1. Sınıf Serbest Okumayı Geliştirme Kitabı

1. Sınıf Serbest Okumayı Geliştirme Kitabı dosyası 27-12-2017 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1. Sınıf Serbest Okumayı Geliştirme Kitabı
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen sahinx
Eklenme Tarihi 27-12-2017
Boyut 1.33 M
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

AİLEM

Biz kalabalık bir aileyiz. A nnem babam, dedem ninem, halalarım teyzelerim, amcalarım dayılarım var. Hepimiz birbirimizi çok severiz. İyi günde kötü günde hep bir arada oluruz.

Ailem benim en değerli varlığımdır. Onlar da bana çok değer verirler. Beni iyi yetiştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Her zaman onları sayar ve severim. Onlara layık olmaya çalışırım.

ARI

Arı vız, vız, Arı vız vız öttü.

Ziya arıyı koşturdu.

Arı da onu koşturdu.

Arı Ziyayı soktu.

Ziya annesine koştu.

AY YILDIZ

Yıldız yaz.

Bayrakta ay ile yıldız var.

Yıldızları seyrettik.

Akşam yıldız kaydı.

Kuyruklu yıldız seyrettik.

Yıldızlar bize çok uzak.

KAZMA

Kazma ile tarla kaz.

Annem kazma ile kazdı.

Sonra marul ekti.

Taze, taze marul yedik.

Bizim marullar çok tatlı.

Karınca kazma kullanmaz.

ARILAR

A          r ılar bal y apar lar .

B          al toplay ıp y u tar lar . Toplu halde y aşar lar . Çok gez er dolaşır lar , Çi çekler e konar lar . F az laca y aklaşmay ın, Cıs di y e sokar lar .

A          TA TÜR K

B          i n seki z y ü z seksen bi r de

B i r bebek doğdu

A nnesi bu bebeği n adını Mustafa koy du .

S ar ı saçlı mav i göz lü , B u gü z el bebek bü y ü dü .

A tatü r k oldu .

ÜL K Ü

Ülkü yola koştu.

Ona araba korna öttürdü. Annesi Ülküye kırıldı.

Ülkü annesinden özür diledi. Annesi onu sevdi.

Annesi Ülkünün üstüne titredi.

ÜŞÜDÜM

Üşüdüm, üşüdüm,

A benim canım üşüdüm, Kürkünü giy, kürkünü giy,

A benim canım kürkünü giy.

Kürküm yok, kürküm yok.

A benim canım kürküm yok. Alsana, alsana,

A benim canım alsana.

A YŞ E

Ayşe 1.sınıfa gidiyordu. Öğretmeni ona orman haftasında okuması için şiir vermişti.

Ama Ayşe arkadaşlarının öğretmenlerinin önünde şiir okumaya çok utanıyordu.

Öğretmeni bu durumu bildiği için önce şiirini sınıfta okutturdu. Ama Ayşe heyecandan sürekli şaşırıyordu. Arkadaşları ona, alkışlayarak cesaret verdi. Sonunda Ayşe utangaçlığı yendi ve orman haftasında şiirini hiç şaşırmadan okudu.

BALON

M or, sarı kırmızı, balonlarım olsa. Köprünün üstünden ğöğe yükselse. Hayran hayran baksam arkalarından. Kimse uyandırmasa, beni rüyamdan.

B EB EK B en baba mı çok sev er i m.

Hep y anımda i ster i m.

B abam bana bebek aldı.

B ebeği me y elek aldı

B ebeği mi salladım, Ekmeği mi balladım

Hem ben y edi m, hem bebek, A blam tu ttu kelebek.

B EK İ R

B i r gü n B eki r göle gi tmi ş, B alık tu tay ım demi ş. A kşama dek beklemi ş, B alık falan gelmemi ş.

Tam oltay ı çeker ken,

Ev e eli boş dönecekti m ki , B alığı tu tmu ş B ekir ,

Y alay ıp y u tmu ş Teki r .

ÇİKOLATA

Çan çan çikolata,

Hani bana limonata?

Limonata bitti.

Hanım kız gitti. Nereye gitti?

İstanbula gitti.

İstanbul’’da ne yapacak?

Terlik pabuç alacak.

Terlik pabucu ne yapacak?

Düğünlerde şıngır mıngır giyecek .

ÇORBA

Çetin, bak bu çorba.

Çetin, annen çorba mı yapmış?

Anne, çorba nasıl olmuş?

Çorba biraz tuzlu olmuş.

Çetin çorba iç.

Çorba kaşıkla iç.

Çorbayı sıcak sıcak iç.

Çİ Z Gİ F İ L M

B ay ılır ım çi z gi fi lme. Çi z gi fi lm sey r etmek beni çok mu tlu eder . Telev i z y onu n kar şısına geçer i m. En gü z el çi z gi fi lmi seçer i m. Çi kolatalı gofr eti mi alır , çıtır çıtır hem y er , hem de sey r eder i m.

En çok Pepe adlı çi z gi fi lmi sonr a Temel R ei si sey r eder i m. Unu tmadan söy ley ey i m ıspanağı ben de çok sev er i m. A fi y etle y er i m. K endi mi Temel R ei se benz eti r i m.

D ED EM

D edem kav al çalar , bi z di nler i z .

Öyle güzel çalar ki kendimizden geçer i z . Hadi dede, ne olur yeniden çal der i z . Biz hepimiz dedemi de, kavalı da sev er i z . D edem bizi hiç kırmaz kav alını bır akmaz .

İ stemeden çalıp ta ki mseler i bıktır maz .

D EPR EM

B i r gü n sen i çer dey ken

Eğer depr em olu r sa

Tahtalar çıtır day ıp

D u v ar lar sallanır sa

S akın kor ku p şaşır ma

D ışar ıy a y akınsan

B u fır satı kaçır ma

Uz aksan dışar ıy a

Hi ç çıkmay a çalışma K oy eli ni başına

S aklan masa altına.

BEBEK

A          ğlama güzel bebek,

Bak annen oyuncak almış, Güzel güzel oynasana, Gülücükler atsana. Seni seven herkese,

Mutluluklar saçsana.

HA R F L ER

B           en a r tık oku may ı y az may ı öğr endi m.Öy le çok sev i ni y or u m ki r ü y ama bi le gi r i y or . D ü n akşa m bü tü n har fler r ü y amda beni çok eğlendi r di ler .

Onlar ı oku y abi ldi ği m i çi n çok mu tlu y du lar .

R ,A ,F salıncak olmu şlar dı.

I v e N         ta hter ev alli olmu şlar dı.

O har fi hav u z olmu ştu .

U har fi i se gemi olmu ştu .

S anki onlar ı oku y u p y az abi ldi ği mi z i çi n bi z i ödü llendi r i y or lar dı.

İNEK

B ak i şte bi r i nek,

K u y r u ğu nda pek çok si nek. İ n aşağı y ar amaz çocu k, İ nek bi z e sü t v er ecek.

Hi ç i neğe bi ni li r mi?

Hay v anca ğız ez i li r mi ? S eni n gi bi y ar amaz lar , A caba ki sev i li r mi ?

GÜNEŞE

Tepelerden doğuya bakan yamaçlarında,

B ekledim seni,

Tarlalarda bekledim.

En umutsuz günlerimde,

Karanlıklarda

Bu kışlar kolay geçmedi güneşim.

Şimdi her sabah kalkınca daha yakın Daha cömert, daha iyi, İliklerime kadar ısıt beni.

Güzel günler benim de hakkım

KARA KARGA

Bir gün Nasrettin Hoca ile karısı dere kıyısına gitmişler. Orada çamaşır yıkayacaklarmış.

Ateşi yakmışlar. Kazanı üstüne oturmuşlar. Tam o sırada bir karga gelmiş. Sabunu kapıp havalanmış.

Hocanın karısı üzgün:

-       Yetiş Hoca! Sabun gidiyor, diye bağırmış.

Hoca, karganın arkasından bakmış.

-       Üzülme.

Baksana, üstü başı kapkara. O bizden kirli. En iyisi o temizlensin, demiş.

KEDİ

Babam eve kedi aldı.

Adını Sarman koyduk.

Sarman çok yaramaz.

Sarman, mırmır dedi.

Bizden süt istedi.

Sarman, al sana süt.

Fareleri yakala.

KELEBEK

Kelebek gibi olayım dedim.

Önce bir güzel süslendim.

Sonra benekler ekledim. İki de kanat taktım.

Çıktım yüksek bir yere, Atladım yere düştüm.

Kelebek gibi oldum.

Bir türlü uçamadım.

KİTAPLARIM

K i taplar ımı çok sev er i m.

K ıv r ılıp bü kü lmesi ne day anamam.

                                                          Hani        kimsenin         gülmeyeceğini

bi lsem hepsini tek tek pamuğa sarar öy le kaldır ır ım. Kitaba değer vermesini ilk annem öğr etti bana.

Daha    ufacıkken beni kucağına otu r tu r , güzel güzel masallar okur bana da r esi mler i ni göster i r di .

S onr a da ti ti z li kle kaldır ır dı.

A S L A N L A F A R E

Aslan ormanda uykuya   dalmıştı. Üzerine bir fare     çıktı.    A slan pençesi ni u z attı. F ar ey i y akaladı.

F ar e:

N e olu r , beni bağışla.

Bu iyiliğini n kar şılığını bir gün öderim, dedi .

A slan gü ldü :

K ü çü k   bir fare bana ne iyilik y apabi li r ki ? dedi .

Y ine de onu bır aktı.

A r adan  z aman  geçti .

A                     slan bi r av cının tu z ağına dü ştü .

B                      u nu    gör en fare tuzağın iplerini kemi r di . A slanı ku r tar dı.

                                                        Böylece aslanın        y aptığı    i y i li ği n

kar şılığını  ödedi .

KUŞ

A li v e Ca n top oy nar ken,

Topu atıp tu tar lar ken,

Hav ada bi r ku ş u çu y or mu ş, Top gi di p ona v u r mu ş. K u ş öfkey le konu şmu ş;

S i z i si z i y ar amaz lar ,

Y er ler i nde du r amaz lar ,

Hi ç mi laftan anlamaz lar K afanız a konar ım, S açınız ı y olar ım.

L A L E

L ale bi r çi çek adıdır . A ma pek çok çi çek adı gi bi i nsanlar a da i si m olar ak konabi li r . A hmet de ar kadaşı L aley e bu nu anlatıy or du . İ ki ni z i n adı da lale di y or du ama çi çek olan laley i y az ar ken kü çü k har fle, i nsan adı olan L ale y i y az ar ken bü y ü k har fle başlar ız . Çü nkü bi r bi r i ne benz ey en lale çi çeği bu lu r u z ama bi r bir i ne tıpatıp benz ey en L a le i si mli insan bu lamay ız . B u nu n i çi n i nsa n i si mler i ni n i lk har fi ni bü y ü k y az ar ız .

ÖĞR ETM EN İ M

Öğr etmeni m çok tatlıdır .

S öz ü gü z el hem ballıdır .

Hi ç kız maz az ar la maz

B i z i ü z mez ağlatmaz

Oy nar ken y ar alansak

Önce koşar lar ona

Ş efkatli eller i y le

M er hem sü r er y ar ama

Öğr etmeni m seni ben

A sla ü z ü p dar ıltmam Y ıllar geçse ar a dan, Y i ne seni u nu tmam.

OY UN

Gel el ele v er eli m.

Oy u na başlay alım, Hop hop hop z ıplay alım.

N eşey le oy nay alım, Üz mey eli m bi r bi r imi z i ,

Eksi ltmey eli m sev gi mi z i .

PI N A R

Pınar bu par a bu sepet. Pınar par ay ı v e sepeti al. Paz ar a gi t. Paz ar dan por takal, patates, pır asa v e pey ni r al. Pınar ev e geldi . Tav u klu pi lav pi şi r di Pi lav ı A lp v e Peline y edi r di . A lp v e Peli n bahçey e çıktılar . Peli n i p atladı. A lp topacıy la oy nadı. B i r li kte gü z el z aman geçi r di ler .

TOP

Topu mu çok sev er i m

Hep oy namak i ster i m

K ır mız ıdır onu n r engi

B eni m i çi n y oktu r dengi

A tlar z ıplar hop hop hop, N e gü z eldi r kır mız ı top.

TUR N A

A h beni m tu r nam Y eşi l başlı tu r nam

Otu r desem otu r u r

K alk desem kalkar

B ü z ü l desem bü z ü lü r

S ü z ü l desem sü z ü lü r

B i r sağa, bi r sola

D ans edeli m kol kola

Y OĞUR T

B abam y oğu r t geti r di.

K edi bu r nu nu batır dı.

K edi seni tu tar ım.

B ıy ığını y olar ım.

D ev r ekin ki li di.

S ana v u r an ki m i di. A mcam oğlu M u sacık, K olu bu du kısacık. Ş i mdi geli r gör ü r sü n, Gü le gü le ölü r sü n.


44