 2018-2019

10.sınıf türk edebiyatı dersi 2.dönem 1.yazılısı 2018-2019 dosyası 10-05-2018 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 10. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 10.sınıf türk edebiyatı dersi 2.dönem 1.yazılısı 2018-2019
Kategori 10. Sınıf Türkçe
Gönderen serfe
Eklenme Tarihi 10-05-2018
Boyut 28.58 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

ADI      :

SOYADI :

NUMARA:

SINIFI :

 

 

 

 

     A GRUBU

         ALDIĞI NOT:

 

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

S1-14.yüzyıl öğretici metinleri anlatım biçimleri bakımından kaça ayrılır? Yazınız(6Puan)

 

 

S2-Divan şiirinin genel özelliklerinden dört tanesini yazınız.(4 puan)

1-

2-

3-

4-

S3- Bir gazelden alınan aşağıdaki beyitlerin “nazım biçimi” özelliklerini yazınız(10p)

Açıl bağun gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler             (Açıl, bağın gülü ve yaban gülünü görsünler)

Salın serv ü sanevber şîve-i reftârı görsünler            (Salın, servi ve fıstık çamının yürüyüş edasını görsünler)

 

Kapunda hasıl itdi bu devâsız derdi hep gönlüm        (Kapında kazandı bu devasız derdi hep gönlüm)

Ne derde müptelâ oldı dil-i bîmârı görsünler             (Ne derde tutuldu bu çaresiz gönlü görsünler)

 

Birim değeri : .........................      Ölçü         : ..............................           Birim sayısı:………………………………

 

Uyak düzeni       :…………………………………        Redifleri:…………………………………………………….

 

S4-Yukarıdaki gazelin ikinci beytinde bulunan söz sanatlarından iki tanesinin adını ve nasıl yapıldığını açıklayınız.(10p)

 

 

 

 

S5-Aşağıdaki beyti açıklayınız.(10p)

 Dest bûsi arzusuyla ger ölürsem dostlar                                    (Dostlar ! eğer onun elini öpme arzusuyla ölürsem)

 Kuze eylen toprağum sunun ânunla yâre su                             (Toprağımdan testi yapın ve sevgiliye onunla su verin)

 

 

 

 

 

S6- Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10p)

Makalât dil bakımından Hakaniye Lehçesinin özelliklerini taşır

(      )

Ahlaki ve felsefi konularda yazılan rubailer iki dörtlükten oluşan şiirlerdir.

(      )

En çok rubai yazanlardan biri de 16. yy. şairlerimizden “Taşlıcalı Yahya Bey”dir.

(      )

Beng ü Bade Fuzuli’nin eseridir.

(      )

Mesnevilerin uyak düzeni aa bb cc dd… biçimindedir.

(      )

 

S7-Aşağıdaki şiirin nazım şekli ve uyak düzeni nedir? Yazınız.(10p)

Çepçevre bahar içinde bir yer gördük

Ferhâd ile Şirin’ i beraber gördük

Baktık geceden fecre kadar ellerde

Yıldızlara yükselen kadehler gördük.

 

 

 

 

S8-Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(5P)

-Gazellerde beyit sayısı genellikle………………………….arasıdır.

-Aynı beyitte anlam bakımından birbiriyle ilişkili sözcükleri kullanma sanatına ………………………………………………..denir.

-Şarkının en güzel örneklerini ……………………………………….vermiştir.

-Gazelin son beytine………………………………….denir.

-……………………………………….Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım şeklidir.

S9-Kasidenin bölümlerinden 5 tanesinin adını yazınız.(5p)

1-                                                     4-                     

2-                                                     5-

3-

 

S10-Aşağıdaki edebiyatımızdaki ünlü mesnevilerin karşılarına yazarlarının adlarını yazınız.(5p)

 

1-Harname:…………………………………………….2-Hüsn ü Aşk:………………………………………3-İskendername:………………………………………

 

4-Mevlid:………………………………………………..5-Leyla ile Mecnûn:………………………………………..

 

S11-Fuzuli’nin eserlerinden 4 tanesinin adını yazınız.(4P)

  1. 2-
  1.                                         4-

S12-Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmamıştır?(10P)

A)Gördü ki bir avcı dâm kurmuş

    Dâmına gazeller yüz vurmuş

B)Boynu burulu ayağı bağlı

   Şehla gözü nemli canı dağlı

C)Seyyad bu nâtuvane kıyma

   Kıl canına rahm cana kıyma

D)Katlinde bu saydın etsem ihmal

   Etfal ü iyalime nolur hal

E)Su gibi kanımı toprağa kardın

   Ne sanırsın garibin kanı yok mu

 

S13-Nedim’in edebi kişiliği ile ilgili 4 maddelik çıkarımlarda bulununuz.(11P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         BAŞARILAR

 

 

Türk Dili ve Edeb. Öğretmeni                            

 

 

 

 

 

 

ADI      :

SOYADI :

NUMARA:

SINIFI :

 

 

 

 

     B GRUBU

         ALDIĞI NOT:

 

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

S1-14.yüzyıla ait manzum ve mensur metinler hangi gelenek etrafında oluşturulmuştur?(5Puan)

 

 

S2-Divan Edebiyatı döneminde insanlar roman ve hikâye ihtiyaçlarını hangi nazım şekliyle giderirlerdi?(5 P)

 

S3- Bir kasideden alınan aşağıdaki beyitlerin “nazım biçimi” özelliklerini yazınız(10p)

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su                              (Ey göz gönlümdeki ateşlere gözyaşından su saçma)

Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çare su                               (Artık bundan sonra tutuşan ateşlere su fayda etmez)

 

Dest bûsi arzusuyla ger ölürsem dostlar                                    (Dostlar ! eğer onun elini öpme arzusuyla ölürsem)

Kuze eylen toprağum sunun ânunla yâre su                             (Toprağımdan testi yapın ve sevgiliye onunla su verin)

 

 

Birim değeri : .........................      Ölçü         : ..............................          

 

Uyak düzeni       :…………………………………        Birim sayısı::…………………………………………………….

 

S4-Yukarıdaki gazelin ikinci beytinde bulunan söz sanatlarından iki tanesinin adını ve nasıl yapıldığını açıklayınız.(10p)

 

 

 

 

S5-Aşağıdaki beyti açıklayınız.(10p)

 

Kapunda hasıl itdi bu devâsız derdi hep gönlüm        (Kapında kazandı bu devasız derdi hep gönlüm)

Ne derde müptelâ oldı dil-i bîmârı görsünler             (Ne derde tutuldu bu çaresiz gönlü görsünler)

 

 

 

 

 

 

 

S6 Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10p)

Nasreddin Hoca fıkralarında dil süslü ve ağırdır.

(      )

Ahlaki ve felsefi konularda yazılan rubailer bir  dörtlükten oluşan şiirlerdir.

(      )

Bir gazelin ilk beytine makta denir.

(      )

Fuzuli üç dilde (Türkçe,Arapça,Farsça) divan oluşturmuştur.

(      )

Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir.

(      )

 

S7-Aşağıdaki şiirin nazım şekli ve uyak düzeni nedir? Yazınız.(10p)

Geçmiş günü beyhude yâd etme

Bir gelmemiş an için de feryâd etme

Geçmiş gelecek masal bütün bunlar

Eğlenmene bak ömrünü berbâd etme

 

 

 

 

 

S8- Divan şiirinin genel özelliklerinden dört tanesini yazınız.(5 puan)

1-

2-

3-

4-

S9-Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(5P)

-Gazellerde beyit sayısı genellikle………………………….arasıdır.

-Kanuni Mersiyesini ………………………yazmıştır.

-Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sanatlı güzel sözlere ………………………………………………. denir.

-Gazelin ilk beytine……………………………..son beytine………………………………….denir.

 

S10-Konularına göre Kaside türlerinin adlarını 5 madde olarak yazınız.(5p)

1-                                                     4-                     

2-                                                     5-

3-

 

S11-Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmıştır?(10P)

A)Saldı ayaktan gam-ı alem beni

    Ver bana gam def’ine saki şarab

B)Boynu burulu ayağı bağlı

   Şehla gözü nemli canı dağlı

C)Aşk imiş her ne varalemde

    İlim bir kıyl ü kâl imiş ancak

D) Sabâ gibi yüzü üzre görüp Necâtî’yi

    Dedi nice sürünürsün kapımda sen de garîb

E)Bir peri silsile-i aşkına düştüm nâgeh

   Şimdi bildim sebeb-i hilkat-i Adem ne imiş

 

S12-Türklerin Divan Şiirine kazandırdığı nazım şekillerinin adını yazınız.(5P)

 

  1. 2-

 

S13-Fuzuli’nin edebi kişiliği ile ilgili 4 maddelik çıkarımlarda bulununuz.(10P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞARILAR

 

Türk Dili ve Edeb. Öğretmeni                            

 

 

ADI      :

SOYADI :

NUMARA:

SINIFI :

 

 

 

 

     C GRUBU

         ALDIĞI NOT:

 

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

S2-Divan Edebiyatı dönemindeki mesnevi nazım şekli bugün hangi türleri karşılar?(5 P)

 

S3- Bir Rubai’den alınan aşağıdaki şiirin “nazım biçimi” özelliklerini yazınız(10p)

           ( Metnin aslı)                                                                               ( Türkçesi)

Ya Rab dilimi sehv ü hatadan sakla                                Ya Rab! Dilimi kusur ve hatadan koru 

Endişemi tezvir ü riyâdan sakla                                        Düşüncemi ikiyüzlülükten koru

Basdım reh-i vadi-i rubaiye kadem                                   Rubai Vadisinin yoluna ayakbastım

Ta’n-ı har-ı nâdân-ı dü-padan sakla                                 İki ayaklı anlayışsız eşeklerin ayıplamasından beni koru

 

Birim değeri : .........................      Ölçü         : ..............................        Redifleri:………………………………………….   

 

Uyak düzeni       :…………………………………        Birim sayısı::…………………………………………………….

 

S4-Yukarıdaki Rubaide bulunan söz sanatlarından iki tanesinin adını ve nasıl yapıldığını açıklayınız.(10p)

 

 

 

 

S5-Aşağıdaki beyti açıklayınız.(10p)

Dest bûsi arzusuyla ger ölürsem dostlar                                    (Dostlar ! eğer onun elini öpme arzusuyla ölürsem)

Kuze eylen toprağum sunun ânunla yâre su                             (Toprağımdan testi yapın ve sevgiliye onunla su verin)

 

 

 

 

 

 

 

 

S6 Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10p)

Tuyuğ Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı beş mısradan oluşan nazım şeklidir.

(      )

Ahlaki ve felsefi konularda yazılan rubailer 3-5 dörtlükten oluşan şiirlerdir.

(      )

Bir gazelin ilk beytine matla beyit  denir.

(      )

Fuzuli üç dilde (Türkçe,Arapça,Farsça) divan oluşturmuştur.

(      )

Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir.

(      )

 

S7-Aşağıdaki şiirin nazım şekli ve uyak düzeni nedir? Yazınız.(10p)

Geçmiş günü beyhude yâd etme

Bir gelmemiş an için de feryâd etme

Geçmiş gelecek masal bütün bunlar

Eğlenmene bak ömrünü berbâd etme

 

 

S8- Divan şiirinin genel özelliklerinden dört tanesini yazınız.(5 puan)

1-

2-

3-

4-

S9-Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(5P)

-Gazellerde beyit sayısı genellikle………………………….arasıdır.

-Teşbihte ……………………………ve ………………………………………..olmak üzere iki ana unsur bulunur.

-Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sanatlı güzel sözlere ………………………………………………. denir.

-Divan şiirinde genellikle …………………………………………kullanılmıştır.

 

S10-Konularına göre Kaside türlerinin adlarının karşısına birer cümle ile tanım yapınız.(5p)

1-Tevhit:                                                    

2-Münacaat:

3-Mersiye:                                                   

4-Naat:  

5-Medhiye:     

 

S11-Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmıştır?(10P)

A)Saldı ayaktan gam-ı alem beni

    Ver bana gam def’ine saki şarab

B)Boynu burulu ayağı bağlı

   Şehla gözü nemli canı dağlı

C)Aşk imiş her ne varalemde

    İlim bir kıyl ü kâl imiş ancak

D) Sabâ gibi yüzü üzre görüp Necâtî’yi

    Dedi nice sürünürsün kapımda sen de garîb

E)Bir peri silsile-i aşkına düştüm nâgeh

   Şimdi bildim sebeb-i hilkat-i Adem ne imiş

 

S12-Aşağıdakilerden hangisi şarkının özelliklerinden birisi değildir?(5P)

A)Divan şiirine Türk şairler tarafından kazandırılmıştır.

B)Bestelenmek için yazılır.

C)Dini tasavvufi konularda yazılır.

D)Genellikle 2-5 dörtlükten oluşur.

E)Şarkının en güzel örneklerini Nedim vermiştir.

 

 

S13-Bakî’ nin edebi kişiliği ile ilgili 4 maddelik çıkarımlarda bulununuz.(10P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞARILAR

 

 

 

Türk Dili ve Edeb. Öğretmeni                            

 

 

ADI      :

SOYADI :

NUMARA:

SINIFI :

 

 

 

 

     D GRUBU

         ALDIĞI NOT:

 

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

S1-Mâkalât adlı eserin yazarı kimdir?(5Puan)

 

S2-Divan şiirinin genel özelliklerinden dört tanesini yazınız.(5 puan)

1-

2-

3-

4-

        “ Hak-i payine yetem der ömrlerdür muttasıl          (Su ayağının toprağına ulaşayım diye başını taştan taşa   

          Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su”                vurarak ömürler boyu durmaksızın başı boş dolaşmaktadır.)

S4-Yukarıdaki kasdede bulunan söz sanatlarından iki tanesinin adını ve nasıl yapıldığını açıklayınız.(10p)

 

 

 

 

S5-Aşağıdaki beyti açıklayınız.(10p)

 Dest bûsi arzusuyla ger ölürsem dostlar                                    (Dostlar ! eğer onun elini öpme arzusuyla ölürsem)

 Kuze eylen toprağum sunun ânunla yâre su                             (Toprağımdan testi yapın ve sevgiliye onunla su verin)

 

 

 

 

 

S6- Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10p)

Makalât dil bakımından Hakaniye Lehçesinin özelliklerini taşır

(      )

Tuyuğ Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım şeklidir.

(      )

En çok rubai yazanlardan biri de 16. yy. şairlerimizden “Taşlıcalı Yahya Bey”dir.

(      )

Kanuni Mersiyesi  Fuzuli’nin eseridir.

(      )

Mesnevilerin uyak düzeni aa bb cc dd… biçimindedir.

(      )

 

S7-Aşağıdaki şiirin nazım şekli ve uyak düzeni nedir? Yazınız.(10p)

Çepçevre bahar içinde bir yer gördük

Ferhâd ile Şirin’ i beraber gördük

Baktık geceden fecre kadar ellerde

Yıldızlara yükselen kadehler gördük.

 

 

 

 

 

 

 

S8-Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(5P)

-Gazellerde beyit sayısı genellikle………………………….arasıdır.

-Aynı beyitte anlam bakımından birbiriyle ilişkili sözcükleri kullanma sanatına ………………………………………………..denir.

-Şarkının en güzel örneklerini ……………………………………….vermiştir.

-Gazelin son beytine………………………………….denir.

-……………………………………….Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım şeklidir.

S9-Kasidenin bölümlerinden 5 tanesinin adını yazınız.(5p)

1-                                                     4-                     

2-                                                     5-

3-

 

S10-Aşağıdaki edebiyatımızdaki ünlü mesnevilerin karşılarına yazarlarının adlarını yazınız.(5p)

 

1-Harname:…………………………………………….2-Hüsn ü Aşk:………………………………………3-İskendername:………………………………………

 

4-Mevlid:………………………………………………..5-Hayrabad:………………………………………..

 

S11-Fuzuli’nin eserlerinden 4 tanesinin adını yazınız.(5P)

  1.                                         2-

3-                                         4-

S12-Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmamıştır?(10P)

A)Gördü ki bir avcı dâm kurmuş

    Dâmına gazeller yüz vurmuş

B)Boynu burulu ayağı bağlı

   Şehla gözü nemli canı dağlı

C)Seyyad bu nâtuvane kıyma

   Kıl canına rahm cana kıyma

D)Katlinde bu saydın etsem ihmal

   Etfal ü iyalime nolur hal

E)Su gibi kanımı toprağa kardın

   Ne sanırsın garibin kanı yok mu

 

S13-Aşağıdaki terimlerin karşılarına birer cümle ile tanımlarını yazınız.(5p)

Hicviye:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mersiye:……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

S13-Nedim’in edebi kişiliği ile ilgili 4 maddelik çıkarımlarda bulununuz.(10P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         BAŞARILAR

 

Türk Dili ve Edeb. Öğretmeni